Translation of "cuddle" into Tagalog

palayawin, yumukod are the top translations of "cuddle" into Tagalog. Sample translated sentence: Other suggestions include using a regular, prebedtime routine, such as bathing, cuddling, and reading a story for younger children, and limiting access to television or computer within an hour of bedtime. ↔ Kabilang sa iba pang mga mungkahi ang paggawa ng isang regular na rutin bago matulog, gaya ng pagligo, pagkalong, at pagbasa ng kuwentong pambata, at limitahan ang mga bata sa panonood ng telebisyon o paggamit ng computer isang oras bago matulog.

cuddle verb noun grammar

A snuggle; an affectionate embrace, often used in conjunction with family members and close friends. [..]

+ Add

English-Tagalog dictionary

  • palayawin

  • yumukod

  • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "cuddle" into Tagalog

  • Glosbe

    Glosbe Translate
  • Google

    Google Translate
Add

Translations of "cuddle" into Tagalog in sentences, translation memory

Other suggestions include using a regular, prebedtime routine, such as bathing, cuddling, and reading a story for younger children, and limiting access to television or computer within an hour of bedtime.
Kabilang sa iba pang mga mungkahi ang paggawa ng isang regular na rutin bago matulog, gaya ng pagligo, pagkalong, at pagbasa ng kuwentong pambata, at limitahan ang mga bata sa panonood ng telebisyon o paggamit ng computer isang oras bago matulog.
EVERY caring parent knows that toddlers thrive on loving attention and that they will crawl onto their parent’s lap when they need to be cuddled.
ALAM ng bawat nagmamahal na magulang na nabubuhay ang mga bata sa maibiging atensiyon at na magpapakalong ang mga ito sa kanilang mga magulang kapag kailangan nilang magpayakap.
Sophie and Elodie have two cats, and they love to cuddle with them.
Sina Sophie at Elodie ay may dalawang pusa, at gustung-gusto nilang kalungin ang mga iyon.
Deprive a baby of light, the opportunity to gaze at a human face, the delight of being picked up, cuddled, cooed at, fussed over, touched —and the infant doesn’t abide such deprivations.”
Pagkaitan mo ang sanggol ng liwanag, ng pagkakataong masdan ang isang mukha ng tao, ng kagalakan na kargahin, pangkuin, magiliw na kausapin, maging tampulan ng pansin, haplusin —at hindi matitiis ng sanggol ang gayong pagkakait.”
A YOUNG mother cuddled her two-month-old baby.
ISANG may kabataang ina ang yumayakap-yakap sa kaniyang dalawang-buwang sanggol.
Would a woman feel a sense of justice if her baby came forth crippled or dead, while other women nearby cuddled healthy infants?
Ang isang babae ay makadarama kaya ng katarungan kung sakaling ang kaniyang sanggol ay ipinanganak niya na lumpo o patay, samantalang ang mga babaing nasa karatig pook ay may mga malulusog na sanggol na niyayakap-yakap?
You spend so much time cuddling and carrying your baby that you can’t help getting close.
Gumugugol ka ng malaking panahon sa pagyapos at pagkarga sa iyong sanggol anupa’t hindi mo maiiwasan na maging malapít.
Cuddling, hugging, rocking, playing, loving —all stimulate the development of the brain.
Ang pagkandung, pagyapos, paghehele, paglalaro, at pagmamahal —lahat ay nagpapasigla sa pag-unlad ng utak.
The terrorist act stole their right to be children, to play and laugh and cuddle in the arms of their mothers and fathers.
Inagaw ng mga terorista ang kanilang karapatang maging bata, maglaro at magsaya at yumakap sa mga bisig ng kanilang mga magulang.
Amazingly, this beautiful little baby cuddles up next to me and falls asleep!
Hindi ako makapaniwala nang ang maliit at kaakit-akit na sanggol na ito ay dumantay sa akin at matulog sa tabi ko!
She may have a bit of a crush on Stuffy, seeing as she gives him the most cuddles.
Siya ay may isang malaking gana, na kung saan ay medyo nakikita sa maraming bahagi ng kuwento.
They may dislike being cuddled, avoid eye contact, and use people as they would tools —showing little awareness of others’ feelings.
Maaaring hindi nila gusto na sila’y pinapangko, umiiwas na tumitig sa mata, at ginagamit ang mga tao na para bang mga bagay —walang gaanong malay sa damdamin ng iba.
Not being able to engage in a lot of the activities other people may consider normal, I have really learned to appreciate the simplest of pleasures, such as preparing a special meal for Jack, spending time with my family, or just sitting and cuddling my kitty.
Palibhasa’y hindi ako nakagagawa ng maraming gawain na maaaring ipalagay ng ibang tao na normal, talagang natutuhan kong pahalagahan ang pinakasimpleng kasiyahan, gaya ng paghahanda ng isang espesyal na pagkain para kay Jack, paggugol ng panahon na kasama ng aking pamilya, o basta pag-upo at pagpangko ng aking kuting.
It was always the baby in the last bed that got picked up, cuddled, talked to, and loved.
Ang sanggol na nasa huling kama ang laging kinakarga, pinapangko, kinakausap, at minamahal.
Physical body contact between parent and child is so essential in child rearing that in some cases children who were not hugged or cuddled during the first year of their lives did not survive.”
Ang pisikal na pagkakadaiti ng katawan ng magulang at ng anak ay napakahalaga sa pagpapalaki ng anak anupa’t sa ilang mga kaso ang mga bata na hindi gaanong niyayapos o pinapangko sa unang taon ng kanilang mga buhay ay namamatay.”
The mother may allow her baby to be held by other females, who may spend time touching, grooming, cuddling, and playing with the cute new arrival.
Hinahayaan ng ina na kargahin ng ibang mga babae ang kaniyang anak, na maaaring gumugol ng panahon sa paghaplos, pag-aayos sa balahibo ng anak, pagyapos, at pakikipaglaro sa magandang bagong silang.
Richard Restak reports that for the newborn to be held and cuddled is like a nutrient.
Richard Restak ay nag-uulat na para sa bagong silang ang makarga at mapangko ay parang pagkain.
Many girls just live for the day when they will be able to cuddle, not a doll, but their own live, warm, gurgling baby.
Marami sa mga batang babae ang mistulang namumuhay para sa araw na kanilang yayakap-yakapin hindi ang isang manika, kundi ang kanilang sariling buháy, mainit, humahalakhak na sanggol.
They lined up in their usual manner a few inches from her and began their ritual of grooming and cuddling.
Pumila sila sa kanilang karaniwang paraan mga ilang sentimetro mula sa kaniya at sinimulan ang kanilang ritwal ng pag-aayos at pagyapos.
It involves fathers interacting with their children, cuddling them, and laughing with them.
Sangkot dito ang pakikipag-ugnayan ng mga ama sa kanilang mga anak, pagyakap sa kanila, at pagtawang kasama nila.
Instinctively, parents reach out, cuddle, stroke, and snuggle their baby.
Likas sa mga magulang na hawakan, kandungin, haplusin, at yapusin ang kanilang sanggol.
They use their skills for activities that run the gamut from barn raising to fund-raising and from cuddling abandoned babies to soothing the terminally ill.
Ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan para sa mga gawaing sumasaklaw mula sa pagtulong sa iba na magtayo ng bangan hanggang sa paglikom ng mga pondo at mula sa pagyapos sa mga pinabayaang sanggol hanggang sa pag-aliw sa mga taong may malubhang sakit.
“I can remember cuddling up to Dad and looking to him for strength.
“Naaalaala ko ang pagkandong ko kay Itay at pagtingin sa kaniya para sa lakas.
At the lair, sitting next to the proud mother, Adamson described the delightful scene: “She licked our hands while the cubs cuddled between her front legs, all so sublimely happy.
Sa tirahan ng leopardo, nakaupo sa tabi ng nagmamapuring ina, inilarawan ni Adamson ang nakatutuwang tanawin: “Hinimod niya ang aming kamay samantalang ang mga batang leopardo ay nakapangko sa pagitan ng kaniyang mga paa sa harapan, pawang lipos ng kaligayahan.
A grizzly bear comes up to you and allows you to pet and cuddle its massive fur.
Isang osong grizzly ang lumalapit sa iyo at hinahayaan kang haplus-haplusin at pangkuin ang balahibo nito.