Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyar
maďarský
Magyar
maďarština; maďarský; Uhorka; Maďar; Maďarka; Uhor; maďarčina

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
en Article ‧ of the Law exempted credit institutions owned by the State, local governments, any other budgetary organs, EU institutions or bodies, and central governments, regional, local or other administrative organs of other Member States from the general prohibition on the Magyar Nemzeti Bank providing credit facilities
sk Ustanovenie § ‧ ods ‧ zákona vyňalo úverové inštitúcie vo vlastníctve štátu, miestnych samospráv, ostatné rozpočtové orgány, inštitúcie alebo orgány EÚ a ústredné štátne správy, regionálne, miestne alebo iné administratívne orgány ostatných členských štátov zo všeobecného zákazu pre Magyar Nemzeti Bank poskytovať úverové linky
en s amended inter alia by Act ‧ of ‧ in Magyar Kozlany No
sk Mali by jasne definovať opravné prostriedky v prípade odvolania členov bankovej rady
en Reference for a preliminary ruling from the Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hungary) lodged on ‧ July ‧- VALE Építési Kft
sk Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Maďarská republika) ‧. júla ‧- VALE Építésí Kft
en On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Louis Delhaize S.A. (Louis Delhaize, Belgium), acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Magyar Hipermarket Kft (Magyar Hipermarket, Hungary) by way of purchase of shares
sk Komisii bolo ‧. júna ‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého podnik Louis Delhaize S.A. (Louis Delhaize, Belgicko) získava v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Magyar Hipermarket Kft (Magyar Hipermarket, Maďarsko) prostredníctvom kúpy akcií
en This provision is incompatible with Article ‧ of the Treaty and Article ‧ of the Statute, as it does not reflect the secondary objective of supporting the general economic policies in the Community ‧ onetary policy Articles ‧ to ‧ and Article ‧ of the Law, and Article ‧ of the Constitution, which establish the Magyar Nemzeti Bank 's powers in the field of monetary policy, do not recognise the ECB 's powers in this field
sk Ustanovenia § ‧ a § ‧ písmeno c) zákona, ktoré ďalej stanovujú podmienky auditu Magyar Nemzeti Bank, nepriznávajú právomoci Rade EÚ a ECB podľa článku ‧ štatútu. Finančné vykazovanie Ustanovenia § ‧ písmeno b) zákona a zákon C z roku ‧ o účtovníctve v nadväznosti na vyhlášku vlády ‧ (XII
en The complaint was lodged on ‧ January ‧ by Industrias Quimicas del Ebro, SA; MAL Magyar Aluminium; PQ Silicas B.V.; Silkem d.o.o. and zeolite Mira Srl Unipersonale (the complainants) representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Union production of Zeolite A powder
sk Podnet ‧. januára ‧ podali spoločnosti Industrias Quimicas del Ebro, SA; MAL Magyar Aluminium; PQ Silicas B.V.; Silkem d.o.o. a Zeolite Mira Srl Unipersonale (ďalej len navrhovatelia), ktorých výroba predstavuje podstatnú časť, v tomto prípade viac ako ‧ %, celkovej výroby zeolitu A prachového v Únii
en Magyar Nemzeti Bank estimates that changes in indirect taxes and administered prices will add around ‧ percentage points to inflation in
sk Tá odhaduje, že zmeny v oblasti nepriamych daní a regulovaných cien prispejú k inflácii v roku ‧ približne ‧ percentuálnymi bodmi
en Opinion on amendments to the Magyar Nemzeti Bank 's statutes relating to the Magyar Nemzeti Bank 's structure and governance
sk Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú organizácie a systému riadenia Magyar Nemzeti Bank
en Magyar Minőség Háza (House of Hungarian Quality), ‧, and
sk Magyar Minőség Háza (dom maďarskej kvality
en Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski
sk Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski
en On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking E.ON Ruhrgas International AG (ERI) belonging to the E.ON AG group (E.ON, Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings MOL Földgázellátó Rt (WMT, Hungary) and MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Hungary), currently solely controlled by MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Hungary), by way of purchase of shares. ERI will also acquire MOL's shareholdings in Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Hungary), a joint venture company between OAO Gazprom (Russia) and MOL
sk Dňa ‧. júna ‧ Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého podnik E.ON Ruhrgas International AG (ERI) patriaci do skupiny E.ON AG group (E.ON, Nemecko) získava v zmysle článku ‧ odsek ‧ písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celými podnikmi MOL Földgázellátó Rt (WMT, Maďarsko) a MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Maďarsko), v súčasnosti výlučne kontrolovanými podnikom MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Maďarsko), a to prostredníctvom nákupu akcií. ERI získa tiež podiel MOL v podniku Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Maďarsko), ktorý je spoločným podnikom podnikov OAO Gazprom (Rusko) and MOL
en do not reflect the Magyar Nemzeti Bank 's obligation to comply with the Eurosystem 's regime for financial reporting of NCB operations, pursuant to Article ‧ of the Statute
sk Platobný styk Ustanovenia § ‧ a § ‧ zákona, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti podporovania bezproblémovej realizácie platobného styku, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Pest Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) lodged on ‧ March ‧- CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltátó, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft. v Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
sk Vec C-‧/‧: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság (Maďarská republika) ‧. marca ‧ – CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Louis Delhaize/Magyar Hipermarket KFT
sk Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.‧ – Louis Delhaize/Magyar Hipermarket KFT
en Applicant: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hungary) (represented by: Z. Hegymegi-Barakonyi and P. Vörös, lawyers
sk Žalobca: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti
en Certain provisions of the Act on Magyar Nemzeti Bank affecting (i) its institutional independence, and (ii) personal independence of members of its Monetary Council are not in line with the Treaty and the Statute
sk Niektoré ustanovenia zákona o centrálnej banke Maďarska (Magyar Nemzeti Bank) týkajúce sa (i) jej inštitucionálnej nezávislosti a (ii) personálnej nezávislosti členov jej menového výboru nie sú v súlade so Zmluvou a Štatútom
en The Hungarian authorities have notified the Commission of their decision to recognise under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the common organisation of the market in fruit and vegetables, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧, the national interbranch association for fruit and vegetables (FruitVeB- Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
sk Maďarské orgány oznámili Komisii svoje rozhodnutie uznať podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧ z ‧. októbra ‧ o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou naposledy zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. ‧/‧ národnú medziodvetvovú asociáciu ovocia a zeleniny (FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
en The Magyar Nemzeti Bank may make the extension of such a loan subject to the performance of actions by the Hungarian Financial Supervisory Authority or to the performance of actions by the credit institution, on the Financial Supervisory Authority 's proposal
sk Magyar Nemzeti Bank môže takýto úver poskytnúť pod podmienkou, že ide o podnet Maďarského úradu pre finančný dohľad alebo o podnet úverovej inštitúcie na návrh Maďarského úradu pre finančný dohľad
en Article ‧ concerning the setting of key interest rates, does not respect the ECB 's competence in this field ‧ rticle ‧ (d) of the NBH Act does not recognise the competence of the ECB 's Governing Council or of the EU Council in the matter of the appointment of an independent auditor to audit the financial accounts of Magyar Nemzeti Bank in its capacity as a member of the Eurosystem
sk Uvedené ustanovenia nepriznávajú výlučné právomoci ECB v tejto oblasti. Bude potrebné všetky ustanovenia národnej legislatívy, týkajúce sa domácej litovskej meny, dať do súladu so znením Zmluvy a Štatútu
en The following legislation forms the legal basis for Magyar Nemzeti Bank and its operations:-- Act ‧ of ‧ on the Hungarian Constitution ‧ (the « Constitution "),-- Act ‧ of ‧ on Magyar Nemzeti Bank (hereinafter the « NBH Act "
sk zákonom č ‧ zo
en The Hungarian Office for Mining and Geology (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – MBFH) is launching an invitation to tender under Section ‧/A- of Act No ‧ of ‧ on mining and Section ‧/B of Government Decree ‧/‧ (XII. ‧.) implementing it for the cancelled mining rights set out in point ‧ below
sk Maďarský úrad pre baníctvo a geológiu (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) vyhlasuje na základe oddielu ‧/A § - zákona ‧ o baníctve z roku ‧ (ďalej len banský zákon) a na základe oddielu ‧/B. § nariadenia vlády ‧/‧ (XII. ‧) o vykonávaní banského zákona verejnú súťaž na zrušené ťažobné práva uvedené v bode II
en In view of Article ‧.‧ of the Rules of Procedure of the General Council of the European Central Bank and in view of the General Council’s contribution to this Decision, the Governors of Česká národní banka, Eesti Pank, the Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, the Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije and Národná banka Slovenska had the opportunity to submit observations regarding this Decision prior to its adoption
sk Vzhľadom na článok ‧.‧ rokovacieho poriadku Generálnej rady Európskej centrálnej banky a vzhľadom na príspevok generálnej rady k tomuto rozhodnutiu, guvernéri České národní banky, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národnej banky Slovenska mali možnosť predložiť svoje pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím
en Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (No
sk pán Attila Ádám (Magyar Polgári demokráciáért Alapítvány) (č
en Following the entry into force of the Second Amending Law, Article ‧ of the Law further specifies that on an exceptional basis, in emergencies jeopardising the stability of the financial system as a whole and the free circulation of money and subject to the prohibition on monetary financing, the Magyar Nemzeti Bank may grant a loan to the National Deposit Insurance Fund at the request
sk zákona ďalej upresňuje, že vo výnimočných prípadoch, ktoré ohrozujú stabilitu finančného systému ako takého a voľný obeh peňazí a pri dodržaní zákazu menového financovania môže Magyar Nemzeti Bank udeliť pôžičku národnému fondu ochrany vkladov na jeho požiadanie, pričom splatnosť týchto pôžičiek nesmie prekročiť tri mesiace
en Jean-Claude Trichet President of the ECB Lucas D. Papademos Vice-President of the ECB Bodil Nyboe Andersen Governor of Danmarks Nationalbank Leszek Balcerowicz President of Narodowy Bank Polski Michael C. Bonello Governor of the Central Bank of Malta Jaime Caruana Governor of the Banco de España Christodoulos Christodoulou Governor of the Central Bank of Cyprus Vítor Constâncio Governor of the Banco de Portugal Antonio Fazio Governor of the Banca d' Italia Nicholas C. Garganas Governor of the Bank of Greece Mitja Gaspari Governor of Banka Slovenije Lars Heikensten Governor of Sveriges Riksbank John Hurley Governor of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Zsigmond Járai President of Magyar Nemzeti Bank Marián Jusko (until ‧ ecember ‧ ) Governor of Národná banka Slovenska Mervyn King Governor of the Bank of England Vahur Kraft Governor of Eesti Pank
sk Jean-Claude Trichet prezident ECB Lucas D. Papademos viceprezident ECB Bodil Nyboe Andersen guvernérka, Danmarks Nationalbank Leszek Balcerowicz prezident, Narodowy Bank Polski Michael C. Bonello guvernér, Central Bank of Malta Jaime Caruana guvernér, Banco de Espa ñ a Christodoulos Christodoulou guvernér, Central Bank of Cyprus Vítor Constâncio guvernér, Banco de Portugal Antonio Fazio guvernér, Banca d' Italia Nicholas C. Garganas guvernér, Bank of Greece Mitja Gaspari guvernér, Banka Slovenije Lars Heikensten guvernér, Sveriges Riksbank John Hurley guvernér, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Zsigmond Járai prezident, Magyar Nemzeti Bank Marián Jusko (do ‧ decembra ‧ ) guvernér, Národná banka Slovenska Mervyn King guvernér, Bank of England Vahur Kraft guvernér, Eesti Pank Klaus Liebscher guvernér, Oesterreichische Nationalbank ECB Výročná správa
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.838 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.