Translations into English:

 • -hood   
  (Suffix  )
   
  condition or state
   
  condition or state

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (17)

hed
hot;
hedde
; name; be called
Hede
heat
hede
heathland; heath; ; moor; heat
Hede-Melbærris
Arctostaphylos uva-ursi
heden
; hence
hvad hedder De
what is your name
hvad hedder De?
what is your name
hvad hedder du
what is your name; what's your name
hvad hedder du?
what is your name
jeg hedder
; my name is
Slaget på Grathe Hede
Battle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
da Hedder det f.eks. i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. en bluse, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da de ikke kan fremstilles af tekstilmateriale
en For example, if a rule in the list says that for a particular textile item, such as a blouse, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because they cannot be made from textile materials
da Endelig hedder det i artikel ‧, stk. ‧, i Kommissionens forslag, at direktiv ‧/‧/EF finder anvendelse
en Finally, Article ‧ of the Commission Proposal provides that Directive ‧/‧/EC shall apply
da Hvad hedder du?
en What' s your name?
da Jeg hedder Cecilia
en My name is Cecilia.- A beautiful name
da Hvad hedder De?
en What is your name?
da Et medlem af min valgkreds, en fyr, der hedder Ted Carroll - en af mange hundrede studiemusikere - har skrevet til mig og bedt os vedtage disse kompromisser.
en There is one in my constituency, a guy called Ted Carroll - one of many hundreds of session musicians - who has written to me asking us to adopt these compromises.
da Jeg hedder Morten
en My name is Morten
da Det sandsynligvis første værk om biavl, der blev udgivet i Galicien og var skrevet af Ramón Pimentel Méndez , hed Manual de Apicultura (håndbog om biavl), og det var beregnet for galiciske biavlere
en The first work to be published in Galicia on beekeeping is probably the Manual de Apiculturab y Don Ramón Pimentel Méndez written specifically for Galician beekeepers
da Tillad mig at gøre opmærksom på den fælles appel fra den jugoslaviske civilbefolkning, udtrykt af de mange organisationer, som kæmper en vedholdende kamp for menneskerettighederne, for Kosovos selvstændighed og imod Milosevics styre. I appellen hedder det bl.a.: »NATO's militære aktion har undergravet alle de resultater, vi havde opnået.
en We should be aware that all of the organisations in Yugoslavian civil society that are fighting courageously for human rights, for autonomy for Kosovo and against the power of Milosevic, have recently launched a joint appeal which says that NATO's military intervention has undermined all the results that they had achieved and has endangered the very survival of civil society in their country.
da Hør her, hvad end du hedder
en Listen, Agent Ordonez, or whatever your name is
da Men det er ligegyldigt, hvad det hedder.
en Its name, however, is irrelevant.
da Kommissionen burde i sin vurdering af statsstøtte tage hensyn til eksterne konkurrenceevneeffekter, således som det hedder i handlingsplanen på statsstøtteområdet
en The Commission should take into account the external aspects of competitiveness in assessing State aid, as proposed in the State aid action plan
da Jeg er glad for opfordringen i betænkningen til at oprette vores eget uafhængige kreditvurderingsbureau, som i henhold til forslagene i første omgang skulle hedde Den Europæiske Kreditvurderingsfond.
en I welcome the report's call to establish our own independent rating agency, which, according to the proposals, would initially be called the European Credit Rating Foundation.
da I traktatens artikel ‧ hedder det, at i alle de aktiviteter, der er nævnt i denne artikel, tilstræber Fællesskabet at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder
en Article ‧ of the Treaty stipulates that, in all the activities referred to in that Article, the Community is to aim at eliminating inequalities, and at promoting equality, between men and women
da Jeg hedder Hopkins.
en My name is Hopkins.
da Uddatafilens navn og sti: " Uddata-filen: " viser dig hvor din fil vil blive gemt hvis du beslutter dig til at " Udskrive til fil ", ved brug af en af KDE Særlige printere der hedder " Udskriv til fil (PostScript) " eller " Udskriv til fil (PDF) ". Vælg et navn og et sted der passer dig ved at bruge knappen og/eller ved at redigere linjen i højre side
en Output File Name and Path: The " Output file: " shows you where your file will be saved if you decide to " Print to File " your job, using one of the KDE Special Printers named " Print to File (PostScript) " or " Print to File (PDF) ". Choose a name and location that suits your need by using the button and/or editing the line on the right
da Et andet eksempel er artikel ‧, stk. ‧, hvori det hedder, at leverede personoplysninger slettes, hvis de ikke skulle have været leveret (eller modtaget
en Another example is Article ‧ that states that personal data that should not have been supplied (or received) shall be deleted
da Hvorfor sagde du, du hed Donald?
en Why did you say your name was Donald?
da I sin beslutning om at indlede proceduren fremsatte Kommissionen tvivl om muligheden for at godkende de pågældende økonomiske foranstaltninger som omstruktureringsstøtte, idet SORENI på den ene side tilsyneladende var en nystiftet virksomhed efter de tre datterselskabers betalingsstandsning, og på den anden side i henhold til punkt ‧ i rammebestemmelserne om omstrukturering, hvori det hedder, at en nystiftet virksomhed ikke er berettiget til statsstøtte til redning og omstrukturering, selv om dens finansielle stilling som udgangspunkt er vanskelig
en In the decision to initiate the procedure, the Commission expressed doubts as to whether the financial measures in question could be authorised as restructuring aid, on the one hand, since SORENI seemed to be a newly created firm emerging from the liquidation of the three subsidiaries and, on the other, in the light of point ‧ of the Restructuring Guidelines, according to which a newly created firm is not eligible for rescue or restructuring aid even if its initial financial position is insecure
da Hvad hedder hun til efternavn?
en A lot of this isn' t based on tonight
da Det er et projekt, der gennemføres med et mantra, der hedder »den stadig tættere Union«, som hovedpunktet og den virkelig smukke erkendelse af, at møntunionen og den økonomiske politik selvfølgelig tvinger befolkningerne ind i den politiske union.
en This project is being implemented to the chant of 'an ever closer Union' as its main thrust, together with the wonderful realization that monetary union and economic policy would, of course, force citizens into a political union.
da Ligeledes hedder det i den nye doktrin om den tyrkiske sikkerhedspolitik, at man bør forhindre forsøg på at ændre på patriarkatets nuværende status, og Tyrkiets øverste kassationsdomstol traf for nylig en afgørelse (26. juni 2007), ifølge hvilken patriarkatet i Konstantinopel ikke har økumenisk karakter, og patriarken er overhoved for den græskortodokse menighed i Istanbul. Rådet bedes besvare følgende:
en Moreover, the new national security policy of Turkey states that 'any attempt to overstep the current status of the Patriarchate must be deterred' and, finally, on 26 June 2007, the Turkish Supreme Court ruled that the Patriarchate of Constantinople is not ecumenical and that the Patriarch is head of the Greek Orthodox community of Istanbul.
da Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand såsom benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f. eks. knapper, idet knapper ikke tariferes under kapitel ‧ til
en If a rule in the list provides that for a particular textile item, such as trousers, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters ‧ to
Showing page 1. Found 5658 sentences matching phrase "-hed".Found in 2.936 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.