pronunciation: IPA: ˈɡruzjja /ˈɡruzja/  

Translations into English:

 • Georgia     
  (Proper noun  ) (name, noun   ) []
   
  country
   
  Georgia (country)
   
  A country in West Asia or East Europe, with capital Tbilisi.
   
  Państwo w zachodniej Azji lub wschodniej Europie.
   
  geogr. geografia państwo na Kaukazie, ze stolicą w Tbilisi;
   
  country

Did you mean: gruzja

Picture dictionary

Georgia
Georgia

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

gruzja
georgia

    Show declension

Example sentences with "Gruzja", translation memory

add example
pl Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja: Gabriele Stauner
en Delegation to the EU-Armenia, EU-Azerbaijan and EU-Georgia Parliamentary Cooperation Committees: Gabriele Stauner
pl Sprawozdanie ma wiele dobrego do powiedzenia na temat potrzeby zwiększenia współpracy międzynarodowej przez 27 państw członkowskich UE w takich obszarach jak stosunki transatlantyckie, Gruzja, Partnerstwo Wschodnie oraz szeroko pojmowany Bliski Wschód.
en The report has good things to say on the need for more co-operation internationally by the 27 EU Member States in areas such as transatlantic relations, Georgia, the Eastern Partnership and the broader Middle East.
pl Gruzja ma de facto prawo weta.
en Georgia has de facto the right of veto.
pl W tym samym czasie głosowaliśmy nad umową o readmisji, w której UE i Gruzja wzajemnie się zobowiązują do odsyłania swoich obywateli przebywających nielegalnie.
en We voted at the same time on the agreement on readmission, in which the EU and Georgia have mutually undertaken to readmit their own respective nationals residing without authorisation.
pl Ponadto obie strony – Gruzja i Osetia Południowa – powinny poczynić widoczne wysiłki w celu osiągnięcia rzeczywistego postępu politycznego na rzecz trwałego i pokojowego rozstrzygnięcia różnic pomiędzy nimi
en Both the Georgian and South Ossetian sides should make demonstrable efforts to achieve real political progress towards a lasting and peaceful settlement of their differences
pl Artykuł ‧ Umowy Gruzja–Austria
en Article ‧ of the Georgia-Austria Agreement
pl Szkoda, że nie nastąpił on dwa lata temu, kiedy Gruzja stała się obiektem interwencji militarnej Rosjan.
en It is a pity it did not happen two years ago, when Georgia became the object of Russian military intervention.
pl Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek środki lub gdy tylko będzie to możliwe, w przypadkach stosowania ustępu ‧, Wspólnota lub Gruzja, zależnie od okoliczności, dostarcza Wspólnemu Komitetowi wszelkie odnośne informacje w celu znalezienia rozwiązania odpowiadającego obu Stronom, zgodnie z tytułem
en Before taking any measures, or in cases to which paragraph ‧ applies as soon as possible thereafter, the Community or Georgia, as the case may be, shall supply the Joint Committee with all relevant information with a view to seeking a solution acceptable to both Parties as provided for in Title
pl W co najmniej czterech krajach (Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) sytuację pogarszały jeszcze konflikty zbrojne z sąsiadami lub regionami separatystycznymi
en In at least four of the countries (Moldova, Armenia, Azerbaijan and Georgia), matters were made worse by armed conflicts with neighbours or with break-away regions
pl Jednak do dziś sytuacja nie uległa całkowitemu uspokojeniu i musimy w dalszym ciągu apelować do wszystkich gruzińskich przywódców, reprezentujących wszystkie opcje polityczne, o wznowienie i kontynuowanie dialogu; musimy apelować do władz o wysłuchanie głosu opozycji; musimy też apelować do opozycji, która w trakcie tych wyborów uzyskała wiarygodność, o przyjęcie na siebie swojej części odpowiedzialności za proponowanie kompromisowych rozwiązań, ponieważ Gruzja naprawdę musi wrócić do punktu, w którym już była - miejsca, jakie zajmowała po rewolucji róż - miejsca kraju, który już zamknął księgę pełną gwałtów i braku stabilności.
en Today, however, the situation has not been settled at all, and we must continue to appeal to Georgia's leaders, on all political sides, to resume and continue the dialogue; we must appeal to the authorities to hear the opposition's claims; and we must appeal to the opposition, which gained credibility during these elections, to assume its share of the responsibility for suggesting compromises, because Georgia really needs to get back to where it was before, the place it occupied after the Rose Revolution, that of a country that has turned the page on violence and instability.
pl Gruzja na arenie międzynarodwej i jej euroatlantyckie aspiracje
en Georgia in the international relations and its euro-Atlantic aspirations
pl W tym przypadku przedmiotowa umowa całkowicie mnie zadawala, jako że jest zgodna z zasadą poszanowania praw człowieka i powinna być możliwa do wyegzekwowania, skoro Gruzja podpisała konwencję genewską o uchodźcach oraz europejską konwencję praw człowieka.
en In this case, I should like to express my total satisfaction with this agreement, for the reason that it does indeed respect human rights and it should be possible to guarantee its application, since Georgia is a signatory to the Geneva Convention on Refugees and the European Convention on Human Rights.
pl Gruzja wiele osiągnęła w krótkim czasie, znacząco poprawiając swoje struktury rządzenia, przyciągając inwestycje i walcząc z korupcją.
en Georgia has achieved much in a short time. It has substantially improved its governing structures, attracted significant investment and significantly reduced corruption.
pl Prezydencja pragnie zwrócić uwagę wszystkich posłów na negocjacje dotyczące amunicji kasetowej prowadzone w ramach konwencji dotyczącej pewnych broni konwencjonalnych (CCW), jedynej w której zgadzają się uczestniczyć największe potęgi wojskowe - Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Indie, lub kraje takie jak Gruzja - które nie akceptują konwencji z Oslo.
en The Presidency wishes to draw the attention of all Members to the on-going negotiations on cluster munitions within the context of the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) which is the only convention that the largest military powers - the United States, Russia, China and India, or countries such as Georgia - agree to participate in, which is not the case for the Oslo convention.
pl Gruzja pod rządami Micheila Saakaszwilego (2003 - 2009) - wybrane aspekty polityki zagranicznej i wewnętrznej
en Republic of Georgia under the govern of Mikheil Saakashvili (2003-2009) - selected aspects of foreign and internal politics
pl Inne informacje: a) Inne lokalizacje zagranicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria; b) Numer identyfikacyjny federalnych pracodawców USA (Federal Employer Identification): ‧-‧; c) numer VAT: BE ‧; d) adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l and Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp- België, v.z.w od ‧ r
en Other information: (a) Other foreign locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria; (b) U.S. Federal Employer Identification: ‧-‧; (c) V.A.T. Number: BE ‧; (d) Belgian addresses are those of Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l and Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp- België, v.z.w since
pl W istocie w tym kontekście Gruzja odgrywa szczególną rolę.
en Georgia has, in fact, played a key role here.
pl Czy Gruzja lub Ukraina przystąpi do NATO po przeprowadzeniu u siebie reform?
en Will Georgia or Ukraine join NATO when its reforms have been carried out?
pl Artykuł ‧ Umowy Gruzja–Niderlandy
en Article ‧ of the Georgia-Netherlands Agreement
pl Jeśli jednak ma nastąpić prawdziwy postęp w tym zakresie, Gruzja musi nadal koncentrować się na reformach demokratycznych.
en However, in order for genuine progress to be made, Georgia must maintain its focus on democratic reforms.
pl Inne lokalizacje zagraniczne: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria
en Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria
pl Wyjaśnię - w skład regionu Morza Czarnego wchodzą państwa członkowskie UE takie jak Bułgaria, Grecja, Rumunia, jak również Turcja i partnerzy w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Republika Mołdowy i Ukraina oraz Federacja Rosyjska.
en Let me just clarify - the Black Sea region comprises the EU Member States Bulgaria, Greece and Romania, as well as Turkey and ENP partners Armenia, Azerbaijan, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, as well as the Russian Federation.
pl Czarnomorski Pierścień Elektroenergetyczny: Rosja- Ukraina- Rumunia- Bułgaria- Turcja- Gruzja
en Black Sea Electricity Ring: Russia- Ukraine- Romania- Bulgaria- Turkey- Georgia
pl Artykuł ‧ Umowy Gruzja–Zjednoczone Królestwo
en Article ‧ of the Georgia-UK Agreement
pl To dodatkowy szczególny powód, dla którego musimy podkreślić, że Gruzja powinna otrzymać pomoc makroekonomiczną, że powinien zostać wzmocniony budżet Gruzji, by miała możliwość rozwoju ekonomicznego według swoich ambicji, a w miary możliwości, jeśli będą takie potrzeby, ta pomoc powinna być dla Gruzji - chcę to wyraźnie podkreślić - jeszcze zwiększana.
en This is an additional and particular reason, and we must stress this, why Georgia should be provided with macro-financial assistance, and why Georgia's budget should be strengthened - so that Georgia can have the opportunity for economic development in accordance with its own ambitions. As far as is possible, and if there is such a need, that assistance to Georgia should be increased yet further, and I want to stress this clearly.
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "Gruzja".Found in 0.246 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.