Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandus
sustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
Hea metsamajandus on peamine viis tagada metsade kohanemine kliimamuutustega
Good forest management is the main way of improving the ability of forests to adapt to climate change
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUS
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
metsamajandus on maaelu arengu lahutamatu osa ning seepärast peaks maaelu arengu toetuskava hõlmama ka metsamajandusmeetmeid, kuid metsamajandusele antav toetus ei tohiks moonutada konkurentsi ega avaldada mõju turgudele
Whereas forestry is an integral part of rural development and forestry measures should, therefore, be included under the rural development support scheme, whereas support for forestry should avoid distorting competition and should be market neutral
A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE Rev
Section A- Agriculture, Forestry and Fishing (in accordance with NACE Rev
Metsamajandus ja metsavarumine
Forestry and logging
Metsamajandus ei pruugi olla vastuolus bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidega
Managing forests does not have to contradict biodiversity aims
Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandus
Forestry governance and trade in timber and forest products
metsamajandus
Forest operations
Rootsi suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) seotud tulemuste esitamisel
Sweden is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I
Metsamajandus kontrollimaks metsapõlengute ohtu, kuna suuremad põuad tähendavad suuremat kõrbestumise ohtu tulekahjude korral.
Forestry management to control the risk of forest fires, since increased droughts will mean a greater risk of desertification in case of fire.
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Agriculture, forestry and fisheries
järgmiste NACE Rev ‧ jagude, osade, gruppide ja klasside kohta: Kirj NACE Rev. e ‧ kood nr ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ jagu Osa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ irjeldus Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Mäetööstus Toiduainete tootmine Joogitootmine Tubakatoodete tootmine Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v. a mööbel
the following items, as described in terms of NACE Rev ‧ tem NACE Rev. No ‧ code ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ection B Division ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ escription Crop and animal production, hunting and related service activities Forestry and logging Fishing and aquaculture Mining and quarrying Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Manufacture of leather and related products Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture
säästev metsamajandus ja väiksem mõju elupaikadele
sustainable managed forests and reduced impact on habitats
(2) Metsanduse arengukavas seostatakse metsamajandus, puidutööstus, puidukaubandus, keskkonnakaitse ja sotsiaalmajanduslikud küsimused, määratakse riiklikku finantseerimist vajavad metsanduslikud programmid ja piiritletakse riigimets.
(2) A forestry development plan shall integrate the issues of forest management, timber industry, timber trade, environmental protection and socio-economic issues, determine forestry programmes which need state financing and delimit state forest.
arvab, et teadusuuringute põletavaim küsimus on metsastamismeetodid, metsa taastamine metsastamise teel ja metsamajandus, mille eesmärgiks on tõhusate võimaluste leidmine süsiniku sidumiseks kesk- ja pikaajalises perspektiivis
believes that the most pressing issues for research are forestation schemes, the restoration of forest top-soils through afforestation, and forest management with a view to identifying ways of enhancing carbon sequestration in the medium- and long-term
Nende hulka kuuluvad ka kemikaalide kasutamine põllumajanduses ja metsamajandus.
These include, among other things, the use of chemicals in agriculture and forestry management.
Sektsioon A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE Rev
Section A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
A jagu – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Section A- Agriculture, forestry and fishing
metsamajandus-ja põllumajandusressursside säästva majandamise ja mitmeotstarbelise kasutamise strateegiad/lahendused
strategies/concepts for sustainable management and multipurpose utilisation of forest and agriculture resources
A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt NACE Rev. ‧-le
Section A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
Metsatulekahjusid raskendavad maapiirkonna asukaist tühjenemine, traditsiooniliste tegevuste järkjärguline hülgamine, kehv metsamajandus, suurte üheainsa sordiga metsaalade olemasolu, mittekohanevate puuliikide istutamine, tõhusa vältimispoliitika puudumine, süütamise korral kehtestatavate trahvide kergus ning ebaseaduslikku ehitamist keelavate ja metsa uuendamist tagavate seaduste ebakorrektne rakendamine.
The forest fire phenomenon is aggravated by rural depopulation, the progressive abandonment of traditional activities, poor forest management, the existence of vast expanses of forest planted with one single species, the planting of non-adapted tree species, the absence of an effective prevention policy, the levity of penalties imposed in cases of arson, and the flawed implementation of laws forbidding illegal construction and guaranteeing reforestation.
Portugalil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
Portugal is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
metsamajandus, sealhulgas põllumajanduslike piirkondade metsastamine, investeeringud erametsaomanike metsamajandusettevõtetesse ning metsamajandussaaduste töötlemine ja turustamine
forestry, including afforestation of agricultural areas, investments in forest holdings owned by private forest owners and processing and marketing of forestry products
Leedu ja Poola suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
Lithuania and Poland are granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.675 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.