pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
   
  to breast feed
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
   
  to care for the sick
 • ošetrovateľka   
 • sestra   
 • ošetrovateľ   
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(hospital) nurse
 
(female) nurse
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
to treat kindly and with extra care
 
to drink slowly
 
(army) nurse
 
person who takes care of other people's young
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
A person trained to provide care for the sick.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.
 
person trained to provide care for the sick

Similar phrases in dictionary English Slovak. (10)

dry-nurse
pestúnka
male nurse
ošetrovateľ
nurse crops
krycie plodiny
nursing
ošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing care
ošetrovateľská starostlivosť
nursing home
sanatórium
nursing staff
zdravotnícky personál
scrub nurse
inštrumentárka; sanitárka
wet nurse
kojná; dojka
wet-nurse
dojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
en declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
sk určil, že Spolková republika Nemecko tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady ‧/‧/ES zo ‧. mája ‧, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady ‧/‧/EHS a ‧/‧/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS a ‧/‧/EHS, týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila si povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice
en If you notice your skin pitting or thickening at the injection site, tell your doctor or diabetes nurse because these reactions can become more severe, or they may change the absorption of your insulin if you inject in such a site
sk Ak spozorujete v mieste podania injekcie na Vašej koži tvorbu jamiek alebo zhrubnutie, oznámte to svojmu lekárovi alebo diabetologickej sestre, pretože tieto príznaky sa môžu stať závažnejšími alebo môžu zmeniť absorpciu Vášho inzulínu, ak si ho podáte do tohto miesta
en Should she do so, i will do my bestTo ensure that the entire world knows Than an army nurse at the fort griffith medical clinic
sk Ak to urobí, spravím, čo bude v mojich silách, aby som sa uistil, že sa celý svet dozvedel o tom, že armádna zdravotná sestra zo zdravotej kliniky vo Fort Griffith zlyhala v pomoci pri záchrane jej života
en Germany has requested the addition of the profession of geriatric nurse (Altenpflegerin und Altenpfleger), which meets the conditions provided for in Article ‧(c)(ii) of the Directive ‧/‧/EC, as is apparent from the Act of ‧ November ‧ on geriatric care and the Ordinance of ‧ November ‧ concerning training and examinations for geriatric nursing
sk Nemecko požiadalo o pridanie povolania geriatrická ošetrovateľka (Altenpflegerin und Altenpfleger), ktoré zodpovedá podmienkam stanoveným v článku ‧ písm. c) bode ii) smernice ‧/‧/ES, ako aj zákonu o geriatrickej starostlivosti zo ‧. novembra ‧ a nariadeniu týkajúcemu sa vzdelávania a skúšok pre profesiu geriatrickej zdravotnej sestry z ‧. novembra
en having regard to its resolutions of ‧ May ‧ on the EU-Russia Summit to be held in Samara on ‧ May ‧, of ‧ April ‧ on the recent repression of demonstrations in Russia, of ‧ January ‧ on the conviction and imprisonment by Libya of five Bulgarian nurses and a Palestinian doctor, of ‧ November ‧ on Iran, of ‧ October ‧ on Uzbekistan and of ‧ September ‧ on EU-China relations
sk so zreteľom na svoje uznesenia z ‧. mája ‧ o samite EÚ- Rusko konanom v Samare ‧. mája ‧, z ‧. apríla ‧ o nedávnom potlačení demonštrácií v Rusku, z ‧. januára ‧ o odsúdení a uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára v Líbyi, zo ‧. novembra ‧ o Iráne, z ‧. októbra ‧ o Uzbekistane a zo ‧. septembra ‧ o vzťahoch medzi EÚ a Čínou
en The course provided for in the second indent of paragraph ‧ shall cover at least the subjects of the training programme set out in the Annex which did not form part of an equivalent course in the training of nurses
sk Štúdium ustanovené v druhej zarážke odseku ‧ musí zahŕňať aspoň tie predmety osnovy odbornej prípravy, ktoré sú uvedené v prílohe, ktoré netvoria súčasť rovnocennej odbornej prípravy sestier
en Nursing professionals
sk Špecialisti v ošetrovateľstve
en Disneyworld-- these two nurses I picked up was telling me about it
sk Disneyland... tú dvojicu, čo som viezol mi o tom povedala
en If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, nurse or pharmacist
sk Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, sestre alebo lekárnikovi
en If you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn syrup is not recommended
sk Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Neoclarityn užívali
en If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacist
sk Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
en Because drugs are commonly excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants, women should not breast feed while taking SUTENT
sk Vzhľadom na to, že u človeka sa lieky obvykle vylučujú do materského mlieka ako aj kvôli potenciálnemu riziku závažných nežiaducich reakcií u dojčených detí, ženy nesmú dojčiť počas užívania SUTENTu
en Sometimes the injection will be given to you by a doctor or nurse, or you or your partner may be trained to give the injection at home
sk Niekedy vám môže injekciu podať lekár alebo zdravotná sestra, prípadne vy alebo váš partner, ak ste zaškolení na podanie injekcie doma
en special basic training for psychiatric nurses
sk základná odborná príprava pre psychiatrické sestry.”
en You will be informed by the doctor or nurse when you should come back for subsequent injections
sk Váš lekár alebo zdravotná sestra vás bude informovať, kedy by ste sa mali dostaviť k ďalšiemu očkovaniu
en If you have any problems, please do not be afraid to ask your doctor or nurse for help and advice
sk Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, nebojte sa požiadať o radu a pomoc svojho lekára alebo zdravotnú sestru. ou
en At the same time, the EESC is critical of the increasing trend towards apparent self-employment where this is problematic for the particular activity concerned (e.g. nursing and care of the elderly
sk Zároveň sa EHSV pozerá kriticky na stúpajúcu tendenciu zdanlivo samostatnej zárobkovej činnosti všade tam, kde sa to vzhľadom na druh činnosti javí ako problematické (napr. pri starostlivosti o chorých a starých ľudí
en whereas for this reason and in order to encourage as far as possible the free movement of professional persons within the Community, it appears necessary to extend the application of this Directive to employed nurses
sk z tohto dôvodu a v záujme podpory-nakoľko to je len možné-voľného pohybu odborných pracovníkov vo vnútri spoločenstva sa javí potreba rozšíriť uplatňovanie tejto smernice na sestry, ktoré vykonávajú svoje povinnosti v pracovnoprávnom vzťahu
en Taking other medicines Tell your doctor or nurse about any other medicines you are taking or took recently (in the last week) even medicines you bought yourself without a prescription
sk Používanie iných liekov Informujte Vášho lekára alebo zdravotnú sestru o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste donedávna užívali (počas minulého týždňa) – aj o liekoch, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu
en Considers that demographic change will require new and enhanced educational and social infrastructure for young and elderly people alike, including increased facilities for life-long learning, childcare, nursing care and care for the elderly; points out the need for enhanced social infrastructures designed to promote old people's vitality and reintegrate them more actively into societal life
sk domnieva sa, že demografická zmena si bude vyžadovať novú a rozšírenú vzdelávaciu a sociálnu infraštruktúru pre mladých aj starších ľudí vrátane väčšieho počtu zariadení celoživotného vzdelávania, starostlivosti o deti, opatrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o starších; upozorňuje na potrebu rozšírenej sociálnej infraštruktúry zameranej na podporu vitality starých ľudí a ich aktívnejšie opätovné začleňovanie do spoločenského života
en The President made a statement on the confirmation that day by the Libyan Supreme Court of the death sentence passed on the five Bulgarian nurses and the Palestinian doctor held in Libya since February
sk Predseda predniesol vyhlásenie o tom, že líbyjský najvyšší súd dnes potvrdil rozsudok smrti vynesený nad piatimi bulharskými zdravotnými sestrami a palestínskym lekárom, ktorí sú v Líbyi väznení od februára
en The doctor or nurse will give Cervarix as an injection into the muscle of the upper arm
sk Lekár alebo zdravotná sestra Vám podá Cervarix ako injekciu do svalu hornej časti ramena
en Previously on " Nurse Jackie "
sk V predchádzajúcich častiach ste videli
Showing page 1. Found 1226 sentences matching phrase "nurse".Found in 3.34 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.