Translations into English:

 • streptococcus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  bacteria
   
  bacterium
   
  bacterium
 • genus Streptococcus   
  (Noun  )

Did you mean: Paciorkowce

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Paciorkowce
Streptococcus
paciorkowiec
streptococcus; strep; streptococci
paciorkowiec zapalenia płuc
Diplococcus pneumoniae; pneumococcus

Example sentences with "paciorkowce", translation memory

add example
pl W Tajlandii paciorkowiec Streptococcus suis stanowi drugą pod względem częstości przyczynę występowania ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych.
en Streptococcus suis meningitis is currently the second most common cause of acute bacterial meningitis in adults in Thailand.
pl Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń streptokokowych układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
en Genital tract infections Epididymo-orchitis and pelvic inflammatory diseases may be caused by fluoroquinolone-resistant Neisseria gonorrhoeae
pl Zakażenia paciorkowcowami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
en Streptococcal Infections (including Streptococcus pneumoniae) Ciprofloxacin is not recommended for the treatment of streptococcal infections due to inadequate efficacy
pl Stężenie graniczne (ang. breakpoints) Minimalne stężenie hamujące (MIC) ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) dla gronkowców i paciorkowców (z wyjątkiem S. pneumoniae) wynosi dla szczepów wrażliwych ≤ ‧ mg/l, dla szczepów opornych > ‧ mg/l
en Breakpoints Minimum inhibitory concentration (MIC) breakpoint established by the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) for Staphylococci and Streptococci (except S. pneumoniae) are Susceptible ‧ mg/l and Resistant > ‧ mg/l
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
en Staphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea
pl PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, CHOROBA INWAZYJNA
en STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE
pl Zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus; zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus
en Respiratory tract infections associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus; Gastrointestinal infections associated with E. coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
pl Gatunki ogólnie wrażliwe Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Gronkowce koagulazoujemne Streptococcus agalactiae * Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis * Streptococcus pyogenes * Paciorkowce Grupa G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Gatunki naturalnie oporne Gram-ujemne bakterie * gatunek, którego wrażliwość na lek została dostatecznie potwierdzona w badaniu klinicznym
en Commonly Susceptible Species Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Coagulase negative staphylococci Streptococcus agalactiae* Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis* Streptococcus pyogenes* Group G streptococci Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Inherently resistant organisms Gram negative organisms * denotes species against which it is considered that activity has been satisfactorily demonstrated in clinical studies
pl Jego owca ma... paciorkowca gardla
en His sheep has a... a strep throat
pl Equibactin vet. jest to pasta doustna zawierająca jako substancje czynne trimetoprim i sulfadiazynę, wskazana do stosowania w leczeniu zakażeń u koni wywołanych przez bakterie wrażliwe na skojarzenie trimetoprimu i sulfadiazyny, a w szczególności: • zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. oraz Staphylococcus aureus; • zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; • zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; • zakażenia ran oraz otwarte lub drenowane ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus
en Equibactin vet. is a paste for oral use containing trimethoprim and sulfadiazine as active ingredients and is indicated for treatment of infections in horses caused by bacteria sensitive to the combination of trimethoprim and sulfadiazine, particularly: Respiratory tract infections associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus; Gastrointestinal infections associated with E. coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and open or drained abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
pl podkreśla on, iż w chwili obecnej w Dani streptograminy nie są konieczne, ponieważ obecnie stosowana tam terapia w leczeniu infekcji wywołanych przez eneterokoki i paciorkowce jest jeszcze skuteczna
en whereas it stresses that there is currently no need for streptogramins in Denmark as the existing therapeutic treatments for treating enterococci and staphylococci infections are still effective there
pl odporne na erytromycynę eneterokoki pochodzenia zwierzęcego mogą zadomowić się w organizmie ludzkim na dłuższe lub krótsze okresy czasu lub mogą przekazać swoje geny odporności na makrolidy ludzkiej florze bakteryjnej, zwłaszcza bakteriom atakującym ludzi, jak np. gronkowce lub paciorkowce grupy A, co stanowiłoby problem kliniczny w leczeniu ludzi, bądź w wyniku bezpośredniego przedostania się do przewodu pokarmowego lub drogą wymiany genów z otoczeniem, ale częstotliwość takiego przekazywania nie może być oszacowana
en whereas it also specifies that erythromycin-resistant animal enterococci may colonise humans for a longer or shorter time period or may transfer their macrolide-resistance genes to the resident bacterial flora of humans, notably to human bacteria such as staphylococci or group A streptococci, which would constitute a clinical problem in human medicine, either directly after ingestion or via gene exchange in the environment, but that the frequencies of such transfers cannot be estimated
pl Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność
en Streptococcal Infections (including Streptococcus pneumoniae) Ciprofloxacin is not recommended for the treatment of streptococcal infections due to inadequate efficacy
pl Ogólnie na podstawie doświadczeń z terapią MabThera stosowana przez ponad rok, stosunek pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciw antygenom paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy i anatoksyny tężca był podobny do obserwowanego wyjściowo
en In the overall experience of MabThera repeat treatment over one year, the proportions of patients with positive antibody titers against S. pneumoniae, influenza, mumps, rubella, varicella and tetanus toxoid were generally similar to the proportions at baseline
pl Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecany do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce,, ze względu na niewystarczającą skuteczność
en Streptococcal Infections (including Streptococcus pneumoniae) Ciprofloxacin is not recommended for the treatment of streptococcal infections due to inadequate efficacy
pl Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberis
en For the treatment of subclinical mastitis in lactating cows due to Gram-positive cocci susceptible to pirlimycin including staphylococcal organisms such as Staphylococcus aureus, both penicillinase-positive and penicillinase-negative, and coagulase-negative staphylococci; streptococcal organisms including Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae and Streptococcus uberis
pl brak paciorkowców kałowych w ‧ ml
en absence of faecal streptococci in ‧ ml
pl Działa także na bakterie Gram-dodatnie, takie jak gronkowce i paciorkowce
en It is also effective against Gram-positive organisms, such as staphylococci and streptococci
pl Wśród ciężkich zdarzeń niepożądanych obserwowano ospę wietrzną z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw klinicznych (patrz także punkt ‧. ‧), zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie żołądka i jelit, depresję/zaburzenia osobowości, owrzodzenia skóry, zapalenie przełyku/nieżyt żołądka, wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia paciorkowcem grupy A, cukrzyca typu I, infekcje tkanek miękkich i ran po zabiegach chirurgicznych
en Severe adverse events reported included varicella with signs and symptoms of aseptic meningitis, which resolved without sequelae (see also section ‧), appendicitis, gastroenteritis, depression/personality disorder, cutaneous ulcer, oesophagitis/gastritis, group A streptococcal septic shock, type I diabetes mellitus, and soft tissue and post-operative wound infection
pl Średnie miano przeciwciał w odniesieniu do zestawu antygenów (paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy) utrzymywało się na tym samym poziomie co przed rozpoczęciem leczenia przynajmniej przez ‧ miesięcy po leczeniu preparatem MabThera
en Mean pre-therapeutic antibody titers against a panel of antigens (Streptococcus pneumoniae, influenza A, mumps, rubella, varicella) were maintained for at least ‧ months after treatment with MabThera
pl pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus
en associated with E.Coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
pl Paciorkowce patogenne dla człowieka.
en Human pathogenic Streptococci.
Showing page 1. Found 49 sentences matching phrase "paciorkowce".Found in 0.407 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.