pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tint
färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga; nyans

Example sentences with "tints", translation memory

add example
en the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted
sv färgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
en For tinting systems, criteria ‧ and ‧ apply only to the white base (the base containing the most TiO
sv För färgbrytningssystem ska kriterierna ‧ och ‧ endast gälla den vita basen (den bas som innehåller mest TiO
en There is a wide variety of optical glass but their usual common feature is their extreme transparency and clarity, although they are sometimes tinted so that they absorb certain frequencies of light to a small degree
sv Det finns många olika typer av optiskt glas men ett gemensamt kännetecken är att de är synnerligen genomsynliga och klara även om de ibland är färgade för att i någon grad kunna absorbera vissa ljusstrålar
en for CPS: integrated tinting systems
sv CPS: Integrerade toningssystem
en I find it downright shocking that Parliament has gone along with such a rose-tinted approach.
sv Jag finner det direkt chockerande att parlamentet har gått med på en så rosenskimrande uppläggning.
en Due to the large potential range of possible tinting colours, this criterion will be restricted to the testing of tinting bases
sv Med tanke på den potentiella mängden möjliga färgbrytningar ska testningen begränsas till baser för brytning
en The tinted windows I paid for
sv De färgade glasen jag köpte
en The colouring of the glass (colourless or tinted
sv Glasets färgning (färglöst eller tonat
en some allegations contained in the SO, in particular concerning the extent of certain parties’ involvement in the infringement (i.e., ring-leader role; representation of a party by another in the cartel discussions; discussions about the alignment of production strategies for dark tinted glass), have been dropped
sv Vissa påståenden i meddelandet om invändningar, särskilt när det gäller omfattningen av vissa parters deltagande i överträdelsen (t.ex. en ledande roll, en parts företrädande av en annan i kartelldiskussionerna och diskussioner om anpassning av tillverkningsstrategier för mörktonat glas), har strukits
en Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
sv Färgton (nyans): Skjutreglage för att styra värdet på färgtonen för färgrotation. Värdet på färgtonen är ett tal från-‧ till ‧ och representerar rotationen av färgtonen. Följande tabell sammanfattar ändringarna som görs för basfärger: Ursprunglig färgton=-‧ färgton=‧ Röd Violett Gulorange Grön Gulgrön Blågrön Gul Orange Gröngul Blå Himmelsblå Purpur Magenta Indigo Karmosin Turkos Blågrön Ljust marinblå Ytterligare tips för avancerade användare: Det här elementet i KDE: s grafiska gränssnitt motsvarar CUPS väljare för jobbalternativ på kommandoraden:-o hue=... ‧ använd intervallet "-‧ " till " ‧ "
en Consideration should be given to the use of translucent or tinted enclosures and inserts which permit good observation of the animals without disturbing them
sv Man bör överväga att använda halvgenomskinliga eller tonade djurutrymmen och tillbehör som gör det möjligt att göra noggranna observationer av djuren utan att störa dem
en The prospects for achieving total harmonisation of visa policy, something which Parliament wants, moreover, therefore mean that we have to look again at the issue wearing our Amsterdam-tinted spectacles, so to speak.
sv Utsikterna att komma fram till en total harmonisering av viseringsreglerna, något som parlamentet för övrigt har begärt, innebär att man måste omvärdera vad som sägs i artikel 100 C, och att göra den omvärderingen med Amsterdam-glasögonen på, så att säga.
en the colouring (total or partial) of the plastic interlayer sheet or sheets (colourless or tinted
sv färgning (helt eller delvis) av plastens mellanlager (färglösa eller tonade
en The left panel shows a list of all display items with adjustable colors. Click on any item to bring up a color selection window to adjust its color. Below the list is the Star Color Mode selection box. By default, & kstars; draws stars with a realistic color tint according to the spectral type of the star. However, you may also choose to draw the stars as solid white, black or red circles. If you are using the realistic star colors, you can set the saturation level of the star colors with the Star Color Intensity spinbox
sv Den vänstra rutan visar en lista på alla objekt med justerbara färger som visas. Klicka på något objekt för att visa ett färgvalsfönster för att justera dess färg. Under listan finns kombinationsrutan Läge för stjärnfärger. Normalt ritar & kstars; stjärnor med en realistisk färgton enligt stjärnans spektralklass. Men du kan också välja att rita stjärnorna som ifyllda vita, svarta eller röda cirklar. Om du använder realistiska stjärnfärger, kan du välja mättnadsnivån för stjärnfärgerna med rutan Intensitet för stjärnfärger
en Will it be acceptable for politicians who used to be red in hue and are now tinted green to insult national leaders, claiming to act on behalf of this House, and for them to do so in the presence of its President?
sv Ska det vara acceptabelt för politiker som brukade ha en röd nyans och som nu skiftar i grönt att förolämpa nationella ledare och hävda att de agerar för Europaparlamentets räkning, och att de gör detta i närvaro av sin talman?
en the colouring of the glass (colourless or tinted
sv Glasets färgning (färglöst eller tonat
en - Mr President, like the two previous speakers, I fear that the Commission and the Council have both painted rather a rose-tinted view of what is now the situation in Turkmenistan.
sv - (EN) Herr talman! Liksom de två föregående talarna anser jag tyvärr att både kommissionen och rådet har målat upp en lite väl rosenröd bild av det aktuella läget i Turkmenistan.
en The surface of the kabanosy is dark red in colour with a cherry tint
sv Ytan på kabanosy är mörkt röd med anstrykning av körsbär
en CPA ‧.‧.‧: Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like
sv CPA ‧.‧.‧: Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
en In this case no ingredient shall exceed ‧ % (m/m), including those used in tinting (if applicable), that is assigned or may be assigned at the time of application any of the following classifications
sv I sådana fall får ingredienser, även eventuella ingredienser som används för färgbrytningen, som klassificerats med någon (eller en kombination) av nedanstående kategorier endast användas i koncentrationer på högst ‧ % (m/m
en I got them tinted windows done
sv Jag har färgat fönstren
en This is not evidence of a slothful or lax Commission, but neither does it mean that we imagine that the sky is permanently blue, nor do these glasses have any rose tint.
sv Detta är inte några tecken på en lat eller slapp kommission, men det betyder inte att vi tror att himlen ständigt är blå, och inte heller att allt är rosenrött.
en In order to produce a blended rosé, the base - more than 95% - must be a white wine, which is tinted with red wine.
sv För att producera en blandad rosé måste den bestå till mer än 95 procent av ett vitt vin som färgas med rött vin.
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 0.533 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.