pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Adjective, Noun  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
   
  useful for a particular purpose (''it’s a good watch'')
   
  god
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  effective
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  välsmakande
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
   
  healthful
 • trivas     
   
  må bra
   
  må bra
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • prisvärd   
   
  mycket kvalitet, lågt pris
 • stark       
   
  viktig
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
  (  w)
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
Reasonable in amount.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Of moral excellence.
 
Beneficial; worthwhile.
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Favourable.
 
Of people, competent or talented.
 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
The nutritional, healthy part of something.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
Entire.
 
Healthful.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
An article of commerce.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
Kind and willing.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Large in amount or size.
 
Effective.

Picture dictionary

målskytt
målskytt

Similar phrases in dictionary English Swedish. (49)

a (good) run for one's money
få hård konkurrens (informellt); få valuta för, ha glädje av (informellt)
a good cause
en god gärning
a miss is as good as a mile
nära skjuter ingen hare
All Good Things
All Good Things
All Good Things...
All Good Things...
as good as
nästan; så gott som; så gott som
As Good as It Gets
Livet från den ljusa sidan
as good as new
som ny; perfekt fungerande
be a good match
passa bra ihop
be good fun
vara mycket roligt
capital goods
kapitalvaror; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning; produktionsmedel; kapitalvara
carriage of goods
befordran av varor
consumer goods
konsumtionsvara
cost of goods sold
kostnader för sålda varor
dangerous goods regulation
lag om farligt gods
do a good deed
utföra en god gärning
do good work
utföra (göra) ett gott arbete
do more harm than good
göra mera skada än nytta; vara mer till nytta än skada
durable good
kapitalvara
every bit as good-bad as something
lika bra-dålig som något
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Lost
Feel Good Lost
finished good
helfabrikat
for goodness' sake!
för Guds skull!
free movement of goods
fri rörlighet för varor
frozen goods
frysvaror
give as good as one gets
betala med samma mynt; ge tillbaka med samma mynt
Good Automated Manufacturing Practice
Good Automated Manufacturing Practice
Good Luck Chuck
Good Luck Chuck
Good manufacturing practice
Good Manufacturing Practice
Good Samaritan
barmhärtig samarier; barmhärtig samarit
Good Will Hunting
Will Hunting
How to be Good
En god människa
Making Enemies Is Good
Making Enemies is Good
Matt Good
Matthew Good
No Good Gofers
No Good Gofers
Popular Movement for the Good of Borlänge
Folkrörelsen för Borlänges bästa
The Good
Den gode, den onde, den fule
The Good Old Days
The Good Old Days
The Good Person of Sezuan
Den goda människan i Sezuan

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
en Good luck with everything
sv Lycka till med allt
en Good progress has also been made in developing European reference tools to support reforms
sv Stora framsteg har också gjorts när det gäller utvecklingen av europeiska referensredskap till stöd för reformerna
en The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, relating to the exclusion of goods or movements from external trade statistics, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
sv De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, beträffande huruvida vissa varor och varurörelser ska undantas från utrikeshandelsstatistiken, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel
en motor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods
sv motorfordon: motordrivet fordon som normalt är avsett för person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra fordon avsedda för person- eller godstransport
en The formalities relating to the importation of the goods referred to in Article ‧ shall be the same as those laid down by the Community customs provisions in force for the importation of goods into the customs territory of the Community
sv Formaliteterna vid import av de varor som avses i artikel ‧ skall vara desamma som de som enligt gemenskapens tullbestämmelser gäller för import av varor till gemenskapens tullområde
en to disseminate information and encourage networking and the exchange of experience and good practice between the EU and partner countries and amongst partner countries in human capital development issues
sv Sprida information, uppmuntra nätverksverksamhet och utbyte av erfarenhet och god praxis mellan EU och partnerländerna och mellan partnerländerna sinsemellan om frågor med anknytning till utveckling av humankapitalet
en It is good to be back for what is my last week in this Parliament - or any parliament.
sv Det känns bra att vara tillbaka för vad som kommer att bli min sista vecka i detta - eller något annat - parlament.
en Use of equivalent compensation shall be possible only where it has been requested by the person concerned in the application and where the authorization specifies the factors referred to in paragraph ‧ common to the equivalent goods and the import goods, and the means by which these may be checked
sv Likvärdig ersättning skall endast kunna användas, om den har begärts av den berörda personen i ansökan och om tillståndet anger att de faktorer som anges i punkt ‧ är gemensamma för de likvärdiga varorna och importvarorna samt på vilket sätt dessa kan kontrolleras
en He has declared it to be a good and successful action with satisfactory results.
sv Han har förklarat att det varit en god och framgångsrik åtgärd, med tillfredsställande resultat.
en The Parties shall endeavour to settle disputes covered by Article ‧ by entering into consultations in good faith in order to reach a mutually satisfactory solution
sv Parterna ska sträva efter att lösa de tvister som omfattas av artikel ‧ genom att inleda uppriktiga samråd i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning
en Have a good trip?
sv Haft en trevlig resa?
en Rates of refunds applicable from ‧ October ‧ to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
sv Bidragssatser som från och med den ‧ oktober ‧ skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
en It is a good basic position.
sv Det är en bra grund att stå på.
en It would also be good if Prime Minister Erdogan put his own house in order in the areas of the situation of the Kurds, acknowledging the genocide of Armenians and equality of rights for women.
sv Det vore även bra om premiärminister Erdogan fick ordning på sitt eget parlament när det gäller kurdernas situation, erkännandet av det armeniska folkmordet och lika rättigheter för kvinnor.
en As a rule, duties are payable in the country of consumption, except with regard to goods transported within the European Union.
sv Skatter ska som regel betalas i det land där varorna konsumeras, utom när det gäller varor som transporteras inom EU.
en Developing countries will, all the same, have greater access to the market of wealthy countries for their agricultural produce, and the list of sensitive goods must be reduced.
sv Utvecklingsländerna kommer ändå att få större tillträde till de rika ländernas marknad för sina jordbruksprodukter, och förteckningen över känsliga varor måste minskas.
en maintaining natural water sources and securing good quality drinking water are of particular relevance
sv Det är särskilt viktigt att bevara naturliga vattenresurser och säkra en god dricksvattenkvalitet
en James, you' re good and you' re honest
sv James, du är bra och du är ärlig
en They' re having fun.That got to be a good thing
sv De har roligt, det måste vara bra
en The IPR provisions must be directly related to the use, sale or resale of goods or services by the buyer or his customers
sv Bestämmelserna om immateriella rättigheter måste ha direkt avseende på köparens eller dennes kunders användning, försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster
en Free movement of goods
sv Fri rörlighet för varor
en This is a good opportunity for us to do the groundwork.
sv Detta är ett bra tillfälle för oss att göra grundarbetet.
en Each transport unit carrying dangerous goods must be fitted with; (c) the equipment needed to permit the carrying-out of the supplementary and special measures as indicated in the written instructions referred to in point
sv Varje transportenhet som innehåller farligt gods skall förses med: c) den utrustning som krävs för genomförandet av de ytterligare och särskilda åtgärder som avses i punkt
en So I would like to thank Commissioner Mandelson for refusing to adopt a common WTO strategy for dealing with China on the subject of pirate goods.
sv Jag vill därför tacka kommissionsledamot Peter Mandelson för att han har vägrat att anta en gemensam WTO-strategi för förbindelserna med Kina i frågan om piratkopierade produkter.
en We think there are many other good schools that should be taken into consideration.
sv Vi tycker att det finns många andra bra skolor som också bör beaktas.
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 10.648 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.