Translation of "sakal" into English

strangle is the translation of "sakal" into English. Sample translated sentence: Tulad ni Laura, maraming kabataan ang sakal na sakal na sa dami ng problema sa buhay. ↔ Like Laura, many young people feel overwhelmed by the pressures of life.

sakal
+ Add

Tagalog-English dictionary

  • strangle

    verb
  • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "sakal" into English

  • Glosbe

    Glosbe Translate
  • Google

    Google Translate
Add

Translations of "sakal" into English in sentences, translation memory

Tulad ni Laura, maraming kabataan ang sakal na sakal na sa dami ng problema sa buhay.
Like Laura, many young people feel overwhelmed by the pressures of life.
ang pag-atake noong Nobyembre 18 sa dalawang susing saksi, na nagresulta sa pagkamatay ni Dennis Sakal, ang dating drayber ni Ampatuan Sr., at pagkasugat ni Sukarno Butch Saudagal, na diumano’y dating tauhan ni Ampatuan Jr. Ang pagkamatay ni Sakal ay ikaapat na sa kabuuang bilang ng mga saksing pinatay na;
* the attack last November 18 on two key witnesses, which resulted in the death of Dennis Sakal, the former driver of Ampatuan Sr., and the wounding of Sukarno Butch Saudagal, allegedly the former bagman of Ampatuan Jr. Sakal’s death brings to four the total number of witnesses killed so far;