pronunciation: IPA: /ˈʔɐwːɪ/

Translations into English:

 • strong           
  (Adjectival  ) (adjv   )
   
  capable of producing great physical force
 • hardy   
  (adjv   )
 • stout       
  (noun, adjv   )
 • vehement       
  (adjv   )
 • wholesome   
  (adjv   )
 • vivid       
  (adjv   )

Other meanings:

 
strong

    Show declension

Example sentences with "qawwi", translation memory

add example
mt Nisa li ma jovulawx minħabba nuqqas qawwi ta ’ LH u FSH
en Women with anovulation resulting from severe LH and FSH deficiency
mt Jekk għandek l-impressjoni li l-effett ta ’ Ventavis huwa qawwi jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek
en If you have the impression that the effect of Ventavis is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist
mt Il-kulur ewlieni huwa l-aħdar tal-lajm, ftit jew wisq qawwi skond meta jsir il-ħsad u l-istadju ta' maturazzjoni taż-żebbuġa
en The predominant colour is lime green, varying in intensity depending on the time of harvest and degree of maturity of the olives
mt Pazjent qabdu uġigħ qawwi fl-addome li kien ikkaġunat minn parti fil-kliewi li ma kellhiex l-provvista ta ’ demm meħtieġ (magħruf bħala infart tal-kliewi
en One patient developed severe abdominal pain which was caused by an area of the kidney that lacked the necessary blood supply (referred to as a renal infarct
mt KONXJI mill-impatt qawwi li l-attivitajiet tal-bniedem iħallu fuq l-istat ta
en CONSCIOUS of the profound impact of human activities on the state of the marine environment and the littoral and more generally on the ecosystems of areas having prevailing Mediterranean features
mt Il-birra għandha korp medju sa qawwi li bil-mod jeħles id-dijossidu tal-karbonju
en The beer has a medium to strong sharpness, with slow release of carbon dioxide
mt Minħabba l-iżvilupp teknoloġiku qawwi dinji f
en In view of the rapid technological developments in this industrial sector worldwide it is normal practice of the Member States authorities in charge of national defence to procure weapons and military materials from producers or other suppliers located in third countries
mt Ir-rapporti ta' evalwazzjoni interim dwar il-programm eżistenti Youth u l-konsultazzjoni pubblika dwar il-futur ta' l-attività tal-Komunità fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ jiżvelaw bżonn qawwi u f'xi rispetti li qiegħed jikber għat-tkomplija tal-kooperazzjoni u l-mobilità fil-qasam taż-żgħażagħ fuq livell Ewropew, u juru x-xewqa għal approċċ aktar sempliċi u flessibbli biex tiġi implimentata tali azzjoni
en The interim evaluation reports of the existing Youth Programme and the public consultation on the future of Community's activity in education, training and youth reveal a strong and in some respects growing need for continuing cooperation and mobility in the youth field at European level, and press for a simpler, more user-friendly and more flexible approach to implement such action
mt Bil-maqlub impedituri u mediċini li jġiegħlu iċ-CYP‧A‧ jaħdem iżjed qawwi jistgħu jaffetwaw sostanzjalment il-konċentrazzjonijiet tal-plażma ta ’ ivabradine (ara sezzjoni
en Inversely, potent inhibitors and inducers may substantially affect ivabradine plasma concentrations (see section
mt It-tkabbir fil-paga qabad b'mod qawwi fis-settur privat u ġie segwit mis-settur pubbliku fil-kuntest tat-tkabbir ekonomiku qawwi u suq tax-xogħol strett u bħalissa jirrappreżenta l-isfida ewlenija għall-ekonomija Estonjana
en Wage growth has picked up strongly in the private sector and was followed by the public sector in the context of rapid economic growth and a tight labour market and currently represents the main challenge for the Estonian economy
mt agrikoltura, industriji b'impatt ambjentali qawwi, enerġija, trasport
en agriculture, industries with high environmental impact, energy, transport
mt Il-prodott huwa indikat f’ uġigħ qawwi u kroniku li jista ’ jiġi immaniġġjat adegwatament biss bl-użu ta ’ analġesiċi tat-tip opjojdi
en The product is indicated in severe chronic pain which can be adequately managed only with opioid analgesics
mt Madankollu, jista ’ jkun hemm potenzjal għal interazzjoni ma ’ mediċini li jeħlu b’ mod qawwi maċ-ċelluli ħomor tad-demm eżempju, cyclosporin, tacrolimus
en However, there is potential for an interaction with drugs that are highly bound to red blood cells e. g. cyclosporin, tacrolimus
mt Dan it-tnaqqis fir-ritmu tul l-ewwel trimestru jidher li kien ħafna iżjed qawwi milli kien imbassar f' Marzu
en This weakening in the first quarter appears to have been significantly more pronounced than projected in March
mt Meta l-bieb tal-forn ikun ingħalaq, għandu jinżamm kurrent adegwat, imma mhux daqshekk qawwi li jtajjar is-sustanza mid-dixxijiet
en When the kiln door has been closed, an adequate draught must be maintained, but not so strong as to blow the substance out of the dishes
mt It-teħid flimkien ta ’ doża waħdanija ta ’ ‧ mg ta ’ celecoxib u ta ’ doża waħdanija ta ’ ‧ mg ta ’ fluconazole, inibitur qawwi ta ’ CYP‧C‧, jirriżulta f’ żieda medja fis-Cmax ta ’ celecoxib ta ’ ‧ % u f’ AUC ta ’ ‧ %
en Concomitant use of ‧ mg single dose of celecoxib and ‧ mg once daily of fluconazole, a potent CYP‧C‧ inhibitor, resulted in a mean increase in celecoxib Cmax of ‧ % and in AUC of ‧ %
mt Kruċjali għall-programmi huwa l-impenn qawwi għalihom fil-livell politiku u l-motivazzjoni tal-ħaddiema sabiex jieħdu sehem fil-proġetti ta' żvilupp
en Crucial to the programmes is a strong commitment to them at the political level and motivating workers to take part in development projects
mt Sustanzi li jikkaġunaw il-metaboliżmu CYP‧A L-għoti flimkien ta ’ TORISEL ma ’ rifampicin, inducer qawwi ta ’ CYP‧A‧, ma kellu l-ebda effett sinifikanti fuq is-Cmax ta ’ temsirolimus (konċentrazzjoni massima) u l-AUC (iż-żona taħt il-konċentrazzjoni vs. kurva tal-ħin) wara l-għoti ġol-vini, iżda naqqas is-Cmax ta ’ sirolimus b’ ‧ % u l-AUC b’ ‧ %, meta mqabbel mal-kura ta ’ TORISEL waħidha
en Agents inducing CYP‧A metabolism Co-administration of TORISEL with rifampicin, a potent CYP‧A‧ inducer, had no significant effect on temsirolimus Cmax (maximum concentration) and AUC (area under the concentration vs. time curve) after intravenous administration, but decreased sirolimus Cmax by ‧ % and AUC by ‧ %, compared to TORISEL treatment alone
mt L-aħħar imma mhux l-inqas, id-dritt ta' l-aċċess huwa limitat b'mod qawwi mill-mekkaniżmu ta' konsultazzjoni stabbilit fl-Artikolu
en Last but not least, the right of access is strongly limited by the consultation mechanism laid down in Article
mt Attakk qawwi u mgħaġġel ta` sensittività eċċessiva, li jinkludi reazzjonijiet ta` perikli għall-ħajja deher wara li reġa ’ ingħata Ziagen f`pazjenti li kellhom biss wieħed mis-sintomi ewlenin ta` sensittività eċċessiva (sintomi ta ’ raxx tal-ġilda, deni, sintomi gastrointestinali, respiratorji jew konstituzzjonali bħal letarġija u ħass ħażin) qabel ma twaqqaf Ziagen
en Hypersensitivity reactions with rapid onset, including life-threatening reactions have occurred after restarting Ziagen in patients who had only one of the key symptoms of hypersensitivity (skin rash, fever, gastrointestinal, respiratory or constitutional symptoms such as lethargy and malaise) prior to stopping Ziagen
mt Jekk, madankollu, l-analiżi kontrofattwali jissuġġerixxi li mingħajr l-għajnuna, l-investiment xorta waħda kien jitwettaq, kien x’kien il-każ, ukoll jekk possibbilment minn lokalità oħra (it-tieni xenarju), u jekk l-għajnuna tkun proporzjonali, l-indikazzjonijiet possibbli ta’ deformazzjonijiet bħal ma huma sehem qawwi tas-suq u żieda fil-kapaċità f’suq li l-prestazzjoni tiegħu hija inqas mil-livell standard, għandhom, fil-prinċipju, ikunu l-istess, irrispettivament mill-għajnuna
en If, however, the counterfactual analysis suggests that without the aid the investment would have gone ahead in any case, albeit possibly in another location (scenario ‧), and if the aid is proportional, possible indications of distortions such as a high market share and an increase in capacity in an underperforming market would in principle be the same regardless of the aid
mt Uġigħ qawwi f’ daqqa fis-sider li jista ’ jinfirex għall-id ix-xellugija
en Sudden severe pain in the chest with possible radiation to the left arm
mt Fil-każ ta' tagħmir ta' monitor-camera, id-distanza ta' identifikazzjoni (mm), il-kuntrast, il-firxa tad-dawl rifless, il-korrezzjoni tal-leħħ qawwi tad-dawl, il-kapaċità tad-displej (iswed u abjad/bil-kulur), il-frekwenza tat-tennija ta' l-immaġni, kemm ilaħħaq id-dawl tal-monitor: ...
en In the case of a camera-monitor device, the detection distance (mm), contrast, luminance range, glare correction, display performance (black and white/colour), image repetition frequency, luminance reach of the monitor: ...
mt Jiddispjaċih li tnaqqas l-appoġġ għall-programmi settorjali li għandhom effett multiplikatur qawwi, bħal Leonardo da Vinci, Socrates u Erasmus, peress li jenfasizzaw id-dimensjoni Ewropea u jiffaċilitaw listabbiliment ta' netwerks transnazzjonali
en Regrets that support for sectoral programmes with a strong multiplier effect such as Leonardo da Vinci, Socrates and Erasmus has been cut, since they accentuate the European dimension and facilitate the establishment of transnational networks
Showing page 1. Found 2428 sentences matching phrase "qawwi".Found in 0.481 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.