Translations into Tamil:

  • நோட்டு   
    (Noun  ) (noun   ) [phon: nōṭṭu]
  • பிராஞ்சேரிநோட்டு   
    (Noun  ) (noun   ) [phon: pirāñcēri-nōṭṭu]
  • அண்டிமாண்டு   
    (noun   )

Other meanings:

 
A source document that documents an agreement between two parties based on an understanding that one party will commit to paying the other party at a specified time or on demand.
 
(finance) A document saying that someone owes a specific amount of money to someone else, often with the deadline and interest fees.
 
document saying that someone owes a specific amount of money

    Show declension

Example sentences with "promissory note", translation memory

add example
en Window-specific Settings Here you can customize window settings specifically only for some windows. Please note that this configuration will not take effect if you do not use KWin as your window manager. If you do use a different window manager, please refer to its documentation for how to customize window behavior
ta சாளரம்-குறிப்பிட்ட அமைப்புகள்இங்கே நீங்கள் குறிப்பாக சில சாளரங்களுக்கு அமைப்புகளை தனிப்பயனாக்கலாம். கேவின்னை உங்கள் சாளர மேலாளராக பயன்படுத்தாவிட்டால் வடிவமைக்க இயலாது. மாறுபட்ட சாளர மேலாளரை பயன்படுத்தினால், வேறு சாளரத்தை பயன்படுத்தினால் அதை தனிப்பயன் ஆக்குவதற்கு அதனுடைய ஆவணத்தைப் பார்க்கவேண்டும்
en The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at number
ta செயல் எண் ‧க்கான முன்னிருப்பு வண்ணம். இந்த வண்ண அமைப்புகள் வெற்றிட செயல்பாடுகளை மட்டும் பாதிக்கும். எண் ‧ல் ஒரு செயலை வரையறுத்து அந்த எண்ணுக்கான வண்ணத்தை மாற்றினால், அடுத்த முறை எண் ‧ல் புதிய செயலை வரையறுக்கும்போது அமைப்புகள் தெரியும்
en Users with a UID (numerical user identification) outside this range will not be listed by KDM and this setup dialog. Note that users with the UID ‧ (typically root) are not affected by this and must be explicitly excluded in " Inverse selection " mode
ta நிர்வாகியையும், நிர்வாக அதிகாரம் கொன்ட பயனரும் துவக்க உரையாடலில் காட்டப்பட மாட்டாது. மற்றவர்களை தனியாக " மறைக்கப்படாத " முறையின் கீழ் தெரிவார்கள்
en Note: The full povray syntax is not supported yet. If you want to add unsupported povray code to the scene, you can put this code between the two special comments "//*PMRawBegin " and "//*PMRawEnd "
ta முழு POV-ray முறைக்கும் ஆதரவளிக்கப்படும். நீங்கள் ஆதரவில்லாத POV-ray குறிமுறையை சேர்க்க வேண்டுமென்றால், நீங்கள் இந்த குறிமுறையை இரண்டு சிறப்பு அறிக்கையின் இடையில் கொடுக்கலாம் "//* PMRawBegin " மற்றும் "//* PMRawEnd "
en File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
ta இந்தப் பட்டியல் அச்சுக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அத்தனை கோப்புகளையும் காண்பிக்கும். KDEPrint வரையறுத்திய கோப்பின் பெயர்(கள்), கோப்பின் பாதை(கள்) மற்றும் கோப்பின் மைம் வகை(கள்) நீங்கள் காணலாம். தொகுப்பின் முதன்முறை வரிசை உங்களின் முதல் தேர்வு. கடைசியில், காண்பிக்கப்படும் வரிசையில் அச்சுப் பதிவாகும். குறிப்பு: தாங்கள் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட கோப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இக்கோப்புகள் பல்வேறு இடங்களில் இருக்கலாம். வெவ்வேறு மைம் வகைகளாக இருக்கலாம். வலப்புறத்தில் இருக்கும் பொத்தான்கள் நிறைய கோப்புகளை கூட்ட, ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கோப்புகளை நீக்க, மறு வரிசைபடுத்த (கோப்புகளை மேலும் கீழுமாக நகர்த்தி) மற்றும் கோப்புகளை திறக்க பயன்படும். கோப்புகளை திறக்க தகுதிமிக்க மின்னஞ்சல் வகைக்கேற்ற பயன்பாட்டை KDEPrint உபயோகிக்கும்
en Import Lotus Notes Emails
ta Outlook மின்னஞ்சல்களை இறக்கு
en If specified, only files that contain this text are found. Note that not all file types from the list above are supported. Please refer to the documentation for a list of supported file types
ta குறிப்பிடப்பட்டது கோப்பு உள்கோண்டு இருந்தால் இது உரையினை கண்டறியும். எல்லா கோப்பு வகைகலும் மேலே உள்ள பட்டியலில் இருந்து ஆதரிக்காது என்பதை கவனிக்க. தயவுசெய்து ஆதரவளிக்கும் கோப்பு வகைகளின் பட்டியலுக்கு ஆவணமாக்க குறிப்பிடு
en Hide All Notes
ta எல்லா குறிப்புகளையும் மறை
en Press this button to select your favorite email client. Please note that the file you select has to have the executable attribute set in order to be accepted. You can also use several placeholders which will be replaced with the actual values when the email client is called: %t: Recipient 's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment
ta இந்த பொத்தானைஅழுத்தி உங்களின் விருப்பமான மின்னஞ்சல் கருவியை தேர்ந்தெடுங்கள். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கோப்பு இயக்க கூடியதாக இருந்தால் மட்டுமே, இது ஒப்புக்கொள்ளப்படும். நீங்கள் அதனுடன் பல மாறிகளை பயன்படுத்தலாம். அவை அதற்கான மதிப்புகளால் மாற்றப்படும் % t: பெறுநர் முகவரி % s: பொருள் % c: கார்பன் நகல் (காந) % b: பார்க்கமுடியாத கார்பன் நகல்(பாகாந) % B: உரையின் படிம அச்சு % A: இணைப்பு
en Save note as plain text
ta குறிப்பை வெற்று உரையாகச் சேமி
en Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
ta கான்கொரர் பாந்தத்தாட்கள் இந்த கூறு உங்களுக்கு விருப்பமான நிறம், எழுத்துரு ஆகியவற்றை பாந்தத்தாட்கள் மூலம் அமைக்கலம். நீங்களே உருவாக்கிய தாட்கள் இருக்குமிடத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்த அமைப்புகள் வலையதள ஆசிரியர் செய்த அனைத்து அமைப்புகளையும் மேலாதிக்கஞ் செய்யும். இது புலன் குறைபாடுடையவருக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்
en Select the MimeTypes for this pattern. Please note that this will automatically edit the associated file extensions as well
ta மைம் வகையை இந்த மாதிரியால் தேர்ந்தெடு குறிப்பு: இது தானாக தொகுத்தல் கோப்பு விரிவாக்கத்தில் அமைந்து விடும்
en Checking this option will result in filenames being underlined, so that they look like links on a web page. Note: to complete the analogy, make sure that single click activation is enabled in the mouse control module
ta இந்த தேர்வின் மூலம் கோப்பு பெயர்கள் அடிக்கோடிடப்படும். அது வலைத்தளத்தில் உள்ள இணைப்புகள் போல தெரியும். குறிப்பு: Note: to complete the analogy, make sure that single click activation is enabled in the mouse control module
en Opera email import filter This filter will import mails from Opera mail folder. Use this filter if you want to import all mails within a account in the Opera maildir. Select the directory of the account (usually ~/. opera/mail/store/account*). Note: Emails will be imported into a folder named after the account they came from, prefixed with OPERA
ta mbox import filter This filter will import mbox files into KMail. Use this filter if you want to import mails from Ximian Evolution or other mailers that use this traditional UNIX format. Note: Emails will be imported into folders named after the file they came from, prefixed with MBOX
en Note: that all widgets in this combobox do not apply to Qt-only applications
ta குறிப்பு: இங்குள்ள அனைத்து சாளரங்களையும் Qt-only பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது
en Select the language to be spoken. Note that after you configure a Talker, your chosen Language may be overridden by the synthesizer, depending upon the options you choose
ta பேசப்படவேண்டிய மொழியை தேர்ந்தெடுக்கவும். பேசுபவரை வடிவமைத்தபி பிறகு, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழி கூட்டிணைப்பானல் மேல்நீக்கப்படும், அது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்வைப் பொருத்தது
en Walk Through Notes
ta குறிப்புகள் வழியாக செல்
en Outgoing Notes
ta வெளியேற்றும் குறிப்புகள்
en You are about to set a pseudo-printer as your personal default. This setting is specific to KDE and will not be available outside KDE applications. Note that this will only make your personal default printer as undefined for non-KDE applications and should not prevent you from printing normally. Do you really want to set %‧ as your personal default?
ta நீங்கள் உங்கள் சொந்த முன்னிருப்பு மாய-அச்சுப்பொறியை அமைக்க விரும்புகிறீர்கள். இந்த அமைப்பு குறிப்பிடும் KDE மற்றும் KDE பயன்பாடுகளுக்கு வெளியே கிடைக்காது. KDE-அல்லாத பயன்பாட்டை உங்கள் சொந்த முன்னிருப்பு அச்சுப்பொறியாக அமைக்கும் என்பதை குறித்துக் கொள்ளவும். நீங்கள் % ‧ யை உங்கள் சொந்த முன்னிருப்பாக அமைக்க விரும்புகிறீரா?
en Check this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least ‧ (you cannot set the log level using this module
ta உங்கள் கணினியில் தொலைவு பயனரால் திறக்கபடும் கேப்புகளை பார்க்க இந்த விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். சாம்பா பதிவு அளவு குறைந்தபட்சம் ‧ ஆக இல்லாவிட்டால் திற/மூடு கோப்பின் தகவல்களை பதிக்க முடியாது (மன்னிக்கவும், இந்த கூறு பயன்படுத்தி பதிவு அளவை அமைக்க முடியாது
en When checked, if KTTSMgr is not already running and speech begins, starts KTTSMgr and displays an icon in the system tray. Note: KTTSMgr only automatically starts for text jobs having ‧ sentences or more
ta தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், KTTSMgr ஏற்கெனவே இயங்காமல் பேச்சு ஆரம்பித்தால், KTTSMgrஐ துவக்கி அமைப்புத் தட்டில் ஒரு சின்னத்தைக் காட்டுகிறது. குறிப்பு: KTTSMgr ‧ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் உள்ள உரைப் பணிகளுக்கு மட்டும் தானாகவே துவங்கும்
en Do you really want to delete note %‧?
ta % ‧ குறிப்பை அழிக்க வேண்டுமா
en Treat all cookies as session cookies. Session cookies are small pieces of data that are temporarily stored in your computer 's memory until you quit or close all applications (e. g. your browser) that use them. Unlike regular cookies, session cookies are never stored on your hard drive or other storage medium. NOTE: Checking this option along with the previous one will override your default as well as site specific cookie policies. However, doing so also increases your privacy since all cookies will be removed when the current session ends
ta அனைத்து குக்கிஸையும் பதிப்பு குக்கிஸாக செயல்படுத்து. பதிப்பு குக்கிஸ் ஒரு சிறு துண்டு தரவுகல் அது தற்காலிகமாக உங்கள் கண்ணியில் சேமிக்கபடும் பயன்பாட்டை முடும் வரை(எ. கா. உங்கள் உலாவி) அதை பயன்படுத்தும். சாதாரன் குக்கிஸ் பொல், பதிப்பு குக்கிஸ் உங்கள் வன் தட்டில் சேமிக்க படாது அல்லது மற்ற சேமிக்க் கூடிய இடம். குறிப்பு: இந்த தேர்வை தேர்வு செய்வதன் மூலம் மற்ற உங்கள் முன்னிருப்பு குறிபிட்ட விலாசத்துடன் குக்கிஸ் கொள்கை. எப்படியானாலும், இதை சேய்வதால் உங்கள் பாதுகாப்பை அதிகறிக்கும் என் என்றால் அனைத்து குக்கிஸ் நீக்க படும் தற்பொதைய பதிப்பு முடிந்தவுடன்
en Collected Notes
ta சேகரிக்கப்பட்ட குறிப்புகள்
en You are about to enter secure mode. All transmissions will be encrypted unless otherwise noted. This means that no third party will be able to easily observe your data in transit
ta நீங்கள் பாதுகாப்பான முறைமையில் நுழையப்போகிறீர்கள். இனிமேல் தரவுகள் அனைத்தும் சங்கேத முறையிற் பரிமாறப்படும். மூன்றாம் தரப்பினர் எவராலும் உங்கள் தரவுகளை இலகுவிற் கண்காணிக்க இயலாது
Showing page 1. Found 158 sentences matching phrase "promissory note".Found in 5.095 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.