pronunciation: IPA: /dəˈɹɛk.ʃən/ /dɪˈɹɛk.ʃən/ /daɪˈɹɛk.ʃən/            

Translations into Tamil:

 • பணி   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: paṇi]
   
  கட் டளை
   
  கட் டளை
 • அண்டை   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: aṇṭai]
 • இலக்கு   
  (noun   )
 • உத்தாரம்   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: uttāram]
 • கடவு   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: kaṭavu]
 • கட்டளை   
  (noun   )
 • கட்டுமுகனை   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: kaṭṭu-mukaṉai]
 • செவ்வு   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: cevvu]
 • சொல்   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: col]
 • சோதனை   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: cōtaṉai]
 • திக்கு   
  (noun   )
 • திசை   
  (noun   )
 • திம்   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: tim]
 • தேம்   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: tēm]
 • நடப்பிப்பு   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: naṭappippu]
 • நிலயம்   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: nilayam]
 • நேர்ச்சி   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: nērcci]
 • பக்கம்   
  (noun   )
 • பிரேரணை   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: pirēraṇai]
 • முஜரா   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: mujarā]
 • முத்தி   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: mutti]
 • வட்டை   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: vaṭṭai]
 • வழி   
  (noun   )
 • வாக்கு   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: vākku]
 • வாடை   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: vāṭai]
 • விசும்பு   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: vicumpu]
 • விழுத்து   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: viḻuttu]
 • வீதி   
  (Noun  ) (noun   ) [phon: vīti]
 • இயக்கம்   
  (noun   )
 • குறிப்பு   
  (noun   )
 • தூண்டுகை   
 • போக்கு   
  (noun   )
 • மேற்பார்வை   
  (noun   )
 • மேல்விசாரணை   
  (noun   )

Other meanings:

 
work of the director (manager)
 
work of the director in cinema or theater
 
An indication of the point towards which an object is moving or is going to move.
 
(archaic) An address.
 
field (e.g. of study)
 
Something that provides direction or advice as to a decision or course of action.
 
The work of the director in cinema or theater; the skill of directing a film, play etc.
 
indication of the point toward which an object is moving
 
production (e.g. play)
 
Guidance, instruction.
 
The management or direction of the affairs of a public or private office, business or organization.
 
The path or course of a given movement, or moving body; an indication of the point toward which an object is moving.
 
The orientation of an asymmetrical association. Direction is specified with FromRole and ToRole attributes of a NavigationProperty or ReferentialConstraint element in a schema.
 
The action of directing; pointing (something) towards.

Similar phrases in dictionary English Tamil. (16)

different direction
மறுமுகம்
different directions
பலதிசை; திசாதிசை; நானாற்றிசை
direct
திட்டஞ்செய்-தல்; தூண்டு-தல்; பணித்தல்; ஆணையிடுதல்; ஏவு-தல்; சொல்லுதல்; விதி-த்தல்; கட்டளையிடு-தல்; பணி-த்தல்; கதி-த்தல்; கட்டளையிடுதல்; செலுத்துதல்; உய்-த்தல்; நியோகி-த்தல்; ஏவுதல்; ஆஞ்ஞாபி-த்தல்; கற்பி-த்தல்; நடவு-தல்; தண்டி-த்தல்; காரியநடத்துதல்
direct cultivation
பண்ணை
direct current
நேர் மின்னோட்டம்
direct memory access
நேரடி நினைவக அணுகல்
direct proof
பச்சக்கம்
direct view
கண்முகப்பு
directing agent
தொழிற்படுத்துவோன்; சேட்டிதன்
directness
செம்மை; செஞ்சம்; செவ்வை; நேர்; இருசு; நேர்மை; வசன்
easterly direction
கீழண்டை; கிழக்குப்பக்கம்
give direction
பணிக்குசொல்-தல்
lengthwise direction
நீளவாட்டு; நெடும்போக்கு; நீட்டுப்போக்கு
southern direction
தெற்குத்திசை; அவாசீனம்
transverse direction
குறுக்குப்பாடு
WinSock direct
நேரடி WinSock

    Show declension

Example sentences with "direction", translation memory

add example
en Direct Connect Clone
ta நேரடி இணைப்பு மாதிரிName
en Reverse scroll direction
ta காந்தப்போக்கு உருளை திருப்புக
en You are directing replies to more than five newsgroups. Please reconsider whether this is really useful. Do you want to re-edit the article or send it anyway?
ta பதில்களை ‧ க்கும் மேற்பட்ட செய்திக்குழுக்களுக்கு அனுப்ப வேண்டுமா இது பயனுள்ளதாக இருக்குமா என்று பார்க்கவும் கட்டுரையை திருத்த வேண்டுமா?
en Direction vector is zero
ta திசை வெக்டர் பூஜ்ஜியத்தில் உள்ளது
en Layout direction
ta உருவரை திசை
en You can also change the sync direction for databases without a conflict
ta தரவுதளத்திற்கு இசைவு திசையை உங்களால் மாற்ற இயலும் முரண்பாடு இல்லாமல்
en Directional or popup-based completion from words in the document
ta ஆவணத்திலுள்ள வார்த்தைகளிலிருந்து திசைகள் அல்லது மேல்விரி-சார்ந்த நிறைவு Name
en Mirroring image in both directions
ta கண்ணாடி பிம்பம் & இரு திசைகளும்
en Job Priority Usually CUPS prints all jobs per queue according to the " FIFO " principle: First In, First Out. The job priority option allows you to re-order the queue according to your needs. It works in both directions: you can increase as well as decrease priorities. (Usually you can only control your own jobs). Since the default job priority is " ‧ ", any job sent with, for example, " ‧ " will be printed only after all those others have finished. Conversely, a " ‧ " or higher priority job will go right to the top of a populated queue (if no other, higher prioritized one is present). Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o job-priority=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ " or " ‧ "
ta வழக்கமாக CUPS " FIFO " விதிமுறை வரிசையில் அனைத்து வேலைகளையும் அச்சிடும்: முதல் உள்ளே, முதல் வெளியே. வேலை முன்னுரிமை வரிசையை மாற்ற அணுமதிக்கும். இது இரண்டு பக்கத்திலும் பணிபுரியும்: நீங்கள் முன்னுரிமையை ஏற்ற அல்லது குறைக்க முடியும். (வழக்கமாக நீங்கள் உங்கள் விருப்ப வேலைகளை செய்ய முடியும்). முன்னிருப்பு விருப்பம் " ‧ " இருப்பதால், எந்த பணியுடனும், உதாரணத்தை, " ‧ " ஆக கண்டிப்பாக அச்சிடும். அதாவது, a " ‧ " அல்லது அதிக முன்னுரிமை உள்ள வேலைகள் வரிசையில் முதலிடத்திற்கு செல்லும்(எதுவும் இல்லையென்றால், அதிக முன்னுரிமை உள்ள ஒன்று இருக்கும்
en Direct rendering
ta நேரடி ரென்டரிங்
en When this option is selected KsCD will attempt to play the CD using direct digital playback. This option is useful if the CD-ROM is not connected directly to the sound output on the computer. Note that digital playback is slower than the normal method of playback
ta இந்த விருப்பத்தேர்வை தேர்வு செய்யும் போது KsCD நேராக இலக்க பின்னணி மூலம் CD-யை இயக்கச் செய்கிறது. CD-ROM நேராக கணினியின் ஒலி வெளியீட்டு கருவியுடன் இணைக்கப்படாமல் இருக்கும் போது இந்த விருப்பத்தேர்வு பயன்படுகிறது. இலக்க பின்னணி சாதாரண பின்னணி முறையை விட மெதுவானது என்பதை நினைவில் கொள்க
en You are directing replies to more than ‧ newsgroups. Please remove some newsgroups from the " Followup-To " header
ta பதில்களை ‧ க்கும் மேற்பட்ட குழுக்களுக்கு அனுப்புகிறீர்கள். செய்தி குழுக்கள் சிலவற்றை " பின்தொடர் " வசதியை பயன்படுத்தி நீக்கவும்
en Direct Data
ta நேரடி தகவல்Stencils
en Satisfy (Satisfy) This directive controls whether all specified conditions must be satisfied to allow access to the resource. If set to " all ", then all authentication and access control conditions must be satisfied to allow access. Setting Satisfy to " any " allows a user to gain access if the authentication or access control requirements are satisfied. For example, you might require authentication for remote access, but allow local access without authentication. The default is " all "
ta நிறைவு (Satisfy) எல்லா நிபந்தனைகளும் பொருந்தினால் தான் இந்த கருவியை அணுக முடியுமா என்பதை இந்த கட்டளை கட்டுப்படுத்துகிறது " எல்லாம் " என அமைத்தால், அனைத்து சரிபார்க்கும் மற்றும், அணுகல் விதிகளுக்கு பொருந்தினால்தான் அனுமதி கொடுக்கப்படும். " ஏதாவது " என்று அமைத்தால் சரிபார்க்கும் விதிகளோ அல்லது அணுகல் விதிகளோ பொருந்தினால் பயன்படுத்துபவருக்கு அனுமதி கிடைத்துவிடும். எடுத்துக்காட்டாக, தொலை தொடர்புக்கு சரிபார்த்தல் தேவை என்றும், வட்டார தொடர்புக்கு சரிபார்த்தல் தேவை இல்லை என்றும், அமைத்துக் கொள்ளலாம். " எல்லாம் " என்பது முன்னிருப்பு. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Swap direction randomly
ta வெளியேற்ற திசை முறைசாராமல்
en You can split the Kate editor as many times as you like and in either direction. Each frame has its own status bar and can display any open document. Just choose View-gt; Split [ Horizontal | Vertical ]
ta நீங்கள் விரும்பும் வரை கெட் தொகுப்பியை பிறிக்கலாம் மற்றும் பல திசைகளில். ஒவ்வுறு நிலைப்பட்டியலும் தனிப் பெயரைக்கொண்டிருக்கும் மற்றும் எந்த திறந்த ஆவணங்களையும் காட்டும் சாதரனமாக காட்டு-gt; பிறி [ கிடைமட்ட | செங்குத்தான ] தேர்வுசெய்யவும்
en Disables direct rendering
ta நேரடியான ஜிஎல்(GL) மொழிபெயர்க்க இயலாது
en Direct rendering
ta நேரடியாக செய்
en Max jobs per user (MaxJobsPerUser) The MaxJobsPerUser directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each user. Once a user reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limit
ta பயனருக்குரிய அதிகபட்ச பணிகள் (MaxJobsPerUser) ஒவ்வொரு பயனருக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இயங்கும் பணிகளின் எண்ணிக்கையை MaxJobsPerUser கூற்று கட்டுப்படுத்தும் இந்த எல்லையை பயனர் ஒருவர் எட்டினால், இயங்கும் பணிகளில் ஒன்று, நிறுத்தப்பட, முறிய, அல்லது கைவிடப்படும் வரை, புதிய பணிகள் மறுக்கப்படும். அதிகபட்ச அளவு ‧ எனின் இது செயற்படாது. முன்னிருப்பு ‧ (எல்லையில்லை). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Unknown directive
ta தெரியாத அடைவு
en Select a vector in the direction of the new line
ta புதிய கோட்டின் திசையில் இருக்கும் வெக்டாரை தேர்ந்தெடுக்கவும்
en When this option is selected KsCD will attempt to play the CD using direct digital playback. This option is useful if the CD-ROM is not connected directly to the sound output on the computer. Note that digital playback consumes more system resources than the normal method of playback
ta இந்த விருப்பத்தேர்வை தேர்வு செய்யும் போது KsCD நேராக இலக்க பின்னணி மூலம் CD-யை இயக்கச் செய்கிறது. CD-ROM நேராக கணிணியின் ஒலி வெளியீட்டு கருவியுடன் இணைக்கப்படாமல் இருக்கும் போது இந்த விருப்பத்தேர்வு பயன்படுகிறது. இலக்க பின்னணி சாதாரண பின்னணி முறையை விட மெதுவானது என்பதை நினைவில் கொள்க
en Select a vector in the direction of the new half-line
ta புதிய அரை-கோட்டின் திசையில் வெக்டாரை தேர்ந்தெடு
en Here is a list of all text files and DOC databases the conduit found. The conduit tried to determine the correct sync direction, but for databases in bold red letters a conflict occurred (i. e. the text was changed both on the desktop and on the handheld). For these databases please specify which version is the current one
ta இங்கே உரைகோப்பின் பட்டியல் மற்றும் DOC தரவுத்தளம் முரண்பாடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த முரண்பாடு சரியான இசைவு திசையை தேர்வுசெய்ய முயற்சி செய்கிறது, ஆனால் தரவுதளத்திற்கு பெரிய சிகப்பு எழுத்துக்கள் நேர்ந்தது(அதாவது. கணிப்பொறி வழி மற்றும் ஹெண்ட்ஹெல்ட் ஆகிய இரண்டிலும் மாற்றம் நிகழ்ந்தது). இவ்வகை தரவுத்தளத்திற்கு எந்த பதிப்பு நடப்பு ஒன்று என்று தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்
en The direction vector may not be a null vector
ta திசை நெறியம் காலி நெறியமாக இருக்க முடியாது
Showing page 1. Found 46 sentences matching phrase "direction".Found in 3.482 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.