Translations into Romanian:

 • contradicție   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
 • diferență   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
 • discrepanță   
  (  f)
   
  discrepancy, especially between two legal documents
 • varianţă   
   
  The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses.
 • variație   
  (  f)
   
  difference between what is expected and what happens
 • variere   
  (  f)
   
  act of varying or the state of being variable
 • dezacord   
 • schimbare   

Other meanings:

 
The state of differing or being in conflict
 
The second central moment in probability
 
(statistics) The second central moment in probability
 
variance (statistics)
 
A measure of the dispersion of the distribution of a random variable.
 
The degree to which a thing is variable.

    Show declension

Example sentences with "variance", translation memory

add example
the total variance of the relative response, Yi thus becomesvarianța totală a răspunsului relativ Yi devine astfel
In conclusion, the applicant contends that the contested decision is at variance with the principle of proportionality and is inadequately reasonedÎn final, reclamantul afirmă că decizia atacată încalcă principiul proporționalității și este motivată insuficient
Is Article ‧ of Presidential Decree No ‧/‧ at variance with Community law and with the principle of the neutrality of VAT, and in particular has Sixth Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ been incorrectly transposed in so far as domestic legislation does not provide that VAT is deductible on purchases made by taxable persons whose transactions are exempt?Dispozițiile articolului ‧ alineatul ‧ din DPR nr. ‧/‧ sunt contrare dreptului comunitar și principiului neutralității TVA-ului și, în special, există o transpunere incorectă a celei de A șasea directive ‧/‧/CEE din ‧ mai ‧ în măsura în care dreptul intern nu prevede deductibilitatea TVA-ului aferent achizițiilor efectuate de persoane impozabile în cadrul operațiunilor scutite de la plata TVA-ului?
That requirement, it is argued, is at variance with national bankruptcy lawAceastă cerință încalcă dreptul național al falimentului
Weighting factors for such an analysis are normally assumed inversely proportional to the varianceFactorii de ponderare pentru o astfel de analiză sunt dați de obicei invers proporțional cu varianța
The VARPA() function calculates the variance based on an entire population. Text and boolean values that evaluate to FALSE are counted as ‧, boolean value that evaluate to TRUE are counted asFuncţia sum () calculează suma tuturor valorilor date ca parametrii. Puteţi calcula suma unui domeniu (sum(A‧: B‧)) sau a unei liste de valori ca (sum
These are necessary to ensure that variance in ambient conditions does not affect the test results, and that test results are reproducibleAceste condiții trebuie îndeplinite pentru a garanta că variațiile condițiilor ambientale nu influențează rezultatele încercărilor și că acestea din urmă pot fi obținute din nou
It is further submitted that the decision suffers from fundamental defects in its reasoning and is in a number of respects at variance with the principle of the protection of legitimate expectations and with the principle of legal certaintyDe asemenea, acesta susține că decizia conține erori fundamentale de argumentare și că, din anumite puncte de vedere, aceasta încalcă principiul încrederii legitime și principiul securității juridice
The coefficient of variation is the ratio of the square root of the variance of the estimator to the expected valueCoeficientul de variație este raportul dintre rădăcina pătrată a varianței evaluatorului față de valoarea anticipată
This variance was then applied to the average CoP reported by NMPPAceasta variaţie a fost apoi aplicată la CP medii raportate de NMPP
For each test concentration and control, calculate a mean value for average specific growth rate along with the variance estimatesPentru fiecare concentrație de testare și probă martor se calculează o valoare medie pentru viteza medie specifică de creștere în paralel cu estimarea varianței
He' s right-- no subspatial contortions, no temporal varianceAre dreptate... nici o contorsiune sub- spaţială, nici o variaţie temporală
Both Russian exporters offered an undertaking within the deadline following definitive disclosure, but neither offered an acceptable undertaking within the time limit set out in Article ‧ of the basic Regulation i.e. an undertaking that would reflect the findings of the reviews and that would group different products in categories which would be workable and have limited price variancesAmbii exportatori din Rusia au propus un angajament cu respectarea termenului limită care a urmat notificării definitive a informațiilor, dar niciunul nu a propus un angajament acceptabil în termenul limită stabilit la articolul ‧ alineatul din regulamentul de bază, și anume un angajament care să reflecte constatările reexaminărilor și care să grupeze diferitele produse în categorii viabile, având variații limitate de preț
To obtain an objective measure of assessment, the variance of the actual rents within a stratum would seem to be usefulPentru a se obține o modalitate obiectivă de evaluare, este utilă modificarea chiriilor reale din cadrul unui strat
The investigation showed that all types of biodiesel and the biodiesel in the blends covered by this investigation, despite possible differences in terms of raw material used for the production, or variances in the production process, have the same or very similar basic physical, chemical and technical characteristics and are used for the same purposesAncheta a arătat că toate tipurile de biomotorină și biomotorina din amestecurile care fac obiectul prezentei anchete, în ciuda diferențelor posibile în ceea ce privește materia primă utilizată pentru producție sau a variațiilor în procesul de producție, au caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază identice sau foarte similare și sunt utilizate în aceleași scopuri
Variance estimation softwareSoftware-ul de estimare a varianței
That variance is the time it would take the energy pulse to bounce from the transporter beam to the reactorAceastă variaţie, este timpul care i- ar fi luat pulsului de energie de a ricoşa din unda transportorului, spre generator
The sampling rate nh/Nh for each stratum h permits the estimation of the variance of each stratumRata de eșantionare nh/Nh pentru fiecare strat h permite estimarea variației fiecărui strat
Statistical results permit appreciation of the variation in measurements under conditions of reproducibility and therefore an estimation of the parameters of variance and the limit of reproducibilityRezultatele statistice permit aprecierea variației între măsurători în condiții de reproductibilitate și, prin urmare, permit estimarea parametrilor de varianță și a limitei de reproductibilitate
Second, the applicant submits that the Decision is at variance with the principle of the duty of care in that the Commission failed to collect the necessary information concerning the relevant factsÎn al doilea rând, decizia încalcă obligația de diligență întrucât Comisia nu a stabilit situația de fapt relevantă
with a variancecu o varianță
The aforementioned provision is also at variance with Directive ‧/‧/EC, in particular Article ‧ thereof, inasmuch as it constitutes a marketing restriction in relation to seed derived from varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant speciesDispoziția menționată încalcă, de asemenea, Directiva ‧/‧/CE, în special articolul ‧ din aceasta, prin faptul că restricționează accesul pe piață al semințelor de soiuri de plante înscrise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole
Whereas with regard to braking systems it would be premature to set values for air pressure settings and build-up times, etc., given the variance in the equipment and methods within the Communityîntrucât, în ceea ce privește sistemele de frânare, este prematură stabilirea unor valori standard pentru reglajul presiunii pneumatice și pentru timpii de umplere a compresorului etc., având în vedere diversitatea echipamentelor și metodelor de încercare utilizate în cadrul Comunității
p < ‧ EFFENTORA versus placebo, in favor of EFFENTORA, by an analysis of variance PID=pain intensity difference; SEM=standard error of the meanp < ‧, ‧ EFFENTORA faţă de placebo, în favoarea EFFENTORA, prin analiza dispersiei PID = diferenţa de intensitate a durerii; SEM = eroarea standard a mediei
In particular, it is necessary to set a clear statistical target for the purposes of sampling, replacement and quality adjustment and ensure that the HICP measures close to the target, with a reasonably small uncertainty or error in terms of bias and varianceEste necesar, în special, să se fixeze un obiectiv statistic clar în ceea ce privește eșantionarea, înlocuirea și modificarea calității și să se garanteze că IAPC dă un rezultat apropiat de valoarea căutată, cu o marjă de incertitudine sau de eroare relativ redusă, în termeni de erori sistematice sau de varianță
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "variance".Found in 1.413 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.