pronunciation: IPA: ˈɡruzjja /ˈɡruzja/  

Translations into English:

 • Georgia     
  (Proper noun  ) (name, noun   ) []
   
  country
   
  Georgia (country)
   
  A country in West Asia or East Europe, with capital Tbilisi.
   
  Państwo w zachodniej Azji lub wschodniej Europie.
   
  geogr. geografia państwo na Kaukazie, ze stolicą w Tbilisi;
   
  country

Did you mean: gruzja

Picture dictionary

Georgia
Georgia

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

gruzja
georgia

    Show declension

Example sentences with "Gruzja", translation memory

add example
pl Wojna z Rosją w sierpniu ubiegłego roku, o której już tu wspomniano, pozostawiła rany w całym regionie, a Gruzja wciąż zmaga się z kluczowymi problemami, takimi jak podstawowe potrzeby ponad 200 tysięcy wysiedlonych osób, z których część została przesiedlona już na początku lat dziewięćdziesiatych XX wieku.
en The war with Russia in August last year, which was just mentioned, left wounds across the whole region and Georgia is still struggling with basic issues such as the essential needs for more than 200 000 displaced people, some of them already uprooted since the beginning of the 1990s.
pl Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj *
en EC-Georgia, Lebanon, Maldives, Moldova, Singapore and Uruguay Agreements: Protocols amending the agreements on certain aspects of air services following the accession of Bulgaria and Romania *
pl W ciągu ostatnich tygodni zobaczyliśmy, że Pakistan, Gruzja i inne części świata cierpią pod wpływem nowych form oporu przeciwko kontrolom demokratycznym, nowych zagrożeń odnoszących się do wolności prasy i przede wszystkim unicestwieniu woli ludzi do bycia słyszanym i uznanym w ramach tych sieci.
en We have seen in recent weeks that Pakistan, Georgia and other parts of the world are suffering from new forms of resistance towards democratic controls, new threats regarding the freedom of the press, and, most importantly of all, the annihilation of the will of the people to be heard and to be recognised within those networks.
pl Gruzja będzie mogła wrócić na proeuropejską i demokratyczną ścieżkę i stać się atrakcyjna dla innych krajów w regionie tylko jeśli zachowa ideały, za którymi opowiedziała się w czasie rewolucji róż.
en Georgia will only be able to return to the pro-European and democratic path and become attractive to other countries in the region if it upholds the ideals it embraced during the Rose Revolution.
pl Zanim Waszyngton, idąc w ślady Nowego Jorku, zażąda, by Gruzja na Kaukazie była nazywana "Byłą Radziecką Republiką Gruzji”, moglibyśmy wyrazić nasz brak aprobaty dla takich praktyk i postarać się znaleźć rozwiązanie dla "M.”.
en Before Washington follows New York and demands that the Georgia in the Caucasus should be called the 'former Soviet Republic of Georgia', we could express our dissatisfaction with such practices and work to find a solution for 'M.'.
pl Gruzja jest dziś postrzegana jako kraj dynamicznie rozwijającej się gospodarki.
en Today Georgia is regarded as a country with a dynamically developing economy.
pl Jednak do dziś sytuacja nie uległa całkowitemu uspokojeniu i musimy w dalszym ciągu apelować do wszystkich gruzińskich przywódców, reprezentujących wszystkie opcje polityczne, o wznowienie i kontynuowanie dialogu; musimy apelować do władz o wysłuchanie głosu opozycji; musimy też apelować do opozycji, która w trakcie tych wyborów uzyskała wiarygodność, o przyjęcie na siebie swojej części odpowiedzialności za proponowanie kompromisowych rozwiązań, ponieważ Gruzja naprawdę musi wrócić do punktu, w którym już była - miejsca, jakie zajmowała po rewolucji róż - miejsca kraju, który już zamknął księgę pełną gwałtów i braku stabilności.
en Today, however, the situation has not been settled at all, and we must continue to appeal to Georgia's leaders, on all political sides, to resume and continue the dialogue; we must appeal to the authorities to hear the opposition's claims; and we must appeal to the opposition, which gained credibility during these elections, to assume its share of the responsibility for suggesting compromises, because Georgia really needs to get back to where it was before, the place it occupied after the Rose Revolution, that of a country that has turned the page on violence and instability.
pl Gruzja może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, w przypadku gdy
en Georgia may refuse, revoke, suspend or limit the authorisations or permissions of an air carrier designated by a Member State where
pl Najbardziej popularna teoria mówi, że jest on zaufanym łącznikiem w przemycaniu materiałów wojennych do krajów zaprzyjaźnionych z Ameryką, takich jak Gruzja
en The most popular theory sees him as an advanced contact in the smuggling of war materials to America- friendly countries, like Georgia
pl Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Gruzji dotycząca usług lotniczych, podpisana w Tbilisi dnia ‧ czerwca ‧ r. (data wejścia w życie: ‧ listopada ‧ r.), zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–Cypr
en Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of Georgia relating to Air Services signed at Tbilisi on ‧ June ‧ (date of entry into force: ‧ November ‧), hereinafter referred to as the Georgia-Cyprus Agreement in Annex II
pl Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek środki lub gdy tylko będzie to możliwe, w przypadkach stosowania ustępu ‧, Wspólnota lub Gruzja, zależnie od okoliczności, dostarcza Wspólnemu Komitetowi wszelkie odnośne informacje w celu znalezienia rozwiązania odpowiadającego obu Stronom, zgodnie z tytułem
en Before taking any measures, or in cases to which paragraph ‧ applies as soon as possible thereafter, the Community or Georgia, as the case may be, shall supply the Joint Committee with all relevant information with a view to seeking a solution acceptable to both Parties as provided for in Title
pl Nazywam się Gruzja
en My name is Georgia
pl Tbilisi, Gruzja
en Tbilisi, Georgia
pl Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. (głosowanie)
en EC-Georgia Partnership and Cooperation Agreement (vote)
pl Artykuły ‧ i ‧ Umowy Gruzja–Belgia
en Articles ‧ and ‧ of the Georgia-Belgium Agreement
pl Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja: Evgeni Kirilov
en Delegation to the EU-Armenia, EU-Azerbaijan and EU-Georgia Parliamentary Cooperation Committees: Evgeni Kirilov
pl Chcę powiedzieć, że on już bardzo dużo zmian wprowadził i Gruzja dzisiaj a Gruzja sprzed paru lat to jest zupełnie inny kraj.
en I would like to say he has already brought in very many changes, and the Georgia of today and the Georgia of a few years ago are completely different countries.
pl Umowa o transporcie lotniczym między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Gruzji, podpisana w Bonn dnia ‧ czerwca ‧ r. (data wejścia w życie: ‧ listopada ‧ r.), zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–Niemcy
en Air Transport Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Georgia signed at Bonn on ‧ June ‧ (date of entry into force: ‧ November ‧), hereinafter referred to as the Georgia-Germany Agreement in Annex II
pl Na koniec chciałem powiedzieć, że z zadowoleniem przyjmuję deklarację sojuszu o otwartości na współpracę z Rosją, przy jednoczesnym podkreśleniu gotowości sojuszu do otwartości i przyjęcia nowych państw takich jak np. Gruzja.
en Finally, I would like to say that I welcome the NATO declaration on openness to cooperation with Russia, a declaration which also stresses NATO's readiness to be open and to receive new states, such as Georgia, for example.
pl Decyzja Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zawarcia umów dotyczących handlu wyrobami włókienniczymi z niektórymi państwami trzecimi (Republika Białorusi, Królestwo Nepalu, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Chińska Republika Ludowa, Ukraina, Arabska Republika Egiptu
en Council Decision of ‧ December ‧ on the conclusion of Agreements on trade in textile products with certain third countries (Republic of Belarus, Kingdom of Nepal, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, People
pl Artykuł ‧ Umowy Gruzja–Austria
en Article ‧ of the Georgia-Austria Agreement
pl Wiele wskazuje na to, że Gruzja i Rosja znalazły się niedawno na krawędzi konfliktu zbrojnego.
en There are strong indications that Georgia and Russia were recently on the brink of armed conflict.
pl Gruzja w polityce Unii Europejskiej
en Georgia in European Union policy
pl Artykuł ‧ Umowy Gruzja–Zjednoczone Królestwo
en Article ‧ of the Georgia-UK Agreement
pl na piśmie. - Gruzja przeżyła niewiarygodną recesję, szczególnie po konflikcie z Rosją w 2008 roku.
en in writing. - Georgia has been subjected to an incredible downturn, especially following the 2008 conflict with Russia.
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "Gruzja".Found in 0.21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.