Translation of "intermission" into Afrikaans

pouse, rus, stilstand are the top translations of "intermission" into Afrikaans. Sample translated sentence: As the intermission began, Marcelo turned to his mother and said, “He doesn’t have a lunch.” ↔ Toe die pouse begin, het Marcelo na sy ma toe gedraai en gesê: “Hy het nie middagete nie.”

intermission noun grammar

A break between two performances or sessions, such as at a concert, play, seminar, or religious assembly. [..]

+ Add

English-Afrikaans dictionary

 • pouse

  As the intermission began, Marcelo turned to his mother and said, “He doesn’t have a lunch.”

  Toe die pouse begin, het Marcelo na sy ma toe gedraai en gesê: “Hy het nie middagete nie.”

 • rus

  noun
 • stilstand

  noun
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "intermission" into Afrikaans

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate
Add

Translations of "intermission" into Afrikaans in sentences, translation memory

During intermission there are opportunities to visit with friends from other congregations.
Daar is gedurende pouse geleenthede om met vriende van ander gemeentes te gesels.
During one of the intermissions, when the delegates were enjoying a meal, suddenly three German soldiers on horses appeared.
Terwyl die byeenkomsgangers gedurende een van die pouses geëet het, het drie Duitse soldate op perde skielik daar aangekom.
Eight years later Estelle and I were married in a simple ceremony in Bayamón, Puerto Rico, held on the platform during our circuit assembly’s intermission.
Agt jaar later is ek en Estelle in Bayamón, Puerto Rico, getroud tydens ’n eenvoudige plegtigheid op die verhoog gedurende die pouse by ons kringbyeenkoms.
The program began at 3:00 p.m., but soon after the intermission, the electricity to the building was unexpectedly cut off.
Die program het drie-uur die middag begin, maar kort ná die pouse is die gebou se elektrisiteit skielik afgesny.
During the intermission he said to some of the people around him: “In a few weeks, something is going to happen.
Gedurende die pouse het hy vir ’n paar mense om hom gesê: “Oor ’n paar weke gaan iets gebeur.
As the intermission began, Marcelo turned to his mother and said, “He doesn’t have a lunch.”
Toe die pouse begin, het Marcelo na sy ma toe gedraai en gesê: “Hy het nie middagete nie.”
Roman statesman Seneca writes that during an intermission came the announcement: “A little throat-cutting in the meantime, so that there may still be something going on!”
Die Romeinse staatsman Seneka skryf dat daar gedurende ’n pouse aangekondig is: “Daar gaan intussen so ’n paar kele afgesny word sodat daar steeds iets is om na te kyk!”
After an intermission, the afternoon program began with an abbreviated Watchtower Study, conducted by Karl A.
Die middagprogram het ná ’n pouse met ’n verkorte Wagtoring-studie begin, wat deur Karl A.
After an intermission, the afternoon program got under way with an abbreviated Watchtower Study, conducted by Robert L.
Ná ’n pouse het die middagprogram met ’n verkorte Wagtoring-studie begin wat deur Robert L.
After an intermission of approximately two hours, Phil Wilcox, a member of the Watchtower Farms Committee, conducted an abbreviated study of the current Watchtower lesson in which the study questions were answered by the students.
Na ’n pouse van ongeveer twee uur het Phil Wilcox, ’n lid van die Watchtower Farms-komitee, ’n verkorte studie van die jongste Wagtoring-les gehou waarin die studievrae deur die studente beantwoord is.
After an intermission, W.
Na ’n pouse het W.
He and other school-age pioneers who are even younger have learned to buy out the opportune time, such as by witnessing early in the morning on the way to school or by using intermissions and after-school hours.
Hy en ander skoolgaande pioniers wat selfs jonger is, het geleer om die geleë tyd uit te koop, soos om vroeg soggens op pad skool toe te getuig of pouses en die ure ná skool te gebruik.
After a short intermission, the 5,384 in attendance were treated to a slide program showing the various stages of the construction work.
Na ’n kort pouse is ’n skyfieprogram oor die verskillende stadiums van die bouwerk aan die 5 384 aanwesiges vertoon.
During intermissions, a group of Witnesses from a congregation in Porto Alegre approached dozens of delegates in order to share with them the Bible’s Kingdom message.
Gedurende pouses het ’n groep Getuies van ’n gemeente in Porto Alegre tientalle afgevaardigdes genader om hulle van die Bybel se Koninkryksboodskap te vertel.
Erich Frost explained: “At the Drama presentations, I encouraged my colleagues, particularly those in the orchestra, to use the intermission to go from row to row and offer the audience our wonderful books and booklets.
Erich Frost het verduidelik: “By die vertonings van die Drama het ek my kollegas, veral dié in die orkes, aangespoor om gedurende die pouse van ry tot ry te gaan en vir die gehoor ons wonderlike boeke en boekies aan te bied.
During intermissions and at other times, there were fine opportunities to get acquainted with many precious individuals.
Gedurende pouses en ander tye was daar goeie geleenthede om talle dierbare mense te leer ken.
I played in an orchestra, and one of the musicians used to smoke marijuana regularly during the intermissions.
Ek het in ’n orkes gespeel, en een van die musikante het gereeld gedurende die pouses dagga gerook.
During the midday intermission, three new Witnesses symbolized their dedication to God by water baptism.
Gedurende die middagpouse het drie nuwe Getuies hulle toewyding aan God deur waterdoop gesimboliseer.
He was deeply moved, though, when during the intermission at lunchtime, brothers and sisters lovingly approached him and extended a heartfelt welcome.
Maar dit het hom diep geroer toe die broers en susters hom gedurende die middagpouse liefdevol genader en hom hartlik verwelkom het.
The intermission in the assembly program afforded opportunity for a meal prepared by the sisters, as well as time for fine Christian association.
Die pouse in die byeenkomsprogram het hulle die geleentheid gebied om ’n ete te geniet wat deur die susters voorberei is en het ook tyd toegelaat vir goeie Christelike omgang.
After an intermission, the afternoon program began with an abbreviated Watchtower Study conducted by Joel Adams of the Service Department Committee.
Na ’n pouse het die middagprogram begin met ’n verkorte Wagtoring-studie wat deur Joel Adams van die Diensafdelingkomitee gehou is.