pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tintfärga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga; nyans

Example sentences with "tints", translation memory

add example
The colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
- Mr President, like the two previous speakers, I fear that the Commission and the Council have both painted rather a rose-tinted view of what is now the situation in Turkmenistan.- (EN) Herr talman! Liksom de två föregående talarna anser jag tyvärr att både kommissionen och rådet har målat upp en lite väl rosenröd bild av det aktuella läget i Turkmenistan.
the colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
The glass parts can moreover be tinted in different colour grades as opposed to clear glassGlasdelarna kan vidare vara tonade i olika nyanser i motsats till klart glas
Finally, if the panel is transparent, you can tint it with a color of your choice. The slider allows you to choose how opaque the tint is. At the lowest end, there is no tint visible, while at the highest, the panel is not transparent at allTill sist, om panelen är genomskinlig, kan du tona den med en färg du väljer. Skjutreglaget låter dig välja hur genomskinlig färgtonen ska vara. I det lägsta läget syns ingen toning alls, medan i det högsta är panelen inte genomskinlig alls
Colouring (colourless or tintedfärgning (färglöst eller tonat
Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "Färgton (nyans): Skjutreglage för att styra värdet på färgtonen för färgrotation. Värdet på färgtonen är ett tal från-‧ till ‧ och representerar rotationen av färgtonen. Följande tabell sammanfattar ändringarna som görs för basfärger: Ursprunglig färgton=-‧ färgton=‧ Röd Violett Gulorange Grön Gulgrön Blågrön Gul Orange Gröngul Blå Himmelsblå Purpur Magenta Indigo Karmosin Turkos Blågrön Ljust marinblå Ytterligare tips för avancerade användare: Det här elementet i KDE: s grafiska gränssnitt motsvarar CUPS väljare för jobbalternativ på kommandoraden:-o hue=... ‧ använd intervallet "-‧ " till " ‧ "
It is high time Europe showed the red card to those green-tinted fundamentalists who have nothing better to do than wage war on GMOs.Det är hög tid att Europa sätter stopp för de grönfärgade traditionalister som har gjort jakten på genmodifierade organismer till sitt levebröd.
CPA ‧.‧.‧: Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the likeCPA ‧.‧.‧: Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧- Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Free movement of goods- Articles ‧ EC and ‧ EC- Articles ‧ and ‧ of the EEA Agreement- Quantitative restrictions on imports- Measures having equivalent effect- Motor vehicles- Affixing of tinted film to windowsMål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ april ‧ – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott – Fri rörlighet för varor – Artiklarna ‧ EG och ‧ EG – Artiklarna ‧ och ‧ i EES-avtalet – Kvantitativa importrestriktioner – Åtgärder med motsvarande verkan – Motorfordon – Anbringande av solskyddsfilm på glasrutor
colouring (colourless or tintedFärgning (färglöst eller tonat
In this case no ingredient shall exceed ‧ % (m/m), including those used in tinting (if applicable), that is assigned or may be assigned at the time of application any of the following classificationsI sådana fall får ingredienser, även eventuella ingredienser som används för färgbrytningen, som klassificerats med någon (eller en kombination) av nedanstående kategorier endast användas i koncentrationer på högst ‧ % (m/m
Phthalates: Notwithstanding criteria ‧a, ‧b and ‧c, only phthalates that at the time of application have been risk assessed and have not been classified with the phrases (or combinations thereof): R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧, R‧/‧, in accordance with Directive ‧/‧/EEC and its amendments, may be used in the product before or during tinting (if applicableFtalater: Utan hinder av kriterierna ‧ a, ‧ b och ‧ c, får produkten, före eller efter eventuell brytning, endast innehålla ftalater som vid tiden för ansökan har riskbedömts och inte tilldelats någon (eller en kombination) av riskfraserna R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧/‧, R‧/‧ eller R‧/‧ i enlighet med direktiv ‧/‧/EEG och efterföljande ändringar av direktivet
In this case the ingredients, including those used in tinting (if applicable), classified as the following (or combinations thereof) shall not be usedI sådana fall får ingredienser, även eventuella ingredienser som används för färgbrytningen, som klassificerats med någon (eller en kombination) av nedanstående kategorier inte användas
Coloration Preview Thumbnail The coloration preview thumbnail indicates change of image coloration by different settings. Options to influence output are: Brightness Hue (Tint) Saturation Gamma For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please look at the 'WhatsThis ' items provided for these controlsMiniatyrbild med förhandsgranskning av färger Miniatyrbilden med förhandsgranskning av färger anger ändringen av bildens färger med olika inställningar. Alternativ som påverkar utseendet är: Ljusstyrka Färgton (nyans) Färgmättnad Gamma För en mer detaljerad förklaring av inställningarna Ljusstyrka, Färgton, Färgmättnad och Gamma, se ' Vad är det här ' texterna som tillhandahålls för varje alternativ
The following heavy metals or their compounds shall not be used as an ingredient of the product or tint (if applicable) (whether as a substance or as part of any preparation used): cadmium, lead, chromium VI, mercury, arsenic, barium (excluding barium sulphate), selenium, antimonyFöljande tungmetaller eller tungmetallföreningar får inte ingå som ingredienser i en produkt eller ett färgämne (beroende på vilket som är tillämpligt) (oberoende av om det är fråga om ett ämne eller en del av en beredning): kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik, barium (utom bariumsulfat), selen och antimon
Representative samples of tinted finished products are to be submitted to this testRepresentativa provexemplar för tonade färdiga produkter ska tillhandahållas för denna provning
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedfärgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
Unfortunately, we are undergoing a red- and pink-tinted phase, in which public opinion polls have become more important than beliefs for those who are supposed to govern or to offer alternatives in power. This is the so-called third version of democratic socialism which, backed by enormous funding, is sweeping through the western world, and which obviously has no interest in taking the courageous step, for instance, of banning private financing of political parties.Tyvärr, befinner vi oss i en våg av rött och rosa, där opinionsundersökningarna ersätter övertygelsen hos den som skall regera eller utgöra alternativ till makten, den så kallade tredje vägen av demokratisk socialism vilken omfamnar det stora kapitalet som sopar golvet med östvärlden, och som uppenbarligen inte är intresserad av den modiga akt det skulle vara att t.ex. förbjuda privat finansiering av politiska partier.
some allegations contained in the SO, in particular concerning the extent of certain parties’ involvement in the infringement (i.e., ring-leader role; representation of a party by another in the cartel discussions; discussions about the alignment of production strategies for dark tinted glass), have been droppedVissa påståenden i meddelandet om invändningar, särskilt när det gäller omfattningen av vissa parters deltagande i överträdelsen (t.ex. en ledande roll, en parts företrädande av en annan i kartelldiskussionerna och diskussioner om anpassning av tillverkningsstrategier för mörktonat glas), har strukits
the colouring (total or partial) of any layer(s) of plastic (colourless or tintedFärgningen av eventuella plastskikt (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
However, we must avoid the pitfall of seeing the pre-intervention situation through rose-tinted glasses.Däremot bör vi inte begå misstaget att se situationen före interventionen genom ett alltför romantiskt skimmer.
Privacy glass, or dark tail glass, is a specific category of tinted glass which reduces light and heat transmission inside the carMörktonat glas (privacy glass eller dark tail glass) är en särskild kategori av glas som minskar inflödet av ljus och värme i bilen
the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tintedMellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 0.411 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.