Translation of "putovanje" into English

travel, journey, voyage are the top translations of "putovanje" into English. Sample translated sentence: Za potrebe ovog poglavlja, organizatori putovanja smatraju se putničkim agentima. ↔ For the purposes of this Chapter, tour operators shall be regarded as travel agents.

putovanje
+ Add

Croatian-English dictionary

 • travel

  noun

  act of travel(l)ing [..]

  Za potrebe ovog poglavlja, organizatori putovanja smatraju se putničkim agentima.

  For the purposes of this Chapter, tour operators shall be regarded as travel agents.

 • journey

  noun

  Dopustite mi da vas odvedem na malo putovanje kroz mnogo stvari koje ne razumijem.

  So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.

 • voyage

  noun

  Nema potrebe da vam pričam o važnosti ovog putovanja.

  It's unnecessary to underline the importance of this voyage.

 • Less frequent translations

  • trip
  • pilgrimage
  • tour
  • travelling
  • passage
  • expedition
  • ramble
  • traveling
  • wayfaring
  • pony-trekking
  • adventure
  • course
  • itineracy
  • peregrination
  • change of location
  • journeying
  • ocean trip
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "putovanje" into English

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Translations with alternative spelling

Putovanje
+ Add

Croatian-English dictionary

 • travel

  Verb verb noun

  movement of people between relatively distant geographical locations

  Za potrebe ovog poglavlja, organizatori putovanja smatraju se putničkim agentima.

  For the purposes of this Chapter, tour operators shall be regarded as travel agents.

Phrases similar to "putovanje" with translations into English

Add

Translations of "putovanje" into English in sentences, translation memory

Ostali podaci: uvršten na popis UN-a u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).
2011Other information: UN listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).
Sve vrste putovnica Ruske Federacije ili država članica (npr. putovnice za putovanje unutar države, putovnice državljana za putovanje u inozemstvo, nacionalne putovnice, diplomatske putovnice, službene putovnice i nadomjesne putovnice uključujući dječje putovnice),
- Passports of any kind of the Russian Federation or the Member States (e.g. domestic passports, citizens’ foreign passports, national passports, diplomatic passports, service passports and surrogate passports including children’s passports),
Putnik se sada okreće avionskim linijama, i prestaje doživljavati čin putovanja.
The traveler now turns to the airways, and thereby ceases to experience the act of traveling.
Osobito, činjenica da bi podnositelji zahtjeva podlijegali upozorenju o osobama za koje se traži uhićenje radi predaje ili izručenja ili upozorenju o osobama radi skrivenih provjera ili namjenskih provjera ne bi smjela spriječiti da im se izda odobrenje putovanja kako bi države članice poduzele odgovarajuće djelovanje u skladu s Odlukom Vijeća 2007/533/PUP (6).
In particular, the fact that applicants would be subject to an alert on persons wanted for arrest for surrender purposes or extradition purposes or to an alert on persons for discreet checks or specific checks should not prevent them from being issued with a travel authorisation with a view to Member States taking appropriate action in accordance with Council Decision 2007/533/JHA (6).
"""A svrha ovoga putovanja je uništiti čudovište s devet glava."""
‘And the purpose of our journey is to destroy a monster with nine heads.’
Imao je pršnjak-oklop, kacigu i lagani bambusov oklop, isto kao i njegova od putovanja zamazana pratnja.
He wore a breastplate, helmet, and light bamboo armor, like his equally travel-stained escort.
Dopustite mi da vas odvedem na malo putovanje kroz mnogo stvari koje ne razumijem.
So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.
Putnici mogu koristiti te kupone za drugo putovanje s istim prijevoznikom unutar roka koji je odredio prijevoznik.
Passengers can use these vouchers for another trip with the same carrier within a timeframe established by the carrier.
Putovanje vlakom
Travel by rail
Imamo dozvolu za putovanje.
We got the travel permits.
Ukidanje viza vrijedi za sve kategorije osoba (nositelje obične, diplomatske, službene i posebne putovnice) čija svrha putovanja ne uključuje obavljanje plaćene aktivnosti.
The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.
Član osoblja koji je na službenom putovanju mora prijaviti svaki obrok ili smještaj koji mu je platila ili troškove koje mu je nadoknadila jedna od institucija Zajednice, državna uprava ili vanjsko tijelo.
Where a staff member on mission is provided with a meal or accommodation free of charge or reimbursed by one of the Community institutions, an administration or outside body, this must be declared.
neprekidno praćenje vremena potrebnog svojim pilotima za putovanje na radno mjesto, raspoređivanje i put prije i tijekom bloka od sedam uzastopnih dana na dužnosti, kao potencijalnog uzroka kumulativnog umora;
Continuously monitor the time for commuting, positioning and travelling by its pilots before and during the block of seven consecutive duty days, as a potential source of cumulative fatigue.
Platno za tapiseriju ili vezenje, Pokrivači za putovanja [za pokrivanje koljena]
Canvas for tapestry or embroidery, Rugs (Travelling -) [lap robes]
Možemo si predstaviti da je takvo putovanje moglo izazvati zabrinutost i neizvjesnost, no Epafrodit (ne treba ga brkati s Epafrom iz Kolosa) bio je spreman izvršiti taj teški zadatak.
We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not to be confused with Epaphras of Colossae) was willing to carry out that difficult mission.
Nacionalna jedinica ETIAS-a može dostaviti Europolu relevantne dodatne informacije ili dokumentaciju koje je podnositelj zahtjeva dostavio u pogledu zahtjeva za odobrenje putovanja o kojem je tražio Europlovo mišljenje.
The ETIAS National Unit may transmit to Europol the relevant additional information or documentation provided by the applicant in relation to the request for travel authorisation for which Europol is consulted.
Kao, ĉemu sva ona putovanja u Švicarsku.
Like, what's with all those trips to Switzerland.
S druge strane, Richard Corliss iz magazina Time vjeruje da su aspekti putovanja kroz vrijeme i apokaliptični opis pretjerani klišeji.
Richard Corliss of Time magazine felt the film's time-travel aspect and apocalyptic depiction of a bleak future were clichés.
Željeznički prijevoznici tijekom putovanja daju putnicima najmanje informacije navedene u Prilogu II. dijelu II.
Railway undertakings shall provide the passenger during the journey with at least the information set out in Annex II, Part II.
Njoj, Majci Crkve i Kraljici mira, posvećujem i posebno misionarsko iskustvo što ću ga doivjeti sljedećih dana za apostolskog putovanja u Sjedinjene Američke Drave i prigodom posjeta Organizaciji ujedinjenih naroda, dok sve vas molim da me pratite svojom molitvom.
I also entrust to her, Mother of the Church and Queen of Peace, the special missionary experience which I shall be living in the next few days with my Apostolic Visit to the United States of America and my Visit to the United Nations Organization, while I ask you all to accompany me with your prayers.
(a) osnovni rizik odnosi se na pomoć pruženu osobama koja zapadnu u poteškoće prilikom putovanja, dok su izvan svojeg doma ili boravišta ili
(a) the main risk relates solely to the assistance provided for persons who fall into difficulties while travelling, while away from their home or their habitual residence; or
Kod velike količine snježnih oborina u kratkom vremenu i tijekom nekoliko dana ima snijega na kolnicima cesta , na parkiralištima ... Putovanje preko gorskih i planinskih predjela u zimskim je uvjetima nemoguće bez lanaca .
With large amounts of snow in short time and after a few days , snow covers roadways , parking lots ... Travelling through hill and mountain areas in winter conditions becomes impossible without the chains .
U izjavi se, u pogledu stvarnog plana putovanja (mjesta odmora, pretovara ili izlazne točke), navode razna mjesta i adrese; datumi i vremena dolaska i polaska; trajanje i razlozi zaustavljanja; eventualni razlozi nedosljednosti između stvarnog i predloženog plana putovanja i sva ostala zapažanja; te broj i razlozi ozljeda ili uginuća životinja tijekom prijevoza.
That declaration must indicate, as regards the actual itinerary (resting, transfer or exit points), the various places and addresses; arrival and departure dates and times; length of stops and reasons therefor; any reasons for differences between the actual and proposed itineraries and any other observations; and the number of and reason for any injuries or deaths during the transport.
To su manjeviše tek nacrti, autokarte ako želite, putovanja što ga svaki odvjetnik želi odrediti za svoj slučaj.
These are more or less blueprints—road maps, if you will, of the route each attorney wants to take with his or her case.
" Tu ce ostati dok im se ne izda potvrda o putovanju.
" They will remain within these boundaries unless given express permission to travel.