Translation of "fair" into Tagalog

maganda, pantay, mabuti are the top translations of "fair" into Tagalog. Sample translated sentence: Some congregations arrange preaching expeditions, especially when there is fair weather. ↔ Ang ilang kongregasyon ay nagsasaayos na dumayo ng pangangaral, lalo na kapag maganda ang lagay ng panahon.

fair adjective verb noun adverb grammar

(literary or archaic) Beautiful, of a pleasing appearance, with a pure and fresh quality. [..]

+ Add

English-Tagalog dictionary

 • maganda

  adjective

  Some congregations arrange preaching expeditions, especially when there is fair weather.

  Ang ilang kongregasyon ay nagsasaayos na dumayo ng pangangaral, lalo na kapag maganda ang lagay ng panahon.

 • pantay

  How did the Law promote the fair and just treatment of a thief and his victim?

  Paano itinaguyod ng Kautusan ang pantay at makatarungang pakikitungo sa magnanakaw at sa kaniyang biktima?

 • mabuti

  adjective
 • Less frequent translations

  • tanghalan
  • husto
  • mabait
  • marikit
  • karampatan
  • karnabal
  • palengke
  • dikit
  • makatarungan
  • makinis
  • maawain
  • matamis
  • tama
  • ganda
  • naakma
  • kagandahan
  • nababagay
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "fair" into Tagalog

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Images with "fair"

Phrases similar to "fair" with translations into Tagalog

Add

Translations of "fair" into Tagalog in sentences, translation memory

“I looked and beheld the ... city of Nazareth; and in the city of Nazareth I beheld a virgin, and she was exceedingly fair and white.
“Tumingin ako at namasdan ang ... lunsod ng Nazaret; at sa lunsod ng Nazaret ay namasdan ko ang isang birhen, at siya ay napakaganda at napakaputi.
We had productive discussions on increasing military cooperation and improving the trade relationship between our nations on the principle of fairness and reciprocity.
Nagkaroon kami ng produktibong talakayan tungkol sa umiigting na pagtutulungan ng militar at bumubuting ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng ating mga bansa sa simulain ng katarungan at pagkakatugunan.
The Persian rulers, while as capable of cruelty as the Semitic kings of Assyria and Babylonia, initially at least seem to have endeavored to manifest a degree of fairness and legality in their dealings with the conquered peoples.
Ang mga tagapamahalang Persiano, bagaman kung minsan ay kasinlupit din ng mga Semitikong hari ng Asirya at Babilonia, ay waring nagsikap noong una na magpakita ng pagiging patas at makatarungan sa pakikitungo sa mga bayang nilupig nila.
However sacred life may be, fair social comment admits that certain aspects of life are properly held to be more important than life itself.
Gaano man kasagrado ang buhay, inaamin ng makatuwirang komentong panlipunan na ang ilang aspekto ng buhay ay wastong ipinalalagay na mas mahalaga kaysa buhay mismo.
Looking back, I can see that the Lord was totally fair with me.
Sa pagbabalik-tanaw, alam ko na naging makatarungan sa akin ang Panginoon.
(Hebrews 13:18) Hence, we cultivate virtue by being honest and fair with employers, employees, customers, and secular governments.
(Hebreo 13:18) Samakatuwid, nililinang natin ang kagalingan sa pamamagitan ng pagiging matapat at walang kinikilingan sa mga nagpapatrabaho, empleado, parokyano, at sekular na mga pamahalaan.
In the final analysis, it is the ruling government —no matter by what means it came into power— that can promote or hinder civil rights, such as free press, freedom of assembly, freedom of religion, and freedom to speak out in public, to be free from unlawful arrest or harassment, and to obtain a fair trial.
Sa katapus-tapusan, ang namumunong pamahalaan —paano man ito nalagay sa kapangyarihan — ang siyang makapagtataguyod o makahahadlang sa mga karapatang sibil, gaya ng kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagtitipon, kalayaan sa relihiyon, at kalayaang magsalita sa publiko, pagiging malaya sa ilegal na pag-aresto o panliligalig, at pagkakaroon ng makatarungang paglilitis.
He eventually won first prize in penmanship at a territorial fair and became a teacher of penmanship and bookkeeping at the University of Deseret (now the University of Utah).5
” Sa huli’y napanalunan niya ang first prize sa pagsusulat sa territorial fair at naging guro ng pagsusulat at bookkeeping sa University of Deseret (na ngayo’y University of Utah).5
They were exiles, driven from their fair city on the Mississippi [River] into this desert region of the West.
Sila ay mga itinapon, pinalayas sa kanilang magandang lungsod sa [Ilog ng] Mississippi tungo sa disyertong lugar ng Kanluran.
Nevertheless, it is only fair to say that the dangers of many of the modern medical therapies are only now becoming more fully appreciated.
Gayumpaman, makatuwiran lamang sabihin na ang mga panganib ng maraming modernong medikal na mga terapi ay ngayon lamang lubusang nauunawaan.
But that is hardly a fair depiction of Jesus, whom the Gospels portray as a warm, kindhearted man of deep feelings.
Subalit iyan ay talagang isang di-makatuwirang paglalarawan kay Jesus, na inilalarawan ng Mga Ebanghelyo bilang isang masigla at mabait na tao na may matinding damdamin.
Was God’s Law to Israel Just and Fair?
Makatarungan ba at Patas ang Kautusan ng Diyos sa Israel?
That a fair amount of time had passed is also evident from the fact that the swarm of bees not only had formed their nest within the lion’s corpse but also had produced a quantity of honey.
Masasabi rin na mahaba-habang panahon na ang lumipas dahil hindi lamang nakabuo ng pugad sa loob ng bangkay ng leon ang kulupon ng mga bubuyog kundi nakagawa na rin sila ng maraming pulot-pukyutan.
In 1956 he was cast as the irresponsible and irrepressible Alfred P. Doolittle in My Fair Lady, a role that he played on Broadway, the West End and in the film version in 1964.
Noong 1956, ginamapanan niya ang papel ng iresponsable at hindi mapigil na Alfred P. Doolittle sa My Fair Lady, isang papel na ginampanan niya sa Broadway, sa West End at sa pelikulang bersyon noong 1964.
One mental-health worker observed: “In some families, when there is a crisis going on, parents can lose their tempers and make hasty decisions even though they are normally fair people.”
Ganito ang sabi ng isang manggagawa sa kalusugang-pangkaisipan: “Sa ilang pamilya, kapag nagkakaroon ng problema, madaling mag-init ang ulo ng mga magulang at makagawa ng pabigla-biglang desisyon bagaman sila’y mga taong likas na walang kinikilingan.”
Smith advocated the theory of laissez- faire (French: “allow to do”), the idea that governments should interfere as little as possible in the economic affairs of individuals.
Iminungkahi ni Smith ang teoriya ng laissez-faire (Pranses: “huwag makialam”), ang ideya na hangga’t maaari’y hindi dapat makialam ang mga pamahalaan sa gawaing pangkabuhayan ng mga indibiduwal.
It is a coveted catch, as a fair-sized manatee may yield more than 26 gallons [100 L] of oil.
Pinaglulunggatian ang paghuli rito, yamang maaaring makakuha ng mahigit sa 100 litro ng langis sa isang manatee na katamtaman ang laki.
Beth, quoted earlier, thus came to realize that equal treatment is not always fair and that fair treatment is not always equal.
Sa gayon ay napagtanto ni Beth, na binanggit kanina, na ang pantay na pakikitungo ay hindi laging makatarungan at na ang makatarungang pakikitungo ay hindi laging pantay.
She seems to have handled in a fair manner the problems that must arise because her father and her mother have very different views of life.”
Waring nahaharap naman niyang mabuti ang mga problemang bumabangon dahil sa ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay may totoong magkaibang mga pangmalas sa buhay.”
But is it fair to blame teachers for failing to instill moral values in children?
Subalit makatuwiran bang sisihin ang mga guro sa hindi pagtuturo ng mga pamantayang moral sa mga bata?
As you review your life, do you want the Final Judgment to be fair?
Habang sinusuri mo ang iyong buhay, gusto mo bang maging patas ang Huling Paghuhukom?
People’s interests are served when jurists are competent, fair, and above corruption.
Napangangalagaan ang kapakanan ng bayan kapag may kakayahan, patas, at hindi tiwali ang mga hukom.
(Jeremiah 46:28) You will get the best results if you measure out correction that is fair and commensurate with the wrong that was committed.
(Jeremias 46:28) Maganda ang magiging resulta kung ang ilalapat mong pagtutuwid ay makatarungan at angkop sa kamaliang ginawa.
(After students respond, help them identify the following principle: If we judge others righteously, God will extend the same mercy and fairness to us.)
(Matapos sumagot ang mga estudyante, tulungan silang matukoy ang sumusunod na alituntunin: Kung hahatulan natin ang iba nang matwid, bibigyan din tayo ng Diyos ng awa at katarungan.)
● A major investigation in 2008 by the World Health Organization (WHO) into the way health care is handled in “rich and poor countries” concluded that it is “dangerously out of balance” and is “failing to respond to rising social expectations for health care that is people-centred, fair, affordable and efficient.”
● Sa isinagawang pagsusuri ng World Health Organization (WHO) noong 2008 hinggil sa pangangalaga sa kalusugan sa “mayayaman at mahihirap na bansa,” nakita nilang ito’y “hindi talaga patas” at “hindi nakatutugon sa inaasahang medikal na pangangalaga na abot-kaya, patas, epektibo, at nakatuon sa mga kailangan ng tao.”