Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyar
maďarský
Magyar
maďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
en Let me tell you how concerned I am when, having offered the Hungarian nationality to the Magyar populations, you now raise the possibility of giving them the right to vote, in breach of all international conventions.
sk Dovoľte mi povedať, že som veľmi znepokojená, keď ste po tom, ako ste ponúkli maďarskú národnosť etnickým Maďarom, teraz otvorili možnosť dať im právo voliť v rozpore so všetkými medzinárodnými dohovormi.
en Magyar Hipermarket: undertaking operating hypermarkets as a franchisee of Cora France
sk Magyar Hipermarket: prevádzka hypermarketov, ktoré sú franšízami spoločnosti Cora France
en Opinion on aligning the Magyar Nemzeti Bank 's statutes with Community law
sk Stanovisko k zosúladeniu štatútu Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Louis Delhaize/Magyar Hipermarket KFT
sk Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.‧ – Louis Delhaize/Magyar Hipermarket KFT
en This development occurred against the background of key interest rate increases totalling ‧ percentage points by Magyar Nemzeti Bank in June and November ‧ to support the forint
sk Na pozadí tohto vývoja maďarská centrálna banka v júni a novembri ‧ zvýšila svoju hlavnú úrokovú mieru s cieľom podporiť forint celkovo o ‧ percentuálnych bodov
en in Hungary, the Magyar Fejlesztési Bank Rt. and the Magyar Export-Import Bank Rt
sk v Maďarsku na Magyar Fejlesztési Bank Rt. a na Magyar Export-Import Bank Rt
en Order of the President of the Court of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Fővárosi Bíróság- Republic of Hungary)- Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt., Innomed Medical Orvostechnikai Rt. v Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete, Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
sk Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo ‧. apríla ‧ (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság – Maďarská republika) – Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt., Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képviselő-testülete, Esztergom Város Őnkormányzat Képviselő-testülete
en Opinion on amendments to the Law on the Magyar Nemzeti Bank introducing salary reductions
sk Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú zníženia platov
en Opinion on the tasks of the Magyar Nemzeti Bank relating to Hungary 's membership of the International Monetary Fund
sk Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde
en törvény a Magyar Nemzeti Bankról (published in the Official Gazette on ‧ ) and as last amended by Law ‧ of ‧ ee ECB Opinion ‧ of ‧ ay ‧ on amendments to the Magyar Nemzeti Bank 's statutes relating to the Magyar Nemzeti Bank 's structure and governance and ECB Opinion ‧ of ‧ ecember ‧ at the request of the Hungarian Ministry of Finance on a draft law amending ‧ of ‧ on Magyar Nemzeti Bank and Law ‧ of ‧ on legislation
sk inančná nezávislosť Ustanovenie § ‧ zákona, podľa ktorého sa pre zníženie dlhu štátu uplatňuje voči Magyar Nemzeti Bank ražobné z výberu meny, nie je zlučiteľný s princípmi finančnej nezávislosti národných centrálnych bánk. Ustanovenie § ‧ zákona povoľuje akcionárovi vypracovať súvahu a výkaz ziskov a strát Magyar Nemzeti Bank
en In the rubric of MEGJEGYZÉSEK (comments): tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére (residence card of third-country national family member of Hungarian citizens
sk V rubrike MEGJEGYZÉSEK (poznámky): tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére (pobytová karta štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi maďarských občanov
en Indeed, any requirement for Magyar Nemzeti Bank to obtain the opinion of the Ministry of Justice ex ante on the basic tasks of Magyar Nemzeti Bank is incompatible with the principle of central bank independence as laid down in Article ‧ of the Treaty
sk Zákon bol novelizovaný zákonom č
en Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski
sk Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski
en Prior to adoption of the euro, this provision will need to be adapted in order to comply with Article ‧ of the Statute. ISSUANCE OF BANKNOTES Article ‧ and Article ‧ of the NBH Act, which establishes Magyar Nemzeti Bank 's exclusive right to issue banknotes and coins, do not recognise the ECB 's exclusive right to authorise the issue of banknotes within the Community
sk Podľa článku ‧ mluvy sú členské štáty oprávnené vydávať mince po predchádzajúcom schválení emisného objemu ECB a Rada ministrov EÚ je oprávnená rozhodovať o opatreniach týkajúcich sa zosúladenia denominácií a technických špecifikácií mincí. Túto skutočnosť by mali litovské zákony zohľadniť ešte pred zavedením eura
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the OMV Aktiengesellschaft (OMV, Austria) intends to acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Hungary) within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation, by way of public bid
sk Komisii bolo dňa ‧. januára ‧ podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik OMV Aktiengesellschaft (OMV, Rakúsko) zamýšľa získať v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad podnikom MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL, Maďarsko) prostredníctvom verejnej ponuky
en Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 's tasks, the structure and legal status of the Hungarian Financial Supervisory Authority and the establishment of the Financial Stability Council
sk Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu
en Mr Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, in place of Mr Sándor NAGY
sk pán Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, ako náhrada za pána Sándora NAGYA
en allinn Latvijas Banka K. Valdemara iela ‧ a ‧ iga Lietuvos bankas Totoriu g ‧ ilnius Magyar Nemzeti Bank Szabadság tér ‧ udapest Narodowy Bank Polski ulica Świętokrzyska ‧ arsaw Banca Națională a României Strada Lipscani nr ‧ sector ‧ ucharest Národná banka Slovenska Imricha Karvaša ‧ ratislava Sveriges Riksbank Brunkebergstorg ‧ tockholm Bank of England Threadneedle Street London ‧ nited Kingdom and
sk alin Latvijas Banka K. Valdemara iela ‧ a ‧ iga Lietuvos bankas Totoriu g ‧ ilnius Magyar Nemzeti Bank Szabadság tér ‧ udapešť Narodowy Bank Polski ulica Świętokrzyska ‧ aršava Banca Națională a României Strada Lipscani nr ‧ sector ‧ ukurešť, Národná banka Slovenska Imricha Karvaša ‧ ratislava Sveriges Riksbank Brunkebergstorg ‧ Štokholm Bank of England Threadneedle Street Londýn ‧ pojené kráľovstvo a
en Applicant: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hungary) (represented by: Z. Hegymegi-Barakonyi and P. Vörös, lawyers
sk Žalobkyňa: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti
en Magyar Kereskedelmi
sk Engedélyezési Hivatal
en The applicant claims that the Commission failed to evidence and appropriately justify its conclusion that the power purchase agreement (PPA) concluded between the applicant- owner of a power generation facility in Hungary ultimately acquired by Atel AG- and the Hungarian state-owned electricity wholesaler, Magyar Villamos Muvek Rt. (MVM), constitutes incompatible State aid
sk Žalobkyňa tvrdí, že Komisia nepreukázala a neodôvodnila svoj záver, že dlhodobá dohoda o nákupe elektrickej energie (Power Purchase Agreement, ďalej len PPA) uzatvorená medzi žalobkyňou, majiteľkou elektrárne v Maďarsku, ktorú teraz vlastní Atel AG, a medzi štátom vlastneným veľkopredajcom elektrickej energie, Magyar Villamos Művek Rt. (ďalej len MVM) je nezlučiteľnou štátnou pomocou
en The latter company was not sampled and was not included in MAL Magyar Aluminium's questionnaire reply
sk Táto spoločnosť nebola zaradená do vzorky a zahrnutá do vyplneného dotazníka spoločnosti MAL Magyar Aluminium
en Case COMP/M.‧- Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft
sk Vec COMP/M.‧ – Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft
en Now, a very good example of this in Hungary was the Magyar Gárda (Hungarian Guard), which was founded in 2007 and was able to work well - if you will - with the military authorities, be that in floodwater defences, in helping the victims of the red sludge flood, in giving blood or distributing bread, in other words, in social matters.
sk V Maďarsku je veľmi dobrým príkladom tejto koncepcie Magyar Gárda (Maďarská garda), ktorá bola založená v roku 2007 a bola schopná dobre spolupracovať - ak to tak môžem povedať - s vojenskými orgánmi, či už išlo o protipovodňovú ochranu, pomáhanie obetiam záplav červeného bahna, darovanie krvi alebo distribúciu chleba, inými slovami, o sociálne záležitosti.
en The Bosnian exporting producer group argued that three Union producers (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. and Industrias Quimicas del Ebro SA) should be considered as non-cooperating with the investigation
sk Bosnianska skupina vyvážajúcich výrobcov tvrdila, že traja výrobcovia v Únii (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. a Industrias Quimicas del Ebro SA) by sa mali považovať za výrobcov, ktorí pri prešetrovaní nespolupracujú
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.