Translations into Swedish:

  • Enkelt cykliskt   
     
    A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only.

Example sentences with "Basic Cycle", translation memory

add example
en The directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.
sv Direktivet kan ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktstrategi, där en produkts hela livscykel kommer att beaktas och där man kan främja en miljövänlig produktutformning.
en Wars and conflicts are waged in order to have water, and the very availability of that basic resource is being compromised by the unsatisfactory policies that have reduced it enormously, thus altering its life cycle.
sv Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel.
en The requirement that, when choosing packaging, its impact on the environment should be minimised on the basis of life-cycle assessments, is in essence acceptable as proposed, even though an approach of this sort may well need to be worked out in more detail, and it is also preferable that it should be developed in the context of the Directive's basic requirements.
sv Skyldigheten att vid valet av förpackning minimera dess miljöpåverkan med livscykeln som grundläggande koncept kan i princip godtas så som det föreslås, även om en sådan ansats möjligen kräver ytterligare bearbetning. Detta bör också snarare utvecklas inom ramen för de grundläggande kraven i direktivet.
en Mr President, Mr Antonione, Commissioner, ladies and gentlemen, these debates of ours, of course, follow the emotional cycle of the ICG itself and what we are experiencing now, therefore, is basically a feeling of expectation, and our attention is fully focused on the ministerial meeting that will take place in Naples on 28 and 29 November, where a proposal to overcome the difficulties and the points of difference and controversy with which we are all familiar will be presented.
sv – Herr talman, herr Antonione, herr kommissionär, mina damer och herrar! Dessa debatter som vi för följer givetvis regeringskonferensens själva känslocykel, och det vi upplever nu är därför i princip en känsla av förväntan, och vår uppmärksamhet är helt riktad på det ministermöte som kommer att äga rum i Neapel den 28 och 29 november, där ett förslag för att övervinna de svårigheter och meningsskiljaktigheter som vi alla är vana vid kommer att presenteras.
en Regulation (EC) No ‧/‧ established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycle
sv Genom förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
en Developing countries are suffering badly from the gradual and structural deterioration in trade terms for basic products and are caught up in the vicious cycle of paying back often illegitimate debts, as well as the interest charged on them.
sv Utvecklingsländerna drabbas med full kraft av den gradvisa och strukturella försämringen av handelsförhållandena för råvaror och fastnar i en infernaliskt ond cirkel som det innebär att betala tillbaka skulderna, som ofta är oberättigade, och räntorna på denna skuld.
en This relates to the possibility of CO‧ being needed in the more distant future, either in unforeseeable applications as a basic chemical substance, or as a variable within natural long-term climate cycles
sv Det gäller möjligheten av att det i en avlägsen framtid uppstår ett behov av koldioxid, antingen för ett utnyttjande som kemisk grundsubstans som vi för närvarande inte kan förutse eller som reglerstorhet i samband med de naturliga långsiktiga klimatcyklerna
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ concerning short-term statistics established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycle
sv Genom rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om konjunkturstatistik fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
en We also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.
sv Vi siktar också på att lägga in utbildning i dessa frågor i den grundkurs i projektadministration våra tjänstemän genomgår.
en I would underline that among the priority areas for the first cycle of this programme, the Commission aims to develop cooperation among Member States on improving basic skills in reading, mathematics and science, and to intensify work on reducing the number of early leavers from education and training.
sv Jag vill understryka att bland de prioriterade områdena för den första arbetscykeln av detta program satsar kommissionen på att utveckla samarbetet mellan medlemsstater för att förbättra ungdomars grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap, och på att intensifiera arbetet för att minska antalet unga som lämnar skolan i förtid.
en This directive can therefore be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design will be promoted.
sv Detta direktiv kan därför ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktpolitik, i vilken en produkts hela livscykel beaktas och miljövänlig konstruktion främjas.
en one very basic proposal is the five-year cycle of the financial framework and a policy of a five-year cycle for financial policies; in other words, the term of our Parliament would coincide with political proposals at budget level;
sv Ett mycket grundläggande förslag är budgetramens femårscykel och en strategi med femårscykler för budgetpolitiken, med andra ord att parlamentets valperiod ska överensstämma med de politiska förslagen på budgetnivå.
en The investments made in the entire fuel cycle, including waste management and decomissioning are basically necessary for a correct and responsible operation of the nuclear industry
sv Investeringar i hela bränslecykeln, inbegripet avfallshantering och nedläggning, är en grundläggande förutsättning för en korrekt och ansvarsfullt bedriven verksamhet inom kärnindustrin
en If the set flow rate cannot be maintained over the complete cycle (within ± ‧ %) because of high particulate loading on the filter, the test shall be voided
sv Om det inställda flödet inte kan hållas under hela provcykeln (med en avvikelse på högst ± ‧ %) på grund av stor partikelmassa på filtret, ska provet förkastas
en The concentrations of the collecting bags, if used, shall be analysed as soon as possible and in any case not later than ‧ minutes after the end of the test cycle
sv Om uppsamlingssäckar används ska koncentrationerna i dem analyseras så fort som möjligt och allra senast ‧ minuter efter provcykelns slut
en Trusts that the mediation of South African President Mbeki will bring an end to the current cycle of violence and intimidation, without which his mandate to facilitate dialogue between the opposition and the Government in Zimbabwe and a wide national dialogue beyond Zanu-PF and the MDC, including Church leaders, business, trade unions and other civil society players, cannot be adequately fulfilled
sv Europaparlamentet litar på att den sydafrikanske presidenten Thabo Mbekis medling kommer att leda till att den nuvarande onda cirkeln av våld och hot bryts, eftersom hans mandat att underlätta dialogen mellan oppositionen och regeringen i Zimbabwe och underlätta en bred dialog mellan Zanu-PF och MDC, inbegripet kyrkliga ledare, företag, fackföreningar och andra aktörer inom det civila samhället, annars inte kan uppfyllas på ett tillfredsställande sätt
en The Veronese soils of the above-mentioned area, the spring water, the climate and the rotation of crops provide a balanced set of factors which make it possible for the growing cycle to be completed without difficulties, producing a complete, large caryopsis with an extended grain in the centre, which is not always found in other rice-growing areas
sv Jorden i ovannämnda område i Verona, källvattnet, klimatet och växelbruket utgör en balanserad sammansättning som gör det möjligt för Vialone Nano att gå igenom sin vegetationscykel utan svårigheter och att bilda en stor karyops med ett utsträckt korn i mitten, vilket inte alltid är fallet i andra risodlingsområden
en A description of the type and number of the preconditioning cycles used for the original type-approval of the vehicle
sv En beskrivning av typ och antal prekonditionerande körcykler som används för det ursprungliga EG-typgodkännandet
en The cycles were repeated every ‧ weeks for ‧ cycles
sv Cyklerna upprepades var tredje vecka i ‧ cykler
en These trials included patients with or without psychotic features and with or without a rapid-cycling course
sv Dessa studier omfattade patienter med eller utan psykotiska inslag och med eller utan snabba fassvängningar
en For compression-ignition engined vehicles the Part Two cycle described in Appendix ‧ to the Annex ‧ shall be used
sv För fordon med kompressionständningsmotor skall den del ‧-cykel som beskrivs i tillägg ‧ till bilaga ‧ användas
en Many aspects of RFID use are illustrated by its application to the life cycle of books
sv Många aspekter av RFID kan illustreras genom tillämpningar för böckers livscykel
en The operating cycles on the dynamometer are indicated in sub-Appendix
sv Körcyklerna i dynamometerbänken framgår av deltillägg
en If we are serious about breaking the cycle of poverty in Europe, then we have to address this issue.
sv Om vi menar allvar med att bryta fattigdomsspiralen i Europa måste vi ta itu med den frågan.
en The date of entry into force of the requirement will take the redesign cycle for the product into account
sv Vid fastställande av datumet för kravets ikraftträdande skall hänsyn tas till hur lång tid det kommer att ta att ge produkten i fråga en ny design
Showing page 1. Found 34843 sentences matching phrase "Basic Cycle".Found in 5.714 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.