Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandus
sustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
et (2) Metsanduse arengukavas seostatakse metsamajandus, puidutööstus, puidukaubandus, keskkonnakaitse ja sotsiaalmajanduslikud küsimused, määratakse riiklikku finantseerimist vajavad metsanduslikud programmid ja piiritletakse riigimets.
en (2) A forestry development plan shall integrate the issues of forest management, timber industry, timber trade, environmental protection and socio-economic issues, determine forestry programmes which need state financing and delimit state forest.
et kutsub läbirääkimispartnereid üles kindlustama, et leping sisaldaks mehhanisme, mille abil tagatakse põliselanike ja kohalike kogukondade traditsioonilised ja tavapärased õigused kasutada metsa, rakendades metsamajandus- ja litsentsisüsteeme, ja mille abil tõhustatakse riikide parlamentide ja kodanikuühiskonna, kaasa arvatud kohalike kogukondade ja põliselanike võimalusi osaleda nende otsuste tegemisel, mis puudutavad loodusvarade kaitset, kasutamist ja majandamist, ning piiritleda ja kaitsta nende maaomandi õigusi
en Calls on the negotiating partners to make sure that an agreement includes mechanisms to safeguard the traditional and customary rights of indigenous and local communities to use their forests when implementing forest management and licensing schemes, and to enhance the capacity of national parliaments and civil society, including local communities and indigenous people, to participate in decision-making regarding the conservation, use and management of natural resources, and to demarcate and defend their land rights
et A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
en Section A- Agriculture, Forestry and Fishing
et Metsamajandus ja metsavarumine
en Forestry and logging
et PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUS
en AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
et juhib tähelepanu asjaolule, et mägipiirkonnad pakuvad kvaliteetset põllumajandustoodangut ja võivad täiendada mitmekülgset põllumajandustoodete valikut Euroopa turul, säilitavad teatavaid looma- ja taimeliike, hoiavad alal traditsioone, edendavad tööstus- ja turismitegevust ning aitavad bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega ja süsihappegaasi püsirohumaade ja metsade abil sidumisega võidelda kliimamuutuse vastu ning et jätkusuutlik metsamajandus võimaldab puidujäätmetest toota energiat
en Points out that mountain areas can provide high-quality agricultural produce and can add to the diversity of agricultural products in the European market, preserve certain animal and vegetable species, uphold traditions and foster industrial and tourist activities and combat climate change by protecting biodiversity and capturing CO‧ through permanent grassland and forests and that sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues
et Põllu- ja metsamajandus, eelkõige taime- ja loomakasvatus
en Agriculture and forestry, especially plant production and livestock rearing
et Rootsi suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) seotud tulemuste esitamisel
en Sweden is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I
et Säästev metsamajandus peab olema Euroopa konkurentsivõimelise metsatööstuse aluseks ja seepärast tuleb leida võimalus, et see saaks olla majanduslikult elujõuline tegevusala
en Sustainable forest management is to serve as the basis for a competitive European forestry industry, so ways have to be found of making it an economically viable
et Kreekal lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
en Greece is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
et Positiivsest küljest aga parandas Bali Kyoto puudused valdkondades nagu metsamajandus, vajadus toetada kohanemist eriti vaesemates riikides, tehnoloogia roll ja kliimakohustuste laiendamine majandustele, mida tavaliselt ei peeta arenenuks.
en On the positive side, however, Bali remedied Kyoto's shortcomings in areas such as forestry management, the need to support adaptation by the poorest countries in particular, the role of technology and the extension of climate responsibilities to economies not usually considered to be developed.
et Sektsioon A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE Rev
en Section A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
et Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandus
en Forestry governance and trade in timber and forest products
et Viimase saavutamiseks on üks võimalus tagada korralik metsamajandus.
en One way of achieving the latter is to ensure good forest management.
et juhib tähelepanu sellele, et majanduskasvu lepitamistel oluliste keskkonnaväärtustega, nagu metsa kaitsefunktsioonide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning maaelu areng, annab metsamajandus eriti selge panuse paljude Lissaboni ja Göteborgi strateegia eesmärkide saavutamisele
en whereas, when it combines economic growth with important environmental values, such as sustaining the protective functions and biodiversity of forests, and rural development, forestry makes a particularly clear contribution to the attainment of several of the Lisbon and Göteborg objectives
et Leedu ja Poola suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
en Lithuania and Poland are granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
et Metsamajandus ning puidu ja metsasaadustega kauplemine
en Forestry governance and trade in timber and forest products
et A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE Rev
en Section A- Agriculture, Forestry and Fishing (in accordance with NACE Rev
et NACE kood: A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
en NACE code: A- Agriculture, forestry and fishing
et Portugalil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamisel
en Portugal is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
et Metsamajandus kontrollimaks metsapõlengute ohtu, kuna suuremad põuad tähendavad suuremat kõrbestumise ohtu tulekahjude korral.
en Forestry management to control the risk of forest fires, since increased droughts will mean a greater risk of desertification in case of fire.
et Hea metsamajandus on peamine viis tagada metsade kohanemine kliimamuutustega
en Good forest management is the main way of improving the ability of forests to adapt to climate change
et A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
en A-Agriculture, forestry, and fishing
et järgmiste NACE Rev ‧ jagude, osade, gruppide ja klasside kohta: Kirj NACE Rev. e ‧ kood nr ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ jagu Osa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ sa ‧ irjeldus Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Mäetööstus Toiduainete tootmine Joogitootmine Tubakatoodete tootmine Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v. a mööbel
en the following items, as described in terms of NACE Rev ‧ tem NACE Rev. No ‧ code ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ection B Division ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ ivision ‧ escription Crop and animal production, hunting and related service activities Forestry and logging Fishing and aquaculture Mining and quarrying Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Manufacture of leather and related products Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture
et A jagu – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt NACE Rev. ‧-le
en Section A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.232 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.