Translations into English:

  • regeneration   
    (noun   )
  • revitalization   
    (noun   )

Other meanings:

 
sanacja
 
odnowa
 
restauracja
 
Rekultywacja
 
przywrócenie do życia, ożywienie
 
ponowne wykorzystanie
 
rekonstrukcja
 
odbudowa
 
reutylizacja

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rewitalizacja drzewostanu
forest rehabilitation

Example sentences with "rewitalizacja", translation memory

add example
pl Odpowiednie zarządzanie programami rewitalizacji miast musi się zaczynać już w fazie analizy
en Good governance of urban regeneration programmes must start from the analysis phase
pl Jest ponadto przekonany, że rewitalizacja miast powinna prowadzić do zacieśnienia więzów między edukacją, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi i innowacyjnością oraz do tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw
en also believes that urban regeneration should strengthen the links between education, business and research and innovation, and promote new innovative businesses
pl Programy rewitalizacji miast powinny stać się częścią procesu nauki związanego z rozwojem miast w UE i przyczynić się do uświadomienia obywatelom związanych z nimi perspektyw i napotkanych problemów
en Urban regeneration programmes should become part of the learning process of EU urban development and contribute to raising public awareness of urban issues and the opportunities that are arising
pl Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele kultury na Górnym Śląsku
en Revitalization of postindustrial areas for cultural purposes in Upper Silesia
pl Rewitalizacja terenów miejskich stanowi mniej lub bardziej poważne wyzwanie dla władz miejskich w całej Europie i wymaga znacznych inwestycji, czy to finansowych, czy twórczych, czy też związanych z zarządzaniem
en In varying degrees across Europe, urban regeneration poses a major challenge to city authorities and requires significant investment, whether financial, creative or managerial
pl Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie wybranych miast Polski
en Posturban areas revitalisation on-site of selected polish cities
pl Inicjatywy wspólnotowe powinny być skoncentrowane na wspieraniu współpracy przygranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej (Interreg), gospodarczej i społecznej rewitalizacji miast i przedmieść dotkniętych kryzysem (URBAN), w obu przypadkach przeznaczonych do sfinansowania z EFRR, rozwoju obszarów wiejskich (Leader), przeznaczonych do sfinansowania z Sekcji Orientacji EFOGR oraz rozwoju zasobów ludzkich w kontekście równości szans (EQUAL), przeznaczonych do sfinansowania z EFS
en Whereas these Community initiatives should concentrate on promoting cross-border, transnational and inter-regional cooperation (Interreg), economic and social regeneration of cities and urban neighbourhoods in crisis (URBAN), both to be financed by the ERDF, rural development (Leader), to be financed by the EAGGF Guidance Section, and the development of human resources in the context of equal opportunities (EQUAL), to be financed by the ESF
pl W świetle tej oceny może okazać się konieczne wyeksponowanie w kolejnym okresie programowania szczególnego charakteru inicjatyw w zakresie rewitalizacji miast w ramach funduszy strukturalnych oraz poprawienie koordynacji z innymi działaniami w ramach europejskiej agendy miejskiej
en In the light of this evaluation, it could be deemed necessary to reinforce the specific character of urban regeneration initiatives within the Structural Funds during the next programming period and also to improve its coordination with other policies within a European Urban Agenda
pl W ramach analizy tego zagadnienia środki finansowe przeznaczone na programy rewitalizacji miast powinny stanowić odrębny parametr, co przyczyni się do ich realizacji i skuteczności
en The financial resources for funding urban regeneration programmes must be central to the discussion, as a factor that will contribute to the viability of programmes and their effectiveness
pl podkreśla konieczność zajęcia się tendencjami demograficznymi takimi jak postępująca koncentracja ludności w miastach i masowe opuszczanie obszarów wiejskich oraz ich konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do opracowania strategii rewitalizacji zagrożonych obszarów poprzez rozwój infrastruktury, stymulowanie prawdziwych możliwości rozwojowych zgodnie z ich konkretnym potencjałem, utrzymywanie usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie lokalnego potencjału administracyjnego i decentralizację sektora publicznego, stworzenie możliwości zatrudnienia i szkoleń, poprawę warunków mieszkaniowych i warunków życia oraz zwiększanie atrakcyjności tych obszarów dla inwestorów; uważa, że miasta potrzebują jednocześnie wsparcia dla ich wysiłków na rzecz rozwiązania problemów miejskich
en Emphasises the need to address the demographic trends of further urban concentration and rural exodus and their territorial impact; calls therefore on the Member States to draw up strategies to revitalise vulnerable areas by developing infrastructure, fostering real development opportunities in accordance with their specific potentials, maintaining services of general interest through enhanced local administrative capacities and the decentralisation of the public sector, offering appropriate training and employment opportunities, improving housing and living conditions and increasing the attractiveness of those areas to investors; considers that, at the same time, towns need support for their efforts to remedy urban difficulties
pl Europejska Stolica Kultury - wpływ programu na rewitalizację miast przemysłowych oraz rozwój współpracy kulturalnej w Europie
en „European Capital of Culture” event – impact on the urban regeneration and contribution to the development of the cultural cooperation in Europe.
pl Przemiany przestrzeni i rewitalizacja Sanoka po 1989 roku
en Space transformation and regeneration in Sanok after year 1989
pl Rewitalizacja centrum oraz poszczególnych dzielnic miasta przyciągnęła inwestorów prywatnych
en The redevelopment of both the city centre and specific areas of the town has drawn private investors to the city
pl ROBINWOOD – Rewitalizacja obszarów wiejskich i górzystych poprzez rozwój zrównoważony przy wykorzystaniu zintegrowanej gospodarki leśnej
en ROBINWOOD – Revitalisation of country and mountain areas through sustainable development by means of integrated forestry management
pl Program Ignalina obejmuje między innymi środki wspierające likwidację elektrowni jądrowej Ignalina bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa jądrowego, środki wspierające organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jądrowe w ocenie tego bezpieczeństwa oraz w udzielaniu zezwoleń na projekty związane z likwidacją, środki mające na celu rewitalizację środowiska zgodnie z dorobkiem oraz modernizację zdolności w zakresie produkcji energii konwencjonalnej w celu zastąpienia zdolności produkcyjnej obu reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina, a także inne środki wynikające z decyzji o zamknięciu i likwidacji tej elektrowni, przyczyniające się do niezbędnej restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska oraz modernizacji sektorów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii na Litwie, a także do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i wydajności energetycznej na Litwie
en The Ignalina Programme shall cover, inter alia, measures to support the decommissioning of the Ignalina nuclear power plant without deterioration of nuclear safety, measures to support the nuclear safety authorities in safety assessment and licensing of decommissioning projects, measures for environmental upgrading in line with the acquis and for modernising conventional production capacity to replace the production capacity of the two reactors at the Ignalina plant and other measures which stem from the decision to close and decommission this plant and which contribute to the necessary restructuring, upgrading of the environment and modernisation of the energy production, transmission and distribution sectors in Lithuania as well as to enhancing security of supply and energy efficiency in Lithuania
pl Elementy zarządzania programami rewitalizacji na poziomie lokalnym nowe funkcje i zawody związane z rewitalizacją.
en The elements of revitalization programme management in the local area: new functions and professions connected with revitalization.
pl Obiekty poprzemysłowe i ich rewitalizacja w Zielonej Górze
en Postindustrial buildings and thier revitalization in Zielona Góra
pl Proces rewitalizacji jako zadanie samorządu terytorialnego - na przykładzie miasta Kargowa
en The revitalization process as a matter of self - government - for example the city of Kargowa
pl Konsolidacja jednolitego rynku jest równie ważna z punktu widzenia rewitalizacji gospodarki, jak pozostałe dwie inicjatywy: wzmocnienie zarządzania gospodarczego i strategia Europa 2020.
en Consolidation of the Single Market is just as significant for reviving the economy as the other two initiatives: the reinforcement of economic management and the 2020 strategy.
pl Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w Polsce
en Revitalization of postindustrial buildings in Poland
pl Zagadnienia takie jak regulacja przepływów migracyjnych zgodnie z obiektywnymi kryteriami uczciwości, poszanowaniem godności osób przebywających w przepełnionych więzieniach, opieka nad osobami leczącymi się z nałogu narkotykowego, rewitalizacja agencji, czy przeciwstawienie się przestępczości zorganizowanej na szczeblu transgranicznym sprawiają, że taka rzetelna współpraca jest naprawdę niezbędna.
en Issues such as the regulation of migratory flows according to objective criteria of fairness, the dignity of people in today's overcrowded prisons, the welfare of those who are rehabilitated after drug addiction, the revitalisation of agencies, the opposition to organised crime at cross-border level, make this genuine cooperation truly necessary.
pl rewitalizacja przestrzenna miejscowości skibno usytuowanej w gminie sianów.
en spatial revitalisation of town skibno located in commune sianow.
pl W związku z tym, że środek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych posiadających nieruchomości w obszarze obejmującym rynek pracy w Berlinie, a tylko w niektórych dzielnicach miasta konieczna jest rewitalizacja zabudowy, Komisja doszła do wniosku, że planowany przez Niemcy program pomocy dla obszaru obejmującego rynek pracy w Berlinie, który jest obszarem objętym pomocą zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) Traktatu WE, jest nieodpowiedni do zamierzonego celu
en In view of the fact that the scheme potentially benefits all housing companies and housing associations owning real estate in the labour market region of Berlin whereas only certain districts are in fact in need of regeneration, the Commission concludes the scheme proposed by Germany for the labour market region of Berlin, which is an assisted area covered by Article ‧(c) of the EC Treaty, is not proportionate to the objective pursued
pl Nowe wymogi i zobowiązania w dziedzinie ochrony środowiska mogą ułatwić rewitalizację tych obszarów i pomóc wzmocnić ich potencjał turystyczny
en The new environmental criteria and commitments can facilitate the recovery of these areas and help to boost projects' tourism potential
pl Rewitalizacja przewodników turystycznych z wykorzystaniem systemów GIS
en Revitalization of the touristic guides using GIS systems
Showing page 1. Found 360 sentences matching phrase "rewitalizacja".Found in 0.225 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.