Translations into Swedish:

  • Enkelt cykliskt   
     
    A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only.

Example sentences with "Basic Cycle", translation memory

add example
en Mr President, Mr Antonione, Commissioner, ladies and gentlemen, these debates of ours, of course, follow the emotional cycle of the ICG itself and what we are experiencing now, therefore, is basically a feeling of expectation, and our attention is fully focused on the ministerial meeting that will take place in Naples on 28 and 29 November, where a proposal to overcome the difficulties and the points of difference and controversy with which we are all familiar will be presented.
sv – Herr talman, herr Antonione, herr kommissionär, mina damer och herrar! Dessa debatter som vi för följer givetvis regeringskonferensens själva känslocykel, och det vi upplever nu är därför i princip en känsla av förväntan, och vår uppmärksamhet är helt riktad på det ministermöte som kommer att äga rum i Neapel den 28 och 29 november, där ett förslag för att övervinna de svårigheter och meningsskiljaktigheter som vi alla är vana vid kommer att presenteras.
en The directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.
sv Direktivet kan ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktstrategi, där en produkts hela livscykel kommer att beaktas och där man kan främja en miljövänlig produktutformning.
en one very basic proposal is the five-year cycle of the financial framework and a policy of a five-year cycle for financial policies; in other words, the term of our Parliament would coincide with political proposals at budget level;
sv Ett mycket grundläggande förslag är budgetramens femårscykel och en strategi med femårscykler för budgetpolitiken, med andra ord att parlamentets valperiod ska överensstämma med de politiska förslagen på budgetnivå.
en We also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.
sv Vi siktar också på att lägga in utbildning i dessa frågor i den grundkurs i projektadministration våra tjänstemän genomgår.
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ concerning short-term statistics established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycle
sv Genom rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om konjunkturstatistik fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
en Wars and conflicts are waged in order to have water, and the very availability of that basic resource is being compromised by the unsatisfactory policies that have reduced it enormously, thus altering its life cycle.
sv Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel.
en The requirement that, when choosing packaging, its impact on the environment should be minimised on the basis of life-cycle assessments, is in essence acceptable as proposed, even though an approach of this sort may well need to be worked out in more detail, and it is also preferable that it should be developed in the context of the Directive's basic requirements.
sv Skyldigheten att vid valet av förpackning minimera dess miljöpåverkan med livscykeln som grundläggande koncept kan i princip godtas så som det föreslås, även om en sådan ansats möjligen kräver ytterligare bearbetning. Detta bör också snarare utvecklas inom ramen för de grundläggande kraven i direktivet.
en Developing countries are suffering badly from the gradual and structural deterioration in trade terms for basic products and are caught up in the vicious cycle of paying back often illegitimate debts, as well as the interest charged on them.
sv Utvecklingsländerna drabbas med full kraft av den gradvisa och strukturella försämringen av handelsförhållandena för råvaror och fastnar i en infernaliskt ond cirkel som det innebär att betala tillbaka skulderna, som ofta är oberättigade, och räntorna på denna skuld.
en I would underline that among the priority areas for the first cycle of this programme, the Commission aims to develop cooperation among Member States on improving basic skills in reading, mathematics and science, and to intensify work on reducing the number of early leavers from education and training.
sv Jag vill understryka att bland de prioriterade områdena för den första arbetscykeln av detta program satsar kommissionen på att utveckla samarbetet mellan medlemsstater för att förbättra ungdomars grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap, och på att intensifiera arbetet för att minska antalet unga som lämnar skolan i förtid.
en The investments made in the entire fuel cycle, including waste management and decomissioning are basically necessary for a correct and responsible operation of the nuclear industry
sv Investeringar i hela bränslecykeln, inbegripet avfallshantering och nedläggning, är en grundläggande förutsättning för en korrekt och ansvarsfullt bedriven verksamhet inom kärnindustrin
en This directive can therefore be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design will be promoted.
sv Detta direktiv kan därför ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktpolitik, i vilken en produkts hela livscykel beaktas och miljövänlig konstruktion främjas.
en This relates to the possibility of CO‧ being needed in the more distant future, either in unforeseeable applications as a basic chemical substance, or as a variable within natural long-term climate cycles
sv Det gäller möjligheten av att det i en avlägsen framtid uppstår ett behov av koldioxid, antingen för ett utnyttjande som kemisk grundsubstans som vi för närvarande inte kan förutse eller som reglerstorhet i samband med de naturliga långsiktiga klimatcyklerna
en Regulation (EC) No ‧/‧ established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycle
sv Genom förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
en mass of the diluted exhaust gas on wet basis over the cycle, kg
sv den utspädda avgasens massa på våt bas under cykeln, kg
en Nuclear power stations themselves do not produce carbon-dioxide but the nuclear cycle does.
sv I motsats till vad betänkandet hävdar producerar kärnkraftverken själva ingen koldioxid, medan däremot kärnbränslekedjan gör det.
en Stretches of track have been shut down en masse at regional level, there have been railway station closures, ever-increasing cycle times, repair workshop closures, and drastic cuts in staffing levels.
sv Regionala linjenedläggningar en masse, nedläggningar av järnvägsstationer, tidsintervallerna som blir allt längre, stängningar av reparationsverkstäder, drastiska minskningar av personalen.
en Strategies requiring on average more than ten OBD or emission test cycles for MI activation are not accepted
sv Strategier som kräver i genomsnitt mer än tio OBD-eller utsläppsprovcykler för aktivering av felindikatorn skall inte godtas
en the use of certain substances to stimulate growth or modify breeding cycles is not compatible with the principles of organic farming
sv Användning av vissa ämnen för att få djuren att växa snabbare eller för att ändra deras fortplantningscykler är inte förenliga med principerna för jordbruk med ekologisk produktion
en DepoCyte patients received a median of ‧ cycles (doses) per patient (range ‧ to ‧ doses) with a median time on therapy of ‧ days (range ‧ to ‧ days
sv DepoCyte-patienterna erhöll en median av ‧ cykler (doser) per patient (intervall ‧ till ‧ doser) med en medianbehandlingstid på ‧ dagar (intervall ‧ till ‧ dagar
en Section ‧.‧.‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC sets out the test cycle for the different equipment specifications
sv I avsnitt ‧.‧.‧ i bilaga ‧ till direktiv ‧/‧/EG anges provningssekvensen för olika utrustningsspecifikationer
en Elements under points A and B for state aid rules and procedures must be valid over the entire life cycle of the programme and cover both the initial submission and subsequent changes thereof
sv De element som anges under punkterna A and B för regler för statligt stöd och förfaranden skall vara giltiga under hela programtiden och omfattar både det initiala inlämnandet och senare ändringar av detsamma
en Whereas, on the territories of the Member States not party to the Agreement, some installations or parts thereof as well as certain materials are liable to be involved in the production cycle for defence needs, therefore it is appropriate to specify particular safeguard procedures to take account of these circumstances
sv Inom territorierna för de medlemsstater som inte är parter i avtalet kommer sannolikt några installationer eller delar av installationer liksom visst material att ingå i produktionsförloppet för försvarets behov. Det är därför lämpligt att närmare ange de säkerhetskontroller som skall äga rum under dessa omständigheter
en cycles shall be completed at a frequency of ‧,‧ cycles per second, the total amplitude being ‧ ± ‧ mm
sv cykler skall genomföras med en frekvens på ‧,‧ cykler per sekund, med en total slaglängd på ‧ ± ‧ mm
en litres/cycle, corresponding to ‧ litres/year for ‧ cycles
sv liter/cykel, motsvarande ‧ liter/år för ‧ tvättar
en ESC AND ELR TEST CYCLES
sv ESC-OCH ELR-PROVCYKLERNA
Showing page 1. Found 34843 sentences matching phrase "Basic Cycle".Found in 7.68 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.