Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandussustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
(2) Metsanduse arengukavas seostatakse metsamajandus, puidutööstus, puidukaubandus, keskkonnakaitse ja sotsiaalmajanduslikud küsimused, määratakse riiklikku finantseerimist vajavad metsanduslikud programmid ja piiritletakse riigimets.(2) A forestry development plan shall integrate the issues of forest management, timber industry, timber trade, environmental protection and socio-economic issues, determine forestry programmes which need state financing and delimit state forest.
kutsub läbirääkimispartnereid üles kindlustama, et leping sisaldaks mehhanisme, mille abil tagatakse põliselanike ja kohalike kogukondade traditsioonilised ja tavapärased õigused kasutada metsa, rakendades metsamajandus- ja litsentsisüsteeme, ja mille abil tõhustatakse riikide parlamentide ja kodanikuühiskonna, kaasa arvatud kohalike kogukondade ja põliselanike võimalusi osaleda nende otsuste tegemisel, mis puudutavad loodusvarade kaitset, kasutamist ja majandamist, ning piiritleda ja kaitsta nende maaomandi õigusiCalls on the negotiating partners to make sure that an agreement includes mechanisms to safeguard the traditional and customary rights of indigenous and local communities to use their forests when implementing forest management and licensing schemes, and to enhance the capacity of national parliaments and civil society, including local communities and indigenous people, to participate in decision-making regarding the conservation, use and management of natural resources, and to demarcate and defend their land rights
A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükSection A- Agriculture, Forestry and Fishing
Metsamajandus ja metsavarumineForestry and logging
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUSAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
juhib tähelepanu asjaolule, et mägipiirkonnad pakuvad kvaliteetset põllumajandustoodangut ja võivad täiendada mitmekülgset põllumajandustoodete valikut Euroopa turul, säilitavad teatavaid looma- ja taimeliike, hoiavad alal traditsioone, edendavad tööstus- ja turismitegevust ning aitavad bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega ja süsihappegaasi püsirohumaade ja metsade abil sidumisega võidelda kliimamuutuse vastu ning et jätkusuutlik metsamajandus võimaldab puidujäätmetest toota energiatPoints out that mountain areas can provide high-quality agricultural produce and can add to the diversity of agricultural products in the European market, preserve certain animal and vegetable species, uphold traditions and foster industrial and tourist activities and combat climate change by protecting biodiversity and capturing CO‧ through permanent grassland and forests and that sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues
Põllu- ja metsamajandus, eelkõige taime- ja loomakasvatusAgriculture and forestry, especially plant production and livestock rearing
Rootsi suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) seotud tulemuste esitamiselSweden is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I
Säästev metsamajandus peab olema Euroopa konkurentsivõimelise metsatööstuse aluseks ja seepärast tuleb leida võimalus, et see saaks olla majanduslikult elujõuline tegevusalaSustainable forest management is to serve as the basis for a competitive European forestry industry, so ways have to be found of making it an economically viable
Kreekal lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselGreece is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Positiivsest küljest aga parandas Bali Kyoto puudused valdkondades nagu metsamajandus, vajadus toetada kohanemist eriti vaesemates riikides, tehnoloogia roll ja kliimakohustuste laiendamine majandustele, mida tavaliselt ei peeta arenenuks.On the positive side, however, Bali remedied Kyoto's shortcomings in areas such as forestry management, the need to support adaptation by the poorest countries in particular, the role of technology and the extension of climate responsibilities to economies not usually considered to be developed.
Sektsioon A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE RevSection A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandusForestry governance and trade in timber and forest products
Viimase saavutamiseks on üks võimalus tagada korralik metsamajandus.One way of achieving the latter is to ensure good forest management.
juhib tähelepanu sellele, et majanduskasvu lepitamistel oluliste keskkonnaväärtustega, nagu metsa kaitsefunktsioonide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning maaelu areng, annab metsamajandus eriti selge panuse paljude Lissaboni ja Göteborgi strateegia eesmärkide saavutamiselewhereas, when it combines economic growth with important environmental values, such as sustaining the protective functions and biodiversity of forests, and rural development, forestry makes a particularly clear contribution to the attainment of several of the Lisbon and Göteborg objectives
Leedu ja Poola suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselLithuania and Poland are granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Metsamajandus ning puidu ja metsasaadustega kauplemineForestry governance and trade in timber and forest products
A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE RevSection A- Agriculture, Forestry and Fishing (in accordance with NACE Rev
NACE kood: A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükNACE code: A- Agriculture, forestry and fishing
Portugalil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselPortugal is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Metsamajandus kontrollimaks metsapõlengute ohtu, kuna suuremad põuad tähendavad suuremat kõrbestumise ohtu tulekahjude korral.Forestry management to control the risk of forest fires, since increased droughts will mean a greater risk of desertification in case of fire.
Hea metsamajandus on peamine viis tagada metsade kohanemine kliimamuutustegaGood forest management is the main way of improving the ability of forests to adapt to climate change
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA-Agriculture, forestry, and fishing
järgmiste NACE Rev ‧ jagude, osade, gruppide ja klasside kohta: Kirj NACE Rev. e ‧ kood nr ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ jagu Osa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ irjeldus Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Mäetööstus Toiduainete tootmine Joogitootmine Tubakatoodete tootmine Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v. a mööbelthe following items, as described in terms of NACE Rev ‧ tem NACE Rev. No ‧ code ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ection B Division ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ escription Crop and animal production, hunting and related service activities Forestry and logging Fishing and aquaculture Mining and quarrying Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Manufacture of leather and related products Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture
A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt NACE Rev. ‧-leSection A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.239 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.