Translations into Maltese:

  • bidimensjonali 
     
    Existing in reference to two measures, such as height and width--for example, a two-dimensional model drawn with reference to an x-axis and a y-axis, or a two-dimensional array of numbers placed in rows and columns.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (4)

3-D
tridimensjonali
3-D effect
effett tridimensjonali
3-D reference
referenza 3-D
Wi-Fi Protected Access 2
Wi-Fi Protected Access 2

Example sentences with "2-D", translation memory

add example
en Consequently, the Commission considers that the measure in question cannot benefit from the exemptions provided for in point ‧(d) of the above guidelines
mt Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li l-miżura inkwistjoni ma tistax tibbenefika mid-derogi previsti fil-punt ‧ d) tal-Linji Gwida msemmijin qabel
en This test is used to determine the form and sharpness of the arc and its position relative to the reference axis and plane by measuring its bending and diffusion in the central cross section D and by measuring stray light intensities in Zone A and at lines B and C
mt Dan it-test jintuża biex jiddetermina l-forma u r-reqqa tal-ark u l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-assi u l-pjan ta’ referenza billi jitkejjel it-tgħawwiġ u t-tixrid tiegħu fil-parti trasversali ċentrali D u billi jitkejlu l-intensitajiet tad-dawl ta’tal- interferenza fiż-Żona A u fil-linji B u C
en fournir aux inspecteurs un moyen approprié d
mt provide inspectors with a suitable means of identification (e.g., an identity card
en In the Audit Charter, the Executive Board of the European Central Bank defines the purpose, authority and responsibility of the ECB 's Directorate Internal Audit (D-IA) and specifies D-IA 's contribution to the corporate governance of the ECB
mt Fil-Karta tal-Verifika, il-Bord Esekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew jiddefinixxi l-għan, lawtorità u r-responsabbiltà tad-Direttorat tal-BĊE għall-Verifika Interna (D-IA) u jispeċifika l-kontribut tad-D-IA għall-governanza korporattiva tal-BĊE
en where notification is given within the meaning of ‧ (d) of this Annex, the competent authority shall temporarily suspend approval of the approved centre, body or institute
mt meta notifika tingħata fit-tifsira ta
en The following actions may be supported under the key activity of dissemination, as referred to in Article ‧(d
mt L-azzjonijiet li ġejjin jistgħu jkunu appoġġati bħala parti mill-attività ewlenija ta' tixrid, kif imsemmija fl-Artikolu ‧(d
en an illuminated ring and spot target whose dimensions are such that the distance D from a point on the edge of the spot to the nearest point on the inside of the circle subtends an angle of n minutes of arc at a point situated at x metres (figure ‧(b)), where
mt mira b'anella u spot imdawwlin fejn id-dimensjonijiet huma tali li d-distanza, D, minn punt fuq it-tarf tal-ispot sal-punt l-aktar viċin fuq ġewwa tal-anella tagħmel (subtends) angolu ta' n minuti ta' kurva f’punt li jinsab x metri (Figura ‧(b)), fejn
en Must Articles ‧, ‧ and ‧(d) and of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC- the Directive- be interpreted as meaning that they also apply to family members within the meaning of Article ‧ of the Directive who arrived in the host Member State (Article ‧ of the Directive) independently of the citizen of the Union and only became a family member or took up family life with the citizen of the Union in that Member State?
mt L-Artikoli ‧, ‧ u ‧(d) u tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ‧/‧/KE tad-‧ ta' April ‧, dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta' l-Istati Membri, u li temenda r-Regolament (KEE) Nru ‧/‧, u li tħassar id-Direttivi ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE, ‧/‧/KEE u ‧/‧/KEE- iktar 'il quddiem id-direttiva- għandhom jiġu interpretati b'mod li jinkludu wkoll il-membri tal-familja, fis-sens ta' l-Artikolu ‧ tad-direttiva, li jkunu waslu fl-Istat Membru ospitanti (Artikolu ‧ tad-direttiva) indipendentement miċ-ċittadin ta' l-Unjoni u li jiksbu l-kwalità ta' membru tal-familja jew jibdew jgħixu ħajja familjari ma' dan iċ-ċittadin ta' l-Unjoni biss ladarba jaslu f'dan l-Istat?
en KG Teichweg ‧ D-‧ Giessen Germany
mt KG Teichweg ‧ D-‧ Giessen Il-Ġermanja
en Paragraphs B‧ and B‧ are replaced by paragraph B‧D
mt Il-paragrafi B‧ u B‧ huma sostitwiti bil-paragrafu B‧D
en Financial resources will come under strain, when R&D and investment needs within the EU will compete with the need to finance climate change mitigation and adaptation in developing countries
mt Ser jaqa’ piż fuq ir-riżorsi finanzjarji meta l-bżonnijiet ta’ investiment u ta’ riċerka u l-iżvilupp fl-UE jibdew jikkompetu mal-bżonn li jiġu ffinanzjati l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-adattament fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
en The Council, acting on a proposal from the Commission in accordance with the procedure laid down in Article ‧d of the Treaty, shall re-examine this Regulation before the end of
mt Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita f
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation), and in particular Article ‧, first paragraph, point (d), in conjunction with Article ‧ thereof
mt Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧ tat-‧ ta’ Ottubru ‧ li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS), u partikolarment l-Artikolu ‧, l-ewwel paragrafu, il-punt (d) flimkien mal-Artikolu ‧ tiegħu
en Fixed-time periodc ‧dd
mt Perijodu b’ ħin-fissc ‧d ‧ d
en P-‧/‧ (RO) by Silvia-Adriana Ţicău (S&D) to the Commission (‧ December
mt P-‧/‧ (RO) minn Silvia-Adriana Ţicău (S&D) lill-Kummissjoni (‧ ta' Diċembru
en or (d) whether or not the design of the euro banknote, such as letters or symbols has been altered
mt jew (d) jekk ikun jew ma jkunx gie mibdul id-disinn tal-karta talflus ewro, bhal per eżempju l-ittri jew is-simboli
en For pregnant animals, at least one of the conditions set out in points ‧(b), ‧(c), ‧(d), ‧ and ‧ must be complied with before insemination or mating, or the condition set out in point ‧ is complied with, the test being carried out not earlier than seven days before the date of movement
mt Għall-annimali tqal, mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet stipulati fil-punti ‧(b), ‧(c), ‧(d), ‧ u ‧ għandha titħares qabel l-inseminazzjoni jew it-tgħammir, jew titħares il-kundizzjoni stipulata fil-punt ‧, filwaqt li t-test jitwettaq mhux aktar kmieni minn sebat ijiem qabel id-data tal-moviment
en D/‧, D/‧, D/‧, D/‧, D/‧ The characteristics under these items include also the seeds
mt D/‧, D/‧, D/‧, D/‧, D/‧ Il-karatteristiċi taħt dawn it-testaturi jinkludu anke ż-żerriegħa
en Application of Regulation (EC) No ‧ COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES-DG VI/D/‧ PPoultrymeat sector
mt Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru ‧ ‧ KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ-DG VI/D/‧-Settur tal-laħam tat-tjur
en Is Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, in the light of Article ‧ of that directive, to be interpreted as meaning that its application is not precluded where a press report quoting a work or other protected matter is not a literary work protected by copyright?
mt Fid-dawl tal-Artikolu ‧ tad-Direttiva ‧/‧/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-‧ ta’ Mejju ‧, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni, l-Artikolu ‧(d) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat fis-sens li ċ-ċirkustanza li artikolu tal-istampa jiċċita xogħol jew oġġett ieħor protett ma jkunx xogħol litterarju protett mid-dritt tal-awtur ma jostakolax l-applikazzjoni tiegħu?
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, points ‧, ‧ and ‧): Indicate the type of recovery or disposal operation by using R-codes or D-codes of Annexes IIA or IIB of Directive ‧/‧/EC on waste (see also the list of abbreviations and codes attached to the notification document
mt Parti ‧ (Ara l-Anness II, Taqsima ‧, punti ‧, ‧ u ‧): Indika t-tip ta' operazzjoni ta' rkupru jew ta' rimi billi tuża kodiċijiet-R jew kodiċijiet-D ta' l-Anness IIA jew IIB tad-Direttiva ‧/‧/KE dwar l-iskart (ara ukoll il-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet mehmużin mad-dokument ta' notifika
en A financial asset to which paragraph ‧(c) applies (except a financial asset of the type described in paragraph ‧D) may be reclassified out of the fair value through profit or loss category only in rare circumstances
mt Assi finanzjarju li għalih japplika l-paragrafu ‧(c) (ħlief assi finanzjarju tat-tip deskritt fil-paragrafu ‧D) jista' jiġi riklassifikat barra mill-valur ġust permezz tal-kategorija tal-profitt jew telf f'ċirkostanzi rari biss
en Explosive articles allocated on classification to UN numbers ‧, ‧ or ‧ may be carried with explosive articles in Compatibility Group D, E or F for which they are components
mt Oġġetti splussivi bin-numri tal-klassifikazzjoni NU ‧, ‧ jew ‧ jistgħu jinġarru ma’ oġġetti splussivi fil-Grupp ta’ Kompatibbiltà D, E jew F li tagħhom huma komponenti
en NEW CLASS B, C AND D AND EXISTING CLASS B SHIPS
mt VAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET B, C u D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B
en Whereas Chapter VI, point D of Annex A of Directive ‧/EEC indicates the standards which must be complied with when untreated milk enters the treatment establishment or collection or standardization centre
mt Billi Kapitolu VI, punt D tal-Anness A tad-Direttiva ‧/KEE jindika li l-istandards li jridu jiġu mħarsa meta ħalib mhux trattat jidħol fl-istabbiliment tat-trattament jew fiċ-ċentru tal-ġbir jew standardizzazzjoni
Showing page 1. Found 17559 sentences matching phrase "2-D".Found in 17.85 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.