Translations into English:

 • revitalization   
  (Noun  ) (noun   )
 • regeneration   
  (noun   )
 • resurgence   
  (Noun  )
 • revitalisation   
  (Noun  ) (noun   )
 • revival   
  (Noun  ) (noun   )
 • revivification   
  (Noun  ) (noun   )

Other meanings:

 
sanacja
 
odnowa
 
restauracja
 
Rekultywacja
 
ponowne wykorzystanie
 
rekonstrukcja
 
odbudowa
 
reutylizacja
 
przywrócenie do życia, ożywienie

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rewitalizacja drzewostanu
forest rehabilitation

Example sentences with "rewitalizacja", translation memory

add example
pl Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie Krakowa.
en Revitalization of post industrial areas on the example of Kraków.
pl wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z Traktatu WE
en contribute to the prevention of conflicts and to assist in creating the conditions for progress on settlement of conflicts, including through recommendations for action related to civil society and rehabilitation of the territories without prejudice to the Commission's responsibilities under the EC Treaty
pl Znaczenie promocji oraz rewitalizacji obszarów miejskich w budowie wizerunku miasta na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego
en The role of promotion and urban revitalisation in the creation of an image of the city on the example of Ostrów Wielkopolski
pl Celem projektu jest rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów poprzez rewitalizację łańcucha podaży drewna
en The project has as its objective the socio-economic development of country areas through the revitalisation of the wood supply chain
pl Rewitalizacja górnośląskiego dziedzictwa przemysłowego w pierwszych latach XXI wieku - lokalność, marketing, turystyka
en Revitalization of Upper Silesian industrial heritage in the beginning of the XXI century
pl Rewitalizacja gminy Skępe a pozyskiwanie funduszy strukturalnych. Stan obecny. Perspektywy
en Revitalization of Skępe community in terms of structural funding. Current status. Way of looking
pl wspieranie rewitalizacji zasobów charakterystycznych dla danego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), form wyrazu kulturowego i powiązanych działań
en foster the revitalisation of resources intrinsic to a region, with special focus on cultural (tangible and intangible) heritage, cultural expressions and related activities
pl wzywa do objęcia przywództwa w toczącej się debacie na temat globalnego zarządzania, w tym zarządzania ekonomicznego i finansowego, w celu wzmocnienia mandatów i udoskonalenia praktyk stosowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, przy jednoczesnej rewitalizacji Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ
en take a lead in the current debate on global governance, including economic and financial governance, with a view to strengthening the mandates and improving the practices of the International Monetary Fund and the World Bank, while at the same time re-vitalising ECOSOC
pl Elementy zarządzania programami rewitalizacji na poziomie lokalnym nowe funkcje i zawody związane z rewitalizacją.
en The elements of revitalization programme management in the local area: new functions and professions connected with revitalization.
pl Rewitalizacja jako forma rozwoju wsi Orzechowo w gminie Miłosław
en The revitalization as the form of the development of the Orzechowo village in the commune Miłosław
pl Jednym z celów Unii Europejskiej zakładających wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych jest rewitalizacja miast w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez podnoszenie poziomu wydajności energetycznej.
en One of the European Union's objectives, in terms of renewable energy, is the regeneration of towns in Central and Eastern Europe by increasing their energy efficiency.
pl Niemcy nie przedłożyły żadnych danych potwierdzających, że tymczasowe zwolnienie z podatku przyczyniłoby się do ożywienia rynku nieruchomości w obszarze obejmującym rynek pracy w Berlinie i spowodowałoby także dalej idące korzyści, oraz że sektor prywatny najprawdopodobniej nie zaangażowałby się w rewitalizację bez wsparcia ze strony państwa
en No data had been provided by Germany that would demonstrate that the temporary tax exemption was likely to contribute to activating the real estate market in the labour market region of Berlin as well as having positive spill-over effects and that it is extremely unlikely that private sector involvement in remediation can be expected without any state intervention
pl Po tym jak stwierdzono, że rewitalizacja obszarów miejskich zalicza się do celów Wspólnoty, należy sprawdzić, czy nie doszło do sprzecznej ze wspólnym interesem zmiany warunków wymiany handlowej
en Having established that urban regeneration falls within the Community's objectives, the Commission will now assess whether trading conditions are adversely effected to an extent contrary to the common interest
pl Osoby o dochodach przewyższających średnią, które opuściły miasta w ostatnich dziesięcioleciach, wracają do nich bardzo powoli dzięki powodzeniu niektórych programów rewitalizacji
en In recent decades, people with above-average incomes have deserted the city and they are only slowly coming back thanks to the success of some urban regeneration programmes
pl Podczas debaty na temat ram budżetowych na przyszły okres programowania, jak również podczas opracowywania budżetu na bieżący okres, należy jasno poruszyć kwestię finansowania rewitalizacji miast
en The debate on the budget for the next programming period, and adjustment of the budget of the current programming period, must explicitly include the issue of funding for urban regeneration
pl Celem zintegrowanych strategii musi być zagwarantowanie, że ilekroć modyfikowane będą sieci transportowe bądź podejmowana będzie zabudowa lub rewitalizacja terenu, każdy kolejny krok będzie posunięciem we właściwym kierunku
en The purpose of the integrated strategies must be to ensure that every time that transport networks are modified or that physical development and redevelopment take place, each successive step represents a move in the right direction
pl Środki te mają stanowić wsparcie dla rewitalizacji sektora kolejowego, usuwając przeszkody w przemieszczaniu się pociągów w europejskich sieciach kolejowych.
en These measures seek to support the revitalisation of the rail sector by eliminating the obstacles to the movement of trains on European rail networks.
pl Rewitalizacja osiedla Piastowskiego w Kościanie
en The revitalization of the Piastowskie Doistrict in Kościan
pl Rewitalizacja centralnej części miasta Lipna na tle strategii rozwoju miasta i uwarunkowań przyrodniczych
en Revitalization of central part of the town Lipno, in reference to developmental strategy and natural conditions
pl Projekt składa się z czterech najważniejszych elementów: wzmocnienie struktur reintegracji w społeczności, rewitalizacja produkcji rolnej, generowanie dochodów i odbudowa infrastruktury
en The project has four main components: empowerment of communal reintegration structures, revitalisation of agricultural production, income generation and rehabilitation of infrastructure
pl Rewitalizacja zabudowy historycznej Siedlec, jako działanie zmierzające do poprawy ładu przestrzennego
en Revitalization of historical buildings of Siedlce as an action aiming at improving spatial order
pl Sytuacja przestrzenno - społeczno - gospodarcza miasta Działdowa a potrzeba rewitalizacji
en Spatial, economic and social situation of the city Dzialdowo and the need of the revitalization
pl Restrukturyzacja oparta na rewitalizacji spowodowała w efekcie rozwój usług turystycznych i zwiększenie inwestycji w ten sektor, co sfinansowało ochronę dziedzictwa historycznego i architektonicznego, a to z kolei spowodowało dalsze zwiększenie ruchu turystycznego oraz napływ prywatnego kapitału
en Restructuring based on redevelopment, leading to the development of tourism services, an increase in investment in this sector, which helped finance the preservation of the region's historical and architectural heritage, which in turn led to a further increase in tourism and an in-flow of private capital
pl Panie przewodniczący! Kiedy państwa członkowskie ratyfikują zreformowany Traktat, będziemy mogli spodziewać się rewitalizacji Unii Europejskiej - Unii zdolnej do stawienia czoła nowym wyzwaniom, na tyle pokornej, by słuchać swoich obywateli i jednocześnie pełnej woli działania.
en Mr President, when Member States ratify the Reform Treaty, as we hope and believe they will, we can look forward, at long last, to a revitalised European Union - a Union with the capacity to confront new challenges, with the humility to listen to its citizens and with the political will to act.
pl Rzeczywiście innowacyjność stanowi istotny element pakietu klimatycznego i planu rewitalizacji gospodarki europejskiej, które przyjęte zostały przez Komisję Europejską.
en Indeed, innovation is an integral part of both the Commission's climate change package and the plan for revitalising the European economy.
Showing page 1. Found 360 sentences matching phrase "rewitalizacja".Found in 0.315 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.