Translations into Swedish:

  • Enkelt cykliskt   
     
    A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only.

Example sentences with "Basic Cycle", translation memory

add example
one very basic proposal is the five-year cycle of the financial framework and a policy of a five-year cycle for financial policies; in other words, the term of our Parliament would coincide with political proposals at budget level;Ett mycket grundläggande förslag är budgetramens femårscykel och en strategi med femårscykler för budgetpolitiken, med andra ord att parlamentets valperiod ska överensstämma med de politiska förslagen på budgetnivå.
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ concerning short-term statistics established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om konjunkturstatistik fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
Developing countries are suffering badly from the gradual and structural deterioration in trade terms for basic products and are caught up in the vicious cycle of paying back often illegitimate debts, as well as the interest charged on them.Utvecklingsländerna drabbas med full kraft av den gradvisa och strukturella försämringen av handelsförhållandena för råvaror och fastnar i en infernaliskt ond cirkel som det innebär att betala tillbaka skulderna, som ofta är oberättigade, och räntorna på denna skuld.
I would underline that among the priority areas for the first cycle of this programme, the Commission aims to develop cooperation among Member States on improving basic skills in reading, mathematics and science, and to intensify work on reducing the number of early leavers from education and training.Jag vill understryka att bland de prioriterade områdena för den första arbetscykeln av detta program satsar kommissionen på att utveckla samarbetet mellan medlemsstater för att förbättra ungdomars grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap, och på att intensifiera arbetet för att minska antalet unga som lämnar skolan i förtid.
The requirement that, when choosing packaging, its impact on the environment should be minimised on the basis of life-cycle assessments, is in essence acceptable as proposed, even though an approach of this sort may well need to be worked out in more detail, and it is also preferable that it should be developed in the context of the Directive's basic requirements.Skyldigheten att vid valet av förpackning minimera dess miljöpåverkan med livscykeln som grundläggande koncept kan i princip godtas så som det föreslås, även om en sådan ansats möjligen kräver ytterligare bearbetning. Detta bör också snarare utvecklas inom ramen för de grundläggande kraven i direktivet.
Mr President, Mr Antonione, Commissioner, ladies and gentlemen, these debates of ours, of course, follow the emotional cycle of the ICG itself and what we are experiencing now, therefore, is basically a feeling of expectation, and our attention is fully focused on the ministerial meeting that will take place in Naples on 28 and 29 November, where a proposal to overcome the difficulties and the points of difference and controversy with which we are all familiar will be presented.– Herr talman, herr Antonione, herr kommissionär, mina damer och herrar! Dessa debatter som vi för följer givetvis regeringskonferensens själva känslocykel, och det vi upplever nu är därför i princip en känsla av förväntan, och vår uppmärksamhet är helt riktad på det ministermöte som kommer att äga rum i Neapel den 28 och 29 november, där ett förslag för att övervinna de svårigheter och meningsskiljaktigheter som vi alla är vana vid kommer att presenteras.
The directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.Direktivet kan ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktstrategi, där en produkts hela livscykel kommer att beaktas och där man kan främja en miljövänlig produktutformning.
This directive can therefore be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design will be promoted.Detta direktiv kan därför ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktpolitik, i vilken en produkts hela livscykel beaktas och miljövänlig konstruktion främjas.
This relates to the possibility of CO‧ being needed in the more distant future, either in unforeseeable applications as a basic chemical substance, or as a variable within natural long-term climate cyclesDet gäller möjligheten av att det i en avlägsen framtid uppstår ett behov av koldioxid, antingen för ett utnyttjande som kemisk grundsubstans som vi för närvarande inte kan förutse eller som reglerstorhet i samband med de naturliga långsiktiga klimatcyklerna
We also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.Vi siktar också på att lägga in utbildning i dessa frågor i den grundkurs i projektadministration våra tjänstemän genomgår.
Regulation (EC) No ‧/‧ established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
Wars and conflicts are waged in order to have water, and the very availability of that basic resource is being compromised by the unsatisfactory policies that have reduced it enormously, thus altering its life cycle.Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel.
The investments made in the entire fuel cycle, including waste management and decomissioning are basically necessary for a correct and responsible operation of the nuclear industryInvesteringar i hela bränslecykeln, inbegripet avfallshantering och nedläggning, är en grundläggande förutsättning för en korrekt och ansvarsfullt bedriven verksamhet inom kärnindustrin
N is the number of rotations made by the pump P‧ during the four test cyclesN är antalet rotationer av pumpen P‧ under de fyra provserierna
Rabeneick GmbH has informed the Commission that the legal name of the company has changed from Rabeneick GmbH to Cycle-Union GmbHRabeneick GmbH har meddelat kommissionen att företagets registrerade namn har ändrats från Rabeneick GmbH till Cycle-Union GmbH
The Scale initiative, with incremental application in cycles, is based on scientific research to obtain the necessary information, focuses on children as the most vulnerable group, helps to raise awareness of the fact that the deterioration in the environment is harmful to everyone's health, especially children's, uses the legal instruments provided by the Treaty to take the relevant action and, finally, makes provision for permanent and constant evaluation to ensure that action is efficient.Initiativet bidrar till att öka medvetandet om att miljöförstöringen skadar alla människors hälsa, särskilt barnens. I initiativet använder man sig av de rättsliga instrument som erbjuds i fördraget för att vidta lämpliga åtgärder, och slutligen möjliggör man en ständig bedömning för att se till att åtgärderna är effektiva.
In the third European road safety action programme, adopted in ‧, which provides the reference framework for Commission initiatives up to ‧, it announced that it intends to compile figures on the use of helmets by cyclists in the EU and the effectiveness of cycle helmet use in reducing the risks of head injury, in particular amongst ‧-‧ year olds, the high-risk groupI EU:s tredje handlingsprogram för vägtrafiksäkerhet som antogs ‧ och som utgör referensramen för kommissionens initiativ fram till ‧, uppger kommissionen att den planerar att genomföra en statistisk undersökning om cyklisters hjälmanvändning i Europeiska unionen och om hjälmanvändningens effektivitet i form av minskade skallskador, framför allt hos ‧-‧-åringar- den grupp där de största riskerna finns
To allow industry to adapt to deregulation, and taking into consideration average investment cycles for packaging equipment, a time limitation of ‧ years has been allocated for deregulation to take placeFör att näringslivet skall kunna anpassa sig till avregleringen har en övre gräns på ‧ år införts, vilken är anpassad till den genomsnittliga investeringscykeln för förpackningsutrustning
Two points I want to raise concern the issue of boom-bust cycles, which has to be addressed and does need to be monitored, and that of asset inflation.Två punkter som jag vill ta upp är problemet med konjunkturcykler med starka svängningar, som vi måste ta itu med och som måste övervakas, samt problemet med tillgångsinflationen.
The Commission intends to come forward in ‧ with a coherent strategy containing measures to protect human health and the environment from the release of mercury, based on a life-cycle approach, and taking into account production, use, waste treatment and emissionsKommissionen har för avsikt att ‧ lägga fram en enhetlig strategi, som skall omfatta åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön mot kvicksilverutsläpp, på grundval av en livscykelansats, med beaktande av produktion, användning, avfallshantering och utsläpp
it is likewise not necessary to perform a fish early life stage toxicity test when a fish life cycle test has been performedDet är inte heller nödvändigt att utföra ett test av toxiciteten för fisk under deras tidiga levnad, om ett livscykeltest på fisk har utförs
Common Criteria, NIST application development cycle, Security Touchpoints,...Common Criteria, NIST application development cycle, Security Touchpoints m.fl
The first cycle starts on the initiation of the vehicle start-up procedureDen första cykeln påbörjas vid inledningen av förfarandet för fordonsstart
I also believe that small and secure cycles have a major role to play in Europe's future and security of supply, and, as we have already seen in the case of water cycles, that they represent the best and cleanest forms of energy production, and so I consider that this affords us many new options.Jag tror också att små och säkra kretslopp spelar en stor roll för Europas framtid och för säkerheten i försörjningen, och i likhet med vad vi redan sett, nämligen att vattenkretsloppen egentligen ger den bästa och renaste energiutvinningen, så tror jag att många nya möjligheter kan bli aktuella.
Rock the ‧-D H machine from side to side through ‧ degrees arc (‧ degrees to each side of the vertical centre plane) for three complete cycles to release any accumulated friction between the ‧-D H machine and the seatVicka ‧-D H-maskinen från sida till sida under tre kompletta cykler inom en ‧ ° cirkelbåge (‧ ° på vardera sidan av det vertikala centrumplanet) för att frigöra eventuell kvarvarande friktion mellan ‧-D H-maskinen och sätet
Showing page 1. Found 34843 sentences matching phrase "Basic Cycle".Found in 9.689 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.