pronunciation: IPA: rɔx  

Translations into French:

 • raie       
  (Noun  f) (noun   )
   
  Animal du superordre Batoidea de la classe des poissons cartilagineux.
   
  De superorde Batoidea van platvissen waarin zich meer dan 500 verschillende soorten in 13 families bevinden.
 • ray   
  (noun   )

Picture dictionary

raie
raie
raie
raie

    Show declension

Example sentences with "rog", translation memory

add example
nl Het Fonds kan aan een vereniging van verwijzende instanties een subsidie toekennen ten bedrage van maximaal ‧ euro per jaar met het oog op de organisatie van de vertegenwoordiging van de verwijzende instanties in het ROG, onder meer in het kader van zorgbemiddeling en zorgafstemming
fr Le Fonds peut octroyer à une association d'instances de renvoi une subvention de ‧ euros par an au maximum, en vue de l'organisation de la représentation des instances de renvoi au sein du ROG, notamment dans le cadre de la médiation en matière de soins et de l'harmonisation des soins
nl ° het stimuleren van de actieve inzet van de in artikel ‧, ‧°, ‧° en ‧°, bedoelde leden van het ROG
fr ° de la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article ‧, ‧°, ‧° et ‧°
nl ° vijf vertegenwoordigers van de ROG's, namelijk één vertegenwoordiger per ROG, die is voorgedragen door het bestuursorgaan van het ROG
fr ° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG
nl Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald voor ‧ maart van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft, na voorlegging aan het Fonds van een verslag over de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, evenals van een financieel verslag over het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft
fr Le solde du montant de subvention est liquidé avant le ‧ janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention
nl Het ROG is verantwoordelijk voor de sturing, de evaluatie en de bijsturing van het proces van zorgafstemming
fr Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des corrections du processus d'harmonisation des soins
nl ° het informeren van de personen met een handicap aangaande de zorgvraagregistratie en de zorgbemiddeling, georganiseerd door het ROG
fr ° l'information de personnes handicapées sur l'enregistrement de la demande de soins et la médiation organisées par le ROG
nl Het verslag van die controle wordt bezorgd aan het bestuursorgaan van het ROG, vermeld in artikel ‧, eerste lid
fr Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, visé à l'article ‧, alinéa premier
nl Rog, kun je je waakhond terugroepen, alsjeblieft?
fr Hé, Rog!R- Rog, peux- tu rappeler ton chien de garde, s' il te plaît?
nl Ik zal niet lang blijven.Dat zweer ik, Rog
fr Chris- Je ne vais pas rester longtemps, je te le jure, Rog
nl De begunstigde van de steun is Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG (EPS), een consortium waartoe de petrochemische bedrijven BASF AG, Borealis Polymere GmbH, Clariant GmbH, OMV Deutschland GmbH, ROG, Vinnolit GmbH & Co. KG en Wacker Chemie GmbH en de LfA Förderbank Bayern behoren
fr Le bénéficiaire de l’aide est Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG [ci-après dénommé EPS], consortium comprenant les entreprises pétrochimiques BASF AG, Borealis Polymere GmbH, Clariant GmbH, OMV Deutschland GmbH, ROG, Vinnolit Gmbh & Co. KG et Wacker Chemie GmbH, ainsi que la LfA Förderbank Bayern
nl Doe je niet zo deugdzaam voor Rog, oké?
fr OK, ne sois pas condescendant, Rog '!
nl Per ROG zetelen twee ambtenaren van het Fonds, waaronder de ambtenaren bedoeld in artikel ‧, § ‧, ambtshalve in dit bestuursorgaan
fr Pour chaque ROG, deux fonctionnaires du Fonds, dont les fonctionnaires visés à l'article ‧, § ‧, siègent d'office dans ledit organe de direction
nl Het ROG richt zich tot de personen met een handicap die in de provincie wonen, evenals tot de personen met een handicap, die niet in de provincie wonen doch die vanwege het specifieke karakter van hun integratieproblematiek aangewezen zijn op opvang, behandeling en begeleiding die door een voorziening in de provincie aangeboden wordt
fr Le ROG s'adresse aux personnes handicapées qui habitent dans la province, et aux personnes handicapées qui n'habitent pas dans la province, mais qui, en raison du caractère spécifique de leur problématique d'intégration, dépendent de l'accueil, d'un traitement et de l'accompagnement assurés par une structure dans la province
nl Wacht even, Rog
fr Rog ', attends une seconde
nl Het ROG respecteert bij de uitvoering van zijn opdrachten de kwaliteitseisen betreffende de processen en de resultaten van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling en zorgafstemming, die door het Fonds worden vastgesteld
fr Lors de l'accomplissement de ses missions, le ROG respecte les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins et de l'harmonisation des soins, fixées par le Fonds
nl Hij is ondermeer verantwoordelijk voor het bewaken van de afstemming tussen de beleidsontwikkelingen binnen het ROG en het beleid van de minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen
fr Il est notamment chargé de surveiller l'harmonisation des développements de la politique au sein du ROG et de la politique menée par le ministre chargé de l'assistance aux personnes
nl het informeren en begeleiden van personen met een handicap in het kader van zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling, georganiseerd door het ROG
fr par l'information et l'accompagnement de personnes handicapées dans le cadre l'enregistrement de la demande de soins et de la médiation organisées par le ROG
nl Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen ‧ D-‧ Bad Oldesloe Tel
fr Tel.:‧ ‧ ‧ Malta VIRBAC S. A. ‧ère avenue ‧ m L. I. D CZ-‧ Praha ‧ Tel: ‧ ‧ Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen
nl Het Fonds wordt in het ROG vertegenwoordigd door een ambtenaar van niveau A, voor wie de deelname aan de werking van het ROG een voltijdse kernactiviteit is
fr Le Fonds est représenté au sein du ROG par un fonctionnaire de niveau A, la participation de celui-ci aux activités du ROG étant une activité essentielle à temps plein
nl Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald vóór ‧ januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft, na voorlegging aan het Fonds van een rapport inzake de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, evenals van een financieel verslag met betrekking tot het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft
fr Le solde du montant de subvention est liquidé avant le ‧ janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention
nl Het ROG in de provincie Vlaams-Brabant richt zich tevens tot de personen met een handicap, die hun woonplaats hebben in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en die opvang, behandeling en begeleiding vragen in een door het Fonds erkende voorziening
fr Le ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux personnes handicapées ayant leur domicile en Région de Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds
nl De leden van het ROG, bedoeld in artikel ‧,§ ‧, ‧°, ‧° en ‧°, verkiezen een bestuursorgaan, waarin elk van deze leden ten minste twee vertegenwoordigers heeft
fr Les membres du ROG visés à l'article ‧, § ‧er, ‧°, ‧° et ‧°, élisent un organe de direction, chacun de ces membres y ayant au moins deux représentants
nl Het registratie-en coördinatiepunt stelt de rapporten ter beschikking van de leden van het ROG, bedoeld in artikel ‧, §
fr Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la disposition des membres du ROG, visé à l'article ‧, § ‧er
nl Behoudens de opdrachten van het ROG in het kader van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning als omschreven in respectievelijk hoofdstukken IV, V,VI en VII, richt het een registratie-en coördinatiepunt op
fr Outre les missions du ROG dans le cadre de l'enregistrement des demandes d'aide, de la médiation des soins, de l'harmonisation des soins et de la planification des soins tels que définis aux chapitres IV, V, ‧ et VII, il créé un point d'enregistrement et de coordination
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "rog".Found in 0.492 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.