Translations into English:

  • odds and ends   
    (Noun  )
     
    miscellaneous things
  • secret         
    (noun, adjv   )

Other meanings:

 
Stuff of little value; junk.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (20)

kalastaa salaapoach
kuunnella salaaeavesdrop
Luis Pérez SalaLuis Perez-Sala
metsästää salaapoach
murehtia salaaeat one's heart out
sala-unlicensed; occult; by-; secret; ; pseudo-
sala-ammattilainenshamateur
sala-ampujasnipe; assassin; ; poacher; sniper
salaaprivately; encrypt; ; eavesdrop; furtively; hugger-mugger; surreptitiously; on the sly; secretly
salaan
salaat
salaillaconceal; hide
salaista
salana
salassaundisclosed; in petto; ; secretly; under wraps
salassa pidettyundisclosed
salassa pidettäväesoteric; confidential
salat; salat
salataencipher; write in code; inscribe; encode; cypher; cipher; code; withhold; veil; hold in; hold back; hide; feign; ; cover; dissemble; keep; mask; suppress; encrypt; conceal; disguise; scramble
sälästuff; sundry; odds and ends

    Show declension

Example sentences with "sala", translation memory

add example
Epäviralliset asiat rahoitetaan yksityisesti ja ne voidaan pitää salassa, mutta jokainen virallinen NID: n toiminta täytyy arkistoida Pentagoniin, samoin kuin armeijassaUnofficial business is financed privately and can be kept off the books, but any official NlD action has to be filed with the Pentagon, same as the military
Tiettyjen Yhdysvaltojen vankiloiden epäinhimilliset ja alentavat olosuhteet on pidettävä salassa.Inhumane and degrading conditions in certain US prisons must be kept secret.
Salaat meiltä jotain, ja aika käy vähiinYou' re not telling us everything, Agent Murphy, and we' re running out of time
Globalisaatiossa pyritään silmiinpistävästi kehittämään pelkästään taloutta, joka on itse asiassa aivan liian usein voittojen jakamista salaa.This globalisation blatantly seeks to place at the centre of developments nothing other than the economy, which is in fact all too often the illicit distribution of profits.
elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassa pidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen ‧/‧/EY muuttamisestaamending Decision ‧/‧/EC laying down a list of bodies whose researchers may access confidential data for scientific purposes
Tukirahojen lähdettä ei saa salata, vaan komission on varmistettava, että se ilmoitetaan selkeästi ja että kaikissa tukea saavissa paikoissa laaditaan raportti, josta käy ilmi, miten suuri osa varoista on peräisin EU:lta.The source of aid funds must not be concealed; instead, the Commission must ensure that it is clearly affirmed and that every locality to which it goes receives a report stating what proportion is derived from European funds.
Kreikan hallitukselle kerrottiin ongelmasta maaliskuussa 2005, mutta hallitus salasi sen yhdentoista kuukauden ajan.The Greek Government was told of the problem in March 2005, but concealed it for eleven months.
Eurostatille luovutetut salassa pidettävät tilastotiedot ovat vain Eurostatin toimihenkilöiden käytettävissä, ja he voivat käyttää niitä vain tilastotarkoituksiinConfidential statistical data transmitted to Eurostat shall be accessible only to officials of Eurostat and may be used by them exclusively for statistical purposes
Kun kansainvälisessä keskustelussa salataan perustellut huolenaiheet, jotta vallitsevaa tilannetta voitaisiin edelleen pitää oikeutettuna, kun voimasuhteiden logiikka on yhteisymmärrystä tärkeämpää ja kun järjen ääni tukahdutetaan tai siitä ei välitetä kansainvälisellä tasolla, ääriliikkeet löytävät hedelmällisen ja ehtymättömän maaperän niistä epäoikeudenmukaisuuksista, pettymyksistä ja turhautumisista, joita ihmiset päivittäin kokevat.When international debate covers up legitimate concerns in order to sanction the status quo, when the logic of power relationships carries more weight than mutual understanding, when the voice of reason is stifled or ignored on the international scene, extremists will find an inexhaustible source of nourishment in the injustices, disappointments and frustrations that people experience in their daily lives.
Esittelijä ei salaa sitä, että hänen päähuolenaiheenaan palkkatyöhön saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytysten osalta on, vastaavatko he ?työmarkkinoiden tarpeisiin?.The rapporteur does not hide the fact that her main preoccupation, when she talks about the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of paid employment, is that they should satisfy what she calls 'the needs of the labour market'.
Lisäksi GERTin jäsenten ja tarkkailijoiden sekä kaikkien muiden henkilöiden pitäisi olla velvollisia pitämään salassa, mitä heidän tietoonsa on tullut GERTin tai asiantuntijaryhmien työskentelyn yhteydessäMoreover, GERT's members as well as observers and any other person should be under an obligation not to disclose information which has come to their knowledge through the work of GERT or its expert groups
Se on salaista tietoaSomeone would like to have a word with you
Ehkä siksi, että puhuit salaista rakkauden kieltäOkay, I didn' t understand that, but y' know.Maybe that' s because you were speaking the secret language of love!
Pakataan ja salataan kansiotaProcessing folder compression and encryption
Olet poistumassa turvallisesta tilasta. Tiedonsiirtoja ei enää salata. Tämä merkitsee sitä, että muut pystyvät seuraamaan siirrettyjä tietojaYou are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transit
Yksi sala- ampuja liikkuvaan kohteeseen ei tule kysymykseenNow, one man firing from long range at a moving target is out of the question
Siihen liittyy ongelman koko kirjo: geneettisen materiaalin patentoitavuus yleensä, lääketeollisuuden ja kehitysmaiden suhteet sekä itse perusasia: voiko luonnossa valmiina olevan materiaalin varastaa monopolikäyttöön patentoimalla sen salaa patentoinnin kohteelta.But it goes into every aspect of the problem: whether genetic material is capable of being patented in general, relations between the pharmaceutical industry and the developing countries, and the basic issue itself: can you rob naturally produced material of its secret by patenting it for exclusive use?
Pyysin FBI: tä pitämään yksityiskohdat salassaI pulled some strings and asked the FBI not to release all the morbid details
Tuskin Clark sitä tahallaan salasiI don' t think Clark purposely left you out of the loop
Neuvottelut käydään salassa.The negotiations are taking place in secret.
Salaista julkisuutta?A secret publicity stunt?
Komission esitystä kritisoitiin huonosti ja salassa valmistelluksi.It was criticised heavily and for having been drafted in secret.
Meillä on salaista puhuttavaaWe have to talk
Meidän ei pidä salata asioita vaan ne on tuotava esille, ja sen pohjalta on toteutettava päättäväisesti tarvittavat toimenpiteet.So we should not cover it up, but come forward with it, and, on that basis, take the necessary decisive action.
Showing page 1. Found 1923 sentences matching phrase "sala".Found in 0.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.