pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

hair tinting lotion
hårfärgningsmedel
tint
färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga; nyans

Example sentences with "tints", translation memory

add example
en When a windscreen is tinted in the zones defined in item ‧.‧ or ‧.‧ four windscreens shall be tested for identifiability of the following colours
sv Om en vindruta är tonad i de zoner som avses i punkt ‧.‧ eller ‧.‧, skall man på de fyra vindrutorna kontrollera att följande färger kan identifieras
en the colouring (total or partial, colourless or tinted) of the interlayer or interlayers
sv färgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
en Colouring of glass (colourless/tinted): ...
sv Glasets färgning (färglöst/tonat): ...
en However, we must avoid the pitfall of seeing the pre-intervention situation through rose-tinted glasses.
sv Däremot bör vi inte begå misstaget att se situationen före interventionen genom ett alltför romantiskt skimmer.
en This includes, inter alia, floor coatings and floor paints; products which are tinted by distributors at the request of amateur or professional decorators; tinting systems; decorative paints in liquid or paste formulas which may have been pre-conditioned, tinted or prepared by the manufacturer to meet consumers needs, including wood paints, wood and decking stains, masonry coatings and metal finishes (excluding anti-corrosion finishes and primers) as well as primers (and undercoats) of such product systems
sv I produktgruppen ska bland annat följande ingå: golvbeläggningar och golvfärg, produkter som färgbrutits av distributören på begäran av en privatperson eller professionell användare, färgbrytningssystem, dekorationsfärger i flytande form eller pastaform, vilka kan ha förbehandlats, brutits eller bearbetats av tillverkaren enligt konsumentens önskemål, samt träfärg, trä- och golvbets, fasadbeläggningar, topplacker som läggs på metall (utom korrosionshämmande medel och korrosionshämmande grundfärger) samt grundfärger (och mellanstrykningsfärger) som ingår i produktsystemen
en The product: The product shall not be classified as very toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, toxic for reproduction, harmful, corrosive, mutagenic or irritant (only where this is caused by the presence of ingredients labelled with R‧) in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council before or after tinting (where applicable
sv Produkten: Produkten får inte, varken före eller efter färgbrytning (i tillämpliga fall), ha klassificeras som mycket giftig, giftig, miljöfarlig, cancerframkallande, reproduktionstoxisk, skadlig, frätande, mutagen eller irriterande (endast i de fall detta beror på förekomst av ingredienser som märkts med R‧) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG
en the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted
sv färgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
en for CPS: integrated tinting systems
sv CPS: Integrerade toningssystem
en the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted
sv Mellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧- Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Free movement of goods- Articles ‧ EC and ‧ EC- Articles ‧ and ‧ of the EEA Agreement- Quantitative restrictions on imports- Measures having equivalent effect- Motor vehicles- Affixing of tinted film to windows
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ april ‧ – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott – Fri rörlighet för varor – Artiklarna ‧ EG och ‧ EG – Artiklarna ‧ och ‧ i EES-avtalet – Kvantitativa importrestriktioner – Åtgärder med motsvarande verkan – Motorfordon – Anbringande av solskyddsfilm på glasrutor
en the colouring of the glass (colourless or tinted
sv Glasets färgning (färglöst eller tonat
en tint and alpha form a color specification like in rect items. Each pixel of the image is multiplied with this color component-wise
sv tint och alpha bildar en färgspecifikation som i rect-objekt. Varje bildpunkt i bilden multipliceras med färgen komponent för komponent
en The colouring (total or partial) of any layer(s) of plastics (colourless or tinted
sv Färgningen (total eller partiell) av eventuella plastskikt (färglösa eller tonade
en The colouring of the glass (colourless or tinted
sv Glasets färgning (färglöst eller tonat
en The following heavy metals or their compounds shall not be used as an ingredient of the product or tint (if applicable) (whether as a substance or as part of any preparation used): cadmium, lead, chromium VI, mercury, arsenic, barium (excluding barium sulphate), selenium, antimony
sv Följande tungmetaller eller tungmetallföreningar får inte ingå som ingredienser i en produkt eller ett färgämne (beroende på vilket som är tillämpligt) (oberoende av om det är fråga om ett ämne eller en del av en beredning): kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik, barium (utom bariumsulfat), selen och antimon
en Gives lower stars a reddish tint
sv Ger lägre stjärnor en rödaktig färgton
en I got them tinted windows done
sv Jag har färgat fönstren
en Tinted bases (liquids, pastes, powders
sv Färgade underlag (flytande, pastor, puder
en Bright yellow tint
sv Klargul nyans
en Black & White with greenish tint: This effect is also known as Verdante
sv Svartvitt med grön ton: Effekten kallas också för Verdante
en The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted
sv Mellanskiktets eller mellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
en Ingredients (very toxic, toxic, carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction): No ingredient including those used in tinting (if applicable) shall be used that at the time of application fulfil the classification criteria of any of the following risk phrases (or combinations thereof
sv Ingredienser (mycket giftig, giftig, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk): Ingredienser, även eventuella ingredienser som används för färgbrytning (om tillämpligt) som vid tidpunkten för ansökan uppfyller klassificeringskriterierna i någon (eller en kombination) av nedanstående riskfraser får inte användas
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 0.782 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.