Translations into Maltese:

  • bidimensjonali 
     
    Existing in reference to two measures, such as height and width--for example, a two-dimensional model drawn with reference to an x-axis and a y-axis, or a two-dimensional array of numbers placed in rows and columns.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (4)

3-D
tridimensjonali
3-D effect
effett tridimensjonali
3-D reference
referenza 3-D
Wi-Fi Protected Access 2
Wi-Fi Protected Access 2

Example sentences with "2-D", translation memory

add example
en points HV and ‧.‧D-V
mt il-punti HV u ‧.‧D-V
en under the heading D. GERMANY, the text shall be replaced by the following
mt Taħt it-titolu D. ĠERMANJA, it-test għandu jiġi mibdul b'dan li ġej
en Article ‧(a), (b), (d), (f) and (h
mt L-Artikolu ‧(a), (b), (d), (f) u (h
en Avenida de Burgos ‧D, ‧o Planta, ‧ Madrid, Spain
mt Avenida de Burgos ‧D, ‧o Planta, ‧ Madrid, Spanja
en The MDH mentioned in Table ‧a, ‧b, ‧c and ‧d refers to the initial calculation of MDH
mt Il-MDH imsemmi fit-Tabella ‧a, ‧b, ‧c u ‧d jirreferi gћall-kalkolazzjoni inizjali ta' l-MDH
en the projection of the minor filament shall lie entirely within a rectangle of width c and height d having its centre at a distance u above the theoretical position of the centre of the major filament
mt il-projezzjoni tal-filament sekondarju għandha toqgħod kollha kemm hi f'rettangolu ta' wisa' c u għoli d u biċ-ċentru b'distanza u 'l fuq mill-pożizzjoni teoretika taċ-ċentru tal-filament ewlieni
en One factor that makes decision-making by local and regional authorities particularly problematic is that the public cost of organising pre-commercial procurement of R&D services is immediate and affects the ongoing management period, whereas the benefits are usually seen in the medium term and it may be some time before the general public becomes aware of them, usually longer than the time between two consecutive elections at local and regional level
mt Fattur importanti ferm għad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali huwa li l-ispiża pubblika tal-organizzazzjoni ta' sejħa għall-offerti prekummerċjali għas-servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp huma diretti u jitħallsu mill-ġestjoni attwali, filwaqt li l-benefiċċji li jirriżultaw minn dan normalment jinfirxu fuq perijodu twil ta' żmien, u biex iċ-ċittadini jsiru konxji ta' dan jinħtieġ ftit taż-żmien li ġeneralment ikun itwal miż-żmien bejn żewġ elezzjonijiet konsekuttivi fil-livell lokali u reġjonali
en Any revenue from the contribution from candidate countries for participation in Community programmes, entered in Item ‧ ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, may give rise to the provision of additional appropriations in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation
mt Kull dħul mill-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi kandidati għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Komunità, imdaħħla fil-Paragrafu ‧ ‧ ‧ ‧ tal-prospett tad-dħul, jista’ jwassal li jsiru approprjazzjonijiet addizzjonali skond l-Artikolu ‧(d) tar-Regolament Finanzjarju
en d) the guarantor (if relevant
mt d) il-garanti (jekk rilevanti
en Reference for a preliminary ruling- Cour d'appel de Bruxelles (Belgium)- Interpretation of Article ‧(B)(d) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Exemption in relation to transactions, including negotiation, concerning deposit accounts and payments- Bets, lotteries and other games of chance or forms of gambling- Supply of services by buralistes responsible for collecting the bets on behalf of a principal and, where appropriate, for paying out winnings to bettors- Whether eligible for the exemption provided for in Article ‧(B)(d
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Cour d'appel de Bruxelles (il-Belġju)- Interpretazzjoni ta' l-Artikolu ‧B(d) tas-Sitt Direttiva ‧/‧/KE tal-Kunsill, tas-‧ ta' Mejju ‧, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ- Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L ‧, p. ‧)- Eżenzjonijiet li jkopru t-tranżazzjonijiet, inkluż in-negozjar, li jirrigwardaw id-depożiti ta' fondi u l-pagamenti- Imħatri, lotteriji u logħob ieħor ta' l-azzard jew għall-flus- Servizzi ta' bejjiegħa tat-tabakk inkarigati bil-ġbir ta' l-imħatri, f'isem mandant, u bil-ħlas tal-flus mirbuħa lil min jagħmel l-imħatri- Possibbiltà li tingħata l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu ‧B(d)?
en The amount referred to in paragraph ‧(d) shall be paid as it is used
mt L-ammont riferit fil-paragrafu ‧(d) għandu jitħallas kif jintuża
en Hydrogen peroxide solution (‧ % H‧O‧, d = ‧ g/ml) free from trace elements
mt Soluzzjoni ta
en m may be used for a Category D aeroplane conducting an auto land
mt m jistgћu jintużaw gћal ajruplan tal-Kategorija D li jwettaq inżul awtomatiku
en Heat treated milk not complying with the fat content requirements laid down in points (b), (c) and (d) of the first subparagraph shall be considered drinking milk provided that the fat content is clearly indicated with one decimal and easily readable on the packaging in the form of ... % fat
mt Ħalib ittrattat bis-sħana li mhuwiex konformi mar-rekwiżiti ta’ kontenut ta’ xaħam stabbiliti fil-punti (b), (ċ) u (d) ta’ l-ewwel subparagrafu għandu jkun ikkunsidrat ħalib tax-xorb sakemm il-kontenut ta’ xaħam ikun indikat b’mod ċar b’deċimali waħda u jinqara b’mod faċli fuq l-imballaġġ f’forma ta’ ... % xaħam
en France considers that, pursuant to the first subparagraph of point ‧.‧ of the ‧ R & D framework, the financing of IFP, a non-profit-making body, does not constitute State aid
mt Franza temmen li l-finanzjament ta’ IFP, li huwa organizzazzjoni li ma taħdimx għall-qligħ, mhijiex għajnuna mill-Istat, konformi mal-ewwel inċiż tal-punt ‧.‧ tal-qafas R & Ż tal
en The right to enforce the sentence shall revert to the issuing State upon its being informed by the executing State of the total or partial non-enforcement of the decision pursuant to Articles ‧, ‧ and ‧(d) and (e
mt Id-dritt li tiġi infurzata l-piena għandu jerġa' jsir ta' l-Istat emittenti hekk kif jiġi informat mill-Istat ta' eżekuzzjoni bin-nuqqas ta' infurzar, totali jew parzjali, tal-piena skond l-Artikoli ‧, ‧ u ‧(d) u (e
en Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (a.k.a. a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Date of birth: circa
mt Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (magħruf ukoll bħala a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data tat-twelid: madwar l
en leases (paragraph D
mt kuntratti ta' kiri (il-paragrafu D
en The provisions in paragraph ‧ of this Article shall complement the corresponding provisions in the articles listed in Annex ‧ (d
mt Id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu ‧ ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet li jikkorrispondu għalihom fl-Artikoli elenkati fl-Anness ‧ (d
en They also said that Aermacchi would not have been able to fund these R & D projects out of its own resources, and would not have been able to participate in the overall project, which was led by Dornier
mt L-awtoritajiet Taljani ddikjaraw ukoll li Aermacc ma kenitx kapaċi tiffinanzja dawn il-proġetti tar-R&Ż bir-riżorsi tagħha u ma kenitx kapaċi tieħu sehem fil-proġett ġenerali mmexxi minn Dornier
en The relevant Article is ‧, paragraphs (d) and (f), Support for the livestock sector
mt L-artikolu relevanti huwa l-Artikolu ‧ Paragrafi (d) u (f) Appoġġ għas-settur tat-trobbija tal-bhejjem
en Subject to Article ‧ and Article ‧)(a), (b) and (c) of Regulation (EC) No ‧ and the provisions adopted to implement them, products originating in third countries may be offered or delivered for direct human consumption only if they were produced, in the case of the oenological practices referred to in Annex V(C), (D) and (E) of Regulation (EC) No ‧, in compliance with the limits specified for the Community wine-growing zone in which the natural production conditions are equivalent to those in the production region in which they originate
mt Bla ħsara għall-Artikolu ‧ u l-Artikolu ‧)(a), (b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru ‧ u d-disposizzjonijiet adottati biex timplimentahom, prodotti li joriġinaw f
en Up to the amount calculated in accordance with the methods set out in point D of the Annex, the equalization reserve shall be disregarded for the purpose of calculating the solvency margin
mt Sa l-ammont ikkalkolat skond il-metodi stabbiliti fil-punt D ta
en P.O. Box ‧, Deichstraße ‧, D-‧ Hamburg
mt Box ‧, Deichstraße‧, D-‧ Hamburg
en P-‧/‧ (DA) by Ole Christensen (S&D) to the Commission (‧ November
mt P-‧/‧ (DA) minn Ole Christensen (S&D) lill-Kummissjoni (‧ ta' Novembru
Showing page 1. Found 17559 sentences matching phrase "2-D".Found in 9.189 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.