pronunciation: IPA: /ˈʔɐwːɪ/

Translations into English:

 • hardy   
  (adjv   )
 • stout       
  (noun, adjv   )
 • strong           
  (adjv   )
 • vehement       
  (adjv   )
 • wholesome   
  (adjv   )

Other meanings:

 
strong

    Show declension

Example sentences with "qawwi", translation memory

add example
mt Billi l-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea b'mod ripetut sostniet li, fuq il-bażi tar-riżultati tal-verifika tagħha, hija ta' l-opinjoni li waħda mill-kawżi prinċipali għal irregolaritajiet hija r-regoli u regolament ta' bażi, li ma jippermettux għal immaniġġjar ta' riskju xieraq u jfixklu b'mod qawwi l-infiq legali u regolari talfondi ta' l-UE
en Whereas the European Court of Auditors has repeatedly stated that, on the basis of its audit results, it is of the opinion that one of the main causes of irregularities are the underlying rules and regulations, which do not allow for an adequate risk management and strongly hinder the legal and regular expenditure of EU funds
mt • L-importanza li titkejjel it-tneħħija tal-kreatinina • Tagħrif fil-qosor dwar il-metodi ta ’ kif titkejjel it-tneħħija tal-kreatinina • Li ż-żidiet fit-transaminażi tas-serum jistgħu jseħħu f’ pazjenti ttrattati b’ Exjade o Il-bżonn għal testijiet tal-funzjoni tal-fwied qabel ma t-tabib jikteb ir-riċetta, imbagħad f’ intervalli ta ’ xahar jew aktar spissi jekk ikun hemm indikazzjonijiet kliniċi o Biex ma jinkitbux riċetti għall-pazjenti li jkollhom minn qabel mard qawwi tal-fwied o Il-bżonn biex jitwaqqaf it-trattament jekk ikun hemm żidiet persistenti u progressivi tal-enzimi tal-fwied. • Il-bżonn għal testijiet tas-smigħ u oftalmiċi kull sena • Il-bżonn għal tabella gwida li turi b’ mod ċar iċ-ċifri, qabel ma jinbeda t-trattament, tal-kreatinina fis-serum, it-tneħħija tal-kreatinina, proteinurja, enzimi tal-fwied, ferritina, bħal
en The importance of measuring creatinine clearance Brief overview of methods of measuring creatinine clearance That rises in serum transaminases occur in patients treated with Exjade o The need for liver function tests prior to prescription, then at monthly intervals or more often if clinically indicated o Not to prescribe to patients with pre-existing severe hepatic disease o The need to interrupt treatment if persistent or progressive increase in liver enzymes were noted. The need for annual auditory and ophthalmic testing The need for a guidance table highlighting pre-treatment measurements of serum creatinine, creatinine clearance, proteinuria, hepatic enzymes, ferritin, such as
mt Jilqa’ l-konklużjonijiet tar-rapport tal-ESPON dwar xenarji tal-iżvilupp tal-ġejjieni għat-territorju Ewropew sal-‧, li jġibu data tanġibbli li tappoġġja d-dibattitu tal-politika dwar il-forma tal-linji politiċi tal-UE u dawk nazzjonali, sabiex jinħolqu l-istrumenti adattati biex jilqgħu l-isfidi ġodda li jkollhom impatt lokali jew reġjonali qawwi, bħall-bidla demografika, il-konċentrazzjoni urbana, il-movimenti migratorji u l-bidla fil-klima, kif ukoll biex jiġu żviluppati l-aħjar kundizzjonijiet għal kwalità tajba tal-ħajja għaċ-ċittadini tagħhom
en Welcomes the conclusions of the ESPON report on future development scenarios for the European territory until ‧, which bring tangible data in support of the policy debate on the shape of EU and national policies, in orders to create the right instruments to meet new challenges having a major local or regional impact such as demographic change, urban concentration, migratory movements, and climate change, and to develop optimal conditions for a good quality of life for their citizens
mt Għalhekk jappoġġja l-impenn qawwi tar-reġjuni bħala bażi ta' appoġġ, u jittama li l-awtoritajiet reġjonali responsabbli jinkoraġġixxu lil bosta muniċipalitajiet li jinsabu fit-territorju tagħhom biex jiffirmaw il-Patt
en Therefore advocates a major role for regions and hopes that the competent regional bodies will encourage the numerous municipalities within their respective areas to take part
mt Wara ħafna snin ta » tkabbir monetarju qawwi, skond il-miżuri plawsibbli kollha, is-sitwazzjoni tal-likwidità fiż-żona ta » l-euro hi abbundanti
en Following several years of robust monetary growth, the liquidity situation in the euro area is ample by all plausible measures
mt Il-kulur ewlieni huwa l-aħdar tal-lajm, ftit jew wisq qawwi skond meta jsir il-ħsad u l-istadju ta' maturazzjoni taż-żebbuġa
en The predominant colour is lime green, varying in intensity depending on the time of harvest and the degree of maturity of the olive
mt Febuxostat intwera li jinibixxi b’ mod qawwi kemm il-forma ossidata kif ukoll dik ridotta ta ’ XO
en Febuxostat has been shown to potently inhibit both the oxidized and reduced forms of XO
mt Jitlob li jkun hemm impenn qawwi min-naħa tal-iskejjel u l-universitajiet Ewropej u min-naħa tal-gvernijiet Ewropej biex tiżdied b'mod sinifikanti l-mobilità tax-xogħol, pereżempju permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fin-netwerk tal-partijiet interessati msemmija mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha
en Calls for a strong commitment on the part of European schools and universities and of governments to significantly boosting job mobility, for example through their participation in the network of stakeholders mentioned by the Commission in its Communication
mt Rifabutin hu kkunsidrat bħala induttur anqas qawwi minn rifampicin
en Rifabutin is considered to be a weaker inducer than rifampicin
mt Jawgura lill-Barack Obama tas-suċċess billi ġie elett President tal-Istati Uniti tal-Amerika; ifakkar fl-impenn qawwi tiegħu għas-sħubija tranżatlantika li aċċenna għalih fid-diskors tiegħu f’Berlin f’Ġunju ‧, li fih qal li l-Amerika m'għandhiex sieħeb aħjar mill-Ewropa u żied li issa wasal iż-żmien li ningħaqdu flimkien ħalli negħlbu l-isfidi tas-seklu ‧; itenni l-istedina tiegħu lill-President Obama biex jindirizza lill-Parlament Ewropew fis-sessjoni matul l-ewwel żjara uffiċjali tiegħu fl-Ewropa
en Congratulates Barack Obama on his election as President of the United States of America; recalls his emphatic commitment to the transatlantic partnership made in his Berlin speech in July ‧, in which he said that America has no better partner than Europe and added that now was the time to join together to meet the challenges of the ‧st century; reiterates its invitation to President Obama to address the European Parliament in plenary during his first official visit to Europe
mt Teżamina wkoll l-opportunitajiet mifruxa pprovduti mill-UE għal kooperazzjoni politika, diplomatika u amministrattiva Anglo-Irlandiża u kemm il-mudell ta’ ħolqien ta’ paċi Ewropew intuża bħala sinjal qawwi għall-bidla pożittiva fl-Irlanda ta’ Fuq
en It also examines the wider opportunities provided by the EU for British-Irish political, diplomatic, and administrative cooperation and how far the European peace-making model was used as a beacon for positive movement in Northern Ireland
mt Problemi oħra jistgħu jkunu ftit li xejn xita, ftit li xejn riħ jew dawl tax-xemx qawwi ħafna waqt it-tnixxif
en Other problems may be too much rain, too little wind and excessively strong sunlight when drying
mt parti importanti tar-riżultati tal-grupp, stmata madwar EUR [‧-‧] miljun fl-‧ minn Dexia, tirriżulta minn riżultati ta’ teżorerija, u b’mod aktar partikolari mill-attivitajiet ta’ trasformazzjoni, possibbli permezz tal-inżul qawwi tal-kurva għall-maturitajiet ta’ inqas minn sena
en a significant proportion of the group’s results, estimated at approximately EUR [‧-‧] million in ‧ by Dexia, come from cash-flow and more specifically transformation activities, which are possible thanks to the sharp steepening of the curve for maturities at less than one year
mt APTIVUS, li jittieħed flimkien ma ' ritonavir, inaqqas b' mod qawwi l-livelli tad-demm ta ’ l-impedituri ta ’ l-enżimi protease ta ' l-HIV amprenavir, atazanavir, lopinavir u saquinavir
en APTIVUS, taken together with ritonavir, strongly decreases the blood levels of the HIV protease inhibitors amprenavir, atazanavir, lopinavir and saquinavir
mt Ġie rrapurat raxx f’ ‧ minn ‧ tifel u tifla (‧ %) li ġew ikkurati b’ efavirenz waqt perjodu ta ’ ‧ ġimgħa, u kien qawwi fi tliet pazjenti
en Rash was reported in ‧ of ‧ children (‧ %) treated with efavirenz during a ‧-week period and was severe in three patients
mt Id-domanda għall-liċenzi għall-esportazzjoni għal uħud mill-kwoti u l-gruppi tal-prodotti wriet żieda sinifikanti u taqbeż, xi kultant bil-qawwi, il-kwantitajiet disponibbli
en The demand for export licences for some quotas and product groups has shown a significant increase and exceeds, sometimes by far, the quantities available
mt Dik il-marda jista’ jkollha impatt qawwi fuq il-qligħ mit-trobbija tat-tjur
en That disease may have a severe impact on the profitability of poultry farming
mt Għandhom jitjiebu l-kooperazzjoni u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri, bl-inklużjoni ta’ element finanzjarju qawwi
en Cooperation and solidarity between Member States, including a strong financial component, needs to be improved
mt L-għajnuna għal intrapriżi ġodda u innovattivi ġiet introdotta biex titratta l-fallimenti tas-suq marbuta mal-informazzjoni mhux perfetta u asimmetrika, li jfixklu lil dawn l-intrapriżi b’mod partikolarment qawwi billi jfixklu l-kapaċità tagħhom li jirċievu fondi xierqa għal riskji kummerċjali innovattivi
en Aid for young innovative enterprises has been introduced to deal with the market failures linked with imperfect and asymmetric information, which harm these undertakings in a particularly acute way, damaging their ability to receive appropriate funding for innovative ventures
mt Fil-punti Emax, HV, HL u HR fil-każ ta’ raġġ qawwi; u
en to points Emax, HV, HL and HR in the case of a driving beam
mt jirrakkomanda bil-qawwi l-inklużjoni ta' sistema prattika ta' reviżjoni li tippermetti r-reviżjoni parzjali tad-Direttiva (pereżempju. il-kapitoli tekniċi u l-valuri limitu tal-emissjonijiet) permezz tal-proċedura ta' ko-deċiżjoni
en strongly advises the inclusion of a practical revision system which enables the partial revision of the Directive (e.g. the technical chapters and emission limit values) via the co-decision procedure
mt Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi titjib tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ta' zoni marittimi transkonfinali li huma ambjentalment sensittivi inklużi l-kontroll iktar qawwi (permezz ta' satellita) u l-monitoraġġ tal-vapuri
en Encourages the Commission to propose improvements to the legislation on the protection of environmentally sensitive cross-border marine areas, including stronger (satellite) surveillance and monitoring of ships
mt il-kultura, komponent essenzjali tal-ekonomija tal-għarfien, hija wkoll settur b'potenzjal ekonomiku qawwi, b'mod partikolari dwar l-industriji kulturali u kreattivi u dik tat-turiżmu kulturali sostenibbli
en culture, an essential component of the knowledge-based economy, is also a sector with strong economic potential, in particular with respect to cultural and creative industries and sustainable cultural tourism
mt Fuq bażi ta ’ din l-informazzjoni, għandha tingħata konsiderazzjoni bir-reqqa lill-benefiċċju mistenni ta ’ Agenerase mhux qawwi meta tkun qed tintgħażel l-aħjar kura għal tfal b’ esperjenza PI
en Based on these data, careful consideration should be given to the expected benefit of unboosted Agenerase when optimising therapy for PI experienced children
mt Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Gvern ta' l-Ukrajna biex jistabbilixxu Forum ta' Żvilupp Sostenibbli, li jkun miftuħ għar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, bil-bidla fil-klima bħala komponent qawwi, anke qabel ma sseħħ il-konklużjoni tan-negozjati dwar ftehima ta' kummerċ ħieles (FTA
en Calls on the Commission and the Government of the Ukraine to establish a Sustainable Development Forum, open to representatives of civil society, with a strong climate change component, even before the conclusion of the negotiations on a FTA
Showing page 1. Found 2428 sentences matching phrase "qawwi".Found in 0.83 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.