pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
   
  to breast feed
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
   
  to care for the sick
 • ošetrovateľka   
 • sestra   
 • ošetrovateľ   
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(hospital) nurse
 
(female) nurse
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
to treat kindly and with extra care
 
to drink slowly
 
(army) nurse
 
person who takes care of other people's young
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
A person trained to provide care for the sick.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.
 
person trained to provide care for the sick

Similar phrases in dictionary English Slovak. (10)

dry-nurse
pestúnka
male nurse
ošetrovateľ
nurse crops
krycie plodiny
nursing
ošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing care
ošetrovateľská starostlivosť
nursing home
sanatórium
nursing staff
zdravotnícky personál
scrub nurse
inštrumentárka; sanitárka
wet nurse
kojná; dojka
wet-nurse
dojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
en Your doctor, nurse or pharmacist will show you how to inject yourself with the pre-filled syringe
sk Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik Vám ukážu, ako si ho sami podáte pomocou
en I can be a nurse
sk Viem byť aj sestrička
en You should check with your doctor, diabetes nurse or pharmacist if you are unsure
sk Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, diabetologickej sestry alebo lekárnika
en Evidence of formal qualifications of nurses responsible for general care
sk Doklad o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť
en Subject:Practical nurses in Cyprus
sk Vec: Zdravotné sestry na Cypre
en Stop the bullshit, we' re going to carry your fat carcass and find you a nurse with godzilla tits!
sk Neser ma, odnesieme tú tvoju veľkú riť k nejakej kozatej sestričke
en Your doctor or nurse will advise you where to inject
sk Váš lekár alebo sestra vám poradia kam podať injekciu
en If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacist
sk Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
en evidence of formal qualifications as a nurse at degree level (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – at least three consecutive years during the five years prior to the date of issue of the certificate
sk doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra na úrovni akademického titulu (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred dňom vydania osvedčenia
en I lose my way for a couple of hours in a city I don' t know, and you want to box me up and send me to a nursing home?
sk Na pár hodín som stratila cestu v meste, ktoré nepoznám a vy ma chcete pobaliť a poslať do opatrovateľského ústavu?
en Because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants a decision should be made whether to discontinue breast-feeding or Betaferon therapy
sk Vzhľadom na nebezpečenstvo závažných nežiaducich reakcií u dojčených detí je treba rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu Betaferonom
en Knowing that kind, he' s probably fucked half his nurses and a couple of orderlies by now
sk Vedieť že tvoj drahý, asi preťahuje polovicu sestričiek a pár sanitárok
en nurse- anaesthetics (infirmier/ière anesthésiste
sk sestra na anestéziológii (infirmier/ière anesthésiste
en If you have any further questions, ask your doctor, nurse or pharmacist
sk Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
en protection of pregnant women and nursing mothers and protection of children and young people; and
sk ochrany tehotných žien a dojčiacich matiek a ochrany detí a mladých ľudí; a
en Because drugs are commonly excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants, women should not breast feed while taking SUTENT
sk Vzhľadom na to, že u človeka sa lieky obvykle vylučujú do materského mlieka ako aj kvôli potenciálnemu riziku závažných nežiaducich reakcií u dojčených detí, ženy nesmú dojčiť počas užívania SUTENTu
en Nurses responsible for general care
sk Zdravotné sestry a ošetrovatelia zodpovední za všeobecnú starostlivosť
en Use the injection technique as advised by your medical practitioner or nurse
sk Používajte injekčné techniky, ako Vám odporučil Váš lekár alebo zdravotná sestra
en In a German study on the abuse and neglect of older people living in residential or nursing homes, over ‧ % of care staff questioned indicated that they themselves had resorted to violence or to other problematic behaviour, had failed to take action when action was needed, or had witnessed such conduct in other care staff
sk V jednej nemeckej štúdii o zlom zaobchádzaní a zanedbávaní obyvateľov v domovoch dôchodcov a opatrovateľských ústavoch uviedlo ‧ % opýtaných opatrovateľov, že sa sami dopustili násilného alebo problematického konania alebo zanedbávania alebo ho spozorovali u iných opatrovateľoch
en psychiatric nurse (infirmier/ière psychiatrique
sk psychiatrická zdravotná sestra (infirmier/ière psychiatrique
en Bob' s lucky to be alive, and he needs constant nursing
sk Bob má šťastie, že je nažive a potrebuje neprestajnú opateru
en The Act of ‧ July ‧ on nursing care, which entered into force on ‧ January ‧, amended the content of the relevant training course and changed its title to healthcare and paediatric nurse (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in
sk Zákon zo ‧. júla ‧ týkajúci sa starostlivosti poskytovanej zdravotnými sestrami, ktorý vstúpil do platnosti ‧. januára ‧, zmenil obsah tohto vzdelávania a zmenil názov povolania na zdravotná a detská sestra [Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)]
en Borderline cases between education services at the pre-primary level and child-minding social protection facilities, such as wet-nurses, crèches and play-schools, shall be allocated to COICOP/HICP Division ‧ if the child
sk Hraničné prípady medzi vzdelávacími službami na predškolskej úrovni a zariadeniami sociálnej starostlivosti v oblasti starostlivosti o dieťa, ako napríklad dojky, jasle,detské domovy a škôlky, budú určené do časti ‧ COICOP/HICP, ak vstupný vek dieťaťa nie je nižší ako tri roky a aktivity pozostávajú z organizovaného vyučovania v prostredí školského typu, určenom na preklenutie medzery medzi domácou a školskou atmosférou
en Pregnant women and nursing mothers
sk Tehotné ženy a dojčiace matky
en We want to know whether the agreement will regulate the conditions of entry into the Member States of the European Union of Indian nurses or carers for the elderly, including the length of stay and recognition of qualifications.
sk Zaujíma nás, či bude dohoda usmerňovať podmienky vstupu do členských štátov Európskej únie pre indické zdravotné sestry alebo opatrovateľky starších ľudí vrátane dĺžky pobytu a uznávania kvalifikácií.
Showing page 1. Found 1226 sentences matching phrase "nurse".Found in 1.277 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.