Translations into English:

 • -ess   
  (Suffix  ) [Morpheme: Suffix]
   
  female suffix
   
  female suffix
   
  female suffix
 • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (47)

beskæftigelse inden for miljø
environmental occupation
betalinger inden for Fællesskabet
intra-Community payment
bryde ’ind
break; break in
erhverv inden for alternativ medicin
practitioner of alternative medicine
Flyv ind, flyv ud
Fly In, Fly Out
Flyv ind, toninger
Fly In, Fades
Flyv ind, venstre og højre
Fly In, Left and Right
først ind - først ud
first in, first out
Glid ind
Ease In
gribe ind
intervene
gå ind
enter; go in
gå ind i
enter; go in
ind
in
inde
; inside; in
inden
before; while; inside
inden i
in; within
inder
Indian
indigen
indigenous; native
Interkom Kom Ind
Interkom Kom Ind
komme ind
enter; go into
logge ind
log; log in
migration inden for byer
intraurban commuting
miljøbeskyttelse inden for virksomheden
environmental protection in the enterprise
pakke ’ind
wrap; wrap up
personer med beskæftigelse inden for landbrug
working population engaged in agriculture
relationer inden for EF
intra-Community relations
Roter, ind
Spin, In
sove ind
pass away
spænde livremmen ind
tighten one's belt
stille ’ind
adjust; correct; set
tjekke ind
check in
transport inden for Fællesskabet
intra-Community transport
trænge ind
enter; go in; come in
Zoom ind
Zoom, In
Zoom, ud og ind
Zoom, Up and In
zoome ind
zoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
da I Det Forenede Kongerige har man valgt at maksimere køretøjsprofilet og samtidigt sikre, at køretøjet dynamiske profil holdes inden for fritrumsprofilet for hvert punkt på strækningerne
en The approach in the UK is to maximise the vehicle gauge while ensuring that the swept envelope of the vehicle is within the structure gauge at each point along the routes
da Bedømmelsesudvalget kan opfordre en ansøger til at afgive supplerende oplysninger eller redegøre nærmere for bilag, der er forelagt som dokumentation for hans finansielle og tekniske kapacitet, inden for en frist, som udvalget fastsætter
en The evaluation committee may ask an applicant to provide additional proof or to clarify the supporting documents establishing financial and operational capacity, within a specified time limit
da I henhold til punkt ‧ i UNSCR ‧ skal foranstaltningerne vedrørende indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område og indefrysning af midler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer træde i kraft den ‧. april ‧, medmindre Sikkerhedsrådet inden da konstaterer, at parterne i konflikten i Darfur har opfyldt alle de forpligtelser og krav, som Sikkerhedsrådet har opstillet i UNSCR ‧ og resolutionerne ‧ og ‧, og har taget øjeblikkelige initiativer til at opfylde alle deres forpligtelser med hensyn til at overholde N’djamena-våbenhvileaftalen og Abuja-protokollerne, herunder underretning om styrkernes position, til at lette vejen for den humanitære bistand og til at samarbejde fuldt ud med Den Afrikanske Unions mission
en Paragraph ‧ of UNSCR ‧ provides that the measures relating to the entry into or transit through Member States’ territories and to the freezing of funds, financial assets and economic resources shall enter into force on ‧ April ‧, unless the Security Council determines before then that the parties to the conflict in Darfur have complied with all the commitments and demands of the Security Council referred to in UNSCR ‧ and resolutions ‧ and ‧ and have taken immediate steps to fulfil all their commitments to respect the N’djamena Ceasefire Agreement and the Abuja Protocols, including notification of force positions, to facilitate humanitarian assistance and to cooperate fully with the African Union Mission
da er af den opfattelse, at alle nationale dommere bør have adgang til databaser, der indeholder anmodninger fra alle medlemsstater om præjudicielle afgørelser, som er under behandling; mener, at det er lige så nyttigt, at domme afsagt af en forelæggende ret, der anvender en præjudiciel afgørelse, i større grad offentliggøres, hvilket Domstolen allerede er inde på i sin orientering om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål fra de nationale retter
en Is of the opinion that all national judges should have access to databases containing pending references for preliminary rulings from all Member States; considers it equally useful for judgments of referring courts applying a preliminary ruling to be further publicised, as is already touched upon in the Court of Justice's information note on references from national courts for a preliminary ruling
da EU's institutioner og medlemsstaternes regeringer bør fremme en ægte nærhedskultur, som ikke kun omfatter de forskellige myndighedsniveauer, men også de forskellige dele af samfundet, på en sådan måde, at Europas borgere får demonstreret, at EU kun griber ind på områder, hvor der er en klar gevinst at hente, og under hensyntagen til princippet om bedre lovgivning
en The European Union's institutions and the Member State governments must encourage a genuine subsidiarity culture that embraces not only the different levels of authority but also the different component elements of society, in such a way as to demonstrate to the European citizen that the EU will act only where there is clear added value and in respect of the principle of better lawmaking
da Jeg ser gerne, at der bliver gjort en indsats for at gennemføre det indre marked, navnlig inden for telekommunikationssektoren.
en I want to see action on completing the internal market and, in particular, the telecoms sector.
da glæder sig i den forbindelse over den fortsatte dialog med ngo'er og går ind for, at de ngo'er, der beskæftiger sig med ligestilling, høres og inddrages i et samarbejde om en generel integrering af ligestillingsaspektet
en Welcomes in this regard the continuous dialogue with NGOs and advocates that gender equality NGOs be consulted and benefit from collaboration as regards the gender mainstreaming aspects
da Artikel ‧ og ‧ berører ikke de velerhvervede rettigheder, som tilkommer et forsikringsselskab, der inden den ‧. juli ‧ har udøvet virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser
en Articles ‧ and ‧ shall not affect rights acquired by assurance undertakings carrying on business under the freedom to provide services before ‧ July
da Det er smukt kamufleret, og dermed bringer de også dette aspekt ind i billedet.
en This is a fine piece of camouflage under which they introduce this additional factor into the equation.
da Jeg beklager, kommissær Špidla, at jeg ikke kan begejstres af Deres platform, som er endnu et debatforum, om end på højt niveau, inden for rammerne af bilaterale møder.
en I am sorry, Commissioner Špidla, that I cannot enthuse about your platform, which is yet another forum for debate, albeit at high level, in the framework of bilateral meetings.
da Hr. Marín, jeg beder Dem om at komme med Deres svar uden at gå ind i en dialog, for det ligger ikke inden for forretningsordenens bestemmelser.
en Mr Marín, please reply without engaging in a dialogue, as the Rules do not provide for one.
da Energisammensætningen er op til medlemslandene, men fornuftigvis må vi erkende, at energisammensætningen i ét land vil påvirke andre, og derfor behøver vi mål for at nedbringe CO2-emissionerne med 30 % inden 2020.
en Energy mix is up to Member States, but let us be sensible and acknowledge that the energy mix in one country will affect others, and that is why we need targets on cutting CO2 emissions by 30% by 2020.
da Generation efter generation har mennesket ikke altid holdt sig inden for grænserne af en nationalstat, men der har hele tiden været folkevandringer.
en For generations human beings have not always remained within the borders of one nation state but have constantly migrated.
da Under alle omstændigheder må der dog gribes ind på begge områder samtidig, og sådan har det altid været.
en However, in any case, action must be taken in both areas at the same time and this has always been the case.
da Nobilis OR Inac gives som to ‧, ‧ ml injektioner, enten under huden i nakken eller ind i brystmusklen
en Nobilis OR Inac is given as two ‧-ml injections, either under the skin in the neck or into the breast muscle
da glæder sig over, at Kommissionen inden udgangen af ‧ har til hensigt at forelægge fortolkninger af, hvorledes det nuværende direktiv kan finde anvendelse på sådanne former for reklame; forventer dog, at Parlamentet inddrages behørigt i dette spørgsmål
en Welcomes the Commission's intention to provide, by the end of ‧, interpretations of how the current Directive might be applied to such forms of advertising; expects, however, that the European Parliament will be appropriately involved in the issue
da Kreditinstituttet skal indføre et system for rapportering til ledelsen, der sikrer rapportering vedrørende operationelle risici til de relevante funktioner inden for kreditinstituttet
en Credit institutions shall implement a system of management reporting that provides operational risk reports to relevant functions within the credit institution
da erhvervelser inden for Fællesskabet af brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter som defineret i artikel ‧, stk. ‧, nr. ‧)-‧), når sælgeren er en auktionsholder ved offentlige auktioner, der handler i denne egenskab, og den erhvervede vare er blevet pålagt moms i henhold til særordningen for salg ved offentlig auktion i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes
en the intra-Community acquisition of second-hand goods, works of art, collectors' items or antiques, as defined in points to of Article ‧, where the vendor is an organiser of sales by public auction, acting as such, and VAT has been applied to the goods in the Member State in which their dispatch or transport began, in accordance with the special arrangements for sales by public auction
da Kommissionen kan gøre indsigelse imod anerkendelsen inden for en frist på tres dage regnet fra det tidspunkt, da den fik meddelelsen
en The Commission may oppose recognition within ‧ days of notification by the Member State
da De foranstaltninger inden for de offentlige finanser, der er planlagt i konvergensprogrammet, ser ud til at være i overensstemmelse med dem, der skitseres i det nationale reformprogram
en The measures in the area of public finances envisaged in the convergence programme seem consistent with those foreseen in the national reform programme
da Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om finansiering af andre foranstaltninger end statslig udviklingsbistand i lande, der falder ind under forordning (EF) ‧/‧ [‧/‧(INI)]- Udviklingsudvalget
en Report with recommendations to the Commission on financing of actions other than Official Development Assistance in countries falling under Regulation (EC) No ‧/‧ [‧/‧(INI)]- Committee on Development
da om en løbende licitation for salg til industriel brug af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Irland, Spanien, Italien, Ungarn, Slovakiet og Sverige ligger inde med, og om ændring af forordning (EF) nr. ‧/‧ og (EF) nr
en opening a standing invitation to tender for the resale for industrial use of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Spain, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden and amending Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No
da Kommissionen var imidlertid af den opfattelse, at det for at opnå den højest mulige repræsentativitet i forbindelse med stikprøven under hensyntagen til undersøgelsens tidsfrist var hensigtsmæssigt kun at inkludere disse fire virksomheder i stikprøven, da i) det gjorde det muligt at dække en større eksportmængde, og ii) det var muligt at undersøge disse fire virksomheder inden for den tid, der var til rådighed
en The Commission however considered that in order to reach the highest possible representativity of the sample taking into account the time limits of the investigation, it was appropriate to include only these four companies in the sample since (i) this allowed to cover a larger volume of exports and (ii) it was feasible to investigate these four companies within the time available
da Henvisningen til "sanktioner" i artikel 12 afviger igen fra de tidligere anvendte metoder og aftaler inden for den sociale dialog og bør løses på medlemsstatsniveau i overensstemmelse med den nationale praksis for arbejdsmarkedsforhold.
en The reference to 'sanctions' in Article 12 again departs from previous approaches and social dialogue agreements, and should be dealt with at Member State level, in line with national industrial relations practices.
da Inden for Det Europæiske Fællesskab er der ligeledes vedtaget en række veterinære foranstaltninger for at hindre overførslen af virusset fra vilde fugle til fjerkræ i de områder, hvor man har fundet smittede fugle, og for at afgrænse eventuelle epidemier blandt fjerkræ
en Within the European Community a series of veterinary measures were then adopted in order to prevent the spread of the virus from wild birds to poultry in the regions in which infected wild birds have been identified and to stem any epidemics in poultry
Showing page 1. Found 203323 sentences matching phrase "-inde".Found in 10.035 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.