pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Adjective, Noun  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
   
  useful for a particular purpose (''it’s a good watch'')
   
  god
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  effective
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  välsmakande
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
   
  healthful
 • trivas     
   
  må bra
   
  må bra
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • prisvärd   
   
  mycket kvalitet, lågt pris
 • stark       
   
  viktig
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
  (  w)
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
Reasonable in amount.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Of moral excellence.
 
Beneficial; worthwhile.
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Favourable.
 
Of people, competent or talented.
 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
The nutritional, healthy part of something.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
Entire.
 
Healthful.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
An article of commerce.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
Kind and willing.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Large in amount or size.
 
Effective.

Picture dictionary

målskytt
målskytt

Similar phrases in dictionary English Swedish. (49)

a (good) run for one's money
få hård konkurrens (informellt); få valuta för, ha glädje av (informellt)
a good cause
en god gärning
a miss is as good as a mile
nära skjuter ingen hare
All Good Things
All Good Things
All Good Things...
All Good Things...
as good as
nästan; så gott som; så gott som
As Good as It Gets
Livet från den ljusa sidan
as good as new
som ny; perfekt fungerande
be a good match
passa bra ihop
be good fun
vara mycket roligt
capital goods
kapitalvaror; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning; produktionsmedel; kapitalvara
carriage of goods
befordran av varor
consumer goods
konsumtionsvara
cost of goods sold
kostnader för sålda varor
dangerous goods regulation
lag om farligt gods
do a good deed
utföra en god gärning
do good work
utföra (göra) ett gott arbete
do more harm than good
göra mera skada än nytta; vara mer till nytta än skada
durable good
kapitalvara
every bit as good-bad as something
lika bra-dålig som något
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Lost
Feel Good Lost
finished good
helfabrikat
for goodness' sake!
för Guds skull!
free movement of goods
fri rörlighet för varor
frozen goods
frysvaror
give as good as one gets
betala med samma mynt; ge tillbaka med samma mynt
Good Automated Manufacturing Practice
Good Automated Manufacturing Practice
Good Luck Chuck
Good Luck Chuck
Good manufacturing practice
Good Manufacturing Practice
Good Samaritan
barmhärtig samarier; barmhärtig samarit
Good Will Hunting
Will Hunting
How to be Good
En god människa
Making Enemies Is Good
Making Enemies is Good
Matt Good
Matthew Good
No Good Gofers
No Good Gofers
Popular Movement for the Good of Borlänge
Folkrörelsen för Borlänges bästa
The Good
Den gode, den onde, den fule
The Good Old Days
The Good Old Days
The Good Person of Sezuan
Den goda människan i Sezuan

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
en supporting the reinforcement of good governance and public institutions, and of the protection of human rights, including the rights of the child and indigenous peoples' rights
sv Stöd till förstärkning av god samhällsstyrning och offentliga institutioner och skydd för de mänskliga rättigheterna, inklusive barns och ursprungsbefolkningars rättigheter
en Take a good custom: Having the plane selected in the object tree, please change its name in something that is convenient to you and then press the Apply button (or hit Enter). The object tree will update the name of the entry
sv Lär dig en god vana: Med planet markerat i objektträdet, ändra dess namn till något som passar dig, och tryck sedan på knappen Verkställ (eller returtangenten). Objektträdet uppdateras med objektets namn
en This chick sounds good
sv Den här bruden låter bra
en where the goods are liable for export duties or subject to any other measures provided for under the common agricultural policy, all the information required for the proper application of such duties or measures
sv om varorna är belagda med exporttullar eller omfattas av andra åtgärder som föreskrivs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, alla uppgifter som krävs för en riktig tillämpning av dessa tullar eller åtgärder
en It seems like a very good idea, certainly given the fact that the issues of nuclear energy and radioactive waste get so many people stirred up.
sv Det framstår som en god idé, i synnerhet med tanke på att kärnkraft och radioaktivt avfall är frågor som väcker starka känslor hos många.
en I saw something in one of our newspapers asking: 'Do we need an end to Smarties?' (these are very brightly coloured sweets), but there are perfectly good natural alternatives to those colourings available.
sv Jag såg en tidningsartikel om ett godis som består av starkt färgade tabletter, där man ställde frågan: ”Varför förbjuda Smarties?” Men faktum är att det finns utmärka naturliga alternativ till dessa färgämnen.
en I repeat once more the point made by Mr Mulder: farmers can be grateful to Parliament that it is not the Council because with Parliament they are in good hands.
sv Jag upprepar återigen det påpekande Mulder gjorde: lantbrukarna skall vara tacksamma gentemot parlamentet för att det inte är rådet, eftersom de med parlamentet befinner sig i goda händer.
en Well, good for you
sv Nå, bra för dig
en Notes there is still a lack of awareness of the possibilities of carriage of goods by IWT, in particular as regards the potential for flexibility and sustainability of IWT
sv Europaparlamentet konstaterar att medvetenheten om möjligheterna att transportera gods på inre vattenvägar fortfarande är bristfällig, särskilt när det gäller möjligheterna för IWT vad gäller flexibilitet och hållbarhet
en the intra-Community acquisition of second-hand goods, works of art, collectors' items or antiques, as defined in points to of Article ‧, where the vendor is an organiser of sales by public auction, acting as such, and VAT has been applied to the goods in the Member State in which their dispatch or transport began, in accordance with the special arrangements for sales by public auction
sv Gemenskapsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter såsom dessa definieras i leden ‧-‧ i artikel ‧.‧, när säljaren är auktionsförrättare som agerar i denna egenskap och de förvärvade varorna har varit föremål för mervärdesskatt i den medlemsstat från vilken försändelsen eller transporten avgick i enlighet med den särskilda ordningen för offentliga auktioner
en Listen to me, good people of Rwanda
sv Lyssna till mig, folket av Rwanda
en Is the applicant to be regarded as acting in bad faith if he applies for the trade mark in order to be able to prevent a competitor from continuing to use the sign, where, at the time he files his application, he knows or ought to know that by using an identical or similar sign for the same goods or services, or goods or services which are so similar as to be capable of being confused, the competitor has already acquired valuable property rights?
sv Skall den som ansöker om registrering anses handla i ond tro, om han ansöker om registrering av varumärket för att kunna hindra en konkurrent från att använda kännetecknet i fortsättningen, trots att han vid tidpunkten för ansökan vet eller borde veta att konkurrenten, genom att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor och tjänster som är identiska
en Again, as the Commissioner rightly outlined, our economic and trade relations are good.
sv Än en gång, som kommissionsledamoten med rätta framhållit: våra ekonomiska och handelsrelaterade förbindelser är goda.
en Where payment is deferred in accordance with Article ‧(c), the period shall begin on the day following the end of the period fixed for release of the goods in question
sv När anstånd med betalning beviljas i enlighet med artikel ‧ c ska tiden börja löpa dagen efter utgången av den period som fastställts för frigörande av de berörda varorna
en I hope, therefore, that these six months will succeed in convincing even the most sceptical that it is not enough to have good ideas and to show willingness: we must also realise that either we have the courage to change by taking a leap forwards along the road to integration, or we die.
sv Jag hoppas därför att vi under dessa sex månader kommer att lyckas övertyga även de mest skeptiska om att det inte räcker med att ha goda idéer och visa god vilja: vi måste också inse att vi antingen måste ha modet att förändras genom att ta ett stort steg framåt längs den väg som leder till integration eller tyna bort och försvinna.
en It is good that we are now giving this committee our attention, and hopefully also additional funding.
sv Det är bra att vi nu uppmärksammar denna kommitté och förhoppningsvis ger den ytterligare ekonomiskt stöd.
en Because so far the debate on the information society has completely ignored the fact that only an elite with good technical training benefits from it!
sv Jo, därför att det hittills i diskussionen om informationssamhället inte alls har uppmärksammats att det endast är en tekniskt välutbildad elit som profiterar på det!
en If Syria is serious about wanting good relations with Europe and showing good will towards the peace process, then it should hand this man over.
sv Fru ordförande! Om Syrien är så angeläget om att ha goda relationer med Europa och vill visa god vilja i samband med fredsprocessen, utlämna då den mannen.
en My impression was that they are very good people.
sv Mitt intryck är att georgierna är ett mycket vänligt folk.
en We are also adopting a position on a standard for good agricultural practice.
sv Vi tar också ställning till en standard för god lantbrukspraxis.
en Above all, the EU's action must be marked by encouragement, based on principles of good governance and absolute respect for human rights and democracy.
sv Framför allt måste EU:s åtgärder skapa incitament och bygga på principerna om goda styrelseformer och en absolut respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.
en Oh, not one good reason.Wow
sv Inte ett enda bra skäl
en – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to start with warm thanks to our rapporteur for his good report and also for his constructive cooperation.
sv – Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag skulle vilja inleda med ett varmt tack till vår föredragande för hans utmärkta betänkande och hans konstruktiva samarbete.
en (DE) Mr President, the Communication and the report are very good, and I would therefore like to express my thanks to Commissioner Dalli and Mrs Matias.
sv (DE) Herr talman! Meddelandet och betänkandet är mycket bra, och jag vill tacka kommissionsledamot John Dalli och Marisa Matias.
en Mr President, this Parliament might be able to make a good impression with this debate on EMU.
sv Herr ordförande! Med denna debatt om EMU skulle parlamentet kunna göra ett gott intryck.
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 11.574 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.