Translations into English:

  • odds and ends   
    (Noun  )
     
    miscellaneous things
  • secret         
    (noun, adjv   )

Other meanings:

 
Stuff of little value; junk.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (30)

kuunnella salaa
eavesdrop; listen in
Luis Pérez Sala
Luis Perez-Sala
lähteminen salaa
French leave
lähteä salaa tiehensä
go off; abscond; make off; decamp; bolt; run off; absquatulate
murehtia salaa
eat one's heart out
Sala Baker
Sala Baker
sala-
; unlicensed; pseudo-; by-; occult; secret
sala-ampuja
; assassinator; poacher; assassin; snipe; bravo; sniper
salaa
secretly; sneakingly; in secret; encrypt; eavesdrop; privately; ; furtively; backstage; sub rosa; covertly; surreptitiously; hugger-mugger; sneakily; on the sly
salaat
; salaah; salat; salah; salaat
salailla
hide; conceal; hush up; sleek over; gloss over; whitewash
salassa
; secretly; in petto; under wraps; undisclosed
salassa oleminen
covertness; hiddenness
salassa pidetty
secret; surreptitious; cloak-and-dagger; hugger-mugger; hush-hush; undisclosed; hole-and-corner; clandestine; underground; undercover
salassa pidettävä
confidential; secret; esoteric
salassa pidetyt taustatiedot
inside information; details
salat
salaah; ; salah; salaat; salat
salata
inscribe; encipher; encode; cypher; code; cipher; write in code
sälä
junk; stuff; sundries; odds and ends; sundry

    Show declension

Example sentences with "sala", translation memory

add example
fi En usko, että sitä voidaan salata.- Miksi pitäisi?
en I don' t think you can keep it a secret
fi Siksi en voi salata mietintöä koskevia epäilyksiäni.
en Therefore, I cannot hide my misgivings about this report.
fi Niitä varten on luotava oikeudellinen kehys, koska tällainen muistuttaa mielestämme aivan liikaa salaista lakien säätämistä.
en We want to see a legal framework for them because we believe that this is far too much like secret law-making.
fi Emme salaa teiltä, että toivomme edelleen todellista kehitystä keinoissa, jotka helpottavat työpaikkojen luomista erityisesti pk-yrityksissä.
en We cannot hide from you the fact that we continue to hope for a genuine evolution of behaviour that will facilitate the creation jobs, especially in SMEs.
fi Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa annetut tai vastaanotetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja nauttivat samaa suojaa, joka vastaavanlaisille tiedoille taataan tiedot vastaanottaneiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja yhteisön toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä
en The data communicated or acquired in whatever form by virtue of this Regulation is covered by professional secrecy and shall benefit from the same protection accorded to similar date by the national legislation of Member State receiving them and by the corresponding provisions applicable to Community institutions
fi Hän tykkääJulia haluaa pitää sen salassa
en Julia doesn' t want anyone in the office to know about us
fi Liian salaista?
en Too esoteric?
fi Merellä tapahtuvalla jälleenlaivauksella vältetään asianmukainen lippu- tai rannikkovaltion suorittama valvonta, ja se on LIS-kalastusta harjoittavien toimijoiden tavanomainen tapa salata saaliidensa laittomuus
en Transhipments at sea escape any proper control by flag or coastal States and constitute a usual way for operators carrying out IUU fishing to dissimulate the illegal nature of their catches
fi Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot salataan kokonaan riippumatta siitä, siirretäänkö ne sähköisesti vai fyysisesti sähköisellä tallennusvälineellä asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille
en The Member State(s) concerned shall ensure that the data are fully encrypted, whether electronically transferred or physically transferred on an electronic storage medium from the external service provider to the authorities of the Member State(s) concerned
fi Legitimiteetin, jota sillä ei olisi, jos toimisimme salassa ilman avoimuutta, ilman vastuuta puheistamme ja teoistamme näiden neuvottelujen aikana.
en Legitimacy that it would not otherwise have if it were simply conducted in secret without any transparent way of working, without any accountability for what we are doing and saying during the course of these negotiations.
fi Kuulutukset esineistä salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten eivät ole yhteensopivia muiden kuulutusluokkien kanssa
en Alerts on objects for discreet or specific checks are not compatible with other categories of alerts
fi Kuulostaa siltä, että rehtori salaa asioita vanhemmilta
en Well, it sounds to me like the principalIs just hiding things from everybody
fi En halua salata sitä, että asia on erittäin arkaluonteinen kotimaassani.
en I do not want to hide the fact that this issue is very sensitive in my country.
fi Komission henkilöstölle annettiin vain yksi ohje: he eivät saaneet salata, jättää pois tai kaunistella mitään ja heidän oli osoitettava selvästi, missä ongelmia yhä esiintyy.
en The Commission staff were given just one instruction: they were not to conceal, omit or prettify anything, and they were to indicate clearly where problems still exist.
fi Jatkaisin jäsen Newton Dunnin kysymyksestä, joka liittyy neuvostossa salassa tehtäviin päätöksiin, ja kysyisin, voisiko ministeri mahdollisesti luetella ne maailman lainsäädäntöelimet, joihin hän viittasi ja joissa päätökset tehdään salassa?
en Just to follow on from Mr Newton Dunn's question regarding the decisions made in secret in the Council, could the Minister possibly list those legislatures in the world, that he referred to, where decisions are made in secret?
fi Voin vakuuttaa arvoisalle jäsenelle, ettei ole mitään tällaista salaista tavoitetta, ainakaan mitä minuun tulee.
en I can assure the honourable Member there is no secret agenda as far as I am concerned.
fi Luottamuksellisuus, jota sovelletaan yritysten salassa pidettäviksi luokittelemiin tietoihin direktiivin ‧/‧/EY ‧ artiklan mukaisesti
en the confidentiality that will be applied to data that companies have classified as confidential, taking account, for this purpose, of the provisions of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
fi Mitä hän salaa?
en I mean, what' s he hiding?
fi Olisi tekopyhää olla välittämättä tästä tiedosta, joka monen mielestä kannattaisi salata.
en These are facts that it would be hypocritical to ignore and that it suits many people to conceal.
fi Riskitekijänä ja mahdollisesti epäilyttävänä olisi erityisesti pidettävä kaikkia asiakkaiden yrityksiä toimia nimettöminä tai salata henkilöllisyytensä, kun kyseessä ovat tuotteet, joihin liittyvä riski on alhainen
en In particular, any attempt by customers in relation to low-risk products to act anonymously or hide their identity should be considered as a risk factor and as potentially suspicious
fi Karpaateilla tai esimerkiksi Unkarin Sajóládissa 30-40 prosenttia metsistä on jo hakattu salaa.
en In the Carpathians or, for example, in Sajólád, 30-40% of the forests have already been stolen.
fi Kun käsiteltävä asia ei ole julkisesti esillä tai sitä salaillaan, on erittäin vaikeaa saada yleinen mielipide asian puolelle ja saavuttaa enemmistön kannatus.
en Where an issue is not in view, or has been concealed, it is very difficult to mobilise public opinion and to achieve majority consent.
fi Mitä salaat, äiti?
en What are you hiding, mom?
fi Sitä paitsi juuri Euroopan oikeusasiamies totesi yhdessä Euroopan parlamentille antamassaan erityiskertomuksessa, ettei oikeudellista lausuntoa ole mitään järkeä salata silloin, kun se ei ole verrattavissa asianajajan ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon.
en Moreover, it was the European Ombudsman who noted, in one of his special reports to Parliament, that it makes no sense to keep legal opinions secret when they are not like communications between lawyers and clients.
Showing page 1. Found 1923 sentences matching phrase "sala".Found in 0.652 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.