pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Noun, Adjective  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
   
  useful for a particular purpose (''it’s a good watch'')
   
  god
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  effective
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  välsmakande
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
   
  healthful
 • trivas     
   
  må bra
   
  må bra
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • prisvärd   
   
  mycket kvalitet, lågt pris
 • stark       
   
  viktig
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
  (  w)
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
Of moral excellence.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Large in amount or size.
 
Entire.
 
Healthful.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Of people, competent or talented.
 
An article of commerce.
 
Kind and willing.
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
Effective.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Reasonable in amount.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Favourable.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
Beneficial; worthwhile.
 
The nutritional, healthy part of something.

Picture dictionary

målskytt
målskytt

Similar phrases in dictionary English Swedish. (50)

a good causeen god gärning
a good deal ofmycket
A Good Feelin’ To KnowA Good Feelin’ To Know
a miss is as good as a milenära skjuter ingen hare
a nod's as good as a winkförstå en halvkväden visa (informellt)
All Good ThingsAll Good Things
all in good timei sinom tid
as good asså gott som; nästan; så gott som
As Good as It GetsLivet från den ljusa sidan
be a good matchpassa bra ihop
be good with one's handsvara händig
canned goodskonserv
capital goodsproduktionsmedel; kapitalvaror; kapitalvara; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning
consumer goodkonsumtionsvara
consumer goodskonsumtionsvara
Cuba GoodingCuba Gooding Jr
dangerous goodsfarligt gods
dangerous goods lawlag om farligt gods
do a good deedutföra en god gärning
do good workutföra (göra) ett gott arbete
do more harm than goodvara mer till nytta än skada; göra mera skada än nytta
durable goodkapitalvara
durable goodsvaraktig konsumtionsvara
durables goodshållbara konsumtionsvaror
electrical goods industryelektriska hushållsapparatsindustrin
Eric of Good HarvestsErik Årsäll
every bit as good-bad as somethinglika bra-dålig som något
fancy leather goods and glove-making industrylädervaruindustri
Feel Good LostFeel Good Lost
Feels So GoodFeels So Good
finished goodhelfabrikat
Good Automated Manufacturing PracticeGood Automated Manufacturing Practice
Good Bookskrift
Good Bye Lenin!Good bye
Good CausesGood Causes
Good FridayLångfredag; långfredag; Långfredagen; långfredagen
Good HumorGood Humor
Good Luck ChuckGood Luck Chuck
Good manufacturing practiceGood Manufacturing Practice
Good Vibrations: Thirty Years of The Beach BoysGood Vibrations
Good Will HuntingWill Hunting
Goods and Services Taxmoms för varor och tjänster
I wish to goodness...jag önskar vid Gud att...
International Organisation of Good TemplarsIOGT
Making Enemies Is GoodMaking Enemies is Good
Matt GoodMatthew Good
No Good GofersNo Good Gofers
The GoodDen gode, den onde, den fule
The Good Person of SezuanDen goda människan i Sezuan
Tree of Knowledge of Good and EvilKunskapens träd

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
Did you get a good look at him?Såg du vem det var?
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements, and in particular Article ‧ of Annex ‧ theretomed beaktande av rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, särskilt artikel ‧.‧ i bilaga II, och
Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pRådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juni ‧ om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (EGT nr L ‧, ‧.‧.‧, s
This new report is very important, in particular for unblocking pipeline cases, which I know will give my good and eminent colleague, Mr Gil-Robles Gil-Delgado, very great pleasure.Denna nya rapport är mycket viktig, i synnerhet för att lösa upp fall som har blockerats, som jag vet kommer att glädja min gode och framstående kollega Gil-Robles Gil-Delgado väldigt mycket.
According to the definition in Article ‧(g) of the Block Exemption Regulation the know-how needs to be substantial, meaning that the know-how includes information which is significant and useful to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or servicesEnligt definitionen i artikel ‧.‧ g i gruppundantagsförordningen måste ifrågavarande know-how vara väsentlig, vilket betyder att den omfattar information som är viktig och till nytta för köparen när det gäller användning, försäljning eller och vidareförsäljning av avtalsvarorna eller avtalstjänsterna
Although you gave us some good reflections on what those causes are, there are, however, other issues that you tiptoed around.Fastän ni gav oss några bra kommentarer om vilka dessa orsaker är, finns det dock andra frågor som ni undvek.
That said, despite good progress, much remains to be done.Trots goda framsteg återstår mycket arbete.
The free movement of goods and services is, of course, reflected in the original treaties of the European Union, and one of the focuses of our work in the course of our Presidency has been the completion of the single market.Den fria rörligheten för varor och tjänster avspeglas naturligtvis i Europeiska unionens ursprungliga fördrag, och fokus för vårt arbete under tiden för vårt ordförandeskap har varit att fullt ut genomföra den inre marknaden.
I have been in favour of a single European currency to enable goods to be purchased at the same price across the European Union, to do away the cost of changing money to carry out transactions in each Member State and to boost trade.Jag har varit för en gemensam europeisk valuta för att varor skall kunna köpas till samma pris över hela Europeiska unionen, för att bli av med kostnaderna för att växla pengar för att genomföra transaktioner i alla medlemsstater och för att främja handeln.
GOODS INVOLVING GREATER RISK OF FRAUDVAROR SOM MEDFÖR ÖKAD RISK FÖR BEDRÄGERI
I wish furthermore to stress that the values we share, as has been often been said here, on which both continents – I am including Canada here – will build their future, democracy, freedoms and rights of the individual, human rights, a society based on statutory law, the market economy with its system of free enterprise, are such a wide basis for the development of natural, lasting and good relations between us, that conflicting interests can surely be settled.Jag vill vidare betona att våra delade värderingar, som det så ofta har sagts här, på vilka båda kontinenterna – jag innefattar Kanada i detta – kommer att bygga sin framtid, sin demokrati, sina friheter och rätten till de enskilda, mänskliga rättigheterna, ett samhälle som bygger på lag och ordning, på marknadsekonomin med fritt företagande, är en sådan bred grund för att utveckla naturliga, varaktiga och goda förbindelser mellan oss att motstridiga intressen säkert kan lösas.
It wouldn' t do any goodDet löser knappast några problem
The power take-off drive shaft guard and the guard of the power input connection shall be fitted and in good condition and the protective devices and any moving or rotating power transmission parts shall not be affected in their function so as to ensure protection of the operatorFör att säkerställa ett gott skydd för operatören ska skydden för kraftuttagsaxeln och kraftintaget vara monterade och i gott skick, och alla skydd och rörliga eller roterande kraftöverföringsdelar ska fungera korrekt
Even today, finding the victim of that sort of accident in good time is more a matter of luck; in winter, it is a regular occurrence that motorists who have had accidents on isolated roads succumb to their injuries, dying of hypothermia rather than as a direct result of the accident itself.Än idag är det snarast en fråga om tur om man lyckas hitta offret för en sådan olycka i tid. På vintern händer det till exempel ofta att bilister som råkat ut för olyckor och skadats på isolerade vägar dör till följd av kraftig nedkylning snarare än som en direkt följd av själva olyckan.
It is a good thing that various European institutions are being given a serious ticking off.Det är bra att olika EU-institutioner får en ordentlig uppsträckning.
that there be no compelling grounds for doubting the good repute of the transport manager or the transport undertaking, such as convictions or penalties for any serious infringement of national rules in force in the fields ofDet ska inte finnas några tvingande skäl att ifrågasätta den trafikansvariges eller ett transportföretags goda anseende, till exempel på grund av en fällande dom eller sanktioner för allvarlig överträdelse av nationella regler som är tillämpliga inom de områden som avser
The elections on 6 March 2005 will be an important test of the extent to which the democratisation process has progressed, and of the extent to which the common good will prevail over individual interests.Valet den 6 mars 2005 blir ett viktigt prov på hur långt demokratiseringsprocessen har kommit, och i vilken mån det allmänna bästa får råda över individuella intressen.
Help us negotiate and together, we will bring about a good result.Hjälp oss förhandla. Tillsammans kommer vi att uppnå ett bra resultat.
Where goods are transhipped within a free zone, the documents relating to the operation shall be kept at the disposal of the customs authoritiesOm varor omlastas inom en frizon skall de därmed sammanhängande handlingarna hållas tillgängliga för tullmyndigheterna
And to make you feel good,I' m going to give you this lovely parting giftFör att du ska må bra, ger jag dig denna gåvan
It is obviously a good system which has very serious safety elements.Det är uppenbarligen att bra system som har några mycket viktiga säkerhetskomponenter.
– My dear Mrs Boogerd-Quaak, the good thing about democracy is that people can hold completely different ideas on the same subject.– Bästa fru Boogerd-Quaak! Det goda med demokrati är att människor kan ha helt olika åsikter om samma sak.
The resolution says some very good things about children and, I refer, in particular, to the text about child sex tourism.I resolutionen sägs ett par bra saker om barnen och här tänker jag i första hand på texten om barnsexturism.
People are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.Folket reser sig mot diktatoriska despoter och det är bra.
limitation of the land application of fertilizers, consistent with good agricultural practice and taking into account the characteristics of the vulnerable zone concerned, in particularatt begränsa spridning på mark av gödselmedel enligt god jordbrukssed och med beaktande av det känsliga områdets egenskaper, särskilt i fråga om
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 32.976 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.