Translations into English:

 • bowel   
  (noun   )
 • gut   
  (verb, noun   )
 • guts   
  (noun   )
 • intestine     
  (noun   )

Example sentences with "musrana", translation memory

add example
mt ĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR
en RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
mt Sirolimus jiġi metaboliżżat b’ mod estensiv mill-isoenzimi CYP‧A‧ fil-ħajt tal-musrana u fil-fwied
en Sirolimus is extensively metabolised by the CYP‧A‧ isozyme in the intestinal wall and liver
mt Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Reazzjonijiet avversi addizzjonali ġew osservati f' pazjenti ttrattati b' aprepitant (‧ mg) għal nawseja u remettar ta ' wara l-operazzjoni u f' inċidenza akbar milli b' ondansetron: uġigħ fil-parti ta ' fuq ta ' l-addome, ħsejjes anormali fil-musrana, disartrija, dispnea, ipoestesja, insomnija, mijożi, nawseja, disturb i fis-seni, skonfort fl-istonku, tnaqqis fl-akutezza tal-vista, tħarħir
en Additional adverse reactions were observed in patients treated with aprepitant (‧ mg) for postoperative nausea and vomiting and a greater incidence than with ondansetron: abdominal pain upper, bowel sounds abnormal, dysarthria, dyspnoea, hypoaesthesia, insomnia, miosis, nausea, sensory disturbance, stomach discomfort, visual acuity reduced, wheezing
mt Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta ’ nuqqas ta ’ tolleranza għall-galactose, nuqqas ta ’ Lapp lactase jew li l-musrana ż-żgħira tagħhom ma tassorbix kif sippost il-glukosju-galactose, m’ għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali
en Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicinal product
mt Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir
en Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
mt Il-bużżieqa tal-awrina jew il-musrana l-għamja jintrabtu b'ħajta ħoxna jew spaga naturali
en The stuffed bladder or caecum is bound with natural thick thread or string
mt TOVIAZ m’ għandux jintuża wkoll f’ pazjenti bi: • żamma ta ’ l-awrina (diffikultà biex tagħmel l-awrina), • żamma gastrika (meta l-istonku ma jitbattalx sewwa), • glawkoma ostruttiva mhux ikkontrollata (pressjoni għolja fl-għajn anki bil-kura), • myasthenia gravis (marda tan-nervi li tikkawża indeboliment tal-muskoli), • indeboliment akut tal-fwied (mard tal-fwied akut), • kolite ulċerattiva severa (infjammazzjoni akuta tal-musrana l-kbira li tikkawża tiġriħ u fsada), • megacolon tossiku (kumplikazzjoni serja ħafna tal-kolite
en TOVIAZ should also not be used in patients with: urinary retention (difficulty in passing urine), gastric retention (when the stomach does not empty properly), uncontrolled narrow-angle glaucoma (increased eye pressure even with treatment), myasthenia gravis (a disease of the nerves causing muscle weakness), severe hepatic impairment (severe liver disease), severe ulcerative colitis (severe inflammation of the large intestine causing ulceration and bleeding), toxic megacolon (a very serious complication of colitis
mt Il-kisja timtela bil-mod bil-mili, u dan jiġi ppressat fil-bużżieqa tal-awrina jew fil-musrana l-għamja
en The stuffing is fed slowly into the casing, and pressed into the bladder or caecum
mt Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ l-annimali (għajr il-musrana tad-dudu tal-ħarir
en Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
mt Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi addittivi żootekniċi u mill-grupp funzjonali stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment ta’ l-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness
en The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group gut flora stabilisers, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in this Annex
mt Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi addittivi żootekniċi u mill-grupp funzjonali stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment ta’ l-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness
en The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group gut flora stabilisers, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that Annex
mt Wara għoti orali ta ’ doża waħda ta ’ ‧ mg, ‧ mg, u ‧ mg ta ’ pilloli ciprofloxacin, dan jiġi assorbit malajr u b’ mod estensiv, fil-biċċa l-kbira mill-musrana ż-żgħira, u konċentrazzjonijiet massima fis-serum jintlaħqu minn siegħa sa sagħtejn wara
en Following oral administration of single doses of ‧ mg, ‧ mg, and ‧ mg of ciprofloxacin tablets, ciprofloxacin is absorbed rapidly and extensively, mainly from the small intestine, reaching maximum serum concentrations ‧ hours later
mt Barra minn hekk, id-dejta in vitro għad-depożizzjoni ta ’ partiċelli ikbar flimkien ma ’ bijodisponibilità sistemika totali (pulmun u musrana) bħala AUC juru evidenza ta ’ ekwivalenza sistemika totali
en Moreover, the in vitro data for larger particle deposition together with the total (lung +gut) systemic bioavailability as AUC show evidence of overall systemic equivalence
mt Sirolimus huwa wkoll substrat għall-pompa li tarmi ’ l barra mediċini differenti, P-glikoproteina (P-gp) li tinsab fil-musrana ż-żgħira
en Sirolimus is also a substrate for the multidrug efflux pump, P-glycoprotein (P-gp) located in the small intestine
mt mikro-organiżmi jew sustanzi oħra definiti kimikament, li, meta jingħataw lill-annimali, ikollhom effett tajjeb fuq il-batterja li jkun hemm fil-musrana
en micro-organisms or other chemically defined substances, which, when fed to animals, have a positive effect on the gut flora
mt Leflunomide jiġi mibdul malajr fil-prodott metaboliku attiv, A‧, permezz tal-first pass metabolism (ftuħ taċ-ċirku) fit-tessut tal-musrana u l-fwied
en Leflunomide is rapidly converted to the active metabolite, A‧, by first-pass metabolism (ring opening) in gut wall and liver
mt It-tneħħija tal-ġewwieni ssir permezz tal-irbit tal-eżofagu u tarf il-musrana d-dritta
en Evisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anus
mt Madwar ‧ % ta ’ l-ammont li jinbela ’ (‧ % tad-doża totali) jeħles mill-eliminazzjoni tal-fwied u tal-musrana ta ’ l-ewwel passaġġ u jsir disponibbli b’ mod sistemiku
en About ‧ % of the amount swallowed (‧ % of the total dose) escapes hepatic and intestinal first-pass elimination and becomes systemically available
mt Fi studji kliniċi fejn Onsenal ittieħed sa perjodu ta ’ ‧ snin biex jiġu evitati polipi spontanji fil-musrana l-ħoxra, ġew osservati l-effetti sekondarji addizzjonali li ġejjin (l-effetti sekondarji mmarkati b’ asterisk kienu aktar komuni f’ dawn l-istudji milli fl-istudji dwar l-artrite
en In clinical studies where Onsenal was taken for up to ‧ years to prevent spontaneous colon polyps, the following additional side effects have been observed (side effects marked with an asterisk were more common in these studies than in arthritis studies
mt Il-prodott, karatteristikament, għandu forma ta' blokka rettangolari ċatta b'kisi tal-musrana ta' dijametru medju ta' ‧-‧ mm u tul ta' madwar ‧ cm
en The product characteristically has the shape of a flat rectangular block with a gut casing having an average diameter of ‧-‧ mm and a length of around ‧ cm
mt Effetti sekondarji inqas komuni u ġeneralment ħfief li jistgħu jaffettwaw bejn persuna u ‧ minn kull ‧ ġew innutati: tnaqqis fin-numru ta ’ ċelluli bojod tad-demm jew ċelluli ħomor tad-demm, raxx tal-ġilda, telf ħafif ta ’ xagħar, għeja, deni, debbulizza, ħedla, uġigħ ta ’ ras, tirżiħ jew sensazzjoni ta ’ tnemnim, tibdil fit-togħma, sturdament, nuqqas ta ’ rqad, nefħa fir-riġlejn, stitikezza, deidratazzjoni, feriti tar-riħ, infjammazzjoni ta ’ l-imnieħer u l-ħalq, infezzjoni fis-sider, depressjoni, problemi fl-għajnejn, infjammazzjoni tal-vini (tromboflebite), qtugħ ta ’ nifs, fsada mill-imnieħer, sogħla, mnieħer iqattar, fsada mill-musrana, ħruq ta ’ stonku, gass żejjed, ħalq xott, telf ta ’ kulur fil-ġilda, problema fid-dwiefer, uġigħ fil-ġogi, sider jew dahar u telf ta ’ piż
en Other less common and usually mild side-effects which may affect between ‧ and ‧ people in ‧ have been seen: decreases in the number of white blood cells or red blood cells, skin rashes, slight hair loss, weariness, fever, weakness, drowsiness, headache, numbness or tingling sensations, taste changes, dizziness, sleeplessness, swelling in the legs, constipation, dehydration, cold sores, inflammation of the nose and throat, chest infection, depression, problems with the eyes, inflammation of the veins (thrombophlebitis), shortness of breath, nose bleeds, cough, runny nose, bleeding from the gut, heartburn, excess wind, dry mouth, skin discolouration, nail disorder, pain in the joints, chest or back and loss of weight
mt kampjun tat-tunsilli u tal-musrana kif ukoll kampjun ta’ l-ileum jew tal-kliwi u kampjun ta’ ta’ l-inqas wieħed mill-lymph nodes li ġejjin
en a sample of tonsil and of spleen plus a sample of ileum or kidney and a sample of at least one of the following lymph nodes
mt Il-fibra tradizzjonalment tiġi kkonsmata bħala materjal mill-pjanti u għandha numru ta’ effetti fiżjoloġiċi ta’ġid bħal: tnaqqas il-ħin tat-tranżitu intestinali, iżżid l-ammont ta’ ippurgar, hija fermentabbli minn mikroflora fil-musrana, tnaqqas il-kolesterol totali fid-demm, tnaqqas il-livell ta’ kolesterol LDL fid-demm, tnaqqas il-glukożju fid-demm wara l-ikel, jew tnaqqas il-livelli ta’ l-insulina fid-demm
en Fibre has been traditionally consumed as plant material and has one or more beneficial physiological effects such as: decrease intestinal transit time, increase stool bulk, is fermentable by colonic microflora, reduce blood total cholesterol, reduce blood LDL cholesterol levels, reduce post-prandial blood glucose, or reduce blood insulin levels
Showing page 1. Found 233 sentences matching phrase "musrana".Found in 0.462 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.