Translations into English:

 • -hood   
  (Suffix  ) [Morpheme: Suffix]
   
  condition or state
   
  condition or state
   
  condition or state
 • -ness   
  [Morpheme: Suffix]
   
  appended to adjectives to form nouns meaning "the state of being...", "the quality of being...", or "the measure of being..."

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (17)

hed
hot; ; warm
hedde
; name; be called; hight
Hede
heat
hede
heathland; heath; ; moor; heat
Hede-Melbærris
Arctostaphylos uva-ursi; common bearberry
heden
; hence
hvad hedder De
what is your name
hvad hedder De?
what is your name
hvad hedder du
what is your name; what's your name; what’s your name
hvad hedder du?
what is your name
jeg hedder
; my name is
Slaget på Grathe Hede
Battle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
da I afsnit ‧.‧ i denne rapport hedder det, at de seneste resultater i det ekstremt lave frekvensområde bør evalueres yderligere
en This report states in paragraph ‧.‧ that some recent findings in the extremely low frequency area have to be further evaluated
da Klik på en underretnings navn en gang med venstre museknap for at ændre den. Underretningen markeres. Klik nu på knappen som hedder Flere tilvalg så at du kan se alle afkrydsningsfelter
en To make a change to a notification, click on the name of the notification once with the & LMB;. The notification will be highlighted. Now click on the button labeled More options so you can see all the checkboxes
da Dette problem kan løses, selvom det ikke er så let igen. Rent faktisk bruger du måske en distribution som har gjort det meste af arbejdet for dig allerede (så hvis du ikke har grund til at klage over udskrift kan du springe over dette afsnit). Det du skal gøre er at fortælle ghostscript hvordan der skal oversættes mellem de (gættede) skrifttypenavne som & koffice; bruger og dens egne skrifttypenavne. Dette kan gøres ved at tilføje linjer til en fil der hedder Fontmap. En alias-linje i Fontmap ser ud som følgende eksempel
en This problem can be solved, although this is not that easy. Actually, maybe you are using a distribution which has done most work for you already (so if you have no reason to complain about printout you can skip this section). What you have to do is to tell ghostscript how to translate the (guessed) font names & koffice; uses to its own font names. This can be done by adding lines to a file called Fontmap. An alias line in Fontmap looks like the following example
da Hvad hedder du, frøken?
en Lady, what' s your name?
da primidon), rifampicin, prikbladet perikum;-nitroglycerin og andre nitrater eller andre stoffer, som hedder ” vasodilatorer ”
en John s wort; nitroglycerin and other nitrates, or other substances called vasodilators; medicines used for HIV/AIDS (e. g. ritonavir) or for treatment of fungal infections (e. g. ketoconazole
da De kender sikkert det informationskampagneprogram, som netop hedder "Brug forskellene".
en You should, I believe, be aware of the information campaign programme named precisely ‘For diversity’.
da Goddag, jeg hedder Margaret Bly
en Hello, I' m Margaret Bly
da Dette tema viser Tux, & Linux; maskotten. Den egentlige grafik kommer fra et Lemmings-stil spil, der hedder Pingus. Tux temaet blev lavet af Frank Pieczynski
en This theme features Tux, the & Linux; mascot. The actual graphics come from a Lemmings-style game called Pingus. The Tux theme was created by Frank Pieczynski
da Modstanderen hedder trods alt »organiseret kriminalitet« og må ikke undervurderes, en modstander, der på grund af manglende retlige begrænsninger er i en bedre situation a priori, og som Unionen må udruste sig imod med de bedste retlige våben.
en The adversary, however, is "organized crime' and should not be underestimated. It is an adversary which a priori has the upper hand due to a lack of legal constraints and against which the Union must arm itself with the best legal weapons.
da Det hedder WMD
en It' s called WMD
da I bilaget til forordning (EF) nr. ‧/‧ hedder det: Stikprøvens omfang fastlægges på grundlag af de krav, der stilles til dataenes nøjagtighed, idet den effektive nationale stikprøve ikke må være større end ‧ enkeltpersoner, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt
en According to the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧, the Adult Education Survey sample size shall be established on the basis of precision requirements that shall not require effective national sample sizes to be larger than ‧ individuals, calculated on the assumption of simple random sampling
da I mellemtiden vil jeg gerne minde om, at en af de organisationer, der har forbindelse til Bin Laden, hedder "den islamiske front mod kristne og jøder".
en I would point out, in any case, that one of the organisations with which Osama bin Laden is linked is called the 'International Front for Fighting Jews and Crusades' .
da Det hedder i pagten, at det ikke altid vil være muligt at rette op på uforholdsmæssigt store underskud på kort sigt, hvis der er tale om særlige omstændigheder.
en The Pact itself recognises that it will not always be possible to remedy excessive deficits immediately if there are special circumstances.
da Disse aspekter vedrører således også affaldssorteringen. Tillad mig at fortælle her i Parlamentets vigtige mødesal, hvad nogle pensionister fra Bergamo foreslog mig, da de fik at vide, at jeg skulle tale om det væsentlige emne, der hedder affaldssortering.
en I would like, if I may, to relate in this important parliamentary Chamber the suggestions of some pensioners of Bergamo, who were aware that we were due to deal with this important issue of differentiated waste collection.
da Og den hedder Colin
en And his name is Colin
da I forslaget til beslutning hedder det, at medlemsstaterne og Kommissionen skal prioritere gennemførelsen af de planlagte projekter og begivenheder.
en The proposal for a decision states that the priority task for the Member States and the Commission is to implement the projects and events planned.
da I artikel ‧, stk. ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ hedder det: Medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger til fordel for modernisering af fiskerfartøjerne
en Article ‧, of Regulation (EC) No ‧/‧ lays down that Member States may take measures to promote the modernisation of fishing vessels
da Som svar på dette udkast til henstilling udsendte OLAF en pressemeddelelse den ‧. september ‧, hvori det hed
en In response to this draft Recommendation, OLAF issued a press release on ‧ September ‧, stating the following
da Hr. formand, Kommissionens »beretning om beskæftigelsen i Europa 1996«, som denne betænkning af Friedrich Otto Wolf drejer sig om, burde vel - som hr. Cassidy netop sagde - egentlig hedde »beretning om arbejdsløsheden i Europa«.
en Mr President, this report by Friedrich Otto Wolf on the Commission's report on employment in Europe in 1996 should perhaps, as Mr Cassidy suggested, really be called unemployment in Europe.
da Det hedder i betænkningen, at små økonomier har klaret sig bedre end store siden etableringen af euroområdet i henseende til vækst, hvor det især er Irland, Finland, Grækenland, Luxembourg og Spanien har opnået en højere gennemsnitlig vækst end gennemsnittet i euroområdet, og vi mener, at man kan lære noget af denne udvikling.
en The report observes that small economies have performed better than large economies since the creation of the eurozone in terms of growth, with notably Ireland, Finland, Greece, Luxembourg and Spain achieving a higher average growth rate than the eurozone average and we say that lessons might be drawn from such developments.
da I direktivet hedder det, at omkostninger til affaldshåndtering af historisk husholdningsaffald skal afholdes af de producenter af sådant udstyr, der befinder sig på markedet i en periode, der bestemmes i den relevante lovgivning i den enkelte medlemsstat (måleperioden
en The Directive states that the cost of waste management for historical household equipment should be borne by producers of that type of equipment that are in the market during a period to be specified in the applicable legislation of each Member State (the measurement period
da Forespørgselslinjen er et tekstfelt som er tæt på den nederste kant af dialogen, og hedder Forespørgsel:. Indskriv blot din SQL-forespørgsel i tekstfeltet og klik på Kør. & kword; vil så forespørge databasen og returnere den angivne forespørgsel i tabelform i Forespørgselsresultat-feltet. Du kan ændre, eller redigere din forespørgsel på forespørgselslinjen og hver gang du klikker på Kør, vil de nye forespørgselsresultater komme frem
en The query line is a text box located near the bottom of the dialog labeled Query:. Simply type your SQL query into this text box and click Execute. & kword; will query the database and return the specified query in tabular format in the Query Result box. You can alter, or edit your query on the query line and each time you click Execute, the new query results will appear
Showing page 1. Found 5658 sentences matching phrase "-hed".Found in 0.991 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.