pronunciation: IPA: pʃɛ̃ˈɲiʦ̑a

Translations into English:

 • wheat         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  grain
   
  Plant belonging to genus Triticum and to family Poaceae (also known as Gramineae).
   
  rodzaj zboża;
   
  grain
 • corn           
  (noun, adjv   )
 • triticum   
 • wheats   

Other meanings:

 
wheat
 
ziarno tego zboża

Picture dictionary

wheat
wheat

Similar phrases in dictionary Polish English. (24)

metoda kolorymetryczna pomiaru rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych fragmentów uwolnionych przez endo-1,4-beta-ksylanazę z azurinu poprzecznie związanego z arabinoksylanem pszenicy
Colorimetric method measuring water soluble dyed fragments released by endo-1,4-beta-xylanase from azurin-cross linked wheat arabinoxylan
Pole pszenicy z krukami
Wheat Field with Crows
pszenica angielska
english wheat; rivet wheat
pszenica chlebowa
bread wheat; common wheat
pszenica durum
durum (triticum durum); triticum durum
pszenica jara
spring wheat
pszenica orkisz
spelt wheat; triticum spelta; spelt
pszenica ozima
winter wheat
pszenica samopsza
einkorn wheat; spelt; einkorn
pszenica szklista
durum wheat (product); durum wheat
pszenica szorstka
rivet wheat; english wheat
pszenica twarda
durum wheat; hard wheat
pszenica zwyczajna
bread wheat; corn (triticum); corn; soft wheat; wheat; common wheat
wirus karłowatości pszenicy
wheat dwarf geminivirus
ziarno pszenicy
corn (soft wheat); soft wheat

    Show declension

Example sentences with "pszenica", translation memory

add example
pl W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od ‧ do ‧ kwietnia ‧ r., w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ustala się maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w wysokości ‧,‧ EUR/t
en For tenders notified from ‧ to ‧ April ‧, pursuant to the invitation to tender issued in Regulation (EC) No ‧/‧, the maximum refund on exportation of common wheat shall be ‧,‧ EUR/t
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantity covered by the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Czech intervention agency
pl Reprezentatywne ceny CIF w przywozie dla pszenicy durum, jęczmienia browarnianego oraz kukurydzy, a w przypadku pszenicy zwyczajnej, dla każdej normy jakościowej to suma komponentów a), b) oraz c), wskazanych w ust
en The representative cif import prices for durum wheat, barley and maize and in the case of common wheat for each standard quality shall be the sum of components (a), (b) and (c) indicated in paragraph
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości[‧], w szczególności jego art
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for high-quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues, and in particular Article ‧ thereof
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No
pl Biorąc pod uwagę, iż odliczenia za jęczmień słodowy są zniesione, a odliczenia za wysokiej jakości pszenicę na mąkę będą funkcjonować jako marże, złagodzenia w odniesieniu do poszczególnych produktów w związku z przepisami dotyczącymi końcowego przeznaczenia będą miały zastosowanie tylko do kukurydzy rogowatej
en Taking into consideration that the malting barley deduction is abolished and the high quality milling wheat deduction will operate as a premium, specific product abatements linked to end-use provisions will be applicable only to flint maize
pl Uprawy służące do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców owsa zwyczajnego, jęczmienia, ryżu, pszenicy, pszenicy durum, pszenicy orkisz i samopylnego pszenżyta
en Crops to produce certified seed of hybrids of oats, barley, rice, wheat, durum wheat, spelt wheat and sel-pollinating triticale
pl Państwo Członkowskie może wyłączyć z wykazu kwalifikowanych odmian te odmiany, których średnie natężenie strat szklistości pszenicy durum przekracza ‧ %
en A Member State may exclude from the list of eligible varieties the varieties which have an average rate of loss of vitreous aspect of durum wheat (mitadinage) exceeding ‧ %
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the closing date for the submission of tenders under the last partial tendering procedure for the resale on the internal market of wheat held by the German intervention agency
pl proponowaną cenę za tonę towaru spełniającego minimalne wymagania jakości dla pszenicy durum lub dla danego rodzaju ryżu, dostarczoną do infrastruktury składowania wskazanego centrum skupu interwencyjnego, bez rozładunku, wyrażoną w euro z dokładnością tylko do dwóch miejsc po przecinku
en the price proposed per tonne for merchandise corresponding to the minimum quality for durum wheat or the standard quality for rice, sent to the storage facility at the designated intervention centre, and not unloaded, and expressed in EUR to a maximum of two decimal points
pl Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna
en Triticum aestivum L. Wheat
pl W przypadku wystąpienia w okresie wyznaczonym w ust. ‧ znacznych wahań cen kukurydzy i/lub pszenicy na rynku wspólnotowym lub światowym refundacja obliczona zgodnie z ust. ‧ może być zmieniona w celu uwzględnienia tych wahań
en In the event of significant fluctuations in the market prices for maize and/or wheat in the Community or on the world market during the period defined in paragraph ‧, the refund calculated in accordance with paragraph ‧ may be altered to take account of such fluctuations
pl Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:‧ i art. ‧ Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z ‧ r., przyjęte decyzją Rady ‧/‧/WE, przewiduje w szczególności zwiększenie ilości pszenicy zwyczajnej podlegającej kontyngentom taryfowym
en The Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the United States of America pursuant to Article XXIV:‧ and Article ‧ of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ‧, approved by Council Decision ‧/‧/EC, provides for an increase in the tariff quota for common wheat
pl Na podstawie art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie środków przejściowych stosowanych w stosunku do obrotu produktami rolnymi w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, władze węgierskie poinformowały Komisję o swoim zamiarze sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości ‧ t i kukurydzy w maksymalnej ilości ‧ t z państwowych rezerw zbóż w ramach procedury rotacji zapasów
en Pursuant to Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on transitional measures to be adopted in respect of trade in agricultural products on account of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, the Hungarian authorities have informed the Commission that they intend to sell a maximum quantity of ‧ tonnes of wheat and ‧ tonnes of maize from national security stocks as part of a rotation procedure
pl Przetarg obejmuje maksymalną ilość ‧ ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich krajów trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry oraz Szwajcarii
en The invitation to tender shall cover a maximum of ‧ tonnes of common wheat for export to third countries with the exception of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Serbia and Montenegro, Romania and Switzerland
pl Wiersz ‧ odnosi się jedynie do pszenicy durum kwalifikującej się do dodatku do płatności obszarowej, przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Line ‧ relates only to durum wheat eligible for the supplement to the area payment provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego ‧ na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr
en laying down the allocation coefficient to be applied under tariff subquota ‧ for common wheat of a quality other than high quality opened by Regulation (EC) No
pl Każde Państwo Członkowskie porównuje, po okresie co najmniej dwóch lat, wskaźniki jakości odmian pszenicy durum ze wskaźnikami odmian reprezentatywnych na poziomie regionalnym
en Each Member State shall compare, over a period of at least two years, the quality indexes of the durum wheat varieties with those of the representative varieties at regional level
pl Odstępstwo to dotyczy zamiaru zezwolenia przez Belgię na stosowanie w określonych gospodarstwach we Flandrii do ‧ kg azotu na hektar rocznie, pochodzącego z odchodów zwierzęcych, na działkach stanowiących użytki zielone i zawierających uprawy kukurydzy podsiewanej użytkami zielonymi oraz do ‧ kg azotu na hektar rocznie, pochodzącego z odchodów zwierzęcych, na działkach zawierających uprawy pszenicy ozimej, po których następuje uprawa międzyplonu, i na działkach zawierających uprawy buraków
en The requested derogation concerns the intention of Belgium to allow the application in Flanders, in specific holdings, of up to ‧ kg nitrogen per hectare per year from livestock manure in parcels cultivated with grassland and maize undersown with grassland and up to ‧ kg nitrogen per hectare per year from livestock manure in parcels cultivated with winter wheat followed by a catch crop and with beet
pl Pszenica twarda
en Durum wheat
pl syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę
en wheat-based glucose syrups including dextrose
pl międzyplony wysiewa się bezpośrednio po zbiorach pszenicy ozimej i nie później niż dnia ‧ września
en catch crops shall be seeded immediately after harvest of winter wheat and no later than ‧ September
pl specjalną premię jakościową z tytułu pszenicy durum przewidzianą w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ lub premię z tytułu roślin wysokobiałkowych przewidzianą w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ może być przedmiotem wniosku o płatności z tytułu roślin uprawnych określone w art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ [‧] lub w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr
en specific quality premium for durum wheat provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧ or protein crop premium provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧ may be the subject of an application for arable crops payments referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧ or in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧[‧]
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for high-quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧ thereof
Showing page 1. Found 1884 sentences matching phrase "pszenica".Found in 0.529 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.