pronunciation: IPA: rɔx  

Translations into French:

 • raie       
  (Noun  f) (noun   )
   
  Animal du superordre Batoidea de la classe des poissons cartilagineux.
   
  De superorde Batoidea van platvissen waarin zich meer dan 500 verschillende soorten in 13 families bevinden.
 • ray   
  (noun   )

Picture dictionary

raie
raie
raie
raie

    Show declension

Example sentences with "rog", translation memory

add example
nl ° het vertegenwoordigen van de verenigingen van personen met een handicap in de werking van het ROG, in het bijzonder bij het bemiddelingsoverleg en bij het overleg met het oog op zorgafstemming, georganiseerd door het ROG
fr ° la représentation des associations de personnes handicapées au sein du ROG, en particulier lors de la concertation de médiation et de la concertation d'harmonisation des soins organisées par le ROG
nl De leden van het ROG, vermeld in artikel ‧, § ‧, ‧°, ‧° en ‧°, verkiezen een bestuursorgaan, waarin elk van die leden evenredig vertegenwoordigd is en elk lid minstens twee en maximaal vijf vertegenwoordigers heeft
fr Les membres du ROG visés à l'article ‧, § ‧er, ‧°, ‧° et ‧° élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq représentants
nl Aangezien de steun geen onmiddellijke gevolgen voor de productiekosten heeft en de vervoerskosten erbij komen, zullen de gevolgen voor de prijzen beperkt zijn. OMV en ROG zullen rechtstreeks concurreren met ethyleenproducenten in andere vestigingen langs het netwerk, maar de capaciteitstoename door OMV en Ruhr Oel is gering in verhouding tot de reeds beschikbare capaciteit in het ARG-gebied en de marktaandelen van de begunstigden zijn klein
fr L’aide n’ayant pas un impact direct sur le coût de production et les frais de transport, les effets sur les prix seront limités. OMV et ROG seront en concurrence directe avec les producteurs d’éthylène établis sur d’autres sites situés le long du parcours du réseau relié, mais l’augmentation des capacités d’OMV et de Ruhr Oel est faible par rapport aux capacités existantes dans la zone ARG et les parts de marché des bénéficiaires sont réduites
nl Ik zal niet lang blijven.Dat zweer ik, Rog
fr Chris- Je ne vais pas rester longtemps, je te le jure, Rog
nl Het ROG evalueert en brengt verslag uit over
fr Le ROG évalue et fait rapport sur
nl Arctische rog
fr Raie arctique
nl Dat zweer ik, Rog
fr Je ne vais pas rester longtemps, je te le jure
nl Het Fonds controleert de kwaliteit van de zorgbemiddeling en bezorgt het rapport van die kwaliteitscontrole aan het ROG
fr Le Fonds contrôle la qualité de la médiation en matière de soins et transmet le rapport de ce contrôle de la qualité au ROG
nl Het ROG is verantwoordelijk voor de sturing, de evaluatie en de bijsturing van het proces van zorgafstemming
fr Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des corrections du processus d'harmonisation des soins
nl Het rapport wordt ter beschikking gesteld van de leden van het ROG, bedoeld in artikel ‧, §
fr Le rapport est mis à la disposition du ROG, visé à l'article ‧, § ‧er
nl Wacht even, Rog
fr Rog ', attends une seconde
nl Het ROG heeft de volgende opdrachten
fr Le ROG accomplit les missions suivantes
nl Golfrog (Raja undulate) en witte rog (Rostroraja alba) in de EU-wateren van ICES-zones VI, VII, VIII, ‧ en X; en
fr la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, ‧ et X; et
nl ° vijf vertegenwoordigers van de ROG's, namelijk één vertegenwoordiger per ROG, die is voorgedragen door het bestuursorgaan van het ROG
fr ° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG
nl Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen ‧ D-‧ Bad Oldesloe Tel
fr Tel.:‧ ‧ ‧ Malta VIRBAC S. A. ‧ère avenue ‧ m L. I. D CZ-‧ Praha ‧ Tel: ‧ ‧ Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen
nl ° het stimuleren van de actieve inzet van de leden van het ROG, bedoeld in artikel ‧, ‧°, ‧° en ‧°
fr ° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article ‧, ‧°, ‧° et ‧°
nl Het ROG kan subregionale of thematische werkgroepen oprichten
fr Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou thématiques
nl Het verslag van die controles wordt eveneens bezorgd aan het ROG
fr Le rapport de ces contrôles est également remis au ROG
nl Ter uitvoering van het eerste lid wordt de overeenkomst betreffende de provincie Vlaams-Brabant, vermeld in artikel ‧, § ‧, gesloten tussen het Fonds, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en worden de voorzieningen die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest opvang, behandeling en begeleiding aanbieden, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie als leden betrokken bij het ROG in de provincie Vlaams-Brabant
fr En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand visée à l'article ‧, § ‧er, est conclue entre le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand
nl Met het oog op het vinden van een aanbod inzake opvang, begeleiding of behandeling van de zorgvragen, bedoeld in artikel ‧, organiseert het ROG een bemiddelingsoverleg waarbij de volgende actoren betrokken kunnen worden
fr Aux fins de trouver une offre en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement telle que visée à l'article ‧, le ROG organise une concertation de médiation, à laquelle les acteurs suivants peuvent être associés
nl ° het stimuleren van de actieve inzet van de leden van het ROG, vermeld in artikel ‧, § ‧, ‧° tot en met ‧°, in het zorgbemiddelingsproces
fr ° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article ‧, § ‧er, ‧° à ‧° inclus, dans le processus de la médiation des soins
nl Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald voor ‧ maart van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft, na voorlegging aan het Fonds van een verslag over de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, evenals van een financieel verslag over het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft
fr Le solde du montant de subvention est liquidé avant le ‧ janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention
nl Het verslag van die controle wordt bezorgd aan het bestuursorgaan van het ROG, vermeld in artikel ‧, eerste lid
fr Le rapport du contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article ‧, alinéa premier
Showing page 1. Found 79 sentences matching phrase "rog".Found in 0.424 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.