pronunciation:  

Translations into French:

 • maillon   
  (Noun  ) (noun   )
 • lien       
  (noun   ) []
   
  Connexion entre des lieux, des personnes, des évènements ou des choses.
   
  Een verbinding tussen plaatsen, personen, gebeurtenissen, of zaken.
 • chaînon   
  (noun   )
 • fermoir   
  (Noun  m) (noun   )

Similar phrases in dictionary Dutch French. (3)

De Zwakste Schakel
Le Maillon faible
geïntegreerde schakeling
circuit intégré
schakelen
tourner; donner; ouvrir; embrayer; commutateur; allumer; brancher; changer

Example sentences with "schakel", translation memory

add example
nl verheugt zich over het initiatief Horizon ‧ dat op de Top van Barcelona van ‧ groen licht heeft gekregen en dat gericht is op het terugdringen van de verontreiniging in de regio door tegen ‧ een inventaris op te maken van de voornaamste bronnen van vervuiling en ze uit te schakelen; wijst erop dat dit initiatief de mediterrane strategie voor duurzame ontwikkeling van ‧ kan aanvullen en een nieuw elan bezorgen
fr se félicite de l'initiative Horizon ‧ lancée lors du Sommet de Barcelone de ‧, visant à réduire le niveau de pollution dans la région en identifiant et en s'attaquant aux sources de pollution les plus significatives d'ici ‧; souligne que cette initiative est susceptible de compléter et de relancer la stratégie méditerranéenne de développement durable, approuvée en
nl De schakeling moet ontsteken mogelijk maken van de parkeerlichten aan dezelfde zijde van de trekker, zonder dat enig ander licht daardoor gaat branden
fr LE BRANCHEMENT DOIT PERMETTRE L
nl Er kunnen verschillende mechanismen en een ander soort kennis vereist zijn voor het aanpakken van andere problemen als racistisch materiaal, waartoe het nodig zou kunnen zijn andere soorten knooppunten die zich met deze zaken bezighouden in te schakelen
fr Différents mécanismes et compétences spécialisées peuvent être nécessaires pour s'attaquer à d'autres aspects tels que les contenus racistes; ils pourraient impliquer d'autres types de noeuds prenant en charge ces questions
nl Daarom moeten we zoeken naar nieuwe wegen om deze procedure te vereenvoudigen, desnoods door eisers toe te staan de eigen nationale rechter in te schakelen.
fr Il nous incombe dès lors de considérer de nouvelles façons de simplifier ces procédures, peut-être en permettant aux plaignants de recourir, le cas échéant, au système judiciaire de leur propre pays.
nl Voor de berekeningen werden evenwel gemiddelde wisselkoersen per maand gebruikt om de invloed van wisselkoersschommelingen zo veel mogelijk uit te schakelen
fr Il est signalé que les taux de change mensuels moyens ont été utilisés aux fins des calculs, ce qui a permis d
nl Schakel de ' DRKonqi ' uit om ' core dumps ' te verkrijgen
fr Désactiver le gestionnaire de pannes, pour obtenir des vidages mémoire (core dumps
nl Ik schakel de motoren uit
fr Je coupe les moteurs
nl Als de activering van de automatische klep faalt, moet de klep in de voor de desbetreffende toepassing veiligste werkwijze schakelen
fr Si l’activation de la vanne automatique échoue, la vanne doit se mettre dans le mode de fonctionnement le plus sûr pour l’application particulière
nl We vinden het belangrijk dat er een passende en toereikende compensatieregeling wordt getroffen om vissers in staat te stellen over te schakelen op meer selectieve en geschikte vangstapparatuur.
fr Il est important qu'une enveloppe suffisante soit réservée à l'indemnisation des pêcheurs afin qu'ils investissent dans du matériel de pêche plus sélectif et plus approprié.
nl Deze uitzondering geldt alleen als een verticale overeenkomst objectieve economische voordelen oplevert, de concurrentiebeperkingen onmisbaar zijn voor het realiseren van de efficiëntieverbeteringen, een billijk aandeel in de efficiëntievoordelen de gebruikers ten goede komt en de overeenkomst de partijen niet de mogelijkheid geeft voor een wezenlijk deel van de betrokken producten de mededinging uit te schakelen
fr Pour que cette dérogation soit applicable, l'accord vertical doit apporter des avantages économiques objectifs, les restrictions de la concurrence doivent être indispensables pour parvenir à ces gains d'efficience, les consommateurs doivent recevoir une partie équitable de ces gains et l'accord ne doit pas donner aux parties la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence
nl Schakelingen aan
fr Liaisons établies
nl in het geval van netwerken met schakelings-of routeringsfuncties wordt het NAP bepaald door middel van een specifiek netwerkadres, dat met een abonneenummer of-naam kan zijn verbonden
fr Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l
nl lood in soldeer voor netwerkinfrastructuurapparatuur voor schakelingen, signaalverwerking, transmissie en netwerkbeheer voor telecommunicatie
fr le plomb dans les soudures pour les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications
nl Tot slot is de beslissing van een producent om op de productie van LMP over te schakelen sterk afhankelijk van de prijzen waarvoor hij de verschillende typen PSF op de markt kan verkopen
fr Enfin, le fait qu’un producteur se tourne vers la production de fibres discontinues de polyesters thermofusibles dépend dans une grande mesure des prix de vente qu’il peut tirer des différents types de fibres synthétiques discontinues de polyesters sur le marché
nl Met de herziening van de Verordening inzake de gegevensverzameling wordt beoogdtegemoet te komen aan nieuwe behoeften die voortvloeien uit de noodzaak om over te schakelen op visserijbeheer (afgestemd op visvloten en -zonesin plaats vanvisbestanden) en op een milieugerichte aanpak van dat visserijbeheer.
fr La révision du règlement sur la collecte des données vise à répondre aux nouvelles exigences découlant de la nécessité de s'orienter vers une gestion de la pêche (axée sur les flottes et les zones de pêche plutôt que sur les stocks de poissons) et une approche écosystémique vis-à-vis de la gestion de la pêche.
nl Wij zijn van mening dat havens een fundamentele schakel in de Europese en trans-Europese vervoersnetwerken vormen, niet alleen vanuit het perspectief van het Europees concurrentievermogen ten opzichte van de rest van de wereld, maar ook met het oog op het intracommunautaire verkeer en de geïntegreerde ontwikkeling van het gehele Europese grondgebied.
fr Pour nous, les ports constituent une pièce fondamentale du réseau européen et transeuropéen des transports, non seulement dans la perspective de la compétitivité européenne au niveau de l'économie mondiale, mais aussi pour le trafic intracommunautaire et pour le développement intégré de tout le territoire européen.
nl Ik schakel over op de reserve frequentie
fr On passe sur les canaux de secours
nl Ik zou zelfs zover willen gaan dat het hier uiteindelijk de zwakste schakel van de duurzame ontwikkeling betreft.
fr Je dirais même plus, il s’agit définitivement là du maillon faible du développement durable.
nl Het cohesiebeleid is dankzij haar decentrale benadering en systeem van multilevel governance het enige EU-beleidsterrein dat kan fungeren als schakel tussen de lokale en regionale overheden en de doelstellingen van de EUROPA ‧-strategie en de nieuwe uitdagingen
fr avec son approche décentralisée et son système de gouvernance à multiniveaux, la politique de cohésion est l'unique politique de l'Union européenne permettant de relier les objectifs de la stratégie EUROPE ‧ et les nouveaux enjeux aux collectivités locales et régionales
nl het coördineren en het uitvoeren of laten uitvoeren van de schakelingen in het transmissienet die noodzakelijk zijn bij werken aan de installaties
fr la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des manoeuvres dans le réseau de transport nécessaires en cas de travaux sur les installations
nl Met dit compromis zal niemand zijn doelstellingen behalen: niet diegenen die streven naar de best mogelijke welzijnsnormen voor de dieren en evenmin diegenen die een realistisch kader willen scheppen waarbinnen de eierproducenten in de EU kunnen blijven concurreren of over kunnen schakelen op alternatieve fokmethoden, waarbij duurzame werkgelegenheid kan worden gegarandeerd.
fr En effet, les conditions requises ne répondent pas aux aspirations de ceux qui s'efforcent de mettre en place les meilleures normes possibles de bien-être, et ne constituent pas un cadre réaliste permettant aux producteurs d'oeufs de l'UE de demeurer compétitifs ou de modifier leurs méthodes d'élevage tout en conservant des niveaux durables d'emploi.
nl In dit gedeeltelijk gedereguleerd klimaat heeft alleen de laatste schakel van de keten (de luchtvaartmaatschappijen) een echt liberaliseringsproces moeten doorstaan en kunnen de overige schakels de inkomstenverliezen die zij door de afname van het vliegverkeer lijden al dan niet volledig opvangen door ofwel oneigenlijk gebruik te maken van het zgn. kostenverrekeningsbeginsel ofwel misbruik te maken van hun concurrentiepositie
fr Dans un environnement en partie libéralisé, où seul le dernier maillon de la chaîne (à savoir les compagnies aériennes) a fait l'objet d'une libéralisation en bonne et due forme, les autres composantes de la chaîne de valeur peuvent atténuer – en partie ou en totalité – les pertes de revenu générées par la diminution du trafic en recourant de manière impropre à ce que l'on appelle le principe de recouvrement des coûts, ou bien moyennant un abus de leur position concurrentielle
nl Het moet echter altijd mogelijk zijn deze dimlichten manueel in- en uit te schakelen
fr Toutefois, l’allumage et l’extinction manuels de ces feux doivent toujours être possibles
nl Schakel alles over op noodaggregaten
fr Mettez tout sur groupes électrogènes
nl STAD BRUSSEL.-Bij besluit van ‧ december ‧ wordt goedgekeurd de beslissing van ‧ november ‧ waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist de rekenplichtigecorrespondenten van beide taalstelsels in het Sociaal Handvest in hoedanigheid van administratieve assistenten (basisonderwijs) in te schakelen en het kader te wijzigen
fr VILLE DE BRUXELLES.-Par arrêté du ‧ décembre ‧ est approuvée la délibération du ‧ novembre ‧ par laquelle le conseil communal de la ville de Bruxelles décide d'insérer les correspondants-comptables des deux régimes linguistiques dans la Charte sociale en qualité d'assistants administratifs (enseignement fondamental) et de modifier le cadre
Showing page 1. Found 2320 sentences matching phrase "schakel".Found in 1.005 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.