Translations into Romanian:

 • contradicție   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
 • diferență   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
 • discrepanță   
  (  f)
   
  discrepancy, especially between two legal documents
 • varianţă   
   
  The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses.
 • variație   
  (  f)
   
  difference between what is expected and what happens
 • variere   
  (  f)
   
  act of varying or the state of being variable
 • dezacord   
 • schimbare   

Other meanings:

 
The state of differing or being in conflict
 
The second central moment in probability
 
(statistics) The second central moment in probability
 
A measure of the dispersion of the distribution of a random variable.
 
variance (statistics)
 
The degree to which a thing is variable.

    Show declension

Example sentences with "variance", translation memory

add example
en Second, the applicant submits that the Decision is at variance with the principle of the duty of care in that the Commission failed to collect the necessary information concerning the relevant facts
ro În al doilea rând, decizia încalcă obligația de diligență întrucât Comisia nu a stabilit situația de fapt relevantă
en the inclusion of additional elements not foreseen in the questionnaire (i.e. tolerated diameter variance, elongation factor and breaking load), was considered to be unnecessary given that these elements were largely the result of a combination of the main elements of SWR already included in the product categorisation
ro s-a considerat că nu era necesară includerea unor elemente suplimentare neprevăzute în chestionar (respectiv variația tolerată a diametrului, factorul de alungire și rezistența la rupere), întrucât aceste elemente erau în mare măsură rezultatul unei combinații între principalele elemente ale cablurilor din sârmă de oțel deja luate în considerare la clasificarea produsului
en The Commission finds that the rates of administrative fees for residence permits which the Netherlands have imposed since ‧ on Turkish nationals are at variance with the standstill and non-discrimination provisions of the Association Agreement, the Additional Protocol and Decision No
ro Comisia susține că nivelul taxelor de timbru solicitate de către Țările de Jos din ‧ de la cetățenii turci pentru eliberarea de permise de ședere încalcă clauzele de standstill și de nediscriminare din Acordul de asociere, din Protocolul adițional și din Decizia nr
en No variances
ro Nicio schimbare
en This mechanism could be regarded as being at variance with the constitutional principles of a number of states and with the European Convention on Human Rights and, in particular, with the principle of the freedom to take legal proceedings, insofar as persons are deemed to be automatically part of the group covered by a collective action without having given their express agreement to be so included
ro Acest mecanism ar putea fi estimat ca neconform cu principiile constituționale din unele țări și cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, îndeosebi cu principiul libertății de a acționa în justiție, în măsura în care persoanele fac parte automat din grup fără să-și fi manifestat acordul expres pentru acțiune
en Where the results of analysis of official samples are at variance with the particulars entered in processors
ro Dacă, în final, analiza probelor prelevate oficial ajunge la rezultate diferite de cele consemnate în registrul prelucrătorului și permite concluzia că nu au fost respectate cerințele minime de calitate comunitare, nici un fel de ajutor nu se plătește pentru prelucrarea respectivă
en It has been found that all types of biodiesel and the biodiesel in the blends covered by this investigation, despite possible differences in terms of raw material used for the production, or variances in the production process, have the same or very similar basic physical, chemical and technical characteristics and are used for the same purposes
ro S-a constatat că toate tipurile de biomotorină și biomotorina care fac obiectul prezentei anchete, în ciuda diferențelor posibile în ceea ce privește materia primă folosită în producție sau a variațiilor în procesul de producție, au caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază identice sau foarte asemănătoare și se folosesc în aceleași scopuri
en If variances of the two groups are unequal, a t-test adjusted for unequal variances should be performed
ro Dacă varianțele acestor două grupuri sunt inegale, se va efectua un test t ajustat pentru varianțe inegale
en I' m not reading any electrostatic variance or distress signals
ro Nu detectez variaţii electrostatice sau semnale de alarmă
en The experimental variance is not generally constant and typically includes a proportional component, a weighted regression is therefore advantageously carried out routinely
ro Varianța experimentală nu este în general constantă și include de obicei o componentă proporțională, aplicarea unei regresii ponderate permanente fiind, prin urmare, avantajoasă
en The investigation showed that all types of biodiesel and the biodiesel in the blends covered by this investigation, despite possible differences in terms of raw material used for the production, or variances in the production process, have the same or very similar basic physical, chemical and technical characteristics and are used for the same purposes
ro Ancheta a arătat că toate tipurile de biomotorină și biomotorina din amestecurile care fac obiectul prezentei anchete, în ciuda diferențelor posibile în ceea ce privește materia primă utilizată pentru producție sau a variațiilor în procesul de producție, au caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază identice sau foarte similare și sunt utilizate în aceleași scopuri
en The variation in results (S‧ = ‧) is comparable to the repeatability variances Sr‧ in the joint study on distillates (point
ro Variația între rezultate (S‧ = ‧) este comparabilă cu variațiile de repetabilitate Sr‧ din studiul comun asupra distilatelor (punctul
en However, if these measures are at variance with the opinion expressed by the committee, the Commission shall at once communicate them to the Council
ro Totuși, dacă nu sunt conforme cu avizul emis de comitet, aceste măsuri se comunică de îndată Consiliului de către Comisie
en It is necessary to assess whether the ANOVA assumption of homogeneity of variance holds
ro Este necesar să se evalueze dacă ipoteza ANOVA de omogenitate a varianței se verifică
en The second, fifth and sixth grounds of appeal relate to the assessment of the scope of the licence offered by the appellant, which, it is argued, is inadequate, manifestly misleading and wrong in law as being at variance with the documents and evidence submitted
ro Al doilea, al cincilea și al șaselea motiv fac trimitere la aprecierea greșită din punct de vedere juridic, insuficientă, care denaturează în mod evident faptele și este în contradicție cu documentele și probele prezentate în privința întinderii licenței acordate de recurentă
en However, the Court of Justice has held that it has jurisdiction to review the limits within which a national court may invoke public policy to refuse recognition to a foreign judgment, and has ruled that recourse to the concept of public policy within the meaning of Article ‧ can be envisaged only where recognition would be at variance to an unacceptable degree with the legal order of the State in which enforcement is sought, inasmuch as it infringes a fundamental principle; the infringement would have to constitute a manifest breach of a rule of law regarded as essential in the legal order of that State
ro Cu toate acestea, Curtea de Justiție a susținut că are competența de a analiza limitele în care instanțele naționale pot invoca ordinea publică pentru a refuza recunoașterea unei hotărâri străine și a decis ca recurgerea la acest concept în sensul articolului ‧ alineatul să fie avută în vedere numai dacă recunoașterea ar reprezenta o discrepanță inacceptabilă față de ordinea juridică a statului în care se solicită executarea, în așa măsură încât să încalce un principiu fundamental; încălcarea ar trebui să reprezinte o încălcare vădită a statului de drept considerat esențial pentru ordinea juridică a acelui stat
en The VARP() function calculates the variance based on an entire population
ro Funcţia variance () calculează varianţa fiecărui parametru care este membrul unei populaţii
en Calls on the Council to review testing procedures to determine whether conformity of production rules are being respected and to ensure that there can be no variance in the approach taken by the certified bodies in different Member States
ro solicită Consiliului să revizuiască procedurile de testare pentru a determina dacă sunt respectate regulile de producţie şi pentru a asigura că nu poate fi nici o variaţie de abordare între organismele de certificare din diferitele state membre
en The aforementioned provision is also at variance with Directive ‧/‧/EC, in particular Article ‧ thereof, inasmuch as it constitutes a marketing restriction in relation to seed derived from varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species
ro Dispoziția menționată încalcă, de asemenea, Directiva ‧/‧/CE, în special articolul ‧ din aceasta, prin faptul că restricționează accesul pe piață al semințelor de soiuri de plante înscrise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole
en The constant disenfranchisement of these minorities - which is part of the history of the Republic of Turkey - is, of course, at variance with the EU's political conditions for accession.
ro Privarea constantă a acestor minorităţi de dreptul la vot - ceea ce face parte din istoria Republicii Turcia - este, evident, contrară condiţiilor politice impuse de EU pentru aderare.
en However, the method used in the Provisional Regulation, i.e. referring to the exact contents of molybdenum is considered more accurate since it takes into account any variance of the contents, and, moreover, allows better comparability with the normal value, as the analogue country producers reported the relevant data according to molybdenum content
ro Cu toate acestea, metoda utilizată în regulamentul provizoriu, respectiv diferențierea calculelor în funcție de conținutul exact de molibden este considerată mai precisă, în măsura în care ea ține seama de variațiile conținutului și permite o mai bună comparație cu valoarea normală, deoarece producătorii din țara analoagă au furnizat datele cerute pe baza conținutului de molibden
en In support of his application, the applicant submits, first, that the Commission committed errors of appraisal, as a result of which the contested decision is inadequately reasoned and at variance with Article ‧ EC
ro În susținerea acțiune sale, reclamantul arată, în primul rând, că aprecierea Comisiei este eronată, astfel încât decizia atacată este insuficient motivată și încalcă articolul ‧ alineatul CE
en To obtain an objective measure of assessment, the variance of the actual rents within a stratum would seem to be useful
ro Pentru a se obține o modalitate obiectivă de evaluare, este utilă modificarea chiriilor reale din cadrul unui strat
en This is not at variance with the declared goal of bringing about a dramatic increase in the share of renewables, since, even bearing in mind the EU's target of achieving an at least ‧ % share of renewable energies in overall EU energy consumption by ‧, there will, for many decades to come, continue to be a considerable need for energy produced from other sources in order to cover the remaining ‧ %- by ‧ still approximately ‧ %- of energy consumption
ro Acest lucru nu se află în contradicție cu obiectivul declarat de a mări într-un mod semnificativ proporția resurselor de energie regenerabilă, întrucât chiar având în vedere obiectivul UE, ca până în anul ‧ procentul de energie regenerabilă să reprezinte cel puțin ‧ % din consumul general, va mai exista încă de-a lungul multor decenii o nevoie sporită de alte surse de energie pentru a acoperi restul de ‧ % din consum, respectiv de aproximativ ‧ % până în anul
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "variance".Found in 0.831 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.