Translations into English:

 • -ess   
  (Suffix  )
   
  female suffix
   
  female suffix
 • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (39)

beskæftigelse inden for miljø
environmental occupation
betalinger inden for Fællesskabet
intra-Community payment
erhverv inden for alternativ medicin
practitioner of alternative medicine
Flyv ind, flyv ud
Fly In, Fly Out
Flyv ind, toninger
Fly In, Fades
Flyv ind, venstre og højre
Fly In, Left and Right
først ind - først ud
first in, first out
Glid ind
Ease In
gribe ind
intervene
gå ind
enter; go in
gå ind i
enter; go in
ind
in
inde
; inside; in
inden
before
inden i
in; within
inder
Indian
komme ind
enter; go into
logge ind
log; log in
migration inden for byer
intraurban commuting
miljøbeskyttelse inden for virksomheden
environmental protection in the enterprise
personer med beskæftigelse inden for landbrug
working population engaged in agriculture
relationer inden for EF
intra-Community relations
Roter, ind
Spin, In
sove ind
pass away
tjekke ind
check in
transport inden for Fællesskabet
intra-Community transport
trænge ind
enter; go in
Zoom ind
Zoom, In
Zoom, ud og ind
Zoom, Up and In
zoome ind
zoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
da En international aftale kan falde ind under Fællesskabets enekompetence som helhed eller kun i et vist omfang
en An international agreement can fall entirely or only to some extent within exclusive Community competence
da meddeler de berørte interventionsorganer inden for de to første arbejdsdage efter den dato, hvor fristen for indgivelse af bud er udløbet, Kommissionen listen over de deltagelsessikkerheder, der er kontrolleret og antaget
en shall forward a list of the tendering securities checked and accepted to the Commission not more than two working days after the closing date for submission of tenders
da Forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler kommer ind i en afgørende fase den 1. januar 2008, hvor de nuværende aftaler udløber.
en in writing. - (FR) The negotiations on the economic partnership agreements will enter a crucial phase, on 1 January 2008, marking the expiry of the current agreements.
da Inden for rammerne af denne gensidige bistand meddeler medlemsstaternes myndigheder regelmæssigt hinanden alle oplysninger om
en Within the framework of this mutual assistance the competent authorities of the Member States shall regularly send one another all available information concerning
da Vi har til hensigt at forbedre styringen af indvandringsbevægelserne inden for rammerne af et bredt samarbejde med oprindelses- og transitlandene, idet vi styrker bekæmpelsen af denne indvandring og bekæmper de implicerede kriminelle sektorer, og idet vi samtidig garanterer ofrenes rettigheder.
en Our objective is to improve the management of migratory movements within a framework of close cooperation with the countries of origin and of transit, stepping up the fight against this type of immigration and combating the criminal elements involved, while at the same time safeguarding the rights of the victims.
da Enhver hovedforpligtet kan få bevilling til at anvende samlet kaution med et reduceret beløb eller at anvende samlet kaution, når han henfører varer, der er omfattet af beslutningen om forbud, under den fælles forsendelsesprocedure, hvis han dokumenterer, at der ikke er opstået nogen skyld i forbindelse med de pågældende varer som led i fælles forsendelsestransaktioner, som han har indledt i løbet af de seneste to år før beslutningen, eller-dersom der er opstået skyld i denne periode-han dokumenterer, at den er afviklet fuldt ud inden for den frist, der er fastsat af skyldneren, skyldnerne eller kautionisten
en Principals may be authorised to use a comprehensive guarantee for a reduced amount or a comprehensive guarantee to place under the common transit procedure goods to which the decision temporarily prohibiting such use applies if they can show that no debt has arisen in respect of the goods in question in the course of common transit operations which they have undertaken in the two years preceding the decision or, where debts have arisen during that period, if they can show that these were fully paid up by the debtor or the guarantor within the time limit prescribed
da for IND/DEM-Gruppen - (NL) Fru formand! Da jeg aflagde et arbejdsbesøg i Kosovo for to måneder siden, kunne jeg se, hvorfor mange har vanskeligt ved at forstå den internationale tilstedeværelse i landet.
en on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) When I paid Kosovo a working visit two months ago, I could see why many find it difficult to fathom the international presence in that country.
da Inden for miljøsektoren bør EIB i Rusland lægge særlig vægt på projekter, der ligger inden for rammerne af miljøpartnerskabet under den nordlige dimension
en In the environmental sector, the EIB should in Russia give particular priority to projects within the framework of the Northern Dimension Environmental Partnership
da Et udkast til forslag (fase ‧) på højst ‧ sider (skriftstørrelse ‧), som kun skal opfylde en begrænset del af evalueringskriterierne, dvs.: relevans, potentiel indvirkning samt videnskabelig og teknisk ekspertise, skal indsendes inden for fristen i punkt ‧ ovenfor
en An outline proposal (stage ‧) of a maximum of ‧ pages (font size ‧), addressing only a reduced set of the evaluation criteria, i.e.: relevance, potential impact and S/T excellence, shall be submitted at the closure date mentioned under item ‧ above
da Kommissionen vurderer derfor, at støtten ikke kan falde ind under de undtagelser, der er omhandlet i punkt ‧, litra d), i ovennævnte rammebestemmelser
en Consequently, the Commission considers that the measure in question cannot benefit from the exemptions provided for in point ‧(d) of the above guidelines
da Centret indfører inden for de områder, der henhører under dets kommissorium, i samarbejde med medlemsstaterne procedurer til systematisk søgning, indsamling, sammenholdelse og analyse af oplysninger og data med henblik på konstatering af nye sundhedstrusler, som både kan have fysiske og psykiske konsekvenser, og som kan påvirke Fællesskabet
en The Centre shall in the fields within its mission establish, in cooperation with the Member States, procedures for systematically searching for, collecting, collating and analysing information and data with a view to the identification of emerging health threats which may have mental as well as physical health consequences and which could affect the Community
da Hvad angår EU's overordnede plan for PNR-politikken, forelagde Kommissionen en meddelelse i december 2003 om EU's overordnede strategi for passageroplysninger, hvor den gik ind for en global og afbalanceret strategi.
en As regards the EU’s global plan for PNR policy, the Commission issued a communication in December 2003 on the EU’s global approach on passenger data, advocating a comprehensive and balanced approach.
da Om: Netadgang for nye operatører inden for gas- og elektricitetssektoren
en Subject: Network access for new gas and electricity sector operators
da Konferencen minder om, at hvis Rådet ikke træffer afgørelse efter en første indgående drøftelse af sagen, kan Kommissionen forelægge et ændret forslag med henblik på fornyet indgående behandling i Rådet inden for fristen på fire måneder
en The Conference recalls that if the Council does not take a decision after a first substantive discussion of the matter, the Commission may present an amended proposal for a further substantive reexamination by the Council within the deadline of ‧ months
da Inddragelsen vedrører ikke kun økonomien, men også borgernes mere direkte indsats via partnerskab og styringsmekanismer på de forskellige niveauer, som samhørighedspolitikken administreres inden for, så vi når EU's vækst- og beskæftigelsesmålsætninger.
en Involvement concerns not only the economic agenda, but also the more direct involvement of citizens through partnerships and the mechanisms of governance at various levels, in the context of which the cohesion policy is managed, in order to achieve the Union’s objectives of growth and employment.
da Den anden tilsynsmyndighed end den, der har beføjelse til at træffe beslutning i et tilfælde i henhold til artikel ‧ i aftalen, kan på ethvert tidspunkt under proceduren anmode den anden tilsynsmyndighed om kopier af de vigtigste dokumenter vedrørende tilfælde under artikel ‧, stk. ‧, litra b) og c), stk. ‧, andet punktum, og stk. ‧, i aftalen, og den pågældende tilsynsmyndighed kan desuden, inden der træffes en endelig beslutning, fremsætte bemærkninger, som den finder relevante
en The surveillance authority which is not competent to decide on a case in accordance with Article ‧ of the Agreement may request from the other surveillance authority at all stages of the proceedings copies of the most important documents concerning cases falling under Article ‧(b) and (c), second sentence and of the Agreement, and may furthermore, before a final decision is taken, make any observations it considers appropriate
da Derfor anser jeg det for absolut vigtigt, at vi virkelig skaber muligheder her, og at der altså på dette område, netop også inden for uddannelsen, gives større bevillinger.
en That is why I consider it very important that we really do create opportunities in this field, and to that end we must invest more money in the audiovisual industry, especially in the training of professionals.
da Kommissionen tager kun ansøgninger, der er modtaget inden den ‧. september ‧, i betragtning
en Only applications received by ‧ September ‧ will be considered by the Commission
da Turistindustrien vil få en stadig større plads i europæisk økonomi, og Europa råder over store muligheder inden for denne sektor, forudsat at det kan forbedre sin konkurrenceevne stillet over for den internationale konkurrence, hvorfor det er påkrævet med en europæisk strategi for et nyt opsving for turismen.
en The tourism industry is going to occupy an increasingly important place in the European economy. Europe has major assets in this sector, provided it can become more competitive in the face of international competition.
da Hr. formand, uden at komme ind på de nøjere detaljer i sagen og i henhold til den information, vi har fået, involverer denne katastrofe på nuværende tidspunkt mindst fire EU-lande, nemlig Spanien, Frankrig, Portugal og Danmark.
en Mr President, this disaster, without going into the issue in depth and in view of the information becoming available to us, currently involves at least four Community countries: Spain, France, Portugal and Denmark.
da Forpligtelsen til systematisk vejning gælder ikke, hvis den pågældende virksomheds produktion ikke overstiger ‧ tons pr. produktionsår, og virksomheden over for medlemsstatens myndigheder godtgør, at den ikke har mulighed for at anvende et offentligt vejningsanlæg inden for en radius på ‧ km
en The obligation to weigh such fodder systematically shall not apply where the production of the undertaking concerned does not exceed ‧ tonnes per marketing year and the undertaking proves to the satisfaction of the competent authority of the Member State that it cannot make use of public weighing facilities located within a radius of five kilometres
da Sådanne bemærkninger skal være modtaget inden for en frist på en måned fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de pågældende foranstaltninger, hvis der skal tages hensyn hertil, og bemærkningerne, eller passende sammendrag heraf, skal stilles til rådighed for de øvrige parter, som er berettiget til at fremsætte bemærkninger hertil
en Such comments shall be received within one month of the application of such measures if they are to be taken into account and they, or appropriate summaries thereof, shall be made available to other parties who shall be entitled to respond to such comments
da Efter artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ tages overskridelserne af fristerne i august, september og oktober dog i betragtning ved beslutningen om regnskabsafslutning, undtagen hvis de kan konstateres inden den sidste beslutning om forskud i regnskabsåret
en However, under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, any overrun of deadlines during August, September and October is to be taken into account in the accounts clearance decision except where noted before the last decision of the financial year relating to advances
da Grønbogen om forsvarsindkøb og eventuelle kommende direktiver kræver derfor en kraftig politisk opbakning, idet de er nødt til at trænge ind i det hermetisk lukkede miljø på det europæiske marked for forsvarsindkøb.
en The Green Paper on defence procurement and any future directive therefore require strong political backing, as they will need to penetrate the hermetically sealed environment of the European defence market.
da Vi mener, at netop fordi Tyrkiet er trådt ind på en ny vej i dets forhold til EU og ydermere nu skal tage stilling til det, der er EU's holdninger, hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kommer vi - lad os bare sige det lige ud - til at afprøve Tyrkiets vilje til at acceptere de prioriteringer, som EU har i sit forhold udadtil.
en We feel that precisely because Turkey has embarked on a new type of relationship with the European Union, and also because Turkey now has to respond to the European Union' s positions on common foreign and security policy issues, we will, to be frank, be testing Turkey' s will as regards the European Union' s priorities in its foreign relations. Our relationship with Armenia, as evinced by the agreement we signed with that country last year, is of course one element in these foreign relations.
Showing page 1. Found 203323 sentences matching phrase "-inde".Found in 16.376 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.