Translations into English:

 • -ess   
  (Suffix  )
   
  female suffix
   
  female suffix
 • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (39)

beskæftigelse inden for miljø
environmental occupation
betalinger inden for Fællesskabet
intra-Community payment
erhverv inden for alternativ medicin
practitioner of alternative medicine
Flyv ind, flyv ud
Fly In, Fly Out
Flyv ind, toninger
Fly In, Fades
Flyv ind, venstre og højre
Fly In, Left and Right
først ind - først ud
first in, first out
Glid ind
Ease In
gribe ind
intervene
gå ind
go in; enter
gå ind i
go in; enter
ind
in
inde
; inside; in
inden
before
inden i
in; within
inder
Indian
komme ind
enter; go into
logge ind
log; log in
migration inden for byer
intraurban commuting
miljøbeskyttelse inden for virksomheden
environmental protection in the enterprise
personer med beskæftigelse inden for landbrug
working population engaged in agriculture
relationer inden for EF
intra-Community relations
Roter, ind
Spin, In
sove ind
pass away
tjekke ind
check in
transport inden for Fællesskabet
intra-Community transport
trænge ind
enter; go in
Zoom ind
Zoom, In
Zoom, ud og ind
Zoom, Up and In
zoome ind
zoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
da Der er nogle, der går ind for opt in-løsninger, og der er andre, der fremlægger andre ordninger, der vil indføre strenge regler, f.eks. at det skal medføre en straf for en virksomhed, der ikke fjerner ens navn, så snart man beder om det.
en There are some who go for opt-in solutions, there are others who present different schemes to make strict rules such as that there should be a penalty for a company that does not take your name away as soon as you ask.
da Et luftfartsselskab, som har fået tilladelse til at udnytte trafikrettigheder i henhold til disse retningslinjer, skal påbegynde trafikken inden for de nærmest følgende to trafikprogramperioder
en An air carrier which has been authorised to use traffic rights in accordance with these guidelines should commence the air transport services within the next schedule period
da Statsborgere i Bosnien-Hercegovina, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland
en The nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence
da Afgørelse K ‧ truffet den ‧. august ‧ af Kommissisonen vedrørende en konkret beslutning om tilsagn om støtte inden for rammerne af programmet Livslang læring, herunder dets delprogram Jean Monnet, annulleres
en annul Commission Decision C ‧ of ‧ August ‧ relating to the individual decision to award subsidies within the framework of the Lifelong Learning Programme, Jean Monnet sub-programme
da opfordrer til, at de nationale parlamenter og det civile samfund deltager i en effektiv budgetkontrol i form af public expenditure tracking surveys (analyser af de offentlige midlers flow fra de går ind, til de er anvendt- PETS), hvor der foretages en detaljeret sammenligning mellem indtægter og udgifter på grundlag af DAC-kriterierne
en Calls for national parliament and civil society participation in effective budgetary monitoring in the form of public expenditure tracking surveys (PETS) which make a detailed comparison between income and outcome on the basis of the DAC criteria
da Bemærkninger: Inden den ‧. januar ‧ blev en tanktype udstyret med udvendige sikkerhedsanordninger udelukkende brugt inden for landbruget til at sprede vandfri ammoniak direkte på jorden
en Comments: Before ‧ January ‧ a type of tank equipped with external safety fittings was used exclusively in agriculture to apply anhydrous ammonia directly onto the land
da Kernernes kvalitets vurderes inden høst, idet man tager hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med repræsentativ prøveudtagning og hurtig analyse på stedet
en Assess the quality of the grain before harvest, taking into account the limitations of representative sampling and quick analysis on site
da 2, foreslår Kommissionen at udarbejde specifikke ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier inden for en periode på 18 måneder, som kan forlænges helt op til 30 måneder, samt efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, specifikke ernæringsprofiler for fødevarer eller fødevarekategorier. Kommissionen foreslår ligeledes, at der vedtages en EU-liste over sundhedsanprisninger, som skal beskrive et næringsstofs eller andre stoffers almindeligt anerkendte rolle på grundlag af forslag fra medlemsstaterne.
en Through the procedures laid down by Article 93(2), the Commission proposes to draw up specific nutrient profiles for foods or categories of foods within a period of 18 months, which could rise to as much as 30 months, and, subject to consultation of the Food Safety Agency, specific nutrient profiles for foods or categories of foods, and the adoption of a Community list of health claims which describe the generally accepted role of a nutrient or other substances on the basis of proposals submitted by the Member States.
da Jeg opfatter eCall-initiativet som en af mange foranstaltninger, der tager sigte på at gennemføre handlingsplanen om at nedbringe antallet af trafikofre inden 2010.
en As I see it, the eCall initiative is one of many measures aimed at implementing the action plan to reduce the number of road accident victims by 2010.
da De 1 181 afskedigelser på fire produktionssteder i virksomheden Druckmaschinen AG i Baden-Württemberg (sektoren for fremstilling af trykkemaskiner) passer nøjagtig ind i denne kategori, og jeg støttede derfor anvendelsen af 8 308 555 EUR til at hjælpe de afskedigede arbejdstagere.
en The 1 181 redundancies at four production sites of the enterprise Druckmaschinen AG in Baden Württemberg (manufacturing of printing machinery sector) fall exactly into this category and I therefore supported the mobilisation of EUR 8 308 555 to assist them.
da Her tror jeg, at tiden er inde til at udvise modenhed og ansvarsfølelse i vores institutions parlamentariske diplomati ved i højere grad at samarbejde med Kommissionen og Rådet på den internationale scene.
en I think the time has come for the House to demonstrate the maturity and responsibility of its parliamentary diplomacy by working more closely with the Commission and the Council on the international scene.
da Efter Tysklands opfattelse ligger det inden for lovgivningsmagtens skønsmargen at afgrænse venturekapitalselskaber fra andre investeringsselskaber, da der er objektive forskelle mellem venturekapitalselskaber og andre investeringsselskaber
en Germany argued that making a distinction between VCCs and other investment companies lies within the legislator’s room for manoeuvre (Gestaltungsspielraum) as there are objective differences between VCCs and other investment companies
da For mobiltelefonimarkedets vedkommende foreslår B bl.a., at Orange skal have pligt til at give adgang til mobile virtuelle netværksoperatører, som ønsker at komme ind på dette marked
en In the mobile telephony market, B proposes inter alia the imposition on Orange of an obligation to make a MVNO (Mobile Virtual Network Operator) offer to operators wishing to penetrate this market
da Men vi ved også, og vi må erkende, at de kræfter, som går ind for denne udvikling, sandsynligvis er i mindretal og meget svage.
en We also know and have to recognise, however, that the forces in support of such a development are probably still very much a minority and are very weak.
da Skyl om nødvendigt inden implantering af Osigraft
en Irrigate as necessary prior to the implantation of Osigraft
da Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr
en On preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No
da Områder i regioner, som ikke er opført på den i andet og tredje afsnit nævnte liste, vil i ‧ fortsat modtage støtte inden for rammerne af samme intervention, men kun fra ESF, FIUF og EUGFL, Udviklingssektionen
en The areas of the regions not on the list referred to in the second and third subparagraphs shall continue to receive support in ‧ from the ESF, FIFG and the EAGGF Guidance Section only, within the same form of assistance
da FN's Sikkerhedsråd vedtog den ‧. juni ‧ resolution ‧ , der bemyndiger de stater, der samarbejder med Somalias føderale overgangsregering, til i en periode på seks måneder fra denne resolutions vedtagelse at sejle ind i Somalias territorialfarvande og anvende alle nødvendige midler til at bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier til søs i overensstemmelse med gældende international ret
en On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
da En almindelig bivirkning hos højdosisgruppen på ‧ mg/kg (transportsyge) var opkastning, inden bilturen startede
en A common side effect in the high dose group of ‧ mg/kg (motion sickness) was vomiting before the car journey started
da Det er tilladt ved beregninger og/eller på grundlag af konstruktionstegninger at påvise ensartetheden inden for en serie anordninger og deres installation, for så vidt angår overholdelsen af de væsentlige sikkerhedskrav
en By calculation and/or on the basis of design plans it is permitted to demonstrate the similarity of a range of equipment to satisfy the essential safety requirements
da Flasken rystes kraftigt, inden der fremstilles faktor ‧-fortyndingsrækker i ‧ ml ‧ % NaCl-peptonopløsning, hvorefter den mikrobiologiske undersøgelse gennemføres (f.eks. ved dråbeudsæd
en The bottle should be shaken vigorously before diluting in ‧-fold steps in ‧ ml ‧ % NaCI peptone solution followed by microbiological examination (e.g. drop-plating technique
da Jeg støtter fuldt ud oprettelsen af et europæisk forskningsråd for at skabe koordination og kohærens i vores arbejde, især inden for grundforskningen.
en I entirely support the creation of a European Research Council to give some coordination and coherence to our work, particularly in basic research.
da Tilpasninger inden for rammerne af læseplanen- f.eks. øget undervisning i værtslandets sprog for elever, der har et andet modersmål- bør også støttes
en Adapted provision within the curriculum- for instance, reinforced teaching of the host country language for pupils whose mother tongue is different- should also be supported
da Det er først og fremmest nødvendigt med et tilstrækkeligt budget og supplerende midler til at dække aktioner, som falder ind under dette program.
en I should also mention the overriding need for budgetary cover and efforts to cover actions which fall within this programme's scope.
Showing page 1. Found 203323 sentences matching phrase "-inde".Found in 8.139 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.