Translation of "mop" into Tagalog

lampaso is the translation of "mop" into Tagalog. Sample translated sentence: Cleaning buildings, mopping floors, teaching students, collecting food, helping immigrants, visiting widows, weeding grounds, and painting schools. ↔ Paglilinis ng mga gusali, paglalampaso ng mga sahig, pagtuturo sa mga estudyante, pangongolekta ng pagkain, pagtulong sa mga dayuhan, pagbisita sa mga balo, pagdadamo sa bakuran, at pagpipintura ng mga paaralan.

mop verb noun grammar

An implement for washing floors, or the like, made of a piece of cloth, or a collection of thrums, or coarse yarn, fastened to a handle. [..]

+ Add

English-Tagalog dictionary

 • lampaso

  noun

  implement for washing floors [..]

 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "mop" into Tagalog

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Images with "mop"

Phrases similar to "mop" with translations into Tagalog

Add

Translations of "mop" into Tagalog in sentences, translation memory

Cleaning buildings, mopping floors, teaching students, collecting food, helping immigrants, visiting widows, weeding grounds, and painting schools.
Paglilinis ng mga gusali, paglalampaso ng mga sahig, pagtuturo sa mga estudyante, pangongolekta ng pagkain, pagtulong sa mga dayuhan, pagbisita sa mga balo, pagdadamo sa bakuran, at pagpipintura ng mga paaralan.
Our daughter does the dishes, and John does things like mopping and waxing.
Ang aming anak na babae ang naghuhugas ng mga pinagkanan, at si John naman ang naglalampaso at naglalagay ng waks.
(10:13) Thus, mopping-up operations can be completed.
(10:13) Kaya natapos ang pagsuyod sa kaaway.
Their verdict: “In none of them have humans ever come close to mopping up the oil.”
Ang kanilang pasiya: “Alinman dito ay hindi naisip ng tao na linisin ang langis.”
This list should explain duties to be performed weekly, including vacuuming, cleaning windows, dusting countertops, emptying wastebaskets, mopping floors, and cleaning mirrors.
Dapat nakabalangkas sa talaang ito ang mga gagawin linggu-linggo, lakip na ang paglilinis ng mga bintana, pagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng mga eskaparate at mesa, pagtatapon ng basura, paglalampaso ng sahig, at paglilinis ng mga salamin.
The camp is routed, escape is cut off, and mop-up operations involving an arduous pursuit permanently remove the Midianite threat.
Nilupig ang kampo, hinarangan ang mga lugar na matatakasan, at patuloy na tinugis ang mga kaaway hanggang sa maubos ang mga ito anupat naalis na ang banta ng mga Midianita.
After Molly called a friend to come and help, the two began bailing and mopping.
Matapos tawagan ni Molly ang isang kaibigan na pumunta at tulungan siya, nagsimula silang dalawa na maglimas ng tubig at maglampaso.
Children need to work with their parents—to wash dishes with them, to mop floors with them, to mow lawns, to prune trees and shrubbery, to paint and fix up and clean up and do a hundred other things where they will learn that labor is the price of cleanliness and progress and prosperity.7
Kailangang tumulong ang mga anak sa kanilang mga magulang—sa paghuhugas ng mga pinggan, paglampaso ng mga sahig, pagdadamo, pagpupungos ng mga puno at palumpong, pagpipinta at pag-aayos at paglilinis at paggawa ng isandaang iba pang mga bagay kung saan nila matututuhan na ang paggawa ay magbubunga ng kalinisan at pagsulong at pag-unlad.7
Sweep, mop, or vacuum the floor if needed.
Walisan, lampasuhin, o i-vacuum ang sahig kung kinakailangan.
Mop floor
Lampasuhin ang sahig
One day, in the final mop-up operations on Ii-shima, several of us were lying belly down trying to protect ourselves from enemy fire.
Isang araw, sa pangwakas na mop-up operations sa Ii-shima, ang ilan sa amin ay nakadapa upang pangalagaan ang aming sarili mula sa mga paputok ng kaaway.
I passed these magazines along through a sister who was in charge of mopping the stairwell.
Ipinasa ko ang mga kopyang ito sa tulong ng isang sister na tagalampaso ng hagdan.
When the Rwandan Patriotic Front (RPF), the invading army, made further advances and it was rumored that the Interahamwe had started a mop-up operation to kill all Hutu who had Tutsi wives, our whole family got ready to flee again.
Nang umabante pa ang Rwandan Patriotic Front (RPF) at kumalat ang balitang pinapatay ng Interahamwe ang lahat ng Hutu na may mga misis na Tutsi, naghanda ang pamilya namin para tumakas uli.
I'm surprised you even know how to use a mop.
Nagulat ako na marunong ka palang maglampaso.
So, a second conquest or “mopping up” operation was effected at Debir by Othniel, who, because of distinguishing himself in the city’s conquest, was given Achsah, the daughter of veteran warrior Caleb, as a wife. —Jos 15:13-19; Jg 1:11-15.
Dahil dito, nagsagawa si Otniel ng ikalawang pagbihag o lubusang paglupig sa Debir, anupat dahil sa malaking bahaging ginampanan niya sa pananakop sa lunsod ay ibinigay sa kaniya si Acsa, ang anak ng beteranong mandirigma na si Caleb, bilang asawa. —Jos 15:13-19; Huk 1:11-15.
Sweep or mop the floor
Walisan o lampasuhin ang sahig
That can involve such things as emptying trash cans, mopping floors, and cleaning washrooms —all humble tasks!
Baka kailangan nating magtapon ng basura, maglampaso ng sahig, at maglinis ng palikuran —na pawang itinuturing na mababang trabaho!
But a message compelled the victorious Babylonian prince to leave mopping-up operations to his generals.
Ngunit dahil sa isang mensahe ay napilitang ipaubaya ng matagumpay na prinsipe sa kaniyang mga heneral ang lubus-lubusang paglipol.
(MoP) All cats are mammals.
(MoP) Ang lahat ng mga pusa ay mga mamalya.
13 Mop-up operations are climaxed by the slaying of the five kings, at which time Joshua says to his commanders: “Do not be afraid or be terrified.
13 Ang panghuling bahagi ng labanan ay ang pagpatay sa limang hari, at sa panahong iyon ay sinabi ni Josue sa kaniyang mga punong kawal: “Huwag kayong matakot ni manglupaypay man.
Sweep, mop, or vacuum the floor if needed
Walisan, lampasuhin, o i-vacuum ang sahig kung kinakailangan
Sweep or mop the floor if needed
Walisan o lampasuhin ang sahig kung kinakailangan
Such household chores as vacuuming or mopping also count, and they build flexibility.
Ang mga gawaing bahay na gaya ng pagbabakyum o paglalampaso ay kasali rin, at pinadadali nito ang paggalaw ng iyong katawan.
During July 1939, in the violent heat peculiar to the Chinese mainland, we were engaged in a mopping- up operation in central China.
Noong Hulyo 1939, sa matinding init na kakatuwa sa mainland ng Tsina, aming isinagawa ang panghuling operasyon sa sentral Tsina.