Translation of "intermediary" into Afrikaans

Tussenganger is the translation of "intermediary" into Afrikaans. Sample translated sentence: An intercessor or intermediary. ↔ ‘n Bemiddelaar of tussenganger.

intermediary noun adjective grammar

Intermediate. [..]

+ Add

English-Afrikaans dictionary

 • Tussenganger

  An intercessor or intermediary.

  ‘n Bemiddelaar of tussenganger.

 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "intermediary" into Afrikaans

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate
Add

Translations of "intermediary" into Afrikaans in sentences, translation memory

However, it is thought that such trade was carried on by a series of intermediaries, or middlemen, with no one person actually making the whole 5,000-mile (8,000-km) trek between China and Italy.
Daar word egter gemeen dat hierdie handel deur middel van ’n reeks tussenhandelaars, of middelmanne, geskied het sodat niemand in werklikheid die hele reis van 8 000 kilometer tussen China en Italië afgelê het nie.
There will no longer be a need for an intermediary between Jehovah and his earthly children.
Daar sal nie meer ’n tussenganger tussen Jehovah en sy aardse kinders nodig wees nie.
This transfer is accomplished by means of an intermediary called ribonucleic acid (RNA).
Hierdie oordrag vind plaas deur middel van ’n tussenganger wat ribonukleïensuur (RNS) genoem word.
Because they are still ‘people’, the living-dead are therefore the best group of intermediaries between men and God: they know the needs of men, they have ‘recently’ been here with men, and at the same time they have full access to the channels of communicating with God.”
Aangesien hulle nog steeds ‘mense’ is, is die lewende dooies dus die beste groep bemiddelaars tussen mense en God: hulle weet wat mense se behoeftes is, hulle was ‘kort gelede’ hier saam met mense, en terselfdertyd het hulle volle toegang tot die kommunikasiekanale met God.”
What examples can you give of prayers offered by early servants of God, and did they approach him through an intermediary?
Watter voorbeelde kan jy noem van gebede wat vroeë diensknegte van God gedoen het, en het hulle hom deur ’n tussenganger genader?
An intercessor or intermediary.
‘n Bemiddelaar of tussenganger.
As intermediary between them and the Jews, Caiaphas was probably the one who presented the case to Pilate.
As bemiddelaar tussen hulle en die Jode, was Kajafas waarskynlik die een wat die saak aan Pilatus voorgelê het.
One account states that the priests and the faithful “used to lavish attention upon their sacred images, considering the statues as intermediaries with the gods.
Een verslag sê dat die priesters en die gelowiges “oordadig aandag aan hulle heilige beelde gegee het omdat hulle die beelde as middelaars tot die gode beskou het.
(John 14:6, JB) Mary was not invited to share this responsibility and serve as an intermediary.
Maria is nie genooi om hierdie verantwoordelikheid te deel en as ’n tussenganger te dien nie.
Moreover, from the beginning the missionaries had a measure of influence by serving as intermediaries between the Tahitians and the seamen who regularly stopped for supplies.
Verder het die sendelinge uit die staanspoor ’n mate van invloed gehad omdat hulle as tussengangers gedien het tussen die Tahitiane en die seemanne wat gereeld daar aangedoen het om hulle voorrade aan te vul.
Their own influence spread, so that Morenz considers “Alexandrian theology as the intermediary between the Egyptian religious heritage and Christianity.”
Hulle invloed het uitgebrei, sodat Morenz “die Alexandrynse teologie as die skakel tussen die Egiptiese godsdienserfenis en die Christelike godsdiens” beskou.
Many believe that a person who has just died can act as an intermediary and deliver messages to long dead relatives
Baie mense glo dat iemand wat pas gesterf het as ’n tussenpersoon kan optree en boodskappe kan gee aan familielede wat al lank dood is
That unique situation enabled the city to develop and flourish as a great “trading intermediary.”
Daardie unieke situasie het die stad in staat gestel om as ’n groot “handelsbemiddelaar” te ontwikkel en te floreer.
Under the pretext of the doctrine of ‘the divine right of kings,’ the clergy have claimed to be the essential intermediary between the rulers and God.
Die geestelikes het die leerstelling oor ‘godgewilde koningskap’ as voorwendsel gebruik en beweer dat hulle die onmisbare middelaar tussen die heersers en God is.
And if, as was then taught, God was so remote that he no longer communicated with men, he needed intermediaries.
En as God so ver was dat hy nie meer met die mens gekommunikeer het nie, soos destyds geleer is, het hy tussenpersone nodig gehad.
Not only was Rebekah a native of Hurrian-dominated Har(r)an, but she was actually given as wife to Isaac, through an intermediary, by her brother Laban . . .
Nie alleen was Rebekka ’n boorling van Horities oorheersde Har(r)an nie, maar dit was eintlik haar broer Laban wat haar, deur ’n tussenganger, as vrou aan Isak gegee het . . .
He was the intermediary agent between Jehovah and the fleshly nation of Israel.
Hy was die tussenpersoon tussen Jehovah en die vleeslike nasie Israel.