Translations into Romanian:

 • contradicție   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
   
  state of differing or being in conflict
 • diferență   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
   
  state of differing or being in conflict
 • discrepanță   
  (  f)
   
  discrepancy, especially between two legal documents
   
  discrepancy, especially between two legal documents
 • variație   
  (  f)
   
  difference between what is expected and what happens
   
  difference between what is expected and what happens
 • variere   
  (  f)
   
  act of varying or the state of being variable
   
  act of varying or the state of being variable
 • varianţă   
   
  The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses.
 • dezacord   
 • schimbare   

Other meanings:

 
The state of differing or being in conflict
 
The second central moment in probability
 
(statistics) The second central moment in probability
 
A measure of the dispersion of the distribution of a random variable.
 
variance (statistics)
 
The degree to which a thing is variable.

    Show declension

Example sentences with "variance", translation memory

add example
en Corridor for variance of deceleration increase
ro Coridorul în care sistemul ABS execută un ciclu complet
en The N Observed Effect Concentration is determined by a suitable statistical procedure for multisample comparison (e.g. analysis of variance and Dunnett
ro NOEC se determină printr-o metodă statistică adecvată pentru compararea probelor multiple (de exemplu, analiza varianței și testul Dunnett), folosind valoarea individuală a ariei dintre curba de creștere A (a se vedea punctul ‧) sau a vitezei specifice de creștere μ (a se vedea punctul ‧) pentru fiecare replică
en The variance distribution of the type of response for such a system relates solely to experimental factors (described typically by the log-normal or normal distributions of error
ro Distribuția varianței tipului de răspuns pentru un astfel de sistem are legătură exclusiv cu factorii experimentali (descriși în mod obișnuit de distribuțiile log-normale sau normale ale erorilor
en The coefficient of variation is the ratio of the square root of the variance of the estimator to the expected value
ro Coeficientul de variație este raportul dintre rădăcina pătrată a varianței estimatorului și valoarea estimată
en As pointed out in the comments received, the Court also criticises the fact that differing transitional periods have been granted to the undertakings- ranging from a few months to several years- on the ground that this is at variance with the general principle of equality of treatment
ro După cum se notează în comentariile primite, Curtea critică, de asemenea, faptul că întreprinderilor le-au fost acordate perioade tranzitorii diferite – de la câteva luni la mai mulți ani – deoarece acest lucru încalcă principiul general al egalității de tratament
en Calls on the Council to review testing procedures to determine whether conformity of production rules are being respected and to ensure that there can be no variance in the approach taken by the certified bodies in different Member States
ro solicită Consiliului să revizuiască procedurile de testare pentru a determina dacă sunt respectate regulile de producţie şi pentru a asigura că nu poate fi nici o variaţie de abordare între organismele de certificare din diferitele state membre
en Fifth, the claimant alleges that the defendant failed to comply with an essential procedural requirement by reason of the fact that it adopted the contested decision in a manner at variance with the procedural rules governing the Management Committee for Direct Payment Matters and with Article ‧ of Council Regulation No ‧ determining the languages to be used by the European Economic Community
ro În cincilea rând, reclamanta susține că pârâta a încălcat o cerință procedurală esențială deoarece a adoptat decizia atacată cu încălcarea dispozițiilor Regulamentului de procedură al Comitetului de gestionare a plăților directe și ale articolului ‧ din Regulamentul nr. ‧ al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene
en The Commission finds that the rates of administrative fees for residence permits which the Netherlands have imposed since ‧ on Turkish nationals are at variance with the standstill and non-discrimination provisions of the Association Agreement, the Additional Protocol and Decision No
ro Comisia susține că nivelul taxelor de timbru solicitate de către Țările de Jos din ‧ de la cetățenii turci pentru eliberarea de permise de ședere încalcă clauzele de standstill și de nediscriminare din Acordul de asociere, din Protocolul adițional și din Decizia nr
en Where the results of analysis of official samples are at variance with the particulars entered in processors
ro Dacă, în final, analiza probelor prelevate oficial ajunge la rezultate diferite de cele consemnate în registrul prelucrătorului și permite concluzia că nu au fost respectate cerințele minime de calitate comunitare, nici un fel de ajutor nu se plătește pentru prelucrarea respectivă
en The national provision stating that genetically modified varieties may not be registered in the national catalogue is at variance with Directive ‧/‧/EC
ro Dispoziția națională în care se prevede că nu [sunt] incluse în registrul național soiurile de plante modificate genetic [...] încalcă Directiva ‧/‧/CE
en The VARP() function calculates the variance based on an entire population
ro Funcţia variance () calculează varianţa fiecărui parametru care este membrul unei populaţii
en Note that high precision on the estimated mean control response is important in order to minimise the overall variance for the relative response
ro Rețineți că precizia înaltă pe răspunsul mediu de control estimat este importantă pentru minimizarea varianței generale pentru răspunsul relativ
en Statistical considerations should include a measure of variance for the replicates for each application
ro Consideraţiile de natură statistică trebuie să includă o măsurare a variaţiei testelor repetate pentru fiecare aplicaţie
en For estimation of the LOEC and hence the NOEC, and for effects of the test substance on growth rate, it is necessary to compare treatment means using analysis of variance (ANOVA) techniques
ro Pentru estimarea CMEO și, prin urmare, a CFEO și a efectelor substanței de testat asupra vitezei de creștere, este necesară compararea mediilor de tratare folosind tehnici de analizare a varianței (ANOVA
en That variance is the time it would take the energy pulse to bounce from the transporter beam to the reactor
ro Această variaţie, este timpul care i- ar fi luat pulsului de energie de a ricoşa din unda transportorului, spre generator
en The Member State concerned shall, without delay, notify those measures to the other Member States, and to the Commission, which may decide that the Member State concerned must amend or abolish such measures, insofar as they distort competition and adversely affect trade in a manner which is at variance with the common interest
ro Statul membru în cauză informează de îndată celelalte state membre cu privire la aceste măsuri, precum și Comisia, care poate decide ca respectivul stat membru să modifice sau să anuleze măsurile în cauză, în măsura în care acestea denaturează concurența și au efecte negative asupra comerțului într-o manieră care este de natură să contravină interesului comun
en In addition, these reporting agents provide every year the number of reporting institutions within the group and the variance of interest rates across these institutions for each instrument category
ro În plus, acești agenți raportori furnizează anual, pentru fiecare categorie de instrumente, numărul de instituții raportoare din cadrul grupului și variația ratelor dobânzii între aceste instituții
en If heterogeneity of variance is extreme and cannot be corrected by transformation, analysis by methods such as step-down Jonkheere trend tests should be considered
ro Dacă heterogenitatea varianței este extremă și nu poate fi corectată prin transformare, se va lua în considerare analizarea prin metode precum testele Jonkheere regresive de stabilire a tendinței
en With regard to braking systems it is difficult to set values for such matters as air pressure settings and build-up times, given the variance in the equipment and methods within the Community
ro În ceea ce privește sistemele de frânare, este dificilă stabilirea unor valori standard pentru aspecte precum reglajul presiunii pneumatice și pentru timpii de umplere a compresorului, având în vedere diversitatea echipamentelor și a metodelor utilizate în cadrul Comunității
en In conclusion, the applicant contends that the contested decision is at variance with the principle of proportionality, is inadequately reasoned and is contrary to his fundamental rights, in particular the right to undisturbed enjoyment of his property and the right to respect for his private life
ro În sfârșit, reclamantul afirmă că decizia atacată încalcă principiul proporționalității, este motivată insuficient și încalcă drepturile sale fundamentale, în special dreptul la respectarea bunurilor sale și dreptul la respectarea vieții private
en In choosing an appropriate method of statistical analysis the investigator should maintain an awareness of possible inequalities of variances and other related problems that may necessitate a data transformation or a non-parametric statistical analysis
ro Pentru alegerea metodei adecvate de analiză statistică, experimentatorul trebuie să aibă în vedere posibilele inegalităţi la nivelul varianţelor şi alte probleme conexe care ar putea impune transformarea datelor sau o analiză statistică non-parametrică
en the inclusion of additional elements not foreseen in the questionnaire (i.e. tolerated diameter variance, elongation factor and breaking load), was considered to be unnecessary given that these elements were largely the result of a combination of the main elements of SWR already included in the product categorisation
ro s-a considerat că nu era necesară includerea unor elemente suplimentare neprevăzute în chestionar (respectiv variația tolerată a diametrului, factorul de alungire și rezistența la rupere), întrucât aceste elemente erau în mare măsură rezultatul unei combinații între principalele elemente ale cablurilor din sârmă de oțel deja luate în considerare la clasificarea produsului
en There' s a. ‧ ‧ second variance we haven' t been able to explain yet
ro Este o variaţie de ‧, ‧ secunde, pe care n- am reuşit încă s- o explicăm
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "variance".Found in 1.205 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.