pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
   
  to breast feed
   
  to breast feed
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
   
  to care for the sick
   
  to care for the sick
 • sestra   
   
  person trained to provide care for the sick
 • ošetrovateľka   
 • ošetrovateľ   
 • zdravotná sestra   
   
  person trained to provide care for the sick
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • sestrička   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(hospital) nurse
 
(female) nurse
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
to treat kindly and with extra care
 
to drink slowly
 
(army) nurse
 
person who takes care of other people's young
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
A person trained to provide care for the sick.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.

Similar phrases in dictionary English Slovak. (10)

dry-nurse
pestúnka
male nurse
ošetrovateľ
nurse crops
krycie plodiny; ochranné plodiny
nursing
ošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing care
ošetrovateľská starostlivosť
nursing home
sanatórium
nursing staff
zdravotnícky personál
scrub nurse
inštrumentárka; sanitárka
wet nurse
kojná; dojka
wet-nurse
dojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
en In the case of nationals of the Member States whose evidence of formal qualifications as nurse responsible for general care was awarded by, or whose training started in, Poland before ‧ May ‧ and who do not satisfy the minimum training requirements laid down in Article ‧, Member States shall recognise the following evidence of formal qualifications as nurse responsible for general care as being sufficient proof if accompanied by a certificate stating that those Member State nationals have effectively and lawfully been engaged in the activities of a nurse responsible for general care in Poland for the period specified below
sk V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost' bol vydaný, alebo ktorých odborná príprava začala v Pol'sku pred ‧. májom ‧, a ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku ‧, členské štáty uznávajú nasledujúci doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost' za dostatočný dôkaz, ak je doplnený osvedčením uvádzajúcim, že štátni príslušníci týchto členských štátov sa účinne a zákonne venovali činnostiam sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost' v Pol'sku počas nižšie uvedeného obdobia
en adequate knowledge of the sciences on which general nursing is based, including sufficient understanding of the structure, physiological functions and behaviour of healthy and sick persons, and of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being
sk primeraná znalosť vied, na ktorých je všeobecná ošetrovateľská starostlivosť založená, vrátane dostatočného porozumenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravých a chorých osôb a vzťahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím pre človeka
en The said activities must have included taking full responsibility for the planning, organisation and administration of nursing care delivered to the patient
sk Uvedené činnosti musia zahrňovať plnú zodpovednosť za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientovi
en Germany has requested the removal from Annex ‧ of the profession of psychiatric nurse (Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger) because this training complements the training programme for nurses responsible for general care and is therefore included in the definition of the diploma
sk Nemecko požiadalo o vypustenie povolania psychiatrická zdravotná sestra [Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger] z prílohy II, pretože toto vzdelávanie dopĺňa vzdelávanie zdravotnej sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť a patrí do pojmu získania diplomu
en I' m nurse dickerson
sk Som sestra Dickersonová
en October ‧ for doctors with basic training, nurses responsible for general care, dental practitioners with basic training, specialised dental practitioners, veterinary surgeons, midwives and pharmacists, and
sk októbrom ‧ pre lekárov so základnou odbornou prípravou, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky a farmaceutov, a
en I go out of my way not to have an affair with this woman,This very hot, very beautiful, intelligent woman... ' cause of the way Carmela nursed me and cared for me
sk Snažím sa ako môžem, aby som sa nezaplietol s touto ženou, s tou sexy, veľmi peknou, inteligentnou ženou-- kvôli tomu ako sa Carmela o mňa starala
en Your doctor or nurse will give you Xolair as an injection just under the skin
sk Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám podá Xolair ako injekciu tesne pod kožu
en Tygacil will be given to you by a doctor or a nurse
sk Tygacil Vám podá lekár alebo zdravotná sestra
en It is important that you do not try to give yourself the injection unless you have received special training from your doctor or nurse
sk Je dôležité, aby ste si neskúšali aplikovať injekciu sami, pokiaľ ste neabsolvovali u doktora alebo sestry špeciálne školenie
en Freedom of movement and the mutual recognition of the evidence of formal qualifications of doctors, nurses responsible for general care, dental practitioners, veterinary surgeons, midwives, pharmacists and architects should be based on the fundamental principle of automatic recognition of the evidence of formal qualifications on the basis of coordinated minimum conditions for training
sk Sloboda pohybu a vzájomné uznávanie dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov a architektov by sa mal opierať o základnú zásadu automatického uznávania dokladov o formálnych kvalifikáciách na základe koordinovaných minimálnych podmienok na odbornú prípravu
en Lactation Because no information is available regarding the use of valsartan during breastfeeding, Diovan is not recommended and alternative treatments with better established safety profiles during breast-feeding are preferable, especially while nursing a newborn or preterm infant
sk Laktácia Keďže nie sú dostupné informácie o použití valsartanu počas dojčenia, Diovan sa neodporúča a vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie stanoveným bezpečnostnými profilmi počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa
en Ropinirole should not be used in nursing mothers as it may inhibit lactation
sk Ropinirol sa nesmie používať u dojčiacich matiek, pretože môže inhibovať laktáciu
en Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Alexandra Dobolyi and Alexander Lambsdorff on the incarceration in Libya of Bulgarian nurses and a Palestinian doctor
sk Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Alexandra Dobolyi a Alexander Lambsdorff o uväznení bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára v Líbyi
en If you notice your skin pitting or thickening at the injection site, tell your doctor or nurse because these reactions can become more severe, or they may change the absorption of your insulin if you inject in such a site
sk Ak spozorujete v mieste podania injekcie na Vašej koži tvorbu jamiek alebo zhrubnutie, oznámte to svojmu lekárovi alebo sestre, pretože tieto príznaky sa môžu stať závažnejšími alebo môžu zmeniť absorpciu Vášho inzulínu, ak si ho podáte do tohto mieste
en In the case of nationals of Member States whose diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications as nurse responsible for general care do not conform with the qualifications or designations set out in Article ‧, each Member State shall recognize as being sufficient proof the diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications awarded by those Member States, accompanied by a certificate issued by the competent authorities or bodies
sk V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia alebo iné doklady o formálnych kvalifikáciách všeobecnej zdravotnej sestry nezodpovedajú kvalifikáciám alebo označeniam uvedeným v článku ‧, každý členský štát uzná za postačujúci doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách vydané členskými štátmi, doplnené osvedčeniami vydanými príslušnými orgánmi alebo inštitúciami
en Today, we have to import a large number of workers from other countries for jobs which require a narrow specialisation, such as doctors and nurses.
sk Dnes musíme dovážať veľký počet pracujúcich z iných krajín, aby vykonávali prácu, ktorá vyžaduje úzku špecializáciu, ako napríklad lekárov a zdravotné sestry.
en If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacist
sk ci ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používate ov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
en Three hospitals, a cancer treatment center,A nursing home
sk Tri nemocnice, centrum liečenia rakoviny, domov dôchodcov
en In the case of nationals of the Member States whose evidence of formal qualifications as nurse responsible for general care were awarded by, or whose training started in, Romania before the date of accession and which does not satisfy the minimum training requirements laid down in Article ‧, Member States shall recognise the evidence of formal qualification as nurse responsible for general care (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) with post-secondary education obtained from a şcoală postliceală, as being sufficient proof if accompanied by a certificate stating that those Member State nationals have effectively and lawfully been engaged in the activities of a nurse responsible for general care in Romania for a period of at least five consecutive years during the seven years prior to the date of issue of the certificate
sk V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorým boli udelené doklady o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť alebo ktorých odborná príprava sa začala v Rumunsku pred dňom pristúpenia a ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku ‧, členské štáty uznávajú tieto doklady o formálnej kvalifikácii sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) s nadstavbovým stredoškolským vzdelaním získaným na şcoală postliceală za dostatočný dôkaz, ak sú doplnené osvedčením uvádzajúcim, že štátni príslušníci týchto členských štátov sa skutočne a zákonne venovali činnostiam sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť v Rumunsku najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred dňom vydania tohto osvedčenia
en If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or nurse
sk Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre
en The nurse said the medical examiner will be with us any minute
sk Sestra povedala, že patológ za nami o chvíľu príde
en Insulin treatment of the nursing mother presents no risk to the baby
sk Liečba diabetes mellitus s inzulínom u dojčiacich matiek nepreukazuje žiadne riziko pre dojča
en A nurse will be with you in a minute to finish
sk Za chvíľu príjde sestra a dokončí to
en If you are pregnant or nursing a baby taking Azomyr is not recommended
sk Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Azomyr užívali
Showing page 1. Found 1226 sentences matching phrase "nurse".Found in 2.769 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.