Translations into Swedish:

  • federationsserverproxy   
     
    A computer that has been configured to host the Federation Service Proxy component of Active Directory Federation Services (AD FS). Federation server proxies provide intermediary proxy services between an Internet client and a federation server that is located behind a firewall on the corporate network.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

account federation server proxy
federationsserverproxy för konton
resource federation server proxy
federationsproxyserver för resurs

Example sentences with "federation server proxy", translation memory

add example
en If there are hosts which you can connect to without going through the proxy server, you can press Add to add the names of these hosts, separated by in the text box labeled No Proxy For:. For example, hosts that are on your local network can probably be contacted directly
sv Om det finns värddatorer som du kan ansluta till utan att gå genom proxyservern, kan du klicka på Lägg till för att lägga till namnen på de här värddatorerna, separerade med kommatecken, i textrutan som heter " Ingen proxy för: ". Värddatorer som till exempel är på ditt lokala nätverk kan troligen kontaktas direkt
en When you have configured a proxy, & HTTP; and/or & FTP; requests are re-routed through the computer that is acting as a proxy server. However, you can also select specific hosts which should be contacted directly, rather than through the proxy server. If you are on a local network, for example, access to local hosts probably does n't need to go through a proxy server
sv När du har ställt in en proxy, skickas & HTTP;-och/eller & FTP;-förfrågningar via datorn som agerar som proxyserver. Du kan dock också välja särskilda värddatorer som ska kontaktas direkt, istället för genom proxyservern. Om du till exempel är ansluten till ett lokalt nätverk, behöver förmodligen inte anslutningar till lokala värddatorer gå genom proxyservern
en Any proxy servers your ISP has set up
sv Eventuella proxyservrar som Internetleverantören använder
en If you know this applies to you, select this option and click on the Setup... button to provide the environment variable names used to set the address of the proxy server(s
sv Om du vet att det här gäller dig, markera det här alternativet och klicka på knappen Ställ in... för att ange namnen på miljövariablerna som används för att ställa in adressen till proxyservern
en If you are uncertain whether or not you need to use a proxy server to connect to the internet, please consult with your internet service provider 's setup guide or your system administrator
sv Om du är osäker på om du behöver använda en proxyserver för att ansluta till Internet, kontrollera inställningsguiden från din Internetleverantör eller fråga din systemadministratör
en Entering a LDAP server here will make all LDAP requests go to that server first. More precisely, this setting overrides any specified host and port part in a LDAP URL and will also be used if host and port have been omitted from the URL. Other LDAP servers will be used only if the connection to the " proxy " failed. The syntax is " HOST " or " HOST: PORT ". If PORT is omitted, port ‧ (standard LDAP port) is used
sv Att skriva in en LDAP-server här gör att varje LDAP-begäran först går till denna server. Mer exakt överskrider inställningen värddator och port som anges i LDAP-webbadressen, och används också om värddator och port har utelämnats från adressen. Andra LDAP-servrar används bara om anslutningen till " proxyn " misslyckas. Syntaxen är " VÄRDDATOR " eller " VÄRDDATOR: PORT ". Om PORT utelämnas, används port ‧ (den vanliga LDAP-porten
en Although contact was made with the server, a response was not received within the amount of time allocated for the request as follows: Timeout for establishing a connection: %‧ seconds Timeout for receiving a response: %‧ seconds Timeout for accessing proxy servers: %‧ seconds Please note that you can alter these timeout settings in the KDE Control Center, by selecting Network-> Preferences
sv Även om servern kontaktades, så togs inte ett svar emot inom den tidsgräns som hade tilldelats begäran, enligt följande: Tidsgräns för att upprätta en förbindelse: % ‧ sekunder Tidsgräns för att ta emot ett svar: % ‧ sekunder Tidsgräns för åtkomst av proxyservrar: % ‧ sekunder Observera att du kan ändra inställningen av tidsgränserna i KDE: s inställningscentral, genom att välja Nätverk-> Inställningar
en & konqueror; can be used with & HTTP; and & FTP; proxies. To set up the proxy server in & konqueror;, just select Settings Configure & konqueror;... from the & konqueror; menu and go to the Proxy tab
sv & konqueror; kan användas med & HTTP;-och & FTP;-proxyservrar. För att ställa in proxyservern i & konqueror;, välj bara Inställningar Anpassa & konqueror;... i & konqueror; s menyrad och gå till fliken Proxyservrar
en Select this option, and click on the Setup... to manually setup the location of the proxy servers to be used
sv Markera det här alternativet, och klicka på Ställ in... för att ställa in platsen för proxyservrarna som ska användas för hand
en Check this box to reverse the use of the exception list, & ie; the proxy servers will only be used when the requested & URL; matches one of the addresses listed here
sv Markera den här rutan för att vända på användningen av listan med undantag, dvs. proxyservern används bara när den begärda webbadressen matchar en av adresserna som listas här
en Use persistent connection to your proxy server. Keeps connection to proxy open, helps lower bandwidth/speed up connection. Enabling this option will require the proxy server 's cooperation, if the proxy server does not support this, it will bring your internet to a stop
sv Använd en bestående anslutningar till din proxyserver. Håller anslutningen till proxyservern öppen, vilket hjälper till att minska bandbredden och snabba upp anslutningar. Att aktivera alternativet kräver att proxyserven samarbetar. Om proxyservern inte stöder detta, får du stopp i din Internetanslutning
en Please note that using proxy servers is optional, but has the benefit or advantage of giving you faster access to data on the internet
sv Observera att användning av en proxyserver är valfri, men har fördelen att ge dig snabbare tillgång till data på Internet
en You need to supply a username and a password for the proxy server listed below before you are allowed to access any sites
sv Du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för proxyservern som anges nedan innan du tillåts komma åt några webbplatser
en The protocol used for communication with the key servers is based on HTTP, so it makes sense in some environments to honor the HTTP proxy when available
sv Protokollet som används för kommunikation med nyckelservrarna är baserat på HTTP, så det är vettigt att följa HTTP-proxy om tillgänglig i vissa miljöer
en This is where you would configure & kde; to connect to a proxy server rather than directly to the internet. Once again you would generally leave these options at their defaults unless you really knew what you were doing. If you do use a proxy server your network administrator will be able to tell you what details to fill in here
sv Här kan du ställa in & kde; att ansluta till en proxyserver istället för direkt till Internet. Återigen bör du i allmänhet lämna alternativen med sina normalvärden, om du inte verkligen vet vad du gör. Om du använder en proxyserver kan din nätverksadministratör tala om för dig vilken information du ska fylla i här
en No proxy server is set
sv Ingen proxyserver är angiven
en Configure the proxy servers used
sv Anpassa proxyservrar som användsName
en Name or IP address of the proxy server
sv Proxyserverns namn eller IP-adress
en Proxies are programs running on a computer that acts a server on the network you are connected to (whether by modem or other means). These programs receive & HTTP; and & FTP; requests, retrieve the relevant files from the internet, and pass them on to the client computer that made the requests
sv En proxy är ett program som kör på en dator som fungerar som server i nätverket du är anslutet till (vare sig med ett modem eller på annat sätt). De här programmen tar emot & HTTP;-och & FTP;-förfrågningar, hämtar relevanta filer från Internet, och skickar dem vidare till klientdatorn som gjorde förfrågan
en Cisco-SIP Proxy server
sv Cisco-SIP-proxyserverStencils
en The other option is Use automatic login. Select this option if you have already set up a login entry for your proxy server in the $ KDEDIR/share/config/kionetrc file
sv Det andra alternativet heter Använd automatisk inloggning. Markera det här alternativet om du redan har ställt in en inloggningspost för proxyservern i filen $ KDEDIR/share/config/kionetrc
en PulseAudio is a sound server for POSIX and Win‧ systems. A sound server is basically a proxy for your sound applications. It allows you to do advanced operations on your sound data as it passes between your application and your hardware. Things like transferring the audio to a different machine, changing the sample format or channel count and mixing several sounds into one are easily achieved using a sound server
sv Pulseaudio är en ljudserver för Posix-och Win‧-system. En ljudserver är i huvudsak en proxy för program som hanterar ljud. Den låter dig göra avancerade omvandlingar av ljuddata när det passerar mellan ditt program och hårdvaran Saker som att överföra ljud till en annan dator, ändra samplingsformat eller kanalantal, och mixa flera ljud till ett åstadkoms enkelt genom att använda en ljudserver
en Enter the port number of the HTTP proxy server. Default is ‧. Another common value is
sv Ange postnumret till HTTP-proxyservern. Standard är ‧. Ett annat vanligt värde är
en & Use proxy server
sv Använd proxyserver
Showing page 1. Found 10066 sentences matching phrase "federation server proxy".Found in 14.788 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.