Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyar
maďarský
Magyar
maďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
en Prior to adoption of the euro, this provision will need to be adapted in order to comply with Article ‧ of the Statute. ISSUANCE OF BANKNOTES Article ‧ and Article ‧ of the NBH Act, which establishes Magyar Nemzeti Bank 's exclusive right to issue banknotes and coins, do not recognise the ECB 's exclusive right to authorise the issue of banknotes within the Community
sk Podľa článku ‧ mluvy sú členské štáty oprávnené vydávať mince po predchádzajúcom schválení emisného objemu ECB a Rada ministrov EÚ je oprávnená rozhodovať o opatreniach týkajúcich sa zosúladenia denominácií a technických špecifikácií mincí. Túto skutočnosť by mali litovské zákony zohľadniť ešte pred zavedením eura
en The following legislation forms the legal basis for Magyar Nemzeti Bank and its operations:-- Act ‧ of ‧ on the Hungarian Constitution ‧ (the « Constitution "),-- Act ‧ of ‧ on Magyar Nemzeti Bank (hereinafter the « NBH Act "
sk zákonom č ‧ zo
en Variety: Gönci magyar kajszi
sk Odroda: Gönci magyar kajszi
en Applicant: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hungary) (represented by: Z. Hegymegi-Barakonyi and P. Vörös, lawyers
sk Žalobkyňa: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti
en Furthermore the relationship was disclosed in MAL Magyar Aluminium's questionnaire response
sk Tento vzťah bol okrem toho uvedený vo vyplnenom dotazníku spoločnosti MAL Magyar Aluminium
en Applicant(s): Balázs Dániel Simon (Brussels (Belgium)) (represented by: György Magyar, lawyer
sk Žalobca: Balázs Dániel Simon (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: György Magyar, advokát
en With regard to legal integration of Magyar Nemzeti Bank into the Eurosystem, the following provisions of the NBH Act, which are incompatible with the Treaty and Statute, will require to be deleted or amended
sk Litovské zákony nestanovujú s dostatočnou presnosťou, či súdy môžu rozhodovať o prípadoch súvisiacich s odvolaním viceprezidenta a členov bankovej rady centrálnej banky Litvy
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Pest Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) lodged on ‧ March ‧- CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltátó, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft. v Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
sk Vec C-‧/‧: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarská republika) ‧. marca ‧ – CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
en in Hungary, the Magyar Fejlesztési Bank Rt. and the Magyar Export-Import Bank Rt
sk v Maďarsku na Magyar Fejlesztési Bank Rt. a na Magyar Export-Import Bank Rt
en Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank
sk Magyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta » Malta/ Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank
en The applicant seeks the annulment of Commission Decision C ‧ final, of ‧ June ‧, declaring incompatible with the common market the aid granted by the Hungarian authorities to certain electricity generating producers in the form of long-term power purchase agreements (PPA) of electricity concluded between the transmission operator Magyar Villamos Müvek Rt. (MVM), owned by the Hungarian State, and these producers at a date prior to accession of the Republic of Hungary to the European Union [State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Hungarian Stranded Costs]
sk Žalobkyňa sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie K ‧ v konečnom znení zo ‧. júna ‧, ktoré vyhlásilo za nezlučiteľnú so spoločným trhom pomoc poskytnutú maďarskými orgánmi v prospech niektorých výrobcov elektrickej energie formou dlhodobých dohôd o nákupe elektrickej energie (Power Purchase Agreement, ďalej len PPA) uzatvorených pred pristúpením Maďarskej republiky k Európskej únii medzi prevádzkovateľom siete Magyar Villamos Müvek Rt. (ďalej len MVM) vlastneným maďarským štátom a týmito výrobcami [Štátna pomoc C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Maďarské uviaznuté náklady]
en ppointment of independent auditors Article ‧ of the Law, which provides that the Chairman of the State Audit Office must be consulted before the Magyar Nemzeti Bank 's auditor is elected or his dismissal is proposed does not recognise the EU Council 's and the ECB 's powers under Article ‧ of the Statute
sk Zhromažďovanie štatistických údajov Ustanovenie § ‧ zákona, ktoré stanovuje právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti zhromažďovania štatistických údajov, nepriznáva právomoci ECB v tejto oblasti. Správa oficiálnych devízových rezerv Ustanovenia § ‧ ods
en E.ON will also acquire MOL’s shareholdings in Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. (Panrusgáz), a joint venture company between OAO Gazprom (Russia) and MOL
sk E.ON takisto získa akcionárske podiely koncernu MOL v Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt. (ďalej Panrusgáz), spoločnom podniku spoločnosti OAO Gazprom (Rusko) a koncernu MOL
en Article ‧ and of Law CXII of ‧ on credit institutions give the Magyar Nemzeti Bank the power to grant credit to the National Deposit Insurance Fund
sk Ustanovenia § ‧ ods ‧ a § ‧ zákona CXII z roku ‧ o úverových inštitúciách dáva Magyar Nemzeti Bank právomoc poskytovať úvery národnému fondu ochrany vkladov
en 'whereas the European Parliament shall not accept double standards; whereas, in order to put political pressure on journalists disclosing corruption cases linked to high-ranking officials and ruling party politicians, the Government administration in Hungary has recently introduced steps to launch criminal proceedings against such members of the media;' - namely Mr Tamás Pindroch, the journalist from the Magyar Hírlap - 'whereas bearing in mind in particular that criminal proceedings were launched against the journalist who was investigating the scandals of a high-ranking former member of the government and one of the candidates for European Commissioner; whereas this has resulted in an atmosphere where the press is under political pressure in Hungary'.
sk "keďže Európsky parlament nemá používať dvojaký meter; keďže s cieľom vyvinúť politický tlak na novinárov odhaľujúcich prípady korupcie spojené s vysoko postavenými úradníkmi a politikmi vládnucej strany, vládna administratíva v Maďarsku podnikla nedávno kroky na začatie trestného konania proti týmto predstaviteľom médií," - menovite pánovi Tamásovi Pindrochovi, novinárovi z Magyar Hírlap - "keďže nezabúdame predovšetkým na skutočnosť, že trestné konanie bolo začaté proti novinárovi, ktorý skúmal škandály vysoko postaveného bývalého člena vlády a jedného z kandidátov na európskeho komisára; keďže toto vyústilo do atmosféry, v ktorej je tlač v Maďarsku pod politickým tlakom".
en rticles ‧ and ‧ of the Law lay down the Government 's and the Magyar Nemzeti Bank 's respective powers in the area of exchange rate policy
sk urzová politika Ustanovenia § ‧ a § ‧ zákona stanovujú príslušné právomoci vlády a Magyar Nemzeti bank v oblasti kurzovej politiky
en Jean-Claude Trichet President of the ECB Lucas D. Papademos Vice-President of the ECB Bodil Nyboe Andersen Governor of Danmarks Nationalbank Leszek Balcerowicz President of Narodowy Bank Polski Michael C. Bonello Governor of the Central Bank of Malta Jaime Caruana Governor of the Banco de España Christodoulos Christodoulou Governor of the Central Bank of Cyprus Vítor Constâncio Governor of the Banco de Portugal Antonio Fazio Governor of the Banca d' Italia Nicholas C. Garganas Governor of the Bank of Greece Mitja Gaspari Governor of Banka Slovenije Lars Heikensten Governor of Sveriges Riksbank John Hurley Governor of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Zsigmond Járai President of Magyar Nemzeti Bank Marián Jusko (until ‧ ecember ‧ ) Governor of Národná banka Slovenska Mervyn King Governor of the Bank of England Vahur Kraft Governor of Eesti Pank
sk Jean-Claude Trichet prezident ECB Lucas D. Papademos viceprezident ECB Bodil Nyboe Andersen guvernérka, Danmarks Nationalbank Leszek Balcerowicz prezident, Narodowy Bank Polski Michael C. Bonello guvernér, Central Bank of Malta Jaime Caruana guvernér, Banco de Espa ñ a Christodoulos Christodoulou guvernér, Central Bank of Cyprus Vítor Constâncio guvernér, Banco de Portugal Antonio Fazio guvernér, Banca d' Italia Nicholas C. Garganas guvernér, Bank of Greece Mitja Gaspari guvernér, Banka Slovenije Lars Heikensten guvernér, Sveriges Riksbank John Hurley guvernér, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Zsigmond Járai prezident, Magyar Nemzeti Bank Marián Jusko (do ‧ decembra ‧ ) guvernér, Národná banka Slovenska Mervyn King guvernér, Bank of England Vahur Kraft guvernér, Eesti Pank Klaus Liebscher guvernér, Oesterreichische Nationalbank ECB Výročná správa
en In view of Article ‧.‧ of the Rules of Procedure of the General Council of the European Central Bank, the Governors of Česká národní banka, Eesti Pank, the Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, the Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije and Národná banka Slovenska had the opportunity to submit observations regarding this Decision prior to its adoption
sk Vzhľadom na článok ‧.‧ rokovacieho poriadku Generálnej rady Európskej centrálnej banky guvernéri České národní banky, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národnej banky Slovenska mali možnosť predložiť svoje pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím
en Article ‧ now provides that in the event that circumstances arise which jeopardise the stability of the financial system due to the operation of a credit institution, the Magyar Nemzeti Bank may extend an emergency loan to a credit institution, observing the prohibitions on monetary financing
sk § ‧ teraz stanovuje, že v prípade vzniku okolností, ktoré ohrozujú stabilitu finančného systému z dôvodu operácií úverovej inštitúcie, Magyar Nemzeti Bank môže poskytnúť núdzovú pôžičku úverovej inštitúcii, pričom dodržiava zákazy týkajúce sa menového financovania
en Case COMP/M.‧- Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft
sk Vec COMP/M.‧ – Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft
en The applicant claims that the Commission failed to evidence and appropriately justify its conclusion that the power purchase agreement (PPA) concluded between the applicant- owner of a power generation facility in Hungary ultimately acquired by Atel AG- and the Hungarian state-owned electricity wholesaler, Magyar Villamos Muvek Rt. (MVM), constitutes incompatible State aid
sk Žalobkyňa tvrdí, že Komisia nepreukázala a neodôvodnila svoj záver, že dlhodobá dohoda o nákupe elektrickej energie (Power Purchase Agreement, ďalej len PPA) uzatvorená medzi žalobkyňou, majiteľkou elektrárne v Maďarsku, ktorú teraz vlastní Atel AG, a medzi štátom vlastneným veľkopredajcom elektrickej energie, Magyar Villamos Művek Rt. (ďalej len MVM) je nezlučiteľnou štátnou pomocou
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the OMV Aktiengesellschaft (OMV, Austria) intends to acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Hungary) within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation, by way of public bid
sk Komisii bolo dňa ‧. januára ‧ podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik OMV Aktiengesellschaft (OMV, Rakúsko) zamýšľa získať v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad podnikom MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL, Maďarsko) prostredníctvom verejnej ponuky
en Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 's tasks, the structure and legal status of the Hungarian Financial Supervisory Authority and the establishment of the Financial Stability Council
sk Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu
en Certain provisions of the Act on Magyar Nemzeti Bank affecting (i) its institutional independence, and (ii) personal independence of members of its Monetary Council are not in line with the Treaty and the Statute
sk Niektoré ustanovenia zákona o centrálnej banke Maďarska (Magyar Nemzeti Bank) týkajúce sa (i) jej inštitucionálnej nezávislosti a (ii) personálnej nezávislosti členov jej menového výboru nie sú v súlade so Zmluvou a Štatútom
en With regard to the Magyar Nemzeti Bank 's independence, the Law needs to be adapted in the respects set out below ‧ reviously, Article ‧ of the Law gave the Minister for Justice the right to review the Magyar Nemzeti Bank 's draft legal acts, a provision that the ECB found to be incompatible with the Treaty and Statute requirements on central bank independence in its Convergence Report of May
sk nštitucionálna nezávislosť Ustanovenie § ‧ zákona dávalo pôvodne ministrovi spravodlivosti právo preskúmať návrhy právnych aktov Magyar Nemzeti Bank, čo bolo ustanovenie, ktoré ECB vo svojej Konvergenčnej správe z mája ‧ považovala za nezlučiteľné s požiadavkami zmluvy a štatútu na nezávislosť centrálnej banky
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.717 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.