Translations into English:

 • -hood   
  (Suffix  )
   
  condition or state
   
  condition or state

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (17)

hed
hot;
hedde
; name; be called
Hede
heat
hede
heathland; heath; ; moor; heat
Hede-Melbærris
Arctostaphylos uva-ursi
heden
; hence
hvad hedder De
what is your name
hvad hedder De?
what is your name
hvad hedder du
what is your name; what's your name
hvad hedder du?
what is your name
jeg hedder
; my name is
Slaget på Grathe Hede
Battle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
da Hvad var det nu, hun hed?
en What' s her name again?
da En knægt der hed Eddie Ingram
en A kid named Eddie Ingram
da EU kunne, uden naturligvis at lægge sig fast på den urealistiske målsætning, der hedder fuldstændig selvforsyning, alligevel gøre sig selv mindre afhængig af sine eksterne leverandører.
en Without going so far as to set the unrealistic objective of total self-sufficiency, the European Union could still reduce its reliance on external suppliers.
da Ikke desto mindre kan forhandlingen om disse de mest grundlæggende reformer i et tidsperspektiv, der hedder 2004, ikke være en undskyldning for at nægte allerede i dag at godkende de reformer, som Rådet på nuværende tidspunkt kan iværksætte uden traktatændringer.
en Nonetheless, the debate on the most fundamental reforms in the run-up to 2004 cannot be an excuse for refusing to immediately adopt the reforms that the Council can already implement in the existing Treaty.
da Jeg hedder Elise- Jeg hedder Frank
en I (Ellis- (I (Frank
da påpeger, at det i de nuværende retningslinjer for regionalstøtte hedder, at Undtagelsesvist er der ikke tilstrækkeligt støtte til at igangsætte en regional udviklingsproces, hvis den pågældende regions strukturelle handicap er alt for store
en points out that the current regional aid guidelines state that In exceptional cases, such aid may not be enough to trigger a process of regional development, if the structural handicaps of the region concerned are too great
da Så du hedder alt det der?
en That whole thing' s your name, huh?
da I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte zig-zag-syningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus: disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen
en The rule for sewing machines specifies that both the thread tension mechanism used and the zigzag mechanism used must originate; these two restrictions only apply if the mechanisms concerned are actually incorporated into the sewing machine
da I direktiv ‧/‧/EØF hedder det, at for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan kan det i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne
en Directive ‧/‧/EEC envisages that in order to take account of different levels of protection for the construction works at national, regional or local levels, it may be necessary to establish in the interpretative documents classes corresponding to the performance of products in respect of each essential requirement
da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kom for nogen tid siden med en afgørelse, hvori det hed, at optagelse og andre former for aflytning af telefonsamtaler udgør et alvorligt indgreb i privatlivets fred og den private kommunikation og skal derfor have hjemmel i en lovgivning, der er særligt præcis.
en The European Court of Human Rights took a decision some time ago when they said "tapping and other forms of interception of telephone conversations represent a serious interference with private life and correspondence and must accordingly be based on a law that is particularly precise.
da Jeg tror, at fællesnævneren hedder bevarelse af familiebånd.
en I believe that maintaining family ties is a common denominator, and everyone has stressed how important it is.
da Det udfyldte spørgeskema skal bl.a. indeholde oplysninger om deres virksomheds/-heders struktur, virksomhedens/-hedernes aktiviteter i forbindelse med den undersægte vare og salg den af undersøgte vare
en The completed questionnaire will contain information on, inter alia, the structure of their company(ies), the activities of the company(ies) in relation to the product under investigation and on the sales of the product under investigation
da Jeg vil gerne informere Dem om, at vores gruppe fremover hedder: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)/Europæiske Demokrater. Jeg beder Dem være opmærksom på dette.
en I should like to inform you that in future our group is to be known as the Group of the European People's Party (Christian Democrats)/European Democrats and would ask that note be taken of this.
da Hvad hedder det?
en What' s that called?
da I Rådets beslutning ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (EUT L ‧ af ‧.‧.‧, s. ‧) hedder det, at Kommissionen varetager afviklingen af de af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle operationer, som ikke er afsluttet, når EKSF-traktaten udløber
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ establishing the measures necessary for the implementation of the Protocol, annexed to the Treaty establishing the European Community, on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) stipulates that the Commission shall be entrusted with winding up the financial operations of the European Coal and Steel Community which are still in progress when the ECSC Treaty expires
da I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. ‧-‧ hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes
en The rule for fabrics of headings ‧ to ‧ provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used
da Yeah, har du nogensinde hørt om en tidligere Dolphin kicker der hedder Ray Finkle?
en Yeah, you ever heard of a former Dolphin kicker named Ray Finkle?
da At alternativet hedder "demokrati", at alternativet hedder "ret" og "rettigheder", og at alternativet består i endelig at håndhæve den skrevne, internationale lovgivning - som er gældende, men som ikke håndhæves, sådan som det så ofte er tilfældet i vores land - nemlig den internationale lovgivning, hvor man alt i alt har identificeret en slags subjektiv ret til frihed og demokrati for folk, som lever i dette land, og med "dette land" mener vi hele verden.
en The alternative is called 'democracy', the alternative is called 'law' and 'rights', the alternative consists of enforcing written international law at last - for, although it is in force, it is not being enforced, as often happens in our country - that international law which, all things considered, has now identified a kind of subjective right to freedom and democracy belonging to the people living in this country, and by 'this country' we mean the world.
da Jeg fremsiger en kærlighedsformular... der hedder " Amas Veritas "
en Summoning up a true love spell...... called Amas Veritas
da Indtast & kspread;-dokumentets & URL; eller filnavn i tekstfeltet som hedder URL:. Du kan indtaste filnavnet direkte i tekstfeltet, eller klikke på knappen med den blå mappe og bruge fildialogen til at vælge & kspread;-filen
en Enter the & URL; or file name of the & kspread; document in the text box labeled URL:. You can type the file name directly into the text box, or click on the button with the blue folder and use the file dialog to select the & kspread; file
da Den hed James
en It was called James
da Hvad hedder du?
en What is your name?
da I traktatens artikel 130 U og 130 R hedder det, at Fællesskabets politik på udviklingsområdet skal fremme en bæredygtig social og økonomisk udvikling i udviklingslandene, og blandt disse mål skal Fællesskabet bidrage til på internationalt plan at fremme foranstaltninger, der sigter mod at løse regionale og internationale miljøproblemer.
en Articles 130u and 130r of the Treaty stipulate that Community policy in the sphere of development cooperation shall foster the sustainable economic and social development of the developing countries, whilst among the objectives pursued the Community shall contribute to promoting measures at the international level to deal with regional or worldwide environmental problems.
da Ved du, hvad en quarterpounder med ost hedder i Paris?
en You know what they call... a Quarter- Pounder with Cheese in Paris?
da I formandskabets konklusioner fra Rådets møde i marts hedder det, at EU stadig ønsker at spille en førende rolle og sikre en global og omfattende klimaaftale i København i december i år med henblik på at begrænse den globale opvarmning til under 2 °C.
en The Presidency conclusions of the European Council of March this year stated that the European Union remained committed to playing a leading role and bringing about the global and comprehensive climate agreement in Copenhagen in December this year, designed to limit global warming to below 2° Celsius.
Showing page 1. Found 5658 sentences matching phrase "-hed".Found in 1.806 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.