Translation of "possession" into Tagalog

pag-aari, ari-arian, ari are the top translations of "possession" into Tagalog. Sample translated sentence: I believed that things, or possessions, made one proud. ↔ Naniniwala ako na ang mga bagay, o pag-aari, ang nagpapangyari sa isa na magmapuri.

possession verb noun grammar

Something that is owned. [..]

+ Add

English-Tagalog dictionary

 • pag-aari

  I believed that things, or possessions, made one proud.

  Naniniwala ako na ang mga bagay, o pag-aari, ang nagpapangyari sa isa na magmapuri.

 • ari-arian

  Lehi obeyed, and he and his family left their material possessions behind and ventured into the wilderness.

  Sumunod si Lehi, at iniwan nila ng kanyang pamilya ang kanilang mga ari-arian at nagsapalaran sa ilang.

 • ari

  verb noun

  Lehi obeyed, and he and his family left their material possessions behind and ventured into the wilderness.

  Sumunod si Lehi, at iniwan nila ng kanyang pamilya ang kanilang mga ari-arian at nagsapalaran sa ilang.

 • Less frequent translations

  • pagkakaroon
  • pagtatamo
  • pagkakamit
  • kapangyarihan
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "possession" into Tagalog

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Translations with alternative spelling

Possession

Possession (1981 film) [..]

+ Add

"Possession" in English - Tagalog dictionary

Currently we have no translations for Possession in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Phrases similar to "possession" with translations into Tagalog

Add

Translations of "possession" into Tagalog in sentences, translation memory

(Matthew 4:1-4) His meager possessions were evidence that he did not profit materially from the use of his power.
(Mateo 4:1-4) Ang kaniyang kakaunting ari-arian ay patunay na hindi siya nakinabang sa materyal na paraan sa paggamit ng kaniyang kapangyarihan.
Let us strive, with all the ability that we possess, to obtain sufficient intelligence, light and knowledge from our heavenly Father to enable us to keep in the path of duty.
Sikapin natin, sa abot ng ating makakaya, na magkaroon ng sapat na talino, liwanag at kaalaman mula sa ating Ama sa langit na magpapanatili sa atin sa landas ng tungkulin.
Whether for religious or secular celebrations, the public seems to possess an insatiable desire for bigger and better fireworks displays.
Ito man ay para sa relihiyoso o sekular na mga pagdiriwang, waring walang katapusan ang paghahangad ng publiko na magkaroon ng mas malalaki at mas magagandang palabas na kuwitis.
His material possessions included 3,000 camels, and following the test of his integrity, Jehovah blessed Job, so much so that he came to possess 6,000 camels and a vast quantity of other livestock. —Job 1:3; 42:12.
Kabilang sa kaniyang mga materyal na pag-aari ang 3,000 kamelyo, at pagkatapos subukin ang kaniyang katapatan, pinagpala ni Jehova si Job nang labis-labis anupat nagkaroon siya ng 6,000 kamelyo at pagkarami-raming iba pang alagang hayop. —Job 1:3; 42:12.
Therefore in their land they will take possession of even a double portion.
Kaya sa kanilang lupain ay aariin nga nila ang dobleng bahagi.
to allow it to cause love of money and possessions to triumph in your life over human relationships?
hahayaan mo ba ito na pangyarihin ang pag-ibig sa salapi at sa mga ari-arian ang manaig sa iyong buhay kaysa mga kaugnayan sa tao?
The scriptures are a rare possession that we must each discover for ourselves.
Ang mga banal na kasulatan ay pambihirang pag-aari na kailangang tuklasin ng bawat isa sa atin.
Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the sons of Ammon like Gomorrah, a place possessed by nettles, and a salt pit, and a desolate waste, even to time indefinite.”
Inihula ni Jehova: “Ang Moab mismo ay magiging gaya ng Sodoma, at ang mga anak ni Ammon ay gaya ng Gomorra, isang dakong pagmamay-ari ng mga kulitis, at isang hukay ng asin, at isang tiwangwang na kaguhuan, maging hanggang sa panahong walang-takda.”
Joshua, who was about to succeed him, and all Israel must have thrilled to hear Moses’ powerful expositions of Jehovah’s law and his forceful exhortation to be courageous when they moved in to take possession of the land. —Deuteronomy 1:1-5, 19, 21, 29, 30; 3:22; 31:6, 7, 23; 34:7.
Si Josue, na hahalili sa kaniya mga ilang saglit na lamang, at ang buong Israel ay tiyak na tuwang-tuwa na makapakinig ng mahalagang pagpapahayag ni Moises ng kautusan ni Jehova at ng kaniyang mariing payo na magpakatibay-loob pagka sila’y kumilos na upang sakupin ang lupain. —Deuteronomio 1:1-5, 19, 21, 29, 30; 3:22; 31:6, 7, 23; 34:7.
If Jesus came to seek and save those who are lost, let me be possessed of the same spirit.13
Kung si Jesus ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga yaong naliligaw, nais kong magkaroon ng ganoon ding hangarin.13
Over the centuries the British power was transformed into a vast empire that Daniel Webster, a famous 19th-century American politician, described as “a power to which, for purposes of foreign conquest and subjugation, Rome in the height of her glory is not to be compared, —a power which has dotted over the surface of the whole globe with her possessions and military posts.”
Sa lumipas na mga siglo, ang kapangyarihang Britaniko ay napalawak hanggang sa maging isang malawak na imperyo na ayon kay Daniel Webster, isang tanyag na pulitikong Amerikano noong ika-19 na siglo, ay “isang kapangyarihan na, sa mga layuning makapanakop at masupil ang mga ibang bansa, ay hindi maihahalintulad sa Roma sa tugatog ng kaniyang kaluwalhatian, —na sa buong globo ay may nakapangalat na mga pag-aari at puwestong militar.”
In 1997 an Assembly Hall was completed in the town of La Possession on a parcel of land purchased five years earlier.
Noong 1997, naitayo ang isang Assembly Hall sa bayan ng La Possession sa isang lote na nabili limang taon na noon ang nakalilipas.
By all means you should give them the possession of an inheritance in the midst of their father’s brothers, and you must cause their father’s inheritance to pass to them.”
Dapat mo nga silang bigyan ng pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at isasalin mo sa kanila ang mana ng kanilang ama.”
Oh, if only every young man, every Aaronic Priesthood holder, could fully comprehend that his priesthood possesses the keys of the ministering of angels.
O, kung mauunawaan lamang nang lubusan ng bawat kabataang lalaki, ng bawat mayhawak ng Aaronic Priesthood, na taglay ng priesthood na hawak nila ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel.
(1 John 2:15-17) And though Abraham possessed only limited knowledge of the Kingdom, he trusted God and looked forward to its establishment. —Hebrews 11:10.
(1 Juan 2:15-17) At bagaman limitado lamang ang kaalaman ni Abraham tungkol sa Kaharian, siya’y nagtiwala sa Diyos at inasam-asam ang pagtatatag niyaon. —Hebreo 11:10.
And notwithstanding they have been carried away they shall return again, and possess the land of Jerusalem; wherefore, they shall be brestored again to the cland of their inheritance.
At bagaman sila ay dinala palayo, sila ay muling magbabalik, at aangkinin ang lupain ng Jerusalem; dahil dito, amaibabalik silang muli sa lupaing kanilang mana.
Leaving hereditary possessions and moving to Jerusalem would have resulted in some expense and certain disadvantages.
Ang pag-iiwan ng mga minanang ari-arian at paglipat sa Jerusalem ay mangangailangan ng mga ilang gastos at mga kalugihan.
But the meek ones themselves will possess the earth, and they will indeed find their exquisite delight in the abundance of peace.” —Psalm 37:10, 11.
Ngunit ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.” —Awit 37:10, 11.
Instead, they recognize the wisdom of Jesus’ words: “Even when a person has an abundance, his life does not result from the things he possesses.” —Luke 12:15.
Kinikilala nila ang karunungan ng sinabi ni Jesus: “Kahit na may kasaganaan ang isang tao ang kaniyang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tinataglay niya.”—Lucas 12:15.
Thus, in spite of the advances and promises of the state of the art in AI, “most scientists believe that computer systems will never have the broad range of intelligence, motivation, skills, and creativity possessed by human beings,” says Cromie.
Kaya, sa kabila ng mga pagsulong at mga pangako ng katayuan ng sining sa AI, “karamihan ng mga siyentipiko ay naniniwala na ang mga sistema sa computer ay hindi kailanman magkakaroon ng malawak na katalinuhan, pangganyak, kasanayan, at pagkamapanlikha na taglay ng mga tao,” sabi ni Cromie.
Let us examine the matter further to see how you can possess what is truly valuable.
Suriin natin nang higit pa ang bagay na iyan upang alamin kung paano makapag-aari ka ng kung anong talaga ang mahalaga.
8 Hanʹa·mel the son of my uncle came to me, just as Jehovah had said, into the Courtyard of the Guard, and he said to me: “Please buy my field in Anʹa·thoth, in the land of Benjamin, for you have the right to take possession of it and to repurchase it.
8 Pinuntahan ako ni Hanamel na anak ng tiyuhin ko sa Looban ng Bantay, gaya ng sinabi ni Jehova, at sinabi niya sa akin: “Pakisuyo, bilhin mo ang bukid ko na nasa Anatot, na nasa lupain ng Benjamin, dahil ikaw ang may karapatang tumubos at magmay-ari nito.
* Why do you think President Young said that the kingdom of God is the only thing worth possessing?
* Bakit sa palagay mo sinabi ni Pangulong Young na tanging ang kaharian ng Diyos ang mahalagang makamtan?
Immodesty, pornography, immorality, tattoos and piercings, drug abuse, and addictions of all kinds are all efforts to take possession of this precious gift—your body—and to make it difficult for you to exercise your agency.
Ang kahalayan, pornograpiya, imoralidad, mga tato at pagbutas ng iba’t ibang bahagi ng katawan, pagkalulong sa droga, at lahat ng uri ng pagkalulong ay mga pagtatangkang kontrolin ang mahalagang kaloob na ito—ang inyong katawan—at gawing mahirap para sa inyo na malayang makapili.
Charlene showed me the book The Truth That Leads to Eternal Life, and we read Psalm 37:9: “Evildoers themselves will be cut off, but those hoping in Jehovah are the ones that will possess the earth.”
Ipinakita sa akin ni Charlene ang aklat na Ang Katotohanan na Umaakay Patungo sa Buhay na Walang-Hanggan, at binasa namin ang Awit 37:9: “Ang mga manggagawa ng masama mismo ay mahihiwalay, ngunit yaong umaasa kay Jehova ay magmamana ng lupa.”