Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyarmaďarský
Magyarmaďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
It then goes on to say that A similar situation exists in Hungary, where Magyar Villamos Művek (MVM) is the public utility wholesaler and acquires electricity by means of long-term PPAs that is subsequently sold to the local retailersĎalej pokračuje, že podobná je situácia v Maďarsku, kde Magyar Villamos Művek (MVM), t. j. verejný veľkoobchodník nakupuje elektrickú energiu prostredníctvom dlhodobých PPA, ktorú následne predáva miestnym obchodníkom
Ta b l e ‧ a p i t a l key o f t h e E C B (%) NCB Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Subtotal for euro area NCBs ˇ Ceská národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank Bank of England Subtotal for non-euro area NCBs Total ‧ une ‧ to ‧ ec ‧ an ‧ to ‧ pr ‧ from ‧ ayapríla ‧ o kľúči na upisovanie základného imania ECB. Tabuľka ‧ ľúč na upisovanie základného imania ECB (%) NCB Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Medzisúčet za NCB krajín eurozóny Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta
rticles ‧ and ‧ (a) of the NBH Act, which establish Magyar Nemzeti Bank 's powers in the field of monetary policy, do not recognise the ECB 's powers in this fieldcentrálnej banke Litvy výlučné právo na vydávanie bankoviek a mincí
Reference for a preliminary ruling from the Pest Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) lodged on ‧ March ‧- CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltátó, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft. v Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági FőosztályNávrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarská republika) ‧. marca ‧ – CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
The protected geographical indication (PGI) Gönci kajszibarack may be used for the following varieties of the Prunus armeniaca L. species: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C ‧, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, PannóniaNa používanie chráneného zemepisného označenia Gönci kajszibarack majú právo tieto odrody druhu Prunus armeniaca L: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C ‧, ako aj Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia
in Hungary, the Magyar Fejlesztési Bank Rt. and the Magyar Export-Import Bank Rtv Maďarsku na Magyar Fejlesztési Bank Rt. a na Magyar Export-Import Bank Rt
Payment systems Articles ‧ and ‧ of the Law, which establish the Magyar Nemzeti Bank 's powers with regard to promotion of the smooth operation of payment systems, do not recognise the ECB 's powers in this fieldzákona stanovuje, že bez dopadu na prvotný cieľ cenovej stability musí Magyar Nemzeti Bank podporovať všeobecné hospodárske politiky vlády. Toto ustanovenie je nezlučiteľné s článkom ‧ ods
Opinion on the tasks of the Magyar Nemzeti Bank relating to Hungary 's membership of the International Monetary FundStanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Narodowy Bank Polski Banca Națională a României Sveriges Riksbank Bank of England European Central Bank The amounts indicated are notional for central banks which do not participate in ERM IIБългарска народна банка/ Národná banka Bulharska Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Narodowy Bank Polski Banca Naţională a României Sveriges Riksbank Bank of England Európska centrálna banka Uvedené sumy sú hypotetické pre centrálne banky, ktoré sa nezúčastňujú na ERM II
Opinion on aligning the Magyar Nemzeti Bank 's statutes with Community lawStanovisko k zosúladeniu štatútu Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva
On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking E.ON Ruhrgas International AG (ERI) belonging to the E.ON AG group (E.ON, Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings MOL Földgázellátó Rt (WMT, Hungary) and MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Hungary), currently solely controlled by MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Hungary), by way of purchase of shares. ERI will also acquire MOL's shareholdings in Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Hungary), a joint venture company between OAO Gazprom (Russia) and MOLDňa ‧. júna ‧ Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého podnik E.ON Ruhrgas International AG (ERI) patriaci do skupiny E.ON AG group (E.ON, Nemecko) získava v zmysle článku ‧ odsek ‧ písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celými podnikmi MOL Földgázellátó Rt (WMT, Maďarsko) a MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Maďarsko), v súčasnosti výlučne kontrolovanými podnikom MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Maďarsko), a to prostredníctvom nákupu akcií. ERI získa tiež podiel MOL v podniku Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Maďarsko), ktorý je spoločným podnikom podnikov OAO Gazprom (Rusko) and MOL
(HU) As a Member representing the Hungarian Democratic Forum (Magyar Demokrata Fórum - MDF), I will be using my vote to support both of these draft legislative texts providing for stricter regulations and greater control concerning the use of plant protection products.(HU) Ako poslanec zastupujúci Maďarské demokratické fórum (Magyar Demokrata Fórum - MDF), využijem svoj hlas na podporu oboch návrhov právnych predpisov, ktoré zabezpečujú pri používaní prípravkov na ochranu rastlín prísnejšie pravidlá a väčšiu kontrolu.
ECB Opinion on amendments to the Constitution and on the Law on legislation, regarding the legislative powers of the Magyar Nemzeti BankStanovisko ECB k zmenám a doplneniam ústavy a k zákonu o právnych predpisoch, pokiaľ ide o legislatívnu právomoc Magyar Nemzeti Bank
With regard to the Magyar Nemzeti Bank 's independence, the Law needs to be adapted in the respects set out below ‧ reviously, Article ‧ of the Law gave the Minister for Justice the right to review the Magyar Nemzeti Bank 's draft legal acts, a provision that the ECB found to be incompatible with the Treaty and Statute requirements on central bank independence in its Convergence Report of Maynštitucionálna nezávislosť Ustanovenie § ‧ zákona dávalo pôvodne ministrovi spravodlivosti právo preskúmať návrhy právnych aktov Magyar Nemzeti Bank, čo bolo ustanovenie, ktoré ECB vo svojej Konvergenčnej správe z mája ‧ považovala za nezlučiteľné s požiadavkami zmluvy a štatútu na nezávislosť centrálnej banky
Following the entry into force of the First Amending Law, the Minister for Justice does not need be consulted on a draft decree of the Governor of the Magyar Nemzeti Bank, thereby eliminating the incompatibilityPo vstupe prvej novely do platnosti nie je potrebné konzultovať návrhy rozhodnutí guvernéra Magyar Nemzeti Bank s ministrom spravodlivosti, čím sa nezlučiteľnosť eliminuje
This invitation to tender is being published in the Official Journal of the European Union and on the Mining Supervisory Authority’s website and official journal (in the official notices annexed to the Magyar Közlöny (Hungarian Official GazetteTáto výzva na predkladanie prihlášok do verejnej súťaže je uverejnená okrem Úradného vestníka Európskej únie aj na internetovej stránke banského dozorného úradu, aj v Úradnom vestníku banského dozorného úradu [Úradný vestník v prílohe vestníka Magyar Közlöny (Vestník Maďarskej republiky)]
Being based exclusively on the revenues from the currency withdrawal and not on realised profits (which would take into account all revenues and expenses of the Magyar Nemzeti Bank), such mechanism may allow the State to benefit from a better-than-real profits in order to reduce its debt vis-à-vis the Magyar Nemzeti BankTakýto mechanizmus, ktorý je založený výlučne na príjmoch z výberu meny a nie na realizovaných ziskoch (ktoré by zohľadňovali všetky príjmy a výdavky MNB), by umožnil štátu profitovať z lepších než reálnych ziskov s cieľom znížiť svoj dlh voči Magyar Nemzeti Bank
Magyar Hipermarket: undertaking operating hypermarkets as a franchisee of Cora FranceMagyar Hipermarket: prevádzka hypermarketov, ktoré sú franšízami spoločnosti Cora France
Issue of banknotes Articles ‧ and ‧ to ‧ of the Law, which establish the Magyar Nemzeti Bank 's exclusive right to issue banknotes and coins, do not recognise the EU Council 's and the ECB 's powers in this fieldzmluvy a článkom ‧ štatútu, keďže nezohľadňuje druhotný cieľ podporovať všeobecné hospodárske politiky Spoločenstva ‧ Úlohy Menová politika Ustanovenia § ‧ § ‧ až § ‧ § ‧ § ‧ § ‧ § ‧ a § ‧ zákona a článok ‧ Ústavy, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti menovej politiky, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
This development occurred against the background of key interest rate increases totalling ‧ percentage points by Magyar Nemzeti Bank in June and November ‧ to support the forintNa pozadí tohto vývoja maďarská centrálna banka v júni a novembri ‧ zvýšila svoju hlavnú úrokovú mieru s cieľom podporiť forint celkovo o ‧ percentuálnych bodov
The notified Decree provides for a system of compensation of the costs borne by the State-owned electricity wholesaler (közüzemi nagykereskedelmi engedélyes), the company Magyar Villamos Művek Zrt. (hereinafter referred to as MVMOznámené nariadenie vlády stanovuje kompenzačný systém nákladov prevádzkovateľa siete štátneho podniku Magyar Villamos Művek Zrt. (ďalej MVM), ktorý má povolenie na veľkoobchodnú distribúciu
Magyar Nemzeti Bank estimates that changes in indirect taxes and administered prices will add around ‧ percentage points to inflation inTá odhaduje, že zmeny v oblasti nepriamych daní a regulovaných cien prispejú k inflácii v roku ‧ približne ‧ percentuálnymi bodmi
Reference for a preliminary ruling from the Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hungary) lodged on ‧ July ‧- VALE Építési KftNávrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Maďarská republika) ‧. júla ‧- VALE Építésí Kft
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Pest Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) lodged on ‧ March ‧- CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltátó, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft. v Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági FőosztályVec C-‧/‧: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarská republika) ‧. marca ‧ – CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hungary) lodged on ‧ July ‧- VALE Építési KftVec C-‧/‧: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Maďarská republika) ‧. júla ‧- VALE Építésí Kft
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.386 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.