Translations into English:

  • regeneration   
    (noun   )
  • revitalization   
    (noun   )

Other meanings:

 
sanacja
 
odnowa
 
restauracja
 
Rekultywacja
 
przywrócenie do życia, ożywienie
 
ponowne wykorzystanie
 
rekonstrukcja
 
odbudowa
 
reutylizacja

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rewitalizacja drzewostanu
forest rehabilitation

Example sentences with "rewitalizacja", translation memory

add example
pl Komisja wnioskuje, iż kryzys BGB składał się przede wszystkim z kumulacji ryzyk w sektorze usług w zakresie nieruchomości poprzez ciągle rosnącą ilość przyznawanych długoletnich gwarancji najmu, wypłacenia zysku oraz rewitalizacji, które z gospodarczego punktu widzenia nie wykazywały właściwego stosunku kosztów do korzyści oraz wymykały się spod kontroli
en The Commission concludes that BGB’s crisis was due above all to the accumulation of risks in the real estate services field through a steady increase in the granting of long-term rent, dividend and renewal guarantees which, from a business standpoint, could be regarded neither as manageable nor as reasonable from a cost/benefit angle
pl Zachęcanie do zakładania lokalnych sklepów i innej infrastruktury także wymaga odpowiednich wymogów w zakresie podziału na strefy, zarówno w celu popierania małej infrastruktury lokalnej, jak i odchodzenia od budowania wielkich obiektów położonych za miastem, do których można dotrzeć tylko samochodem; a także wymaga przyjaznej lokalnej polityki podatkowej, programów w dziedzinie rewitalizacji miast, które zwiększają atrakcyjność małych lokalnych obiektów i lokalnych ośrodków sąsiedzkich, służących za katalizatory
en Again the encouragement of local shops and other facilities requires appropriate zoning requirements, both to encourage small local facilities and to discourage large out of town facilities that can only be reached by car, sympathetic local taxation policies, programmes of urban regeneration that enhance the attractiveness of small local facilities and local neighbourhood centres that serve as catalysts
pl Zdrowe zasady konkurencji mogą przyczynić się do rewitalizacji kolei, zwiększenia udziału w rynku transportowym.
en Healthy principles of competition can contribute to revitalisation of the railways and increase their share of the transport market.
pl Jeśli chodzi o konkurencję w roku 2009, to po naprawie sektora finansowego Komisja wykonała i nadal wykonuje ważne zadanie nadzorowania spłat pomocy państwa przyznanej bankom w celu rewitalizacji gospodarki.
en In terms of competition for 2009, following the recovery of the financial sector, the Commission carried out - as it is still doing - the essential task of supervising the banks' repayment of the State aid disbursed to revitalise the economy.
pl Proces restrukturyzacji połączony był z rewitalizacją miast regionu, w tym stolicy Bilbao
en The restructuring process was linked with the redevelopment of the region's cities, including the capital, Bilbao
pl Rewitalizacja terenu w północno-wschodniej części miasta Świebodzin
en Revitalization of the area in north-eastern part of Świebodzin city
pl Rewitalizacja terenów nadrzecznych w Kaliszu
en The revitalization of riverfronts in Kalisz
pl Niemniej jednak zdaniem KR-u wspomniane atuty powinny znaleźć uznanie w programach strukturalnych, by umożliwić zmiany i rewitalizację
en However, the CoR believes that these must be recognised within Structural programmes to enable change and regeneration to take place
pl Projekt urbanistyczny rewitalizacji wiślanych bulwarów w Warszawie
en The urban design of revitalization Vistula River embankments in Warsaw
pl Śródmieście Opola jako wyzwanie dla rewitalizacji
en Downtown Opole as a challenge for revitalization
pl Problemy i założenia rewitalizacji centrum Skwierzyny
en Revitalistaion of Skwierzyna City Centre - problems and assumptions
pl Panie Przewodniczący! Na prośbę Pańską i Parlamentu skorzystałem z możliwości udziału w dzisiejszej debacie na temat ożywienia rynku wewnętrznego, by poruszyć tę ważną kwestię, która będzie ponadto stanowić jedną z dwunastu dźwigni służących rewitalizacji jednolitego rynku, o których mówiłem na początku - kwestię zamówień publicznych i modernizacji, którą mamy zamiar zaproponować w porozumieniu z Państwem w ciągu najbliższych kilku tygodni.
en As you and your Parliament requested of me, Mr President, I wanted to take the opportunity of this debate on reviving the internal market to bring up this important area which will, moreover, constitute one of the 12 levers for reviving the Single Market that I referred to at the beginning of my speech, namely, that of public procurement and the modernisation that we are going to propose in agreement with you in the next few weeks.
pl Jest ponadto przekonany, że rewitalizacja miast powinna prowadzić do zacieśnienia więzów między edukacją, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi i innowacyjnością oraz do tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw
en also believes that urban regeneration should strengthen the links between education, business and research and innovation, and promote new innovative businesses
pl W mojej opinii najważniejsze jest łagodzenie skutków awarii, a tym samym przyjęcie odpowiedzialnego podejścia do rewitalizacji ekosystemów rzecznych i zapobiegania możliwym przyszłym awariom.
en In my opinion, the top priority is to mitigate the consequences of the disaster and therefore to take a responsible approach towards revitalisation of the river ecosystems, together with the prevention of possible future disasters.
pl rewitalizacja przestrzenna kwartału zabudowy w miejscowości skarszów górny.
en spatial revitalisation of the buiding quarter in town skorszow gorny.
pl wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępów w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów, bez uszczerbku dla Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
en contribute to the prevention of conflicts and to assist in creating the conditions for progress on settlement of conflicts, including through recommendations for action related to civil society and rehabilitation of territories, without prejudice to the Treaty on the Functioning of the European Union
pl uważa, że Nagroda Unii Europejskiej związana z Dziedzictwem Kulturowym, przyznawana przez federację EUROPA NOSTRA, jest wartościową inicjatywą, która powinna być kontynuowana w przyszłości; uważa, że w związku z tym i w szerszym kontekście należy wprowadzić nową kategorię nagród za najlepszą całościową rewitalizację społeczności tradycyjnej, aby zachęcić te z nich, którym udało się zachować w całości lub częściowo swój charakter architektoniczny, do kontynuowania starań o wsparcie
en Considers that the European Union Cultural Heritage Prize administered by Europa Nostra is a valuable initiative which should be followed up in future; considers that, in this connection and in a wider context, a new category of awards for the best overall restoration of a traditional community should be introduced to encourage those communities which have managed to conserve all or part of their traditional configurations to step up their efforts in this direction
pl Analiza wybranych metod grafiki komputerowej w powiązaniu z metodami przetwarzania obrazów - rewitalizacja obrazów analogowych
en Analysis of Selected Computer Graphics Methods Related with Image Processing – Revitalization of Old Photographs
pl Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, zajmują istotne miejsce w rewitalizacji budownictwa mieszkalnego w niektórych państwach członkowskich
en Social Enterprises, including Housing Associations, occupy an important place in housing renewal in some Member States
pl Rewitalizacja zabytkowego obsaru dawnej Rzeźni Miejskiej w Poznaniu
en The revitalization project of slaughtehouse in Poznań
pl Instrument ten umożliwi kapitalizację korzyści płynących z projektów i metod wdrażanych w celu lepszej integracji projektów mieszkaniowych z programami rewitalizacji miast
en This facility will make it possible to build on projects and methods for effectively integrating housing projects in urban regeneration programmes
pl wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z Traktatu WE
en contribute to the prevention of conflicts and to assist in creating the conditions for progress on settlement of conflicts, including through recommendations for action related to civil society and rehabilitation of the territories without prejudice to the Commission's responsibilities under the EC Treaty
pl W poprzednich opiniach EKES zawsze popierał rewitalizację przemysłu kolejowego w Europie, i wskazywał na pewne wstępne warunki, niezbędne do jej osiągnięcia
en In its previous opinions the EESC has always been in favour of revitalising the rail industry in Europe, and has pointed to essential prerequisites to achieving this
pl Rewitalizacja kwartału zabudowy w mieście Głogów ograniczonego ulicami :gen.Władysława Sikorskiego, Przemysłową, Towarową oraz Wojska Polskiego
en the revitalization of the housing district in Głogów bounded by Gen.Władysława Sikorskiego, Przemysłowa, Towarowa and Wojska Poslkiego street
pl rewitalizację środowiska zgodnie z dorobkiem oraz na środki modernizacji elektrociepłowni Elektrėnai na Litwie, które to działania mają podstawowe znaczenie dla realizacji celów zastąpienia zdolności produkcyjnej obu reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina, i
en environmental upgrading in line with the acquis and measures to modernise the Elektrėnai thermal power plant in Lithuania as the key replacement for the production capacity of the two reactors at the Ignalina nuclear power plant, and
Showing page 1. Found 360 sentences matching phrase "rewitalizacja".Found in 0.541 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.