pronunciation:  

Translations into French:

 • maillon   
  (Noun  ) (noun   )
 • chaînon   
  (noun   )
 • fermoir   
  (Noun  m) (noun   )
 • lien       
  (noun   ) []
   
  Connexion entre des lieux, des personnes, des évènements ou des choses.
   
  Een verbinding tussen plaatsen, personen, gebeurtenissen, of zaken.

Similar phrases in dictionary Dutch French. (4)

De Zwakste Schakel
Le Maillon faible
geïntegreerde schakeling
circuit intégré
schakelen
tourner; donner; ouvrir; embrayer; commutateur; allumer; brancher; changer; passer ses vitesses
zwakste schakel
maillon le plus faible; maillon faible

Example sentences with "schakel", translation memory

add example
nl Bij hen bestaat de vrees dat een richtlijn op Europees niveau door het creëren van onduidelijkheid, een extra schakel in het besluitvormingsproces over klinische proeven betekent.
fr Ces milieux craignent qu'une directive européenne, en créant une incertitude, ne crée un nouveau maillon dans le processus de décision sur les tests cliniques.
nl Het verkeer te land wordt zo ontlast, omdat er een nieuwe schakel wordt toegevoegd aan de intermodale vervoersketen.
fr Le trafic terrestre sera ainsi déchargé, car un autre maillon de la chaîne de transport intermodale sera complété.
nl Ik schakel de buitensensoren in
fr Les capteurs externes sont connectés
nl Als natuurlijke hulpbronnen schaars zijn en er relatief hoge investeringen nodig zijn om over te schakelen op nieuwe en hernieuwbare energievormen en zo decentraal mogelijke energievoorzieningen, moet bijzonder veel belang worden gehecht aan het beginsel dat het beschikbare geld vooral moet worden besteed aan de meest efficiënte klimaatstrategieën
fr Lorsque les ressources naturelles disponibles sont rares et que le passage à de nouveaux modes d'approvisionnement énergétique renouvelables et, dans toute la mesure du possible, décentralisés suppose des investissements relativement élevés, il faut tout particulièrement veiller à appliquer le principe d'une concentration des moyens financiers sur les stratégies les plus efficaces de lutte contre le changement climatique
nl de nick op bijvoorbeeld IRC van die persoon weet, schakel dan over naar & kopete;. Kies het menu Bestand Contact toevoegen. Activeer in de assistent het keuzevakje KDE-adresboek gebruiken en klik op Verder. Selecteer het juiste adresboek-item en klik weer op Verder. Nu kunt u de naam die getoond moet worden en de groep instellen voor & kopete;. In het volgende venster selecteert u welk protocol gebruikt moet worden als u meer dan één protocol ingesteld hebt. U kunt meer dan één protocol selecteren. Daarna zijn er nog enkele vragen, afhankelijk van het protocol, die u kunt beantwoorden
fr Si vous connaissez le protocole que l' utilisateur utilise, comme par exemple, l' IRC, ouvrez & kopete;. Allez dans le menu Fichier Ajouter un contact.... Dans l' assistant, cochez la case en bas intitulée Utiliser le carnet d' adresses de KDE pour ce contact et cliquez sur Suivant. Sélectionnez la bonne entrée de votre carnet d' adresses pour ce contact et cliquez sur Suivant. Maintenant vous pouvez introduire le nom et le groupe à qui il appartient pour & kopete;. À l' écran suivant, sélectionnez le protocole qui devrait être utilisé si vous êtes connecté à plus d' un protocole. Vous pouvez choisir plus d' un protocole. Après cela, en fonction du protocole choisi, il y aura d' autres questions auxquelles vous pouvez répondre si vous le souhaitez
nl Ik hoop dat de boeren, en met name de boeren in de nieuwe lidstaten - die nog geen tijd of geld hebben gehad om over te schakelen op een op industriële leest geschoeide landbouwproductie - beloond zullen worden voor hun traditionele productiemethoden.
fr J’espère que les agriculteurs, et en particulier ceux des nouveaux États membres qui n’ont pas encore eu le temps ou les moyens financiers d’industrialiser leur production agricole, seront récompensés pour leurs méthodes de production traditionnelles.
nl De ontwikkelingslanden in de wereld zijn gedwongen hun voedselbeleid te dereguleren en over te schakelen van de productie voor de eigen behoefte naar productie voor de export.
fr Les pays en voie de développement ont été obligés de libéraliser leur politique en matière d'alimentation, et de passer d'un système de production destiné à subvenir au besoins nationaux à une production destinée à l'exportation.
nl De cruciale schakel tussen duurzame ontwikkeling en milieubescherming ontbreekt dan ook nog altijd.
fr Le lien essentiel entre le développement soutenable et la protection environnementale est donc toujours absent.
nl De solidariteitsketen van de Unie wordt op dit moment op de proef gesteld, en wij weten dat een keten zo sterk is als zijn zwakste schakel.
fr La chaîne de solidarité de l'Union est actuellement à l'épreuve, et nous savons tous que la force d'une chaîne est celle du maillon le plus faible.
nl versterking, via administratieve samenwerking (artikel ‧ van het EG-Verdrag), van de dialoog tussen de lidstaten, wederzijdse kennis van rechtsstelsels, gebruikmaking van de dialoogprocedure om de nationale parlementen en het Parlement in te schakelen, met name als er problemen ontstaan bij de uitvoering van EU-strategieën en maatregelen die van invloed zijn op de RVVR
fr renforcement, par la coopération administrative (article ‧ du TCE), du dialogue entre les États membres, de la connaissance réciproque des systèmes juridiques, du lancement de la procédure de dialogue visant à associer les parlements nationaux et le Parlement européen, notamment en cas de difficultés dans la mise en œuvre des stratégies et des mesures de l'Union affectant l'ELSJ
nl Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas een onmisbare schakel is voor de inwerkingstelling van de bepalingen van voornoemde wet van ‧ april
fr que la mise en place de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est une étape indispensable à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du ‧ avril ‧ précitée
nl omhoog schakelen
fr Aller sur le bureau au-dessus
nl Beschikken de boeren over voldoende geld om bij twijfel een veearts in te schakelen? Waren de reacties van de Europese Commissie en de lidstaten afdoende?
fr Les revenus des éleveurs leur permettent-ils de faire appel à un vétérinaire lorsqu'ils ont un doute ? La réaction de la Commission européenne et les réactions nationales ont-elles été à la hauteur du défi ?
nl Het is de bedoeling dat de werkgever die voor zijn loonbeheer op de euro wenst over te schakelen dit op ieder moment van de overgangsfase (van ‧ januari ‧ tot ‧ december ‧) kan doen en dat de werknemers daarbij de garantie hebben dat een en ander gebeurt met naleving van hun rechten inzake loon, premies, vergoedingen en andere in geld waardeerbare voordelen
fr L'objectif est de faire en sorte que l'employeur qui le souhaite puisse basculer sa gestion salariale en euro à un moment quelconque de la phase transitoire qui va du ‧er janvier ‧ au ‧ décembre ‧, tout en donnant aux travailleurs la garantie que ce basculement se fait dans le respect de leurs droits en terme de salaires, primes, indemnités et autres avantages évaluables en argent
nl Jullie schakelen haar uit
fr Eliminez- la
nl Vanaf nu wordt iedere schakel in de voedselketen onderdeel van een geïntegreerd productieproces.
fr Désormais, tout maillon de la chaîne alimentaire fera partie intégrante du processus de production.
nl Het gaat erom de betrokkenen erbij in te schakelen en zakelijk op gerechtvaardigde bezwaren in te gaan.
fr Il s'agit d'associer les participants, d'accepter impartialement les objections justifiées.
nl De TEC-waarde toont aannamen over hoeveel uur per dag het apparaat in gebruik is, het gebruikspatroon gedurende die uren en de verstekwaarde voor de inschakelvertraging die het apparaat gebruikt om over te schakelen naar lagere energiestanden
fr Les valeurs TEC sont le résultat d’hypothèses concernant le nombre d’heures d’utilisation de l’appareil par jour, le schéma d’utilisation pendant ces heures et les délais prévus par défaut sur l’appareil pour le passage à des modes à plus faible consommation
nl De richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG zijn er niet op gericht de opleidingen en de voorwaarden voor het uitoefenen van de beroepen waarop zij van toepassing zijn gelijk te schakelen
fr Les directives ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE ne sont pas fondées sur une coordination des formations et des conditions d'exercice des professions auxquelles elles s'appliquent
nl Het zou erg vernederend zijn als de Europese Unie in een poging om alle nationale economieën gelijk te schakelen en te sturen, de nieuwe landen zou dwingen tot belastingverhogingen en omvangrijke hervormingen van het sociale stelsel in een tempo dat zij zelf niet willen.
fr Mais surtout, il serait très dommageable que, dans une tentative d’uniformiser et de diriger les économies nationales, l’UE oblige les nouveaux pays à introduire des hausses d’impôts et des réformes profondes des aides sociales à un rythme qu’ils désapprouveraient eux-mêmes.
nl uitmeten van elektrische schakelingen
fr mesures de connexions électriques
nl ° « voertuig uitgerust met een automatische schakeling », elk voertuig waarbij de overbrengingsverhouding tussen motor en wielen slechts door het bedienen van het gas-en rempedaal wordt gewijzigd
fr ° les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique » désignent tout véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues
Showing page 1. Found 2320 sentences matching phrase "schakel".Found in 0.631 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.