Translations into Greek:

  • εξορίζω   
    (Verb  )

    Show declension

Example sentences with "karkottaa", translation memory

add example
Tilanne saattoi karkottaa joitakin mahdollisia tarjouksen tekijöitä eikä ollut moitteettoman varainhoidon periaatteen mukainenΑυτό μπορεί να αποθάρρυνε ορισμένους δυνητικούς προσφέροντες και δεν ήταν σύμφωνο με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
Risti karkottaa vampyyritΟι σταυροί τους κάνουν κακό
Oppositiota sorretaan ja tiedotusvälineiden edustajia pahoinpidellään ja karkotetaan maasta ja heidän omaisuuttaan takavarikoidaan.Επιβάλλεται καταστολή κατά της αντιπολίτευσης, και δημοσιογράφοι βλέπουν τα περιουσιακά του στοιχεία να κατάσχονται, ξυλοκοπούνται και εξορίζονται.
Meidät karkotetaan, kuten tavallistaΤα στρατεύματα θα μας κυνηγήσουν, όπως συνήθως
pani merkille erästä hankintamenettelyä koskevan tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että taloudellista arviointia koskeva menettely oli heikentänyt epäsuorasti hintakriteerin suhteellista merkitystä, mikä oli saattanut karkottaa joitakin mahdollisia tarjouksen tekijöitä eikä ollut moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaistaτη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε σχέση με μία διαδικασία προμήθειας, ότι η δημοσιευθείσα μέθοδος υπολογισμού μείωσε έμμεσα τη σχετική σημασία του κριτηρίου της τιμής, γεγονός που ενδέχεται να αποθάρρυνε ορισμένους προσφέροντες και αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
Komitea kannattaa ehdotuksen Euroopan perustuslaiksi ‧ ‧ artiklaa (perusoikeuskirjassa mainittu suoja palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa), jossa kielletään joukkokarkotukset ja vakuutetaan, ettei ketään palauteta, karkoteta tai luovuteta sellaiseen maahan, jossa häntä uhkaa vakavasti kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistusΗ ΕΟΚΕ επικαλείται το άρθρο ΙΙ-‧ του σχεδίου Συντάγματος της ΕΕ (προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), το οποίο απαγορεύει τις συλλογικές απελάσεις και δηλώνει ότι κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση
EU:n lainsäädännössä säädetään paitsi oikeudesta oleskella toisessa jäsenvaltiossa myös jäsenvaltion oikeudesta rajoittaa oleskelun kesto kolmeen kuukauteen, ellei henkilöllä ole oleskeluaan varten riittäviä varoja, ja karkottaa henkilö, jos hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle.Ενώ παρέχει δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέπει στο κράτος υποδοχής να περιορίζει το δικαίωμα διαμονής σε τρεις μήνες εφόσον το άτομο δεν διαθέτει επαρκή μέσα για τη συντήρησή του και να αναστέλλει αυτό το δικαίωμα εφόσον απειλείται η δημόσια τάξη.
Mugabe on käyttänyt näissä vaaleissa vapaussodalle ominaisia tapoja ja menetelmiä ja välillä kohdellut poliittisia vastustajia niin kuin kolonialistista miehittäjää, joka täytyy karkottaa maasta.Σε αυτές τις εκλογές ο Mugabe συνδύασε συνήθειες και μεθόδους που αρμόζουν σε έναν πόλεμο απελευθέρωσης, κάποιες φορές αντιμετωπίζοντας τον πολιτικό του αντίπαλο ως τον έποικο κατακτητή που έπρεπε να διώξει.
Ratkaisun tähän kriittiseen tilanteeseen pitäisi olla se, että sovelletaan kaikilta osin EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevaa direktiiviä 2004/38/EY, jonka mukaan EU:n kansalainen, joka ei kolme kuukautta jossakin jäsenvaltiossa oleskeltuaan pysty osoittamaan säännöllistä tulonlähdettä ja joka kieltäytyy aloittamasta kansallisten ja/tai paikallisten viranomaisten tarjoamaa kotouttamisprosessia, voidaan karkottaa." απάντηση σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση θα έπρεπε να είναι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, η οποία προβλέπει την απομάκρυνση των πολιτών της ΕΕ που, μετά από παραμονή τριών μηνών σε ένα κράτος μέλος, δεν έχουν να επιδείξουν μια τακτική πηγή εισοδήματος και που αρνούνται να αρχίσουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης που προσφέρεται από τις εθνικές και/ή τις τοπικές αρχές.
Emme anna karkottaa itseämme.Δεν θα αφήσουμε να μας εκδιώξουν.
muistuttaa uudelleen Euroopan unionin perusoikeuskirjan ‧ artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti, että joukkokarkotukset ovat kiellettyjä eikä ketään saa palauttaa, karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohteluεπιβεβαιώνει, σύμφωνα με το άρθρο ‧ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι οι συλλογικές απελάσεις απαγορεύονται και ότι κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση·
(PL) Arvoisa puhemies, sisäiset konfliktit ja sisällissodat ovat erityisen vaarallisia yhteiskunnille ja kansakunnille, sillä ne johtavat murhiin ja ryöstöihin. Ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan, heitä karkotetaan, raiskataan ja kidutetaan ja heihin kohdistetaan muita kamaluuksia.(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τις κοινωνίες και τα έθνη, διότι οδηγούν σε εκτελέσεις και λεηλασίες, κάνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και προκαλούν καταναγκαστικές εξώσεις, οδηγούν σε βιασμούς, βασανιστήρια και άλλες φριχτές πράξεις.
Sen vuoksi vesi vaahtoaa ja haisee varsin voimakkaasti, mikä vaikuttaa kielteisesti joen eliöihin sekä karkottaa turistit ja urheilun harrastajat joelta.Κατά τη ροή του ποταμού δημιουργείται αφρός ο οποίος συνοδεύεται από ιδιαιτέρως έντονη οσμή, με αρνητικές επιπτώσεις για την υδρόβια ζωή, ενώ οι τουρίστες και οι αθλούμενοι απομακρύνονται από τον ποταμό.
Kansalaisten karkotuksen osalta on syytä muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan ‧ artiklan ‧ kohdassa määrätään, että ketään ei saa karkottaa yksilöön tai ryhmään kohdistuvalla toimenpiteellä sen valtion alueelta, jonka kansalainen hän onΌσον αφορά την απέλαση ημεδαπών, υπενθυμίζεται ότι το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του Πρωτοκόλλου αριθ. ‧ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προβλέπει ότι κανείς δεν απομακρύνεται, δυνάμει είτε ατομικού είτε συλλογικού μέτρου, από την επικράτεια του κράτους του οποίου έχει την ιθαγένεια
Eurooppalaiseen lähestymistapaan sisältyy nykyisin se, että pyritään yhä enemmän rajoittamistoimiin ja että taakkaa ei jaeta naapurien kanssa, vaan se sysätään niiden harteille, ja että turvapaikanhakijoita pidetään säilössä ja karkotetaan ihmisarvoa alentavalla tavalla.Η ευρωπαϊκή προσέγγιση τη στιγμή αυτή είναι όλο και πιο περιοριστική, το φορτίο δεν κατανέμεται αλλά φορτώνεται στο γείτονα, και οι αιτούντες άσυλο φυλακίζονται και αποπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με απάνθρωπο τρόπο.
Millä perusteella vakavaa romanien syrjintää harjoittavia maita (Romania ja Slovakia) pidetään riittävän turvallisina, jotta Belgiasta voidaan karkottaa niihin joukoittain epätoivotuksi määriteltyä väestöä?Στο όνομα τίνος θεωρούνται αρκούντως ασφαλείς οι χώρες που διαπράττουν σοβαρές διακρίσεις εις βάρος των Τσιγγάνων (Ρουμανία και Σλοβακία), με αποτέλεσμα το Βέλγιο να απελαύνει εκεί μαζικά τους πληθυσμούς που θεωρεί ανεπιθύμητους.
Lukekaa tarkistukset ja äänestäkää tarkistusten 79 ja 98 puolesta; niissä eritellään olosuhteet, joissa ilman huoltajaa matkustavat alaikäiset voidaan karkottaa Euroopan unionin alueelta.Διαβάστε τις τροπολογίες και ψηφίστε τις τροπολογίες 79 και 98, οι οποίες διευκρινίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μη συνοδευόμενοι ανήλικοι μπορούν να απελαθούν από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tämä keskustelu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella Euroopan unionin uutta hallintosopimusta, lähettää voimakkaan ja yhtenäisen viestin, palauttaa solidaarisuuden EU:hun ja karkottaa keinottelun.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση αυτή επιτρέπει να τεθεί το ζήτημα μιας νέας συμφωνίας για τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσταλεί ένα ισχυρό και κοινό μήνυμα όσον αφορά την αποκατάσταση της αλληλεγγύης στην ΕΕ και την πάταξη της κερδοσκοπίας.
Toisin sanoen, sininen kortti ja yhden hakemuksen menettely muodostavat yhden pilarin EU:n epäinhimillisessä maahanmuuttopolitiikassa, jolla kriminalisoidaan, karkotetaan, hyväksikäytetään ja hylätään maahanmuuttajia.Με άλλα λόγια, η μπλε κάρτα και η ενιαία διαδικασία αποτελούν έναν πυλώνα της απάνθρωπης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ η οποία ποινικοποιεί και απελαύνει ή εκμεταλλεύεται και απορρίπτει μετανάστες.
Näemmehän nyt skenaarion, joka muistuttaa huolestuttavan paljon Bosniassa vallinnutta tilannetta: siviiliväestöä karkotetaan, tietyillä paikoilla ihmisiä kootaan vankileireille ja siviiliväestöä terrorisoivat rikolliset gangsterijengit päästetään vapaiksi.Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα σενάριο που μοιάζει σε ανησυχητικό βαθμό με εκείνο της Βοσνίας: ο άμαχος πληθυσμός εκδιώκεται, άνθρωποι στιβάζονται σε στρατόπεδα - φυλακές σε ορισμένα μέρη και έχει ενταθεί η δράση των εγκληματικών συμμοριών κακοποιών οι οποίες τρομοκρατούν τον άμαχο πληθυσμό.
Se karkottaa pois ulkomaiset investoinnit, vähentää jyrkästi matkailijoiden määrää ja pysäyttää rahoitusavun.Αυτό αποθαρρύνει τις υπερπόντιες επενδύσεις, μειώνει δραματικά το τουριστικό κύμα και αναστέλλει τη χρηματοδοτική βοήθεια.
Showing page 1. Found 290 sentences matching phrase "karkottaa".Found in 0.766 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.