Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandus
sustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
et A JAGU. PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
en SECTION A- AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
et arvab, et teadusuuringute põletavaim küsimus on metsastamismeetodid, metsa taastamine metsastamise teel ja metsamajandus, mille eesmärgiks on tõhusate võimaluste leidmine süsiniku sidumiseks kesk- ja pikaajalises perspektiivis
en believes that the most pressing issues for research are forestation schemes, the restoration of forest top-soils through afforestation, and forest management with a view to identifying ways of enhancing carbon sequestration in the medium- and long-term
et Belgial lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
en Belgium is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
et NACE saksa-ja inglisekeelse versiooni kohaselt kuulub NACE ‧ (metsamajandus ja metsavarumine) alla üksnes metsapuukoolide tegevus
en According to the German and English NACE versions, only the operation of forest tree nurseries is part of NACE ‧ (forestry and logging
et Metsamajandus kontrollimaks metsapõlengute ohtu, kuna suuremad põuad tähendavad suuremat kõrbestumise ohtu tulekahjude korral.
en Forestry management to control the risk of forest fires, since increased droughts will mean a greater risk of desertification in case of fire.
et Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandus
en Forestry governance and trade in timber and forest products
et Positiivsest küljest aga parandas Bali Kyoto puudused valdkondades nagu metsamajandus, vajadus toetada kohanemist eriti vaesemates riikides, tehnoloogia roll ja kliimakohustuste laiendamine majandustele, mida tavaliselt ei peeta arenenuks.
en On the positive side, however, Bali remedied Kyoto's shortcomings in areas such as forestry management, the need to support adaptation by the poorest countries in particular, the role of technology and the extension of climate responsibilities to economies not usually considered to be developed.
et arvestades, et säästev metsamajandus omab elulist tähtsust võitluses metsade raadamise vastu ning on majandusarengu oluline aspekt
en whereas a sustainable forest economy is of vital importance in combating deforestation and is an essential aspect of economic development
et metsamajandus, kaasa arvatud puiduekspordi mõistlik kasutamine ja korraldamine
en forest management, including the rational utilisation and management of timber exports
et Metsamajandus
en Politique des forêts
et juhib tähelepanu asjaolule, et mägipiirkonnad pakuvad kvaliteetset põllumajandustoodangut ja võivad täiendada mitmekülgset põllumajandustoodete valikut Euroopa turul, säilitavad teatavaid looma- ja taimeliike, hoiavad alal traditsioone, edendavad tööstus- ja turismitegevust ning aitavad bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega ja süsihappegaasi püsirohumaade ja metsade abil sidumisega võidelda kliimamuutuse vastu ning et jätkusuutlik metsamajandus võimaldab puidujäätmetest toota energiat
en Points out that mountain areas can provide high-quality agricultural produce and can add to the diversity of agricultural products in the European market, preserve certain animal and vegetable species, uphold traditions and foster industrial and tourist activities and combat climate change by protecting biodiversity and capturing CO‧ through permanent grassland and forests and that sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues
et Rootsi suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) seotud tulemuste esitamisel
en Sweden is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I
et Tunnustades perekondliku põllumajandustootmise traditsioonilist osatähtsust mägipõllumajanduses ja selleks, et toetada nimetatud tootmist majandusliku tegevusena – põhi-, lisa- või kõrvaltegevusena –, toetavad protokolliosalised täiendavate sissetulekuallikate loomist ja arendamist mägipiirkondades, peamiselt kohaliku elanikkonna enda initsiatiivil ja tema kasuks, eelkõige põllumajandusega seotud sektorites, nagu metsamajandus, turism ja käsitööndus, kooskõlas loodus- ja maakeskkonna säilitamisega
en Recognising the traditional importance of family farms in mountain farming, in order to support family farms as an economic activity, whether principal, secondary or sideline, the Contracting Parties shall encourage the creation and development of additional sources of income in mountain areas, particularly on the initiative and in favour of the local population itself, notably in sectors linked to agriculture, such as forestry, tourism and crafts, in harmony with conservation of nature and the countryside
et A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
en A-Agriculture, forestry, and fishing
et Metsatulekahjusid raskendavad maapiirkonna asukaist tühjenemine, traditsiooniliste tegevuste järkjärguline hülgamine, kehv metsamajandus, suurte üheainsa sordiga metsaalade olemasolu, mittekohanevate puuliikide istutamine, tõhusa vältimispoliitika puudumine, süütamise korral kehtestatavate trahvide kergus ning ebaseaduslikku ehitamist keelavate ja metsa uuendamist tagavate seaduste ebakorrektne rakendamine.
en The forest fire phenomenon is aggravated by rural depopulation, the progressive abandonment of traditional activities, poor forest management, the existence of vast expanses of forest planted with one single species, the planting of non-adapted tree species, the absence of an effective prevention policy, the levity of penalties imposed in cases of arson, and the flawed implementation of laws forbidding illegal construction and guaranteeing reforestation.
et A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE Rev
en Section A- Agriculture, Forestry and Fishing (in accordance with NACE Rev
et PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUS
en AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
et metsamajandus on maaelu arengu lahutamatu osa ning seepärast peaks maaelu arengu toetuskava hõlmama ka metsamajandusmeetmeid, kuid metsamajandusele antav toetus ei tohiks moonutada konkurentsi ega avaldada mõju turgudele
en Whereas forestry is an integral part of rural development and forestry measures should, therefore, be included under the rural development support scheme, whereas support for forestry should avoid distorting competition and should be market neutral
et Metsamajandus ei pruugi olla vastuolus bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidega
en Managing forests does not have to contradict biodiversity aims
et PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUS
en Section A Agriculture, Hunting and Forestry
et Ühendkuningriigil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
en The United Kingdom is granted derogations for the production of results relating to Section ‧(‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
et Portugalil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
en Portugal is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
et A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
en A- Agriculture, forestry and fisheries
et kolme aastat käesoleva määruse jõustumisest I lisa ‧. jao punkti ‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus) ja kirjega ‧ (kalandus) seotud tulemuste esitamiseks
en three years after the entry into force of this Regulation, for the production of results relating to Section ‧), Items ‧ (Agriculture, hunting and forestry) and ‧ (Fisheries) of Annex I
et Metsamajandus ja metsavarumine
en Forestry and logging
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.356 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.