pronunciation: IPA: ˈɡruzjja /ˈɡruzja/  

Translations into English:

 • Georgia     
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  ) (name, noun   ) []
   
  country
   
  Georgia (country)
   
  A country in West Asia or East Europe, with capital Tbilisi.
   
  Państwo w zachodniej Azji lub wschodniej Europie.
   
  geogr. geografia państwo na Kaukazie, ze stolicą w Tbilisi;
   
  country
   
  Georgia (country)
   
  country
 • GA   
 • Republic of georgia   
 • Sakartvelo   
  (Noun  )

Did you mean: gruzja

Picture dictionary

Georgia
Georgia

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

gruzja
georgia

    Show declension

Example sentences with "Gruzja", translation memory

add example
pl Uroczyste posiedzenie- Gruzja
en Formal sitting- Georgia
pl W co najmniej czterech krajach (Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) sytuację pogarszały jeszcze konflikty zbrojne z sąsiadami lub regionami separatystycznymi
en In at least four of the countries (Moldova, Armenia, Azerbaijan and Georgia), matters were made worse by armed conflicts with neighbours or with break-away regions
pl Proszę pamiętać o tym, że Gruzja, kiedy zdecydowała się na drogę demokratycznych reform, Gruzja, która zdecydowała się na łączenie bardziej z zachodem Europy niż z Rosją - jak to miało miejsce przez dziesiątki lat, a nawet można powiedzieć przez stulecia - straciła partnera gospodarczego, który kupował w Gruzji 80 % produkcji tego kraju.
en Please let us remember that when Georgia embarked on the road to democratic reform and decided to be more closely tied with western Europe than with Russia, as it had been for decades and perhaps even centuries, it lost an economic partner which was buying 80% of its production.
pl Sprawozdanie ma wiele dobrego do powiedzenia na temat potrzeby zwiększenia współpracy międzynarodowej przez 27 państw członkowskich UE w takich obszarach jak stosunki transatlantyckie, Gruzja, Partnerstwo Wschodnie oraz szeroko pojmowany Bliski Wschód.
en The report has good things to say on the need for more co-operation internationally by the 27 EU Member States in areas such as transatlantic relations, Georgia, the Eastern Partnership and the broader Middle East.
pl Inne informacje: a) Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria; b) Numer identyfikacyjny federalnych pracodawców USA (Federal Employer Identification): ‧-‧; c) numer VAT: BE ‧; d) adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l oraz Fondation Secours Mondial vzw. oraz Stichting Wereldhulp- België, v.z.w od ‧ r
en Other information: (a) Other foreign locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria; (b) U.S. Federal Employer Identification: ‧-‧; (c) V.A.T. Number: BE ‧; (d) Belgian addresses are those of Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l and Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp- België, v.z.w since
pl Południowy Kaukaz i Gruzja są regionami o znaczeniu strategicznym dla UE.
en The South Caucasus and Georgia are regions that are strategically important for the EU.
pl Gruzja jest integralną częścią naszej polityki sąsiedztwa i dlatego naszym obowiązkiem jest zapewnienie maksymalnego wsparcia koniecznego do odbudowy tego kraju.
en Georgia is an integral part of our neighbourhood policy and so we have an obligation to ensure the maximum support necessary for rebuilding the country.
pl Gruzja jest uznawana na poziomie Unii Europejskiej na mocy procedury określonej w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy, gdyż uznania gruzińskich świadectw przez Włochy i Grecję są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a zatem pozostają w mocy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, pomimo faktu, że dyrektywa ‧/‧/WE została uchylona
en Georgia is recognised at the level of the European Union under the procedure established by Article ‧(c) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the minimum level of training of seafarers, as recognitions of Georgian certificates by Italy and Greece are published in the Official Journal of the European Union and therefore remain valid in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, in spite of the fact that Directive ‧/‧/EC has been repealed
pl Program Korytarz transportowy Europa- Kaukaz- Azja- Traceca (Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Gruzja, Republika Mołdowy, Kazachstan, Republika Kirgiska, Rumunia, Tadżykistan, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Turkmenistan); celem tego programu jest poprawa warunków wymiany handlowej i transportu w korytarzu Europa- Kaukaz- Azja
en Transport Corridor Europe- Caucasus- Asia (TRACECA) (Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Republic of Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Romania, Tajikistan, Turkey, Ukraine, Uzbekistan, Turkmenistan) aims at improving trade and transport along the Europe-Caucasus-Asia Corridor
pl Obiektywnie rzecz biorąc, powinniśmy zauważyć, że po stłumieniu demonstracji Gruzja przynajmniej starała się przeprowadzić demokratyczne wybory.
en Objectively, we should note that following the suppression of demonstrations there, Georgia at least tried to hold democratic elections.
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
en Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Syria, Ex-Spanish Sahara, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Eritrea, West Bank/Gaza Strip, Norway, Faroe Islands, Iceland, Russia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
pl Powinniśmy mieć świadomość, że konflikt na Kaukazie wywołała, nie licząc się z jego skutkami, Gruzja, a nie Rosja.
en We should be aware that the conflict in the Caucasus was started by Georgia with no regard for the outcome, and not by Russia.
pl w ‧ r. Armenia i Gruzja uzgodniły z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) pierwszy pakiet działań w dziedzinie stabilizacji i reformy politycznej uzyskujący wspomaganie w postaci udogodnienia dla krajów dokonujących transformacji ustrojowej MFW
en Whereas Armenia and Georgia agreed with the International Monetary Fund (IMF) in ‧ on a first set of stabilization and policy reform measures which was supported by the IMF
pl Czy takie państwa, jak Ukraina, Republika Mołdowy, Gruzja i inne państwa, na przykład z regionu południowokaukaskiego, są rzeczywiście mniej istotne?
en Are countries like Ukraine, the Republic of Moldova, Georgia and others such as those in the South Caucasus really less important?
pl Białoruś nie potwierdziła ponadto swojej woli uczestniczenia w tym projekcie tak, jak zrobiły to inne kraje regionu, w szczególności Gruzja i Republika Mołdawii.
en In addition, Belarus has not confirmed its commitment within this policy as other countries in the region have done, particularly Georgia and the Republic of Moldova.
pl Potrzebujemy silnej, demokratycznej Gruzji, a Gruzja potrzebuje nas.
en We need a strong democratic Georgia, as Georgia needs us.
pl Po trzecie, chciałam zauważyć, że Gruzja powinna aktywnie przygotować się do negocjacji w sprawie nowego układu o stowarzyszeniu na linii UE-Gruzja w kontekście Partnerstwa Europejskiego i Wschodniego.
en My third point is that Georgia should actively prepare for negotiations for a new EU-Georgia association agreement in the context of the European and Eastern Partnership.
pl Gruzja też była krajem komunistycznym.
en It was also a Communist country.
pl W tym przykładzie Unia Europejska jest Goliatem spieszącym z pomocą, a Gruzja, czyli Dawid, a także ja, z zadowoleniem ją przyjmujemy.
en In this instance, the European Union is the Goliath coming to the aid of Georgia, the David, and I welcome that.
pl Gruzja pod rządami Micheila Saakaszwilego (2003 - 2009) - wybrane aspekty polityki zagranicznej i wewnętrznej
en Republic of Georgia under the govern of Mikheil Saakashvili (2003-2009) - selected aspects of foreign and internal politics
pl Historia sprawiła, że wiele z naszych krajów stało się krajami wieloetnicznymi, w tym Gruzja.
en History has made many of our countries multi-ethnic, including Georgia.
pl kraje partnerskie, do których zaliczają się obecnie kraje Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Serbia i Czarnogóra; kraje Europy Wschodniej i Środkowej Azji: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Federacja Rosyjska, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan; oraz partnerzy śródziemnomorscy: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria i Tunezja
en The Partner Countries- currently including the Western Balkan Countries of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslavia Republic of Macedonia, and Serbia and Montenegro; the Eastern European and Central Asian Countries of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan; and the Mediterranean Partners, consisting of Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, the Palestinian Authority, Syria and Tunisia
pl Artykuł ‧ Umowy Gruzja–Węgry
en Article ‧ of the Georgia-Hungary Agreement
pl Umowa o transporcie lotniczym między Austriackim Rządem Federalnym a Rządem Gruzji, podpisana w Wiedniu dnia ‧ grudnia ‧ r. (data wejścia w życie: ‧ października ‧ r.), zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–Austria
en Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of Georgia signed at Vienna on ‧ December ‧ (date of entry into force: ‧ October ‧), hereinafter referred to as the Georgia-Austria Agreement in Annex II
pl Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju Gospodarczego- GUAM (Azerbejdżan, Gruzja, Republika Mołdowy i Ukraina); jej celem jest stworzenie euroazjatyckiego transkaukaskiego korytarza transportowego oraz wspólnej przestrzeni integracji i bezpieczeństwa w regionie GUAM
en Organisation for Democracy and Economic Development- GUAM (Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, and Ukraine) aims at creating a Euro-Asian Trans-Caucasus transport corridor and a common space of integration and security in the GUAM region
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "Gruzja".Found in 0.419 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.