pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tint
färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga; nyans

Example sentences with "tints", translation memory

add example
en This complex complexity (if I may put it like that) is not reflected in Mrs Torres Marques' report, which I consider to be excessively optimistic and, if I may be so bold, excessively monochrome - that is, rose-tinted - imbued as it is with the author's unshakeable faith in European construction as it is currently proceeding.
sv Denna komplexa komplexitet (om jag får lov att säga så) återspeglas inte i Torres Marques betänkande, ett betänkande jag anser vara alltför optimistiskt och, vågar jag säga, överdrivet färgat i rosa, uppfyllt av författarens orubbliga tro på det europeiska bygget, så som det nu ser ut.
en the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted
sv färgning (helt eller delvis) av mellanlager (färglösa eller tonade
en Privacy glass, or dark tail glass, is a specific category of tinted glass which reduces light and heat transmission inside the car
sv Mörktonat glas (privacy glass eller dark tail glass) är en särskild kategori av glas som minskar inflödet av ljus och värme i bilen
en Ingredients (very toxic, toxic, carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction): No ingredient including those used in tinting (if applicable) shall be used that at the time of application fulfil the classification criteria of any of the following risk phrases (or combinations thereof
sv Ingredienser (mycket giftig, giftig, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk): Ingredienser, även eventuella ingredienser som används för färgbrytning (om tillämpligt) som vid tidpunkten för ansökan uppfyller klassificeringskriterierna i någon (eller en kombination) av nedanstående riskfraser får inte användas
en the colouring of the glass (colourless or tinted
sv Glasets färgning (färglöst eller tonat
en Tinting systems is a method of preparing coloured paints by mixing a base with coloured tints
sv Med färgbrytningssystem avses en metod för tillverkning av olika färgnyanser genom att en bas blandas med olika färgämnen
en Bright yellow tint
sv Klargul nyans
en Gives lower stars a reddish tint
sv Ger lägre stjärnor en rödaktig färgton
en the colouring of the glass (colourless or tinted
sv glasets färgning
en the colouring (total or partial) of the plastic interlayer sheet or sheets (colourless or tinted
sv färgning (helt eller delvis) av plastens mellanlager (färglösa eller tonade
en The colouring of the glass (colourless or tinted
sv Glasets färgning (färglöst eller tonat
en CPA ‧.‧.‧: Artists’, students’ or signboard painters’ colours, modifying tints, amusement colours and the like
sv CPA ‧.‧.‧: Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
en This includes, inter alia, floor coatings and floor paints; products which are tinted by distributors at the request of amateur or professional decorators; tinting systems; decorative paints in liquid or paste formulas which may have been pre-conditioned, tinted or prepared by the manufacturer to meet consumers needs, including primers and undercoats of such product systems
sv I produktgruppen ingår bland annat golvbeläggningar och golvfärger, produkter som färgbrutits av distributören på begäran av en privatperson eller yrkesmässig användare, färgbrytningssystem, och dekorationsfärger i flytande form eller pastaform, vilka kan ha förbehandlats, brutits eller bearbetats av tillverkaren enligt konsumentens önskemål, även grundfärger och mellanstrykningsfärger som ingår i sådana produktsystem
en Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
sv Färgton (nyans): Skjutreglage för att styra värdet på färgtonen för färgrotation. Värdet på färgtonen är ett tal från-‧ till ‧ och representerar rotationen av färgtonen. Följande tabell sammanfattar ändringarna som görs för basfärger: Ursprunglig färgton=-‧ färgton=‧ Röd Violett Gulorange Grön Gulgrön Blågrön Gul Orange Gröngul Blå Himmelsblå Purpur Magenta Indigo Karmosin Turkos Blågrön Ljust marinblå Ytterligare tips för avancerade användare: Det här elementet i KDE: s grafiska gränssnitt motsvarar CUPS väljare för jobbalternativ på kommandoraden:-o hue=... ‧ använd intervallet "-‧ " till " ‧ "
en The manufacture of the above final products, and of intermediates where carried out at the same site, by mixing of pigments, resins and adhesive materials with organic solvent or other carrier, including dispersion and predispersion activities, viscosity and tint adjustments and operations for filling the final product into its container
sv Framställning av ovanstående slut-och mellanprodukter, om de senare framställs på samma plats, genom att blanda pigment, hartser och lim med organiska lösningsmedel eller annat bärarmaterial, inbegripet dispergering och predispergering, justering av viskositet och färgton och emballering av slutprodukten
en Colouring of glass (colourless/tinted): ...
sv Glasets färgning (färglöst/tonat): ...
en Alkylphenolethoxylates (APEOs): APEOS shall not be used in the product before or during tinting (if applicable
sv Alkylfenoletoxylate (APEO): Alkylfenoletoxylate får inte ingå i produkten, varken före eller efter brytning (om tillämpligt
en the colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted
sv Mellanskiktens färgning (helt eller delvis) (färglösa eller tonade
en The manufacture of the above final products, and of intermediates where carried out at the same site, by mixing of pigments, resins and adhesive materials with organic solvent or other carrier, including dispersion and predispersion activities, viscosity and tint adjustments and operations for filling the final product into its container
sv Framställning av ovanstående slut- och mellanprodukter, om de senare framställs på samma plats, genom att blanda pigment, hartser och lim med organiska lösningsmedel eller annat bärarmaterial, inbegripet dispergering och predispergering, justering av viskositet och färgton och emballering av slutprodukten
en That being the case, let us wind down the tinted windows of our cars.
sv Eftersom det är så bör vi veva ned de mörka fönsterrutorna på våra bilar.
en The selection mask is visualized with unselected pixels having a blueish tint, and selected pixels looking like normal. Fractionally selected pixels are shown as something in between. Additionally a red border is drawn around the selected areas. Fractionally selected pixels are inside the border, so even inside the red border you can possibly see the blueish tint on some pixels
sv Markeringsmasken synliggörs genom att omarkerade bildpunkter ges en blåaktig färgton, medan markerade bildpunkter ser ut som vanligt. Delvis markerade bildpunkter visas som något mitt emellan. Dessutom ritas en röd kant omkring de markerade områdena. Delvis markerade bildpunkter är innanför kanten, så till och med innanför den röda kanten kan du möjligen se en blåaktig färgton för vissa bildpunkter
en Colouring (colourless or tinted
sv Färgning (färglöst eller tonat
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tints".Found in 0.87 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.