pronunciation:    

Translations into Greek:

 • αποφασιστικότητα   
  (Noun  f)
   
  quality of mind which reaches definite conclusions; decision of character; resoluteness
   
  quality of mind which reaches definite conclusions; decision of character; resoluteness
 • απόφαση   
  (Noun  )
 • διαπίστωση   
 • καθορισμός   
  (Noun  )
 • προσδιορισμός   
  (Noun  )
 • συμπέρασμα   
  (Noun  )

Other meanings:

 
The act of defining a concept or notion by giving its essential constituents.
 
The act of determining, or the state of being determined.
 
pickiness about (trait, style, etc.)
 
The addition of a differentia to a concept or notion, thus limiting its extent; -- the opposite of generalization.
 
Direction or tendency to a certain end; impulsion.
 
The act of determining the relations of an object, as regards genus and species; the referring of minerals, plants, or animals, to the species to which they belong; classification; as, I am indebted to a friend for the determination of most of these shells.
 
act of defining a concept or notion by giving its essential constituents
 
act of determining, or the state of being determined
 
(countable) That which is determined upon; result of deliberation; purpose; conclusion formed; fixed resolution.
 
(countable) The state of decision; a judicial decision, or ending of controversy.
 
Bringing to an end; termination; limit.
 
act, process, or result of any accurate measurement
 
(countable) The act, process, or result of any accurate measurement, as of length, volume, weight, intensity, etc.; as, the determination of the ohm or of the wave length of light; the determination of the salt in sea water, or the oxygen in the air.
 
Bringing to an end; termination; limit
 
state of decision; a judicial decision, or ending of controversy
 
The quality of mind which reaches definite conclusions; decision of character; resoluteness.
 
A flow, rush, or tendency to a particular part; as, a determination of blood to the head.
 
The quality of insisting to do or achieve something.
 
The act of intending to do something.

Did you mean: Determination

Similar phrases in dictionary English Greek. (25)

co-determination
συνδιαχείριση
coefficient of determination
συντελεστής προσδιορισμού
decide - determine
αποφασιζώ
determinant
καθοριστικός; ορίζουσα; καθοριστικός παράγων
Determinant
Ορίζουσα
determinate
ορισμένος; συγκεκριμένος; καθορισμένος
Determination
Προσδιορισμός, καθορισμός
determination method
μέθοδος προσδιορισμού
determination of position
προσδιορισμός θέσης
determinative
αποφασιστικός; καθοριστικός παράγων; καθοριστικός
determine (fix) (verify) (decide)
καθορίζω, εξακριβώνω, αποφασίζω
determine functionally
προσδιορίζω λειτουργικά
determined
αποφασιστικός; αποφασισμένος
determiner
καθοριστικός παράγων
determining factor
καθοριστικός παράγων
determinism
ντετερμινισμός; αιτιαρχία; αιτιοκρατία; Μοιρολατρία
freedom of self-determination
ελευθερία αυτοδιάθεσης
Radio-Determination Satellite Service
Δορυφορικές υπηρεσίες ραδιοεντοπισμού
RDSS: Radio-Determination Satellite Service
Δορυφορικές υπηρεσίες ραδιοεντοπισμού
role determination
καθορισμός ρόλου
self determination
αυτοδιάθεση
self-determination
αυτοδιάθεση; εθνική αυτοδιάθεση; αυτονομία
TBD: To Be Determined / Defined
Υπό καθορισμό
To Be Determined / Defined
Υπό καθορισμό
wage determination
καθορισμός μισθών

    Show declension

Example sentences with "determination", translation memory

add example
en Under Rule ‧ and Rule ‧, the order of precedence was determined by the order in which they were elected
el Σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, και το άρθρο ‧ του Κανονισμού, η σειρά των κοσμητόρων καθορίζεται από τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν
en The Director shall determine which posts are to be filled by examination or competition, and shall lay down the tests which candidates for such posts will be required to take
el Ο διευθυντής καθορίζει τις θέσεις για τις οποίες η πρόσληψη εξασφαλίζεται μέσω εξετάσεων ή διαγωνισμού καθώς και τις δοκιμασίες στις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές προκειμένου να προσληφθούν
en After a decision was made to scan the Janjevo registry books, Lipjan municipality officials went to Serbia to determine whether the books are original and valid
el Έπειτα από απόφαση για ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών βιβλίων στη Γιανίεβο, αξιωματούχοι του δήμου Λιπιάν μετέβησαν στη Σερβία για να κρίνουν εάν τα βιβλία είναι αυθεντικά και έγκυρα
en The boundaries of a system will generally be determined as being the elements under the control of a single TSO
el Τα όρια ενός συστήματος καθορίζονται σε γενικές γραμμές ως τα στοιχεία που ευρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός μοναδικού ιδιοκτήτη τεχνικών συστημάτων (TSO
en Where the final seller is liable to the consumer because of a lack of conformity resulting from an act or omission by the producer, a previous seller in the same chain of contracts or any other intermediary, the final seller shall be entitled to pursue remedies against the person or persons liable in the contractual chain. the person or persons liable against whom the final seller may pursue remedies, together with the relevant actions and conditions of exercise, shall be determined by national law
el Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη του παραγωγού, ενός προηγούμενου πωλητή ο οποίος εντάσσεται στην ίδια αλυσίδα συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαμέσου, ο τελικός πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων στην αλυσίδα συμβάσεων. Η εθνική νομοθεσία ορίζει το ή τα πρόσωπα κατά των οποίων μπορεί να στραφεί ο τελικός πωλητής, καθώς και τις σχετικές αγωγές και προϋποθέσεις άσκησής τους
en Welcomes the Commission's decision to ask the Committee of European Securities Regulators (CESR) to provide technical advice on a suitable mechanism on determining the equivalence of third-country GAAP and/or appropriate conditions for the mutual recognition of accounting standards; asks the Commission to extend the mandate of the CESR in order to incorporate technical advice on the appropriate conditions for the recognition of mutual standards
el χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) να εξασφαλίσει γνωμοδότηση τεχνικής φύσεως σχετικά με κατάλληλο μηχανισμό για να καθορισθεί η αντιστοιχία GAAP τρίτης χώρας και/ή κατάλληλων συνθηκών για την αμοιβαία αναγνώριση λογιστικών προτύπων· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την εντολή στην CESR με σκοπό να ενσωματώσει γνωμοδότηση εθνικής φύσεως σχετικά με τις κατάλληλες συνθήκες για την αναγνώριση αμοιβαίων προτύπων·
en Alternatively, dividends paid may be classified as a component of cash flows from operating activities in order to assist users to determine the ability of an entity to pay dividends out of operating cash flows
el Εναλλακτικά, μερίσματα που καταβλήθηκαν μπορεί να καταταγούν ως ένα συνθετικό στοιχείο των ταμιακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, ώστε να μπορέσουν οι χρήστες να προσδιορίσουν τη δυνατότητα μιας οικονομικής οντότητας να καταβάλει μερίσματα από τις λειτουργικές ταμιακές ροές
en The responsibility of the internal auditor for action taken in the performance of his/her duties shall be determined in accordance with Article ‧ of the general Financial Regulation
el Η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ‧ του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού
en Whereas the criteria used to determine whether a database should be protected by copyright should be defined to the fact that the selection or the arrangement of the contents of the database is the author
el ότι τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται προστασία σε μια βάση δεδομένων βάσει του δικαιώματος του δημιουργού, θα πρέπει αποκλειστικά να περιορίζονται στο στοιχείο ότι η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων αποτελεί ίδιο πνευματικό έργο του δημιουργού της
en The specific terms and conditions regarding the participation of Montenegro in each particular programme, in particular the financial contribution payable, will be determined by agreement, in the form of a Memorandum of Understanding, between the European Commission, acting on behalf of the Community, and Montenegro
el Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της καταβλητέας χρηματοδοτικής συνεισφοράς, πρέπει να καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας, υπό μορφή μνημονίου συμφωνίας, μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Κοινότητας, και του Μαυροβουνίου
en Methodology for determining the efficiency of the cogeneration process
el Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της απόδοσης της διεργασίας συμπαραγωγής
en We' re skeptical, and we' re running cross- checking routines...... to determine reliability of this conclusion
el Πάντως, κάνουμε επανέλεγχο...... σ ' αυτό το θέμα
en The Commission shall determine, after consultation with the applicant, which information other than that specified in paragraph ‧ should be kept confidential and shall inform the applicant of its decision
el Η Επιτροπή καθορίζει, αφού συμβουλευτεί τον αιτούντα, ποιες πληροφορίες πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο ‧ πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα για την απόφασή της
en Where applicable, under the privilege of ‧A.‧(c), determine the conditions under which a permit to fly can be issued
el Κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου ‧A.‧ στοιχείο γ) σημείο ‧, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια
en Derogations from one or more of these criteria may be permitted by the competent authority provided the operator has demonstrated that the capacity of the characterisation and assessment to enable the determinations pursuant to Article ‧ is not affected
el Παρεκκλίσεις από ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια αυτά μπορούν να επιτραπούν από την αρμόδια αρχή εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης έχει αποδείξει ότι δεν θίγεται η ικανότητα του χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης που καθιστούν δυνατή την κατά το άρθρο ‧ κρίση
en The concentration limits fixed in the following tables, expressed as a weight/weight percentage, determine the classification of the preparation in relation to the individual concentration of the substance(s) present whose classification is also shown
el Τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στους πίνακες που ακολουθούν και εκφράζονται σε εκατοστιαία αναλογία βάρους/βάρος, προσδιορίζουν την ταξινόμηση του παρασκευάσματος συναρτήσει της επιμέρους συγκέντρωσής της ή των εμπεριεχομένων ουσιών, των οποίων επίσης υποδεικνύεται η ταξινόμηση
en The daily offered capacity is determined taking into consideration the different frequencies provided during the two periods as described in the public service obligations
el Η ημερήσια προσφερόμενη χωρητικότητα του αεροσκάφους καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συχνότητες που προσφέρονται κατά τις δύο περιόδους όπως περιγράφεται στις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ determining the percentage of quantities covered by applications for export licences for poultrymeat which may be accepted
el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ής Ιουνίου ‧, για καθορισμό του βαθμού στον οποίο μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι απαιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του κρέατος πουλερικών
en The automatic valve has to comply with the test procedures for the Class component determined according to the scheme in Figure ‧-‧ of paragraph ‧ of this Regulation
el Η αυτόματη βαλβίδα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες δοκιμής για την κατηγορία εξαρτήματος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σχήμα ‧-‧ της παραγράφου ‧ του παρόντος κανονισμού
en This is our basic principle; it determines every policy we make and each step we take.
el Αυτή είναι η βασική μας αρχή· καθορίζει κάθε πολιτική που χαράσσουμε και κάθε μέτρο που λαμβάνουμε.
en In 1992 the Council outlined in a recommendation on social protection what it saw as the common objectives which would determine the reform of these national systems.
el Το 1992 το Συμβούλιο σε μία σύσταση σχετικά με την κοινωνική προστασία υπογράμμισε τους κοινούς στόχους που κατά την εκτίμησή του θα έπρεπε να είναι καθοριστικοί κατά τη μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων.
en DETERMINATION OF PROCESS EMISSION FACTORS, CONVERSION FACTORS AND COMPOSITION DATA
el ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣYΣΤΑΣΗΣ
en I believe that now the time is right, when Russia does need our cooperation and may be more open to change, if only we have the determination and the unity in the European Union to pursue it.
el Πιστεύω ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη, γιατί η Ρωσία χρειάζεται τη συνεργασία μας και ενδέχεται να είναι πιο ανοικτή στην αλλαγή, εφόσον έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αποφασιστικότητα και την ενότητα για να την επιδιώξουμε.
en to promote good health and prevent disease through action on health determinants to improve prosperity and solidarity
el προώθηση της υγιούς ζωής και πρόληψη των ασθενειών με την ανάληψη δράσης σε τομείς που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της υγείας για τη βελτίωση της ευημερίας και της αλληλεγγύης
en the amount determined in accordance with IAS
el του ποσού που αναγνωρίσθηκε βάσει του ΔΛΠ
Showing page 1. Found 31327 sentences matching phrase "determination".Found in 5.876 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.