pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
   
  to breast feed
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
   
  to care for the sick
 • ošetrovateľka   
 • sestra   
 • ošetrovateľ   
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(hospital) nurse
 
(female) nurse
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
to treat kindly and with extra care
 
to drink slowly
 
(army) nurse
 
person who takes care of other people's young
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
A person trained to provide care for the sick.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.
 
person trained to provide care for the sick

Similar phrases in dictionary English Slovak. (10)

dry-nursepestúnka
male nurseošetrovateľ
nurse cropskrycie plodiny
nursingošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing careošetrovateľská starostlivosť
nursing homesanatórium
nursing staffzdravotnícky personál
scrub nurseinštrumentárka; sanitárka
wet nursekojná; dojka
wet-nursedojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
Your doctor, nurse or pharmacist will show you how to inject yourself with the pre-filled syringeVáš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik Vám ukážu, ako si ho sami podáte pomocou
I can be a nurseViem byť aj sestrička
You should check with your doctor, diabetes nurse or pharmacist if you are unsureAk si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, diabetologickej sestry alebo lekárnika
Evidence of formal qualifications of nurses responsible for general careDoklad o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť
Subject:Practical nurses in CyprusVec: Zdravotné sestry na Cypre
Stop the bullshit, we' re going to carry your fat carcass and find you a nurse with godzilla tits!Neser ma, odnesieme tú tvoju veľkú riť k nejakej kozatej sestričke
Your doctor or nurse will advise you where to injectVáš lekár alebo sestra vám poradia kam podať injekciu
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacistAk začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
evidence of formal qualifications as a nurse at degree level (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – at least three consecutive years during the five years prior to the date of issue of the certificatedoklad o formálnej kvalifikácii ako sestra na úrovni akademického titulu (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred dňom vydania osvedčenia
I lose my way for a couple of hours in a city I don' t know, and you want to box me up and send me to a nursing home?Na pár hodín som stratila cestu v meste, ktoré nepoznám a vy ma chcete pobaliť a poslať do opatrovateľského ústavu?
Because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants a decision should be made whether to discontinue breast-feeding or Betaferon therapyVzhľadom na nebezpečenstvo závažných nežiaducich reakcií u dojčených detí je treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu Betaferonom
Knowing that kind, he' s probably fucked half his nurses and a couple of orderlies by nowVedieť že tvoj drahý, asi preťahuje polovicu sestričiek a pár sanitárok
nurse- anaesthetics (infirmier/ière anesthésistesestra na anestéziológii (infirmier/ière anesthésiste
If you have any further questions, ask your doctor, nurse or pharmacistAk máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
protection of pregnant women and nursing mothers and protection of children and young people; andochrany tehotných žien a dojčiacich matiek a ochrany detí a mladých ľudí; a
Because drugs are commonly excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants, women should not breast feed while taking SUTENTVzhľadom na to, že u človeka sa lieky obvykle vylučujú do materského mlieka ako aj kvôli potenciálnemu riziku závažných nežiaducich reakcií u dojčených detí, ženy nesmú dojčiť počas užívania SUTENTu
Nurses responsible for general careZdravotné sestry a ošetrovatelia zodpovední za všeobecnú starostlivosť
Use the injection technique as advised by your medical practitioner or nursePoužívajte injekčné techniky, ako Vám odporučil Váš lekár alebo zdravotná sestra
In a German study on the abuse and neglect of older people living in residential or nursing homes, over ‧ % of care staff questioned indicated that they themselves had resorted to violence or to other problematic behaviour, had failed to take action when action was needed, or had witnessed such conduct in other care staffV jednej nemeckej štúdii o zlom zaobchádzaní a zanedbávaní obyvateľov v domovoch dôchodcov a opatrovateľských ústavoch uviedlo ‧ % opýtaných opatrovateľov, že sa sami dopustili násilného alebo problematického konania alebo zanedbávania alebo ho spozorovali u iných opatrovateľoch
psychiatric nurse (infirmier/ière psychiatriquepsychiatrická zdravotná sestra (infirmier/ière psychiatrique
Bob' s lucky to be alive, and he needs constant nursingBob má šťastie, že je nažive a potrebuje neprestajnú opateru
The Act of ‧ July ‧ on nursing care, which entered into force on ‧ January ‧, amended the content of the relevant training course and changed its title to healthcare and paediatric nurse (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(inZákon zo ‧. júla ‧ týkajúci sa starostlivosti poskytovanej zdravotnými sestrami, ktorý vstúpil do platnosti ‧. januára ‧, zmenil obsah tohto vzdelávania a zmenil názov povolania na zdravotná a detská sestra [Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)]
Borderline cases between education services at the pre-primary level and child-minding social protection facilities, such as wet-nurses, crèches and play-schools, shall be allocated to COICOP/HICP Division ‧ if the childHraničné prípady medzi vzdelávacími službami na predškolskej úrovni a zariadeniami sociálnej starostlivosti v oblasti starostlivosti o dieťa, ako napríklad dojky, jasle,detské domovy a škôlky, budú určené do časti ‧ COICOP/HICP, ak vstupný vek dieťaťa nie je nižší ako tri roky a aktivity pozostávajú z organizovaného vyučovania v prostredí školského typu, určenom na preklenutie medzery medzi domácou a školskou atmosférou
Pregnant women and nursing mothersTehotné ženy a dojčiace matky
We want to know whether the agreement will regulate the conditions of entry into the Member States of the European Union of Indian nurses or carers for the elderly, including the length of stay and recognition of qualifications.Zaujíma nás, či bude dohoda usmerňovať podmienky vstupu do členských štátov Európskej únie pre indické zdravotné sestry alebo opatrovateľky starších ľudí vrátane dĺžky pobytu a uznávania kvalifikácií.
Showing page 1. Found 1226 sentences matching phrase "nurse".Found in 1.316 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.