pronunciation: IPA: pʃɛ̃ˈɲiʦ̑a

Translations into English:

 • wheat         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  grain
   
  Plant belonging to genus Triticum and to family Poaceae (also known as Gramineae).
   
  rodzaj zboża;
   
  grain
   
  grain
 • wheats   
 • corn           
  (noun, adjv   )
 • barley     
  (noun, adjv   )
 • triticum   
 • wheat berry   
  (Noun  )

Other meanings:

 
wheat
 
ziarno tego zboża

Did you mean: Pszenica

Picture dictionary

wheat
wheat

Similar phrases in dictionary Polish English. (26)

metoda kolorymetryczna pomiaru rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych fragmentów uwolnionych przez endo-1,4-beta-ksylanazę z azurinu poprzecznie związanego z arabinoksylanem pszenicy
Colorimetric method measuring water soluble dyed fragments released by endo-1,4-beta-xylanase from azurin-cross linked wheat arabinoxylan
Pole pszenicy z krukami
Wheat Field with Crows
Pszenica
Triticum
pszenica angielska
english wheat; rivet wheat; Triticum turgidum
pszenica chlebowa
bread wheat; common wheat; corn; soft wheat
pszenica durum
durum (triticum durum); triticum durum; durum; Triticum durum; Triticum turgidum; durum wheat; hard wheat; macaroni wheat
pszenica jara
spring wheat
pszenica makaronowa
Triticum durum; Triticum turgidum; durum; durum wheat; hard wheat; macaroni wheat
pszenica orkisz
spelt wheat; triticum spelta; spelt; Triticum spelta; Triticum aestivum spelta
pszenica ozima
winter wheat
pszenica płaskurka
emmer; Triticum dicoccoides; Triticum dicoccum; starch wheat; two-grain spelt
pszenica samopsza
einkorn wheat; spelt; einkorn; Triticum monococcum
pszenica szklista
durum wheat (product); durum wheat; hard wheat
pszenica szorstka
rivet wheat; english wheat; Triticum turgidum
pszenica twarda
durum wheat; hard wheat; Triticum durum; Triticum turgidum; durum; macaroni wheat
pszenica zwyczajna
bread wheat; corn (triticum); corn; soft wheat; wheat; common wheat; Triticum aestivum; triticum sativum; triticum vulgare
wirus karłowatości pszenicy
wheat dwarf geminivirus; wheat dwarf virus
ziarno pszenicy
corn (soft wheat); soft wheat; common wheat; corn; bread wheat

    Show declension

Example sentences with "pszenica", translation memory

add example
pl Fiori et Paol.- Pszenica zwyczajna
en Fiori et Paol.- Wheat
pl Warunki dopuszczalności ofert pszenicy durum i ryżu niełuskanego składanych w agencjach interwencyjnych i warunki przejmowania przez agencje produktów w obrębie Wspólnoty muszą być możliwie jednakowe
en The conditions under which offers of durum wheat and paddy rice sent for intervention can be considered admissible, and the conditions for the take-over of products by such agencies must be as uniform as possible throughout the Community
pl Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu duńskiej agencji interwencyjnej
en Communication of refusal of lots under the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Danish intervention agency
pl W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ wyznacza się centra interwencyjne pszenicy durum i ryżu, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr
en The Annex to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ lists the intervention centres for durum wheat and rice referred to in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No
pl Reprezentatywne ceny przywozowe CIF na ziarno pszenicy zwykłej objęte kodem CN ‧ ‧ oraz ziarno kukurydzy objęte kodem CN ‧ ‧ są takie jak te obliczane dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i odpowiednio kukurydzy
en The representative cif import prices for common wheat seed of CN code ‧ ‧ and maize seed of CN code ‧ ‧ shall be those calculated for high quality common wheat and maize respectively
pl Reprezentatywne ceny CIF w przywozie dla pszenicy durum, jęczmienia browarnianego oraz kukurydzy, a w przypadku pszenicy zwyczajnej, dla każdej normy jakościowej to suma komponentów a), b) oraz c), wskazanych w ust
en The representative cif import prices for durum wheat, barley and maize and in the case of common wheat for each standard quality shall be the sum of components (a), (b) and (c) indicated in paragraph
pl Ustęp ‧ stosuje się do określenia ewentualnych przekroczeń maksymalnych gwarantowanych powierzchni kwalifikujących się do specjalnej pomocy dla pszenicy durum, ustanowionych w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Paragraph ‧ shall apply for the purposes of determining any overshoot in the maximum guaranteed areas eligible for the special aid for durum wheat set out in Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin
en Wheat and meslin
pl w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
en concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No
pl Austria zgłosiła nowe nazwy niektórych regionów kwalifikujących się do dodatkowych płatności obszarowych w odniesieniu do pszenicy durum
en Austria has notified new names for certain regions eligible for the additional area payment for durum wheat
pl Od jesieni ‧ r. do kwietnia ‧ r. ceny mleka obniżyły się o około ‧ %, a ceny pszenicy spadły o około ‧ %
en Between autumn ‧ and April ‧ milk prices fell by about ‧ % and wheat prices fell by about ‧ %
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości [‧], w szczególności jego art
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for high-quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues, and in particular Article ‧ thereof
pl Mieszane zboża inne niż mieszanka żyta z pszenicą
en Mixed grains other than maslin
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ opening a standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Belgian intervention agency
pl Przetarg obejmuje maksymalną ilość ‧ ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry oraz Szwajcarii
en The invitation to tender shall cover a maximum of ‧ tonnes of common wheat for export to third countries with the exception of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Romania, Serbia and Montenegro and Switzerland
pl W przypadkach określonych w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy lit. b) oraz ust. ‧, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów
en Should the cases mentioned in Article ‧(b) and ‧ arise, the successful tenderer may ask the intervention agency to supply an alternative lot of common wheat of the requisite quality, at no extra cost
pl świadectwa wydane przez Federal Grains Inspection Service (FGIS) ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dla pszenicy zwykłej wysokiej jakości i pszenicy durum wysokiej jakości
en certificates issued by the Federal Grains Inspection Services (FGIS) of the United States of America for high quality common wheat and high quality durum wheat
pl specjalna premia jakościowa z tytułu pszenicy durum, przewidziana w tytule ‧ rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nr
en the specific quality premium for durum wheat provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
pl W przypadku zawieszenia należności celnych w odniesieniu do wszystkich kategorii jakości pszenicy zwykłej na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wspomniane dodatkowe zabezpieczenie jest bezzasadne, należy zatem przewidzieć odstąpienie od wymagania go przez cały okres, na jaki należności są zawieszone
en Where customs duties for all quality categories of common wheat have been suspended under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the above-mentioned additional security is no longer justified and so should not be required for the entire period in which the duties are suspended
pl Pogłębiająca się w ‧ r. recesja w gospodarce światowej, wywołana globalnym kryzysem, przyniosła ujemne skutki dla łotewskiej gospodarki i łotewskich gospodarstw rolnych zarówno z powodu braku popytu, jak i gwałtownego spadku cen zakupu: w pierwszych trzech kwartałach ‧ r. ceny pszenicy obniżyły się o około ‧ %, ceny jęczmienia – o około ‧ %, a ceny mleka – o około ‧ % w porównaniu z poziomami cen w ‧ r
en In ‧, the deepening recession in the world economy caused by the global crisis has adversely affected the Latvian economy and Latvian agricultural holdings both due to the lack of demand and plummeting purchase prices: in the first three quarters of ‧, wheat prices were approximately ‧ %, barley prices approximately ‧ % and milk prices approximately ‧ % down on ‧ levels
pl Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od ‧ do ‧ sierpnia ‧ r., w ramach przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
en No action shall be taken on the tenders notified from ‧ to ‧ August ‧ in response to the invitation to tender for the refund for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No
pl zobowiązanie prowadzenia ewidencji towarowej pozwalającej na sprawdzenie, czy przyznane ilości pszenicy zwyczajnej zostały przetworzone na mąkę na terytorium Wspólnoty
en an undertaking to keep stock records so that checks may be carried out to ensure that the quantities of common wheat awarded have been processed on Community territory into flour
pl oznaczeniem zawartości białka w pszenicy durum i w pszenicy zwyczajnej
en determination of the protein content of durum wheat and common wheat
pl Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna
en Patients with wheat allergy (different from coeliac disease) should not take this medicine
Showing page 1. Found 1884 sentences matching phrase "pszenica".Found in 0.691 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.