pronunciation: IPA: ˈɡruzjja /ˈɡruzja/  

Translations into English:

 • Georgia     
  (Proper noun  ) (name, noun   ) []
   
  country
   
  Georgia (country)
   
  A country in West Asia or East Europe, with capital Tbilisi.
   
  Państwo w zachodniej Azji lub wschodniej Europie.
   
  geogr. geografia państwo na Kaukazie, ze stolicą w Tbilisi;
   
  country

Picture dictionary

Georgia
Georgia

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

gruzjageorgia

    Show declension

Example sentences with "Gruzja", translation memory

add example
Inne informacje: (a) Inne lokalizacje zagraniczne: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria. (b) U.S. Federal Employer Identification: ‧-‧. (c) numer VAT: BE ‧,‧,‧. (d) adresy w Belgii takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l i Fondation Secours Mondial vzw. od ‧ rOther information: (a) Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria. (b) U.S. Federal Employer Identification: ‧-‧. (c) V.A.T. Number: BE ‧,‧,‧. (d) Belgian addresses are those of Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l and Fondation Secours Mondial vzw. since
Jednym z omawianych przez nas krajów była Gruzja i pokrzepiająca była informacja, że poczyniono spore postępy w działaniu na rzecz szczególnej grupy społecznej pozbawionej głosu, czyli dzieci niepełnosprawnych, zarówno umysłowo, jak i psychicznie oraz młodzieży. Jednocześnie przygnębia informacja, że osoby zainteresowane uważają, iż z powodu konfliktu ich sytuacja jest gorsza niż 10 lat temu.One of the countries we spoke about was Georgia, and it was really refreshing to hear how much progress had been made for a particular group of individuals with no voice - children with disabilities, both intellectual and physical, and young adults - but also deeply depressing to learn that those involved believe that they are now set back by 10 years because of the conflict.
Umowa dotycząca usług lotniczych między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Władzami Wykonawczymi (Rządem) Gruzji, podpisana w Tbilisi dnia ‧ września ‧ r., zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–Zjednoczone KrólestwoAgreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Government of the Executive Authority (Government) of Georgia relating to Air Services signed at Tbilisi on ‧ September ‧, hereinafter referred to as Georgia-United Kingdom Agreement in Annex II
Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego- BSEC (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Gruzja, Grecja, Republika Mołdowy, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina; ‧ obserwatorów, w tym Unia Europejska i Stany Zjednoczone); realizuje wielostronne inicjatywy polityczne i gospodarcze mające na celu ułatwianie interakcji pomiędzy państwami-członkamiOrganisation of the Black Sea Economic Cooperation- BSEC (Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Russia, Serbia, Turkey, Ukraine; ‧ observers, including the EU and USA) implements multilateral political and economic initiatives aimed at fostering interaction among Member States
Gruzja na arenie międzynarodwej i jej euroatlantyckie aspiracjeGeorgia in the international relations and its euro-Atlantic aspirations
Siedem lat temu Gruzja formalnie była niepodległym państwem, lecz wciąż należała do świata strachu i nienawiści.Seven years ago, Georgia was formally an independent state, but it was still part of this world of fear and hatred.
Te kraje właśnie - Ukraina, Mołdawia i Gruzja - nie otrzymały oficjalnie nawet map drogowych, o co już w tym Parlamencie Europejskim apelowaliśmy w czasie tej kadencji.These countries - Ukraine, Moldova and Georgia - have not even officially received road maps, which is something we have already appealed for during the present term of office of the European Parliament.
Przegrała Gruzja, chociaż może pocieszyć się wsparciem rosyjskiego kościoła prawosławnego, który w dalszym ciągu twierdzi, że mieszkańcy Abchazji i Południowej Osetii są obywatelami Gruzji.The loser is the Georgian State although, incidentally, it can console itself with the support of the Russian Orthodox Church, which continues to assert that Abkhazians and South Ossetians are Georgian citizens.
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, JemenGeorgia, Armenia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank and Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen
Zanim Waszyngton, idąc w ślady Nowego Jorku, zażąda, by Gruzja na Kaukazie była nazywana "Byłą Radziecką Republiką Gruzji”, moglibyśmy wyrazić nasz brak aprobaty dla takich praktyk i postarać się znaleźć rozwiązanie dla "M.”.Before Washington follows New York and demands that the Georgia in the Caucasus should be called the 'former Soviet Republic of Georgia', we could express our dissatisfaction with such practices and work to find a solution for 'M.'.
mając na uwadze, że Gruzja i Armenia doświadczyły w ostatnich latach silnego wzrostu gospodarczego, a gospodarka Azerbejdżanu należy do najszybciej rozwijających się na świecie, z wzrostem PNB w wysokości ‧,‧ % w ‧ r., spowodowanym głównie rezerwami gazu i ropy; mając na uwadze, że niezależnie od tych wskaźników wzrostu społeczeństwa tych trzech krajów charakteryzuje nadal bardzo wysoki poziom ubóstwa i bezrobocia, ograniczony dostęp do podstawowych usług społecznych oraz niski dochód i jego nierówna dystrybucjawhereas Georgia and Armenia have experienced strong economic growth in recent years and Azerbaijan ranks among the world's fastest growing economies, with a GNP increase of ‧,‧ % in ‧, mainly due to its gas and oil reserves; whereas, regardless of these growth rates, the societies in the three countries are characterised by levels of poverty and unemployment which are still very high, limited access to basic social services, low income and the unequal distribution of that income
Jednocześnie Gruzja stała się partnerem strategicznym w ramach polityki sąsiedztwa, co jest niezbędne dla rozwiązania zamrożonych konfliktów w regionie, jest dobrym mediatorem, ważnym partnerem we współpracy regionalnej i strategicznym sojusznikiem w projektach dotyczących współpracy w obszarze energii i transportu.At the same time, Georgia has become a strategic partner in the neighbourhood policy, which is indispensable for solving the frozen conflicts in the region, a good mediator, an important partner within regional cooperation and a strategic ally in energy cooperation projects and transport.
(PL) Gruzja jest jednym z państw o strategicznym znaczeniu, szczególnie dla krajów położonych we wschodniej części Unii Europejskiej.(PL) Madam President, Georgia is a strategically important country, in particular for the countries situated in the eastern part of the European Union.
Musimy oczywiście pamiętać - jak uczulali nas nasi koledzy - o tym, że - jak wiemy - Gruzja jest słaba, a także o tym, że Gruzja musi dojść do porozumienia z "wielkim bratem”, który tylko czeka na jej potknięcie.Obviously we must remember not only, as our colleague reminded us, that Georgia is vulnerable - and we do know that - but also that Georgia has to compromise with a 'big brother' constantly lying in wait to catch it out.
W takim wypadku, przywołując możliwy związek pomiędzy vetem Bukaresztu w sprawie mapy NATO dla Gruzji oraz szybko rosnącą agresywność Rosji, moglibyśmy zwrócić się do Niemiec o podjęcie roli mediatora w konflikcie Rosja - Gruzja, aby uniknąć najgorszego.In such an event, recalling a possible link between the Bucharest veto on a NATO MAP for Georgia and the rapidly growing aggressiveness of Russia, we could ask Germany to take a mediatory role in the Russia-Georgia conflict to avoid the worst.
Gruzja (Osetia Południowa) (głosowanieGeorgia (South Ossetia) (vote
w rejonie Kaukazu: Armenia, Azerbejdżan i Gruzjain the Caucasus region: Armenia, Azerbaijan and Georgia
Umowa między Rządem Republiki Cypryjskiej a Rządem Gruzji dotycząca usług lotniczych, podpisana w Tbilisi dnia ‧ czerwca ‧ r. (data wejścia w życie: ‧ listopada ‧ r.), zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–CyprAgreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of Georgia relating to Air Services signed at Tbilisi on ‧ June ‧ (date of entry into force: ‧ November ‧), hereinafter referred to as the Georgia-Cyprus Agreement in Annex II
Zakaukazie: Armenia, Azerbejdżan, GruzjaSouthern Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia
Ponadto obie strony – Gruzja i Osetia Południowa – powinny poczynić widoczne wysiłki w celu osiągnięcia rzeczywistego postępu politycznego na rzecz trwałego i pokojowego rozstrzygnięcia różnic pomiędzy nimiBoth the Georgian and South Ossetian sides should make demonstrable efforts to achieve real political progress towards a lasting and peaceful settlement of their differences
W przeszłości niestety Gruzja i jej rząd kupowały ogromne ilości broni, zwłaszcza w przededniu ubiegłorocznego konfliktu.In the past, it was sadly the case that Georgia and its government purchased huge quantities of arms, in particular, in the run-up to last year's conflict.
uwzględniając sprawozdanie zatytułowane Europejski instrument sąsiedztwa i partnerstwa Białoruś/Mołdowa/Ukraina/Armenia/Azerbejdżan/Gruzja (oddzielnie): krajowy dokument strategiczny na lata ‧–‧ oraz krajowy program indykatywny na lata ‧–having regard to the report entitled European Neighbourhood and Partnership Instrument Belarus/Moldova/Ukraine/Armenia/Azerbaijan/Georgia (separately): Country Strategy Paper ‧-‧ and National Indicative Programme
W rzeczywistości przedmiotowe sprawozdanie i rezolucja stanowią zarys celów, priorytetów oraz interesów głównych mocarstw UE, czy to na Bałkanach (Kosowo, Bośnia-Hercegowina), w Europie Wschodniej (Kaukaz, Morze Czarne, Białoruś, Gruzja, Rosja), na Bliskim Wschodzie (Strefa Gazy, Irak), w regionie Morza Śródziemnego, Azji Środkowej (Afganistan, Iran), Afryce (Czad, Sudan, Somalia, Demokratyczna Republika Konga), Azji (Chiny), czy Ameryce Łacińskiej.As a matter of fact, the report and the resolution constitute an outline of the objectives, priorities and interests of the EU's major powers, whether in the Balkans (Kosovo, Bosnia-Herzegovina), Eastern Europe (Caucasus, Black Sea, Belarus, Georgia, Russia), Middle East (Gaza Strip, Iraq), Mediterranean, Central Asia (Afghanistan, Iran), Africa (Chad, Sudan, Somalia, Democratic Republic of the Congo), Asia (China) or Latin America.
Takich jak Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Korea Północna, Kirgistan, Mołdowa, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, UzbekistanIncluding Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan
WPR- B‧-‧/‧- Gruzja- rezolucjaRC-B‧-‧/‧- Georgia- Resolution
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "Gruzja".Found in 0.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.