Translations into Tamil:

  • அண்டிமாண்டு   
    (noun   )
  • நோட்டு   
    (noun   ) [phon: nōṭṭu]
  • பிராஞ்சேரிநோட்டு   
    (noun   ) [phon: pirāñcēri-nōṭṭu]

Other meanings:

 
A source document that documents an agreement between two parties based on an understanding that one party will commit to paying the other party at a specified time or on demand.
 
(finance) A document saying that someone owes a specific amount of money to someone else, often with the deadline and interest fees.
 
document saying that someone owes a specific amount of money

    Show declension

Example sentences with "promissory note", translation memory

add example
en The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at number
ta செயல் எண் ‧க்கான முன்னிருப்பு வண்ணம். இந்த வண்ண அமைப்புகள் வெற்றிட செயல்பாடுகளை மட்டும் பாதிக்கும். எண் ‧ல் ஒரு செயலை வரையறுத்து அந்த எண்ணுக்கான வண்ணத்தை மாற்றினால், அடுத்த முறை எண் ‧ல் புதிய செயலை வரையறுக்கும்போது அமைப்புகள் தெரியும்
en Authentication (AuthType) The authorization to use: None-Perform no authentication. Basic-Perform authentication using the HTTP Basic method. Digest-Perform authentication using the HTTP Digest method. Note: local certificate authentication can be substituted by the client for Basic or Digest when connecting to the localhost interface
ta அனுமதியளித்தல் (AuthType) பயன்படுத்த வேண்டிய அனுமதி முறைமை: None-எதுவுமில்லை. Basic-HTTP அடிப்படை முறை. Digest-HTTP கொத்து முறை. Note: local certificate authentication can be substituted by the client for Basic or Digest when connecting to the localhost interface. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en JavaScript On this page, you can configure whether JavaScript programs embedded in web pages should be allowed to be executed by Konqueror. Java On this page, you can configure whether Java applets embedded in web pages should be allowed to be executed by Konqueror. Note: Active content is always a security risk, which is why Konqueror allows you to specify very fine-grained from which hosts you want to execute Java and/or JavaScript programs
ta ஜாவாஸ்கிருப்டு இந்த பக்கத்தில், வலை பக்கங்களில் உட்பொதிந்துள்ள ஜாவாஸ்கிருப்டுகளை, கான்கொரர் செயல்படுத்தலாமா என்பதை வடிவமைக்கலாம். ஜாவா இந்த பக்கத்தில், வலை பக்கங்களில் உட்பொதிந்துள்ள ஜாவாவை, கான்கொரர் செயல்படுத்தலாமா என்பதை வடிவமைக்கலாம் குறிப்பு: செயல்படும் தகவல் எப்பொழுதுமே பாதுகாப்பு சிக்கல் உண்டு, இதனால் தான், கான்கொரர், எந்த பக்கத்திலிருந்து யாவா மற்றும்/அல்லது யாவாகிருப்டு நிரல்கள் செயல்படுத்த வேண்டுமோ, அந்த மட்டும் தனியாக குறிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கும்
en Hide All Notes
ta எல்லா குறிப்புகளையும் மறை
en When sending an invitation by email, note that everybody who reads this email will be able to connect to your computer for one hour, or until the first successful connection took place, whichever comes first. You should either encrypt the email or at least send it only in a secure network, but not over the Internet
ta மின்னஞ்சல் மூலம் அழைப்பிதழ் அனுப்புகையில், அம்மின்னஞ்லோடு எவரேனும் உரையாடும் பொழுது கணினியோடு ஒரு மணி நேரம் இணைக்கப்படலாம் அல்லது வேறேனும் இணைப்பு நிகழலாம். மின்னஞ்சலை மறையாக்கவேண்டும் அல்லது வலைத்தளத்தில் இல்லாமல் பாதுகாப்பு வலைமனையில் மட்டும் அனுப்பவேண்டும்
en File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
ta இந்தப் பட்டியல் அச்சுக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அத்தனை கோப்புகளையும் காண்பிக்கும். KDEPrint வரையறுத்திய கோப்பின் பெயர்(கள்), கோப்பின் பாதை(கள்) மற்றும் கோப்பின் மைம் வகை(கள்) நீங்கள் காணலாம். தொகுப்பின் முதன்முறை வரிசை உங்களின் முதல் தேர்வு. கடைசியில், காண்பிக்கப்படும் வரிசையில் அச்சுப் பதிவாகும். குறிப்பு: தாங்கள் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட கோப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இக்கோப்புகள் பல்வேறு இடங்களில் இருக்கலாம். வெவ்வேறு மைம் வகைகளாக இருக்கலாம். வலப்புறத்தில் இருக்கும் பொத்தான்கள் நிறைய கோப்புகளை கூட்ட, ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கோப்புகளை நீக்க, மறு வரிசைபடுத்த (கோப்புகளை மேலும் கீழுமாக நகர்த்தி) மற்றும் கோப்புகளை திறக்க பயன்படும். கோப்புகளை திறக்க தகுதிமிக்க மின்னஞ்சல் வகைக்கேற்ற பயன்பாட்டை KDEPrint உபயோகிக்கும்
en The Bat! import filter Select the base directory of the 'The Bat! ' local mailfolder you want to import. Note: This filter imports the *. tbb-files from 'The Bat! ' local folder, e. g. from POP accounts, and not from IMAP/DIMAP accounts. Since it is possible to recreate the folder structure, the folders will be stored under: " TheBat-Import " in your local account
ta Evolution ‧. x import filter Select the base directory of your local Evolution mailfolder (usually ~/. evolution/mail/local/). Note: Never choose a Folder, which does not contain mbox-files (for example a maildir). If you do it anyway, you will get many new folders. As it is currently impossible to recreate the folder structure, it will be " contained " in the generated folder' s names
en Thunderbird/Mozilla import filter Select your base Thunderbird/Mozilla mailfolder (usually ~/. thunderbird/*. default/Mail/Local Folders/). Note: Never choose a Folder which does not contain mbox-files (for example, a maildir): if you do, you will get many new folders. Since it is possible to recreate the folder structure, the folders will be stored under: " Thunderbird-Import "
ta Thunderbird import filter Select your base Thunderbird mailfolder (usually ~/. thunderbird/*. default/Mail/Local Folders/). Note: Never choose a Folder, which does not contain mbox-files (for example a maildir). If you do it anyway, you will get many new folders. As it is currently impossible to recreate the folder structure, it will be " contained " in the generated folder' s names
en Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
ta கான்கொரர் பாந்தத்தாட்கள் இந்த கூறு உங்களுக்கு விருப்பமான நிறம், எழுத்துரு ஆகியவற்றை பாந்தத்தாட்கள் மூலம் அமைக்கலம். நீங்களே உருவாக்கிய தாட்கள் இருக்குமிடத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்த அமைப்புகள் வலையதள ஆசிரியர் செய்த அனைத்து அமைப்புகளையும் மேலாதிக்கஞ் செய்யும். இது புலன் குறைபாடுடையவருக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்
en Please note that this feature can cause some POP‧ servers that do not support pipelining to send corrupted mail; this is configurable, though, because some servers support pipelining but do not announce their capabilities. To check whether your POP‧ server announces pipelining support use the " Check What the Server Supports " button at the bottom of the dialog; if your server does not announce it, but you want more speed, then you should do some testing first by sending yourself a batch of mail and downloading it
ta குழாய்வழிப்படுதலுக்கு ஆதரவில்லாத POP‧ சேவையகங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை அனுப்பலாமென்பதை கவனத்தில் கொள்க. இது கட்டமைக்ககூடியது, ஏனென்றால் சில சேவையகங்கள் குழாய்வழிப்படுத்தலுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாலும் அதை அறிவிப்பதில்லை. உங்கள் POP‧ சேவையகம் குழாய்வழிப்படுத்தலுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறதா என்று பரிசோதிக்க. " சேவையகம் எதற்கெல்லாம் ஆதரவு கொடுக்கிறது " என்று உரையாடலின் கீழிருக்கும் பொத்தானை உபயோகிக்கவும். உங்கள் சேவையகம் அறிவிக்கவில்லையென்றால், ஆனால் உங்களுக்கு அதிகமான வேகம் வேண்டுமென்றால், நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் தொகுதி அனுப்பி இறக்கி பார்க்கவும்
en Konqueror Browser Here you can configure Konqueror 's browser functionality. Please note that the file manager functionality has to be configured using the " File Manager " configuration module. You can make some settings how Konqueror should handle the HTML code in the web pages it loads. It is usually not necessary to change anything here
ta கான்கொரர் மேலோடிஇங்கு மேலோடியை நீங்கள் வடிவமைக்கலாம். இதை பொதுவாக மாற்றாமல் இருப்பது நலம்
en Note Actions
ta குறிப்பு செயல்கள்
en Collected Notes
ta சேகரிக்கப்பட்ட குறிப்புகள்
en Export notes in comments
ta ஏற்றுமதியின் குறிப்புகளின் குறிப்பு
en Enables the execution of plugins that can be contained in HTML pages, e. g. Macromedia Flash. Note that, as with any browser, enabling active contents can be a security problem
ta HTML பக்கங்களில் வைக்ககூடிய, யாவாவினால் எழுதபட்ட கிறுவல் கிருப்டுகளை இது செயற்படுத்தும். ாவாவின் உதவி முடியவில்லை. எந்த மேலோடியிலுமே செயல்படும் தகவல்களை இயலுமைபடுத்துவது, பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும்
en Note Documentation
ta ஆவணத்தை குறிப்பெடு
en The server does not seem to support pipelining; therefore, this option has been disabled. Since some servers do not correctly announce their capabilities you still have the possibility to turn pipelining on. But please note that this feature can cause some POP servers that do not support pipelining to send corrupt messages. So before using this feature with important mail you should first test it by sending yourself a larger number of test messages which you all download in one go from the POP server
ta இந்த சேவையகத்தில் தேக்க நீக்கத்துக்கான ஆதரவு இல்லை. அதனால் இந்த விருப்பம் செயலில் இல்லை. சில சேவையகங்கள் தங்கள் தகுதிகளை அறிவிக்காத காரணத்தால் உங்களால் தேக்க நீக்கத்தை தற்போது பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் சில பாப் சேவையகங்கள் பழுதான செய்திகளை அனுப்பும். இந்த வசதியை பயன்படுத்தும் முன் நீங்க ஒரு பாப் சேவையகம் வழியாக அதிக செய்திகள் அனுப்பி சோதித்திருக்க வேண்டும்
en Opera email import filter This filter will import mails from Opera mail folder. Use this filter if you want to import all mails within a account in the Opera maildir. Select the directory of the account (usually ~/. opera/mail/store/account*). Note: Emails will be imported into a folder named after the account they came from, prefixed with OPERA
ta mbox import filter This filter will import mbox files into KMail. Use this filter if you want to import mails from Ximian Evolution or other mailers that use this traditional UNIX format. Note: Emails will be imported into folders named after the file they came from, prefixed with MBOX
en Drag the anchor to move the center of the dialog to the desired position. Keyboard control is possible as well: Use the arrow keys or Home to center. Note that the actual proportions of the dialog are probably different
ta NAME OF TRANSLATORS
en User (User) The user the server runs under. Normally this must be lp, however you can configure things for another user as needed. Note: the server must be run initially as root to support the default IPP port of ‧. It changes users whenever an external program is run... ex: lp
ta பயனர் (User) சேவையகம் இப்பயனரின் உரிமைகளுடன் இயங்கும். வழமையாக lp, ஆனால் தேவைப்படின் இன்னொரு பயனருக்கு இதனை வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம். குறிப்பு: IPP இன் முன்னிருப்பு துறை ‧ இனை ஆதரிக்க ஆரம்பத்தில் சேவையக அடிப்படை உரிமையுடன் இயங்க வேண்டும். வெளி நிரலொன்று இயங்கும் போது அது பயனரை மாற்றிக் கொள்ளும்.. உம்: lp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Outgoing Notes
ta வெளியேற்றும் குறிப்புகள்
en Removing an item from the collection will also remove it from all of your playlists. Are you sure you want to continue? Note, however, that if the directory that these files are in is in your " scan on startup " list, they will be readded on startup
ta திரட்டிலிருந்து நீக்கப்படும் ஒரு விவரம் பாடல் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படும். மேலும் தொடர வேண்டுமா? Note, however, that if the directory that these files are in is in your " scan on startup " list, they will be readded on startup
en Could not log out properly. The session manager cannot be contacted. You can try to force a shutdown by pressing Ctrl+Alt+Backspace; note, however, that your current session will not be saved with a forced shutdown
ta முறையாக வெளிவரவில்லை. அடர்வு நிர்வாகியை அணுக இயலவில்லை. Ctrl+Alt+Backspace கொடுத்து வலிந்நது அணைக்க தாங்கள் முயற்சிக்கலாம்; ஆயினும் இங்ஙனம் செய்வதால் தங்களது தற்போதைய அமர்வு காக்கப்படாது
en Syncing Notes with Mail
ta Kஅஞ்சலை குறிப்புகளை ஒத்திசை
en You are about to enter secure mode. All transmissions will be encrypted unless otherwise noted. This means that no third party will be able to easily observe your data in transit
ta நீங்கள் பாதுகாப்பான முறைமையில் நுழையப்போகிறீர்கள். இனிமேல் தரவுகள் அனைத்தும் சங்கேத முறையிற் பரிமாறப்படும். மூன்றாம் தரப்பினர் எவராலும் உங்கள் தரவுகளை இலகுவிற் கண்காணிக்க இயலாது
Showing page 1. Found 158 sentences matching phrase "promissory note".Found in 8.968 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.