Translations into Romanian:

 • contradicție   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
 • diferență   
  (  f)
   
  state of differing or being in conflict
 • discrepanță   
  (  f)
   
  discrepancy, especially between two legal documents
 • varianţă   
   
  The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses.
 • variație   
  (  f)
   
  difference between what is expected and what happens
 • variere   
  (  f)
   
  act of varying or the state of being variable
 • dezacord   
 • schimbare   

Other meanings:

 
The state of differing or being in conflict
 
The second central moment in probability
 
(statistics) The second central moment in probability
 
A measure of the dispersion of the distribution of a random variable.
 
variance (statistics)
 
The degree to which a thing is variable.

    Show declension

Example sentences with "variance", translation memory

add example
en It has been found that all types of biodiesel and the biodiesel in the blends covered by this investigation, despite possible differences in terms of raw material used for the production, or variances in the production process, have the same or very similar basic physical, chemical and technical characteristics and are used for the same purposes
ro S-a constatat că toate tipurile de biomotorină și biomotorina din amestecurile care fac obiectul prezentei anchete, în ciuda diferențelor posibile în ceea ce privește materia primă utilizată pentru producție sau variații în procesul de producție, au caracteristici fizice, chimice și tehnice identice sau foarte asemănătoare și sunt utilizate în aceleași scopuri
en Whereas with regard to braking systems it would be premature to set values for air pressure settings and build-up times, etc., given the variance in the equipment and methods within the Community
ro întrucât, în ceea ce privește sistemele de frânare, este prematură stabilirea unor valori standard pentru reglajul presiunii pneumatice și pentru timpii de umplere a compresorului etc., având în vedere diversitatea echipamentelor și metodelor de încercare utilizate în cadrul Comunității
en VARIANCE(value; value
ro AND (valori; valori
en Note that the analysis can be a simple minimisation of sums of residual squares (assuming constant variance) or weighted squares if variance heterogeneity is compensated
ro Trebuie reținut că analiza poate consta într-o simplă minimizare a sumelor pătratelor reziduale (presupunând că varianța este constantă) sau a pătratelor ponderate, dacă heterogenitatea varianței este compensată
en Are Articles ‧ and ‧ of Presidential Decree No ‧/‧ and Article ‧ of the Tariff annexed thereto at variance with the rule that there must be individual justification for each charge levied in connection with any authorisation which emerges from an interpretation of Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC?
ro Articolele ‧ și ‧ din Decretul Președintelui Republicii nr. ‧ din ‧, precum și articolul ‧ din Tariful anexat sunt contrare regulii diferitelor prelevării care trebuie efectuate într-un context de autorizare unic, care decurge din interpretarea articolelor ‧ și ‧ din directiva ‧/‧/CE?
en That variance is the time it would take the energy pulse to bounce from the transporter beam to the reactor
ro Această variaţie, este timpul care i- ar fi luat pulsului de energie de a ricoşa din unda transportorului, spre generator
en The Member State concerned shall without delay notify these measures to the other Member States, and to the Commission, which may decide that the Member State concerned must amend or abolish such measures, insofar as they distort competition and adversely affect trade in a manner which is at variance with the common interest
ro Statul membru în cauză informează de îndată celelalte state membre cu privire la aceste măsuri, precum și Comisia, care poate decide ca respectivul stat membru să modifice sau să anuleze măsurile în cauză, în măsura în care acestea denaturează concurența și au efecte negative asupra comerțului într-o manieră care este de natură să contravină interesului comun
en In support of his application, the applicant submits, first, that the Commission committed errors of appraisal, as a result of which the contested decision is inadequately reasoned and at variance with Article ‧ EC
ro În susținerea acțiune sale, reclamantul arată, în primul rând, că aprecierea Comisiei este eronată, astfel încât decizia atacată este insuficient motivată și încalcă articolul ‧ alineatul CE
en The coefficient of variation is the ratio of the square root of the variance of the estimator to the expected value
ro Coeficientul de variație este raportul dintre rădăcina pătrată a varianței estimatorului și valoarea estimată
en Weighting factors for such an analysis are normally assumed inversely proportional to the variance
ro Factorii de ponderare pentru o astfel de analiză sunt dați de obicei invers proporțional cu varianța
en We' re still getting too much variance
ro Tot avem variaţii prea mari
en He' s right-- no subspatial contortions, no temporal variance
ro Are dreptate... nici o contorsiune sub- spaţială, nici o variaţie temporală
en The national provision stating that genetically modified varieties may not be registered in the national catalogue is at variance with Directive ‧/‧/EC
ro Dispoziția națională în care se prevede că nu [sunt] incluse în registrul național soiurile de plante modificate genetic [...] încalcă Directiva ‧/‧/CE
en In reality, the Union's foreign policy essentially involves distributing funding and engaging in trade, often in ways that are at variance with its professed political principles.
ro În realitate, politica externă a UE implică, în principal, distribuirea de fonduri și implicarea în schimburi comerciale, adesea în moduri care contravin principiilor sale politice proclamate.
en The applicant further submits that the contested decision is at variance with the principle defined in the Act of Accession which provides that the Member States must effect the actual elimination of surplus stocks of agricultural products in free circulation within their territory at the time of accession
ro În plus, decizia atacată ar fi neconformă principiului stabilit de Actul de aderare, potrivit căruia statele membre trebuie să se preocupe de eliminarea efectivă a stocurilor de produse agricole aflate în liberă circulație pe teritoriul acestora la data aderării
en In addition, these reporting agents provide every year the number of reporting institutions within the group and the variance of interest rates across these institutions for each instrument category
ro În plus, acești agenți raportori furnizează anual, pentru fiecare categorie de instrumente, numărul de instituții raportoare din cadrul grupului și variația ratelor dobânzii între aceste instituții
en For each treatment group and control group, calculate a mean value for growth rate along with variance estimates
ro Pentru fiecare grup etalon și grup supus tratării, se calculează o valoare medie a vitezei de creștere în paralel cu estimările varianței
en with a variance
ro cu o varianță
en For each test concentration and control, calculate a mean value for yield along with variance estimates
ro Pentru fiecare concentrație de testare și probă martor, se calculează o valoare medie a randamentului în paralel cu estimările varianței
en However, this is not attainable, since it is at variance with the reality of the Sardinian production system: the Sardinian sheep population of over three million is made up exclusively of animals of the Sarda breed
ro În fapt, acest lucru nu este realizabil, deoarece el contravine cu realitatea sistemului de producție sard: populația ovină a Sardiniei, care se ridică la peste trei milioane de capete, este constituită exclusiv din indivizi aparținând rasei sarde
en No variances
ro Nicio schimbare
en There' s a. ‧ ‧ second variance we haven' t been able to explain yet
ro Este o variaţie de ‧, ‧ secunde, pe care n- am reuşit încă s- o explicăm
en The number of reporting institutions within the group and the variance refer to the month of October and are transmitted with the October data
ro Numărul de instituții raportoare din cadrul grupului și variația se referă la luna octombrie și sunt transmise împreună cu datele pentru luna octombrie
en variances between estimated aid and aid applied for
ro diferențele dintre ajutorul estimat și ajutorul solicitat
en Let the variance, but only until well behaved
ro Deocamdata sa vedem cum se comporta
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "variance".Found in 1.193 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.