pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Adjective, Adjectival, Noun  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
   
  useful for a particular purpose (''it’s a good watch'')
   
  god
   
  beneficial; worthwhile
   
  effective
   
  favourable
   
  healthful
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  of people, competent or talented
   
  pleasant; enjoyable
   
  useful for a particular purpose
   
  good result
 • god       
  (Adjective, Adjectival  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  effective
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  välsmakande
   
  God kvalitet.
   
  Good Quality
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  beneficial; worthwhile
   
  effective
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
   
  the forces of good
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
   
  healthful
   
  healthful
 • snäll       
 • vänlig       
 • klok       
 • vettig       
 • stark       
   
  viktig
 • trivas     
   
  må bra
   
  må bra
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • behagfull   
 • bättre       
 • gagn   
 • nytta       
  (Noun  )
 • passande     
 • söt       
 • prisvärd   
   
  mycket kvalitet, lågt pris
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behjärtad   
 • bäst       
 • duglig   
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • förmånlig   
 • förnödenhet   
 • ganska       
 • goda människor   
 • godhjärtad   
 • gods       
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lycklig       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
  (  w)
 • noggrann       
 • nyttighet   
 • oskadad   
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • uppriktig   
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • välsmakande   
 • väluppfostrad   
 • äkta       
 • ärlig       

Other meanings:

 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
Reasonable in amount.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Of moral excellence.
 
Beneficial; worthwhile.
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Favourable.
 
Of people, competent or talented.
 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
The nutritional, healthy part of something.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
Entire.
 
Healthful.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
An article of commerce.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
Kind and willing.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Large in amount or size.
 
Effective.

Picture dictionary

målskytt
målskytt

Similar phrases in dictionary English Swedish. (43)

a good few
ganska många; ett stort antal
a miss is as good as a mile
nära skjuter ingen hare
A Nod Is as Good as a Wink...To a Blind Horse
A Nod Is as Good as a Wink...To a Blind Horse
All Good Things
All Good Things
as good as new
som ny; perfekt fungerande
Bad for Good
Bad for Good
be a good match
passa bra ihop
be good fun
vara mycket roligt
be in a bad-good mood
var på dåligt-gott humör
be in somebody's good (bad) book
ligga bra (dåligt) till hos någon
cape of good hope
godahoppsudden
Cape of Good Hope
Godahoppsudden
capital goods
kapitalvaror; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning; produktionsmedel; kapitalvara
carriage of goods
befordran av varor
do good work
utföra (göra) ett gott arbete
do more harm than good
göra mera skada än nytta; vara mer till nytta än skada
every bit as good-bad as something
lika bra-dålig som något
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Lost
Feel Good Lost
Feeling Good
Feeling Good
finished good
helfabrikat
give as good as one gets
betala med samma mynt; ge tillbaka med samma mynt
Good Automated Manufacturing Practice
Good Automated Manufacturing Practice
Good Charlotte
Good Charlotte
Good Girl Gone Bad
Good Girl Gone Bad
Good Night
Good Night
Good Omens
Goda omen
How to be Good
En god människa
Killing Is My Business... And Business Is Good!
Killing Is My Business... And Business Is Good!
Matt Good
Matthew Good
No Good Gofers
No Good Gofers
Popular Movement for the Good of Borlänge
Folkrörelsen för Borlänges bästa
The Good Old Days
The Good Old Days
The Good Person of Sezuan
Den goda människan i Sezuan
Virgil Goode
Virgil Goode
Wilson Sporting Goods
Wilson Sporting Goods
You Can’t Keep a Good Band Down
You Can’t Keep a Good Band Down

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
en This text achieves a perfect balance between the commercial interests and rights of companies and guarantees of their protection, without prejudice to passengers’ right to information in good time, full transparency and the defence of their right to safety, and it also promotes the use of the Internet as a positive element.
sv I denna text uppnås en perfekt balans mellan företagens kommersiella intressen och rättigheter samt deras skyddsgarantier, utan att ge avkall på passagerarnas rätt till information i god tid, full öppenhet och försvaret av deras rätt till säkerhet, och den främjar också användandet av Internet som ett positivt inslag.
en in respect of goods which, after having been presented to customs pursuant to Article ‧ of the Code, are consigned to those premises or places in accordance with a transit procedure other than that referred to in the first indent
sv för varor som efter att ha uppvisats för tullen enligt artikel ‧ i kodexen sänds till dessa lokaler eller platser enligt ett annat transiteringsförfarande än det som avses i första strecksatsen
en But it' s not a good perfume, master
sv Det är ingen bra parfym, herrn
en That' s good enough for me
sv Det är gott nog för mig
en It may of course be further improved if the answers to the questions reach MEPs in good time, so that the Commission does not merely read out the answers but provides scope for debate.
sv Den kan naturligtvis ytterligare förbättras om svaren på frågorna i god tid når parlamentarikerna, så att kommissionen inte bara läser upp svaren utan ger utrymme för debatt.
en To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
sv Att erkänna situationen är inte att vara pessimist utan snarare att vara förnuftig.
en Notification of the exporting country, country of origin or importing country shall be considered as having been made in good time if the circumstances relied upon as constituting force majeure could not have been foreseen by the applicant at the time of notification
sv Anmälan om avsändningsland, ursprungsland eller bestämmelseland ska anses ha lämnats i god tid om den sökande vid tidpunkten för anmälan inte kunde ha förutsett att force majeure skulle inträffa
en Although the rapporteur has done a very good job, we are unable to support amendments that would take us down that road.
sv Även om föredraganden har gjort ett mycket bra arbete kan vi inte stödja ändringsförslag som skulle leda oss in på den vägen.
en Whilst some are concerned and use the data as a threat, we must also see the good side of it, which is that we can still act.
sv Även om somliga är oroade och använder uppgifterna som ett hot, måste vi också se den goda sidan av saken, vilken är att vi fortfarande kan handla.
en Mr President, ladies and gentlemen, I believe that it is a good thing that the European Parliament should act to ensure that freedom and justice prevail, not only in Europe – since in our continent too there are some countries where even today, unfortunately, freedom is lacking – but also throughout the world.
sv – Herr talman, mina damer och herrar! Jag menar att det är bra att Europaparlamentet agerar för att se till att frihet och rättvisa råder, inte bara i Europa – även om det också finns länder på vår kontinent där frihet tyvärr fortfarande är en bristvara – utan i hela världen.
en total purchases of goods and services (in value terms, excluding VAT), in the previous calendar year
sv Summa inköpta varor och tjänster (i värde exkl. moms) under det föregående kalenderåret
en And if we could find a way to get the stuff back, you know, that' d be good, too
sv Men om vi kan komma på något sätt att få tillbaka det, så är det också bra
en The office of departure may dispense with sealing if, having regard to other possible measures for identification, the description of the goods in the T‧ document or in the supplementary documents make them readily identifiable
sv Avgångskontoret får avstå från att använda försegling, om varornas identifiering med hänsyn till eventuella andra identifieringsåtgärder kan säkras med hjälp av varubeskrivningen i T‧-dokumentet eller i de kompletterande dokumenten
en Member States shall ensure that all agricultural land, especially land which is no longer used for production purposes, is maintained in good agricultural and environmental condition
sv Medlemsstaterna skall sörja för att all jordbruksmark, i synnerhet mark som inte längre används för produktion, hålls i god jordbrukshävd och att miljön bevaras
en supplies of goods and services by a taxable person while under an insolvency procedure or a restructuring procedure subject to judicial oversight
sv Leveranser av varor från och tillhandahållande av tjänster av en beskattningsbar person som är föremål för ett insolvensförfarande eller ett omstruktureringsförfarande under rättslig tillsyn
en Good evening, sweet prince
sv God kväll, vår prins
en It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
sv Detta är ännu ett gott skäl till att göra fördraget avhängigt av en folkomröstning.
en The description of the import goods in the declaration referred to in paragraph ‧ shall correspond to the specifications in the authorization
sv Beskrivningen av importvarorna i deklarationen enligt punkt ‧ skall överensstämma med specifikationerna i tillståndet
en The fish oil is nice.Ox pancreas is good
sv Fiskoljan är fin, bukspottskörteln är god
en It was good to see you, Hector, but I am occupied now
sv Lyssna, det är trevligt att träffa dig, Hector, men jag är upptagen just nu
en they are so constructed that no goods can be removed or introduced without leaving visible traces of tampering or without breaking the seals
sv de är så konstruerade att inga varor kan avlägsnas eller tillföras utan att detta lämnar tydliga spår av åverkan eller utan att sigillen bryts
en It recognises that we in Northern Ireland export goods across what is a very expensive stretch of water between Northern Ireland and Scotland.
sv Hon uppmärksammar att vi i Nordirland exporterar gods över en mycket kostsam vattensträcka mellan Nordirland och Skottland.
en I would therefore ask you, ladies and gentlemen, to make good use of your contacts in Congress, because this was a decision by the US Congress, not the US Government, which is why my efforts to find a solution in talks with the US Government are not very promising.
sv Följaktligen vill jag be er, mina damer och herrar, att utnyttja era kontakter i kongressen, eftersom detta var ett beslut som fattades av den amerikanska kongressen, inte av den amerikanska regeringen, vilket gör att mina ansträngningar att hitta en lösning i samtal med den amerikanska regeringen inte ser särskilt lovande ut.
en I think I can say, at least for myself and on behalf of parts of my group, if not for the majority, that we can support this report in good conscience.
sv Åtminstone för egen räkning och för min grupp, om än inte för majoriteten, kan jag nog säga att vi kan stödja betänkandet med gott samvete.
en Tracking dangerous goods
sv Farligt gods
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 10.873 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.