pronunciation: IPA: pʃɛ̃ˈɲiʦ̑a

Translations into English:

 • wheat         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  grain
   
  Plant belonging to genus Triticum and to family Poaceae (also known as Gramineae).
   
  rodzaj zboża;
   
  grain
 • corn           
  (noun, adjv   )
 • triticum   
 • wheats   

Other meanings:

 
wheat
 
ziarno tego zboża

Picture dictionary

wheat
wheat

Similar phrases in dictionary Polish English. (24)

metoda kolorymetryczna pomiaru rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych fragmentów uwolnionych przez endo-1,4-beta-ksylanazę z azurinu poprzecznie związanego z arabinoksylanem pszenicy
Colorimetric method measuring water soluble dyed fragments released by endo-1,4-beta-xylanase from azurin-cross linked wheat arabinoxylan
Pole pszenicy z krukami
Wheat Field with Crows
pszenica angielska
english wheat; rivet wheat
pszenica chlebowa
bread wheat; common wheat
pszenica durum
durum (triticum durum); triticum durum
pszenica jara
spring wheat
pszenica orkisz
spelt wheat; triticum spelta; spelt
pszenica ozima
winter wheat
pszenica samopsza
einkorn wheat; spelt; einkorn
pszenica szklista
durum wheat (product); durum wheat
pszenica szorstka
rivet wheat; english wheat
pszenica twarda
durum wheat; hard wheat
pszenica zwyczajna
bread wheat; corn (triticum); corn; soft wheat; wheat; common wheat
wirus karłowatości pszenicy
wheat dwarf geminivirus
ziarno pszenicy
corn (soft wheat); soft wheat

    Show declension

Example sentences with "pszenica", translation memory

add example
pl skoro niektóre środki pomocy żywnościowej mogą przyjmować formę pszenicy zwyczajnej lub pszenicy zwyczajnej o jakości nadającej się do wypieku chleba, to towary winny być dostarczane po odpowiedniej cenie
en Whereas, since certain food-aid measures may take the form of common wheat or common wheat of bread-making quality, the goods should be supplied at the appropriate price
pl Szczególna premia jakościowa przy uprawie pszenicy durum
en Specific quality premium for durum wheat
pl Należności celne przywozowe wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ na produkty objęte kodami CN ‧, ‧, ex‧ (pszenica zwykła wysokiej jakości), ‧, ‧, ‧ i ‧ inne niż hybrydy do siewu są naliczane dziennie, ale ustalane przez Komisję ‧. dnia oraz ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w celu ich stosowania od ‧. dnia miesiąca i pierwszego dnia miesiąca następnego
en The import duties referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ on products of CN codes ‧, ‧, ex‧ (high quality common wheat), ‧, ‧, ‧ and ‧ other than hybrid for sowing, shall be calculated daily but fixed on the ‧ and the last working day of each month by the Commission for application respectively from the ‧ of the month and the first day of the following month
pl maksymalny stopień utraty szklistości pszenicy durum (mitadinage) ‧ %
en a maximum rate of loss of vitreous aspect of durum wheat (mitadinage) of ‧ %
pl Przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
en An invitation to tender for the refund for the export of common wheat to certain third countries was opened pursuant to Commission Regulation (EC) No
pl a) Makaron niezawierający jaj, pszenicy zwykłej, mąki lub mąki razowej z zawartością pyłu w suchej postaci przekraczającą ‧ % wagi, ale nie większą niż ‧ % wagi
en Pasta, containing no eggs and no common wheat flour or meal, with an ash content in the dry matter of more than ‧ % but not exceeding ‧ % by weight
pl Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od ‧. do ‧ lutego ‧ r., w ramach przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
en No action shall be taken on the tenders notified from ‧ to ‧ February ‧ in response to the invitation to tender for the refund for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No
pl Pszenica (x Tritosecale Wittm
en Triticale (× Triticosecale Wittm
pl W przypadku gdy analizy i kontrole nie pozwalają stwierdzić, że oferowana pszenica durum może zostać dopuszczona do skupu interwencyjnego, najpóźniej dwudziestego dnia roboczego od tego stwierdzenia i bez uszczerbku dla ostatecznego terminu dostawy, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, oferent może dokonać wymiany przedmiotowej partii
en In the event that tests or inspections do not allow the durum wheat offered to be accepted for intervention, the bidder may replace the batch concerned, no later than ‧ working days afterwards, without prejudice to the deadline for delivery set out in Article
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantity covered by the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Austrian intervention agency
pl Zrewidowane płatności z tytułu ryżu i pszenicy durum jak również płatności w sektorze mleczarskim powinny zostać włączone do omawianego systemu po całkowitym wdrożeniu reformy
en The revised payments for rice and durum wheat as well as the payment in the milk sector once the reform is fully implemented, should also be integrated into the scheme
pl zatrzymać do ‧ % składowej krajowych pułapów, o których mowa w art. ‧, odpowiadających płatności uzupełniającej z tytułu pszenicy durum, o której mowa w załączniku
en retain up to ‧ % of the component of national ceilings referred to in Article ‧ corresponding to the durum wheat supplement payment referred to in Annex
pl W związku z tym należy zezwolić agencjom interwencyjnym w danych państwach członkowskich na zwiększenie ilości zgłoszonej do przetargu do wysokości ‧ ton w Niemczech i na Węgrzech, ‧ ton w Szwecji, ‧ ton w Danii i ‧ ton w Finlandii w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej; do wysokości ‧ ton na Wegrzech i na Słowacji w odniesieniu do kukurydzy; a także żyta do wysokości ‧ ton w Niemczech
en The intervention agencies in the Member States concerned should therefore be authorised to increase the quantities put out to tender by ‧ tonnes of common wheat in Germany, ‧ tonnes in Hungary, ‧ tonnes in Sweden, ‧ tonnes in Denmark and ‧ tonnes in Finland, ‧ tonnes of maize in Hungary and ‧ tonnes in Slovakia, and ‧ tonnes of rye in Germany
pl Zboża z wyłączeniem ryżu = D/‧ (pszenica zwyczajna i pszenica orkisz) + D/‧ (pszenica twarda) + D/‧ (żyto) + D/‧ (jęczmień) + D/‧ (owies) + D/‧ (kukurydza ziarnista) + D/‧ (inne zboża
en Cereals without rice = D/‧ (common wheat and spelt) + D/‧ (durum wheat) + D/‧ (rye) + D/‧ (barley) + D/‧ (oats) + D/‧ (grain maize) + D/‧ (other cereals
pl Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej
en Communication of refusal of lots under the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the French intervention agency
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantity covered by the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the French intervention agency
pl zobowiązanie prowadzenia ewidencji towarowej pozwalającej na sprawdzenie, czy przyznane ilości pszenicy zwyczajnej i żyta zostały przetworzone na mąkę na terytorium Wspólnoty
en an undertaking to keep stock records so that checks may be carried out to ensure that the quantities of common wheat and rye awarded have been processed into flour on Community territory
pl oznaczeniem zawartości białka w pszenicy durum i w pszenicy zwyczajnej
en determination of the protein content of durum wheat and common wheat
pl Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T‧, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II
en Notwithstanding Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧, the documents relating to the sale of common wheat under this Regulation, and in particular the export licence, the removal order referred to in Article ‧(b) of Regulation (EEC) No ‧/‧, the export declaration and, where applicable, the T‧ copy shall carry one of the entries set out in Annex II
pl Na podstawie art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie środków przejściowych stosowanych w stosunku do obrotu produktami rolnymi w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, władze węgierskie poinformowały Komisję o swoim zamiarze sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości ‧ t i kukurydzy w maksymalnej ilości ‧ t z państwowych rezerw zbóż w ramach procedury rotacji zapasów
en Pursuant to Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on transitional measures to be adopted in respect of trade in agricultural products on account of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, the Hungarian authorities have informed the Commission that they intend to sell a maximum quantity of ‧ tonnes of wheat and ‧ tonnes of maize from national security stocks as part of a rotation procedure
pl W ramach cotygodniowego przekazywania informacji, przewidzianego w art. ‧a rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż, władze węgierskie zgłosiły ‧ tony strat dotyczących pszenicy zwyczajnej
en In their weekly communication pursuant to Article ‧a of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ establishing procedures for the taking over of cereals by intervention agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals, the Hungarian authorities reported a loss of ‧ tonnes of common wheat
pl Próbka częściowa jest przesiewana przez trzydzieści sekund przez sito o szczelinach ‧ mm dla pszenicy zwyczajnej, ‧ mm dla żyta, ‧ mm dla pszenicy durum, ‧ mm dla jęczmienia
en The partial sample shall be sifted for half a minute in a sieve with slotted perforations of ‧ mm for common wheat, ‧ mm for rye, ‧ mm for durum wheat, ‧ mm for barley
pl EUR za tonę jęczmienia. Jednakże, jeśli należność stosowana za dane produkty w dniu zakończenia formalności celnych przywozowych wynosi mniej niż ‧ EUR za tonę w przypadku pszenicy zwyczajnej, ‧ EUR za tonę w przypadku kukurydzy rogowatej lub ‧ EUR za tonę w przypadku jęczmienia, równa się wartości danej należności
en EUR ‧ per tonne for barley. If however the duty in force on the day of completion of the customs import formalities is less than EUR ‧ per tonne for common wheat, EUR ‧ for flint maize or EUR ‧ per tonne for barley, the security shall be equal to the duty amount
pl Rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ ogłoszono stały przetarg na wywóz ‧ ton pszenicy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ opened a standing invitation to tender for the export of ‧ tonnes of common wheat held by the Slovak intervention agency
Showing page 1. Found 1884 sentences matching phrase "pszenica".Found in 1.133 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.