pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Adjective, Noun  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
   
  useful for a particular purpose (''it’s a good watch'')
   
  god
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  effective
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
   
  välsmakande
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  acting in the interest of good; ethical good intentions
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
   
  healthful
 • trivas     
   
  må bra
   
  må bra
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • prisvärd   
   
  mycket kvalitet, lågt pris
 • stark       
   
  viktig
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
  (  w)
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
Reasonable in amount.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Of moral excellence.
 
Beneficial; worthwhile.
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Favourable.
 
Of people, competent or talented.
 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
The nutritional, healthy part of something.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
Entire.
 
Healthful.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
An article of commerce.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
Kind and willing.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Large in amount or size.
 
Effective.

Picture dictionary

målskytt
målskytt

Similar phrases in dictionary English Swedish. (49)

a (good) run for one's money
få hård konkurrens (informellt); få valuta för, ha glädje av (informellt)
a good cause
en god gärning
a miss is as good as a mile
nära skjuter ingen hare
All Good Things
All Good Things
All Good Things...
All Good Things...
as good as
nästan; så gott som; så gott som
As Good as It Gets
Livet från den ljusa sidan
as good as new
som ny; perfekt fungerande
be a good match
passa bra ihop
be good fun
vara mycket roligt
capital goods
kapitalvaror; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning; produktionsmedel; kapitalvara
carriage of goods
befordran av varor
consumer goods
konsumtionsvara
cost of goods sold
kostnader för sålda varor
dangerous goods regulation
lag om farligt gods
do a good deed
utföra en god gärning
do good work
utföra (göra) ett gott arbete
do more harm than good
göra mera skada än nytta; vara mer till nytta än skada
durable good
kapitalvara
every bit as good-bad as something
lika bra-dålig som något
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Cars Corporation
Feel Good Lost
Feel Good Lost
finished good
helfabrikat
for goodness' sake!
för Guds skull!
free movement of goods
fri rörlighet för varor
frozen goods
frysvaror
give as good as one gets
betala med samma mynt; ge tillbaka med samma mynt
Good Automated Manufacturing Practice
Good Automated Manufacturing Practice
Good Luck Chuck
Good Luck Chuck
Good manufacturing practice
Good Manufacturing Practice
Good Samaritan
barmhärtig samarier; barmhärtig samarit
Good Will Hunting
Will Hunting
How to be Good
En god människa
Making Enemies Is Good
Making Enemies is Good
Matt Good
Matthew Good
No Good Gofers
No Good Gofers
Popular Movement for the Good of Borlänge
Folkrörelsen för Borlänges bästa
The Good
Den gode, den onde, den fule
The Good Old Days
The Good Old Days
The Good Person of Sezuan
Den goda människan i Sezuan

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
en Did you get a good look at him?
sv Såg du vem det var?
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements, and in particular Article ‧ of Annex ‧ thereto
sv med beaktande av rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ december ‧ om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, särskilt artikel ‧.‧ i bilaga II, och
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
sv Rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ juni ‧ om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (EGT nr L ‧, ‧.‧.‧, s
en This new report is very important, in particular for unblocking pipeline cases, which I know will give my good and eminent colleague, Mr Gil-Robles Gil-Delgado, very great pleasure.
sv Denna nya rapport är mycket viktig, i synnerhet för att lösa upp fall som har blockerats, som jag vet kommer att glädja min gode och framstående kollega Gil-Robles Gil-Delgado väldigt mycket.
en According to the definition in Article ‧(g) of the Block Exemption Regulation the know-how needs to be substantial, meaning that the know-how includes information which is significant and useful to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or services
sv Enligt definitionen i artikel ‧.‧ g i gruppundantagsförordningen måste ifrågavarande know-how vara väsentlig, vilket betyder att den omfattar information som är viktig och till nytta för köparen när det gäller användning, försäljning eller och vidareförsäljning av avtalsvarorna eller avtalstjänsterna
en Although you gave us some good reflections on what those causes are, there are, however, other issues that you tiptoed around.
sv Fastän ni gav oss några bra kommentarer om vilka dessa orsaker är, finns det dock andra frågor som ni undvek.
en That said, despite good progress, much remains to be done.
sv Trots goda framsteg återstår mycket arbete.
en The free movement of goods and services is, of course, reflected in the original treaties of the European Union, and one of the focuses of our work in the course of our Presidency has been the completion of the single market.
sv Den fria rörligheten för varor och tjänster avspeglas naturligtvis i Europeiska unionens ursprungliga fördrag, och fokus för vårt arbete under tiden för vårt ordförandeskap har varit att fullt ut genomföra den inre marknaden.
en I have been in favour of a single European currency to enable goods to be purchased at the same price across the European Union, to do away the cost of changing money to carry out transactions in each Member State and to boost trade.
sv Jag har varit för en gemensam europeisk valuta för att varor skall kunna köpas till samma pris över hela Europeiska unionen, för att bli av med kostnaderna för att växla pengar för att genomföra transaktioner i alla medlemsstater och för att främja handeln.
en GOODS INVOLVING GREATER RISK OF FRAUD
sv VAROR SOM MEDFÖR ÖKAD RISK FÖR BEDRÄGERI
en I wish furthermore to stress that the values we share, as has been often been said here, on which both continents – I am including Canada here – will build their future, democracy, freedoms and rights of the individual, human rights, a society based on statutory law, the market economy with its system of free enterprise, are such a wide basis for the development of natural, lasting and good relations between us, that conflicting interests can surely be settled.
sv Jag vill vidare betona att våra delade värderingar, som det så ofta har sagts här, på vilka båda kontinenterna – jag innefattar Kanada i detta – kommer att bygga sin framtid, sin demokrati, sina friheter och rätten till de enskilda, mänskliga rättigheterna, ett samhälle som bygger på lag och ordning, på marknadsekonomin med fritt företagande, är en sådan bred grund för att utveckla naturliga, varaktiga och goda förbindelser mellan oss att motstridiga intressen säkert kan lösas.
en It wouldn' t do any good
sv Det löser knappast några problem
en The power take-off drive shaft guard and the guard of the power input connection shall be fitted and in good condition and the protective devices and any moving or rotating power transmission parts shall not be affected in their function so as to ensure protection of the operator
sv För att säkerställa ett gott skydd för operatören ska skydden för kraftuttagsaxeln och kraftintaget vara monterade och i gott skick, och alla skydd och rörliga eller roterande kraftöverföringsdelar ska fungera korrekt
en Even today, finding the victim of that sort of accident in good time is more a matter of luck; in winter, it is a regular occurrence that motorists who have had accidents on isolated roads succumb to their injuries, dying of hypothermia rather than as a direct result of the accident itself.
sv Än idag är det snarast en fråga om tur om man lyckas hitta offret för en sådan olycka i tid. På vintern händer det till exempel ofta att bilister som råkat ut för olyckor och skadats på isolerade vägar dör till följd av kraftig nedkylning snarare än som en direkt följd av själva olyckan.
en It is a good thing that various European institutions are being given a serious ticking off.
sv Det är bra att olika EU-institutioner får en ordentlig uppsträckning.
en that there be no compelling grounds for doubting the good repute of the transport manager or the transport undertaking, such as convictions or penalties for any serious infringement of national rules in force in the fields of
sv Det ska inte finnas några tvingande skäl att ifrågasätta den trafikansvariges eller ett transportföretags goda anseende, till exempel på grund av en fällande dom eller sanktioner för allvarlig överträdelse av nationella regler som är tillämpliga inom de områden som avser
en The elections on 6 March 2005 will be an important test of the extent to which the democratisation process has progressed, and of the extent to which the common good will prevail over individual interests.
sv Valet den 6 mars 2005 blir ett viktigt prov på hur långt demokratiseringsprocessen har kommit, och i vilken mån det allmänna bästa får råda över individuella intressen.
en Help us negotiate and together, we will bring about a good result.
sv Hjälp oss förhandla. Tillsammans kommer vi att uppnå ett bra resultat.
en Where goods are transhipped within a free zone, the documents relating to the operation shall be kept at the disposal of the customs authorities
sv Om varor omlastas inom en frizon skall de därmed sammanhängande handlingarna hållas tillgängliga för tullmyndigheterna
en And to make you feel good,I' m going to give you this lovely parting gift
sv För att du ska må bra, ger jag dig denna gåvan
en It is obviously a good system which has very serious safety elements.
sv Det är uppenbarligen att bra system som har några mycket viktiga säkerhetskomponenter.
en – My dear Mrs Boogerd-Quaak, the good thing about democracy is that people can hold completely different ideas on the same subject.
sv – Bästa fru Boogerd-Quaak! Det goda med demokrati är att människor kan ha helt olika åsikter om samma sak.
en The resolution says some very good things about children and, I refer, in particular, to the text about child sex tourism.
sv I resolutionen sägs ett par bra saker om barnen och här tänker jag i första hand på texten om barnsexturism.
en People are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.
sv Folket reser sig mot diktatoriska despoter och det är bra.
en limitation of the land application of fertilizers, consistent with good agricultural practice and taking into account the characteristics of the vulnerable zone concerned, in particular
sv att begränsa spridning på mark av gödselmedel enligt god jordbrukssed och med beaktande av det känsliga områdets egenskaper, särskilt i fråga om
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 17.509 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.