pronunciation: IPA: /ˈʔɐwːɪ/

Translations into English:

 • hardy   
  (adjv   )
 • stout       
  (noun, adjv   )
 • strong           
  (adjv   )
 • vehement       
  (adjv   )
 • wholesome   
  (adjv   )

Other meanings:

 
strong

    Show declension

Example sentences with "qawwi", translation memory

add example
mt Għandha tingħata attenzjoni għal uġigħ ta ’ ras qawwi f’ daqqa li jixbah lill-emigranja, bħala sinjal possibbli ta ’ twissija
en Attention should be paid to sudden stabbing migraine-like headaches as a possible warning signal
mt Jinnota n-natura differenti taż-żieda attwali fil-prezzijiet taż-żejt meta mqabbla ma' dawk li seħħew filpassat, li kienu min naħa tal-provvista u li kienu tranżitorji; billi ż-żieda attwali fil-prezz taż-żejt għandha element sustanzjali li hu kkawżat miż-żieda mgħaġġla ħafna fid-domanda bħalma hemm fiċ-Ċina u wkoll mill-konsum qawwi fl-Istati Uniti, flimkien ma' l-inċertezzi fir-reġjuni li jipproduċu ż-żejt, u skarsezzi filprovvista kaġun ta' nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura; konsegwentement iż-żieda reċenti fil-prezzijiet għandha komponent sustanzjalment permanenti
en Notes the different nature of the present oil price increase compared to those that took place in the past, which were supply-side driven and transitory; whereas the present oil-price increase has a substantial element caused by rapidly growing demand such as China but also by high consumption in the United States, alongside uncertainties in oil-producing regions, and supply fall-outs caused by lack of investment in infrastructure; consequently the recent price increase has a substantially permanent component
mt Jinsisti li l-edukazzjoni tal-adulti għall-migranti tista' tippromwovi l-integrazzjoni kemm tal-migranti adulti u kif ukoll tat-tfal tagħhom u jisħaq għalhekk fuq il-bїonn li jiġi їviluppat bil-qawwi t-tagħlim tul il-ħajja għall-ġenituri migranti
en Insists that adult education for migrants can promote integration of both adult migrants and their children and stresses therefore the need to strongly develop lifelong learning for migrant parents
mt Hija ġiet stabbilita bħala parti fundamentali tal-bini tal-Ewropa b'fokus qawwi fuq il-komunità Ewropea tal-biedja
en It was conceived as a fundamental part of the European construction with a strong focus on the European farming community
mt Dwar il-politika strutturali: hemm każ qawwi li jiġġustifika t-twettiq ta » iżjed sforzi li jsostnu t-tkabbir potenzjali fiż-żona tal-euro
en Turning to structural policies, there is a strong case for undertaking further efforts to support potential growth in the euro area
mt Fil-Green Paper, il-Kummissjoni tibgħat messaġġ qawwi ħafna favur trasport ekoloġiku fil-bliet u l-KESE jaqbel ma' din il-pożizzjoni, filwaqt li jirrakkomanda li jiġu studjati inizjattivi konkreti oħra, fuq il-bażi ta' dawn l-esperjenzi pożittivi, billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-EIB u l-EBRD
en The Commission's Green Paper sends out a powerful message promoting eco-friendly urban transport, and the EESC agrees with this approach and recommends exploring other practical initiatives on the basis of positive experiences and through strengthened cooperation with the EIB and the EBRD
mt Il-barrieri għad-dħul jistgħu jirriżultaw minn varjetà wiesgħa ta' fatturi bħal ekonomiji ta’ skala u ambitu, regolamenti tal-gvern, speċjalment fejn jistabbilixxu drittijiet esklużivi, għajnuna mill-Istat, tariffi tal-importazzjoni, drittijiet ta' proprjetà intellettwali, il-proprjetà ta' riżorsi fejn il-provvista tkun limitata minħabba pereżempju limitazzjonijiet naturali, faċilitajiet essenzjali, il-vantaġġ ta' min jopera l-ewwel fis-suq u l-lealtà tal-konsumaturi lejn il-marka b’riżultat ta' reklamar qawwi fuq tul ta’ żmien
en Entry barriers may result from a wide variety of factors such as economies of scale and scope, government regulations, especially where they establish exclusive rights, state aid, import tariffs, intellectual property rights, ownership of resources where the supply is limited due to for instance natural limitations, essential facilities, a first mover advantage and brand loyalty of consumers created by strong advertising over a period of time
mt Il-CHMP irrakkomanda wkoll iż-żieda ta ’ l-istqarrija segwenti f’ sezzjoni ‧. ‧ tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC): “ F’ uġigħ kroniku mhux relatat mal-kanċer, jista ’ jkun preferibbli li tibda t-trattament b’ opijojdi qawwija li jirrilaxxaw ruħhom minnufih (eż. morfina) u li tagħti b’ riċetta roqgħa b’ fentanyl transdermali wara d-determinazzjoni ta ’ l-effikaċja u d-dożaġġ ottimu ta ’ l-opijojd qawwi. ”
en The CHMP recommended also adding the following statement in section ‧ of the SPC: In chronic non-cancer pain, it might be preferable to initiate the treatment with immediate-release strong opoids (e. g. morphine) and to prescribe fentanyl transdermal patch after determination of the efficacy and the optimal dosage of the strong opioid
mt Dasatinib hu inibitur subnanomolari qawwi tal-kinase BCR-ABL b' potenza f' konċentrazzjoni ta ' ‧. ‧. ‧ nM
en Dasatinib is a potent, subnanomolar inhibitor of the BCR-ABL kinase with potency at concentration of ‧-‧ nM
mt Wara ħafna snin ta » tkabbir monetarju qawwi, skond il-miżuri plawsibbli kollha, is-sitwazzjoni tal-likwidità fiż-żona ta » l-euro hi abbundanti
en Following several years of robust monetary growth, the liquidity situation in the euro area is ample by all plausible measures
mt Rarament, ir-raxx fil-ġilda jista ’ jkun qawwi u serju (sindromu Stevens Johnson
en Rarely, the skin rash can be severe and serious (Stevens Johnson syndrome
mt Min jikteb il-mediċina għandu jqis il-bżonn ta ’ żjieda għal doża li tkun meħtieġa meta Lamictal jerġa ’ jingħata lil pazjenti li jkunu waqfu milli jieħdu Lamictal għal xi raġuni, billi r-riskju ta ’ raxx qawwi hu assoċjat ma ’ dożi għolja fil-bidu li jeċċedu ż-żjieda ta ’ doża rakkomandata ta ’ lamotrigine (ara sezzjoni
en Prescribers should assess the need for escalation to maintenance dose when restarting Lamictal in patients who have discontinued Lamictal for any reason, since the risk of serious rash is associated with high initial doses and exceeding the recommended dose escalation for lamotrigine (see section
mt Fluvoxamine (‧ mg darba kuljum), inibitur qawwi ta ’ CYP‧A‧, naqqas it-tneħħija tal-plażma apparenti ta ’ duloxetine b’ madwar ‧ % u żied b’ ‧ darbiet l-AUCo-t
en Fluvoxamine (‧ mg once daily), a potent inhibitor of CYP‧A‧, decreased the apparent plasma clearance of duloxetine by about ‧ % and increased AUC‧-t ‧-fold
mt Il-politiki marbuta mal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija dwar kwistjonijiet kriminali tmexxew skont approċċ intergovernattiv, fi klima ta’ nuqqas ta’ fiduċja qawwi u b’konformità mar-regola tal-unanimità, u dan kollu jagħmel l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni komuni fil-livell Ewropew kumplikata ħafna
en Policies linked to police and judicial cooperation on criminal matters have been governed by an intergovernmental approach, in a climate of marked distrust and in accordance with the unanimity rule, which has made the adoption of common legislation at European level extremely complicated
mt Itenni l-oppożizzjoni li ilu jħaddan kontra l-piena tal-mewt fi kwalunkwe każ u f'kull ċirkostanza; ifakkar l-impenn qawwi tal-UE li taħdem favur l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt madwar id-dinja u għal darb'oħra jenfasizza li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt tikkontribwixxi għat-tisħiħ tad-dinjità tal-bniedem u għall-iżvilupp progressiv tad-drittijiet tal-bniedem
en Reiterates its long-standing opposition to the death penalty in all cases and under all circumstances; recalls the EU's strong commitment to working towards abolition of the death penalty everywhere and emphasises once again that abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and the progressive development of human rights
mt xi wħud minn dawk li jevalwaw enfasizzaw iż-żejjed l-analiżi finanzjarja, b’iffokar limitat fuq dak li kien qed jiġi miksub mill-programmi minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ dejta ta’ monitoraġġ, imma wkoll minħabba l-iffokar qawwi fuq l-infiq minħabba t-talbiet ta’ l-N
en some evaluators overemphasised financial analysis, with a limited focus on what was being achieved by the programmes because of the unavailability of monitoring data, but also because of the strong focus on spending due to the demands of N
mt il-lingwa għandha impatt qawwi fuq ix-xena ekonomika peress li huwa aktar faċli li jsir kummerċ ma' kumpanija barranija jekk wieħed ikun jaf il-lingwa tal-pajjiż fejn jinsab in-negozju
en language makes a big impact on the economy, since it is easier to do business with a foreign company if one knows the language of the country in which it is located
mt Dijagramma ‧: Raġġ baxx ta’ klassi E u raġġ baxx ta’ klassi W maħsuba unikament għat-traffiku fuq il-lemin, u raġġ qawwi. Il-linja mqiegħda fuq il-E u l-W tindika li dawn il-klassijiet ta’ raġġi baxxi huma żgurati min-naħa tas-sistema konċernata minn aktar minn unità ta’ installazzjoni waħda
en Figure ‧: in respect to the class E passing beam, the class W passing beam, designed for right-hand traffic only and a driving beam. The score above E and W indicates that these passing beam classes are provided on that side of the system by more than this installation unit
mt Minħabba li cinacalcet jintrabat b’ mod qawwi mal-proteini, l-emodijalisi mhix kura effettiva għal doża eċċessiva
en Since cinacalcet is highly protein-bound, haemodialysis is not an effective treatment for overdosage
mt Sinjali u sintomi ta ’ doża eċċessiva jistgħu jinkludu tqalligħ qawwi, rimettar qawwi u tnaqqis rapidu fil-livell ta ’ glucose fid-demm
en Signs and symptoms of overdose may include severe nausea, severe vomiting and rapidly declining blood glucose concentrations
mt Jekk tħoss li l-effett ta ’ NeuroBloc huwa qawwi wisq, jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib tiegħek
en If you have the impression that the effect of NeuroBloc is too strong or too weak, talk to your doctor
mt M' għandekx, tħalli lil tekniku jew lil speċjalista tal-għajnejn jeżaminalek għajnejk b’ dawl qawwi, għal ‧ jum wara injezzjoni b' Foscan
en You must not let an optician or ophthalmologist examine your eyes with bright lights for ‧ days after Foscan injection
mt Suġġett: Impenn qawwi tal-UE wara l-inċident ferrovjarju f’Viareggio
en Subject: A strong commitment from the EU following the Viareggio train disaster
mt biex jarmu skart fil-baħar (skart aċiduż qawwi)?
en To dump waste at sea (strong acid waste)?
mt Il-Komunità għandha interess komuni qawwi flimkien ma
en The Community has a strong common interest with gas supplying and transit countries in ensuring continued investments in gas supply infrastructure
Showing page 1. Found 2428 sentences matching phrase "qawwi".Found in 1.469 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.