Translations into Maltese:

  • tridimensjonali 
     
    Of, pertaining to, or being an object or image having or appearing to have all three spatial dimensions (length, width, and depth).

Other meanings:

 
Existing in three dimensions.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (3)

2-Dbidimensjonali
3-D effecteffett tridimensjonali
3-D referencereferenza 3-D

Example sentences with "3-D", translation memory

add example
Since Renagel does not contain calcium your doctor might prescribe additional calcium tablets. have a low amount of vitamin D in your bloodPeress li Renagel ma fihx kalċju it-tabib tiegħek għandu mnejn jagħtik riċetta għall-pilloli ta ’ kalċju. • mnejn ikollok ammont baxx ta ’ Vitamina D f’ demmek
The following spoke: Laima Liucija Andrikienė, on behalf of the PPE Group, María Muñiz De Urquiza, on behalf of the S&D Group, Niccolò Rinaldi, on behalf of the ALDE Group, Heidi Hautala, on behalf of the Verts/ALE Group, Charles Tannock, on behalf of the ECR Group, and Oreste Rossi, on behalf of the EFD GroupTkellmu: Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, u Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD
One of the entries listed in Annex III, Part D, to this Regulation shall be entered in section J of the T‧ control copy under the heading RemarksWaħda mill-entrati elenkati fl-Anness III, Parti D ta’ dan ir-Regolament, ser tiddaħħal fis-sezzjoni J tal-kopja ta’ kontroll T‧ taħt l-intestatura Kummenti
derogations from the second, third and fourth indents of point ‧ (c) of Chapter II, from point ‧ (A) of Chapter ‧ and point ‧ (d) of Chapter ‧ of Annex I may be granted, on request, to any Member State providing similar guaranteesderogi mit-tieni, it-tielet u r-raba
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for haddock in ICES zone ‧ a, EC waters of ‧ b, ‧ c and ‧ d by vessels flying the flag of GermanyRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru ‧/‧ tal-‧ ta’ Settembru ‧ li jistabbilixxi projbizzjoni fuq is-sajd għall-haddock fiż-żona ICES ‧ a u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ‧ b, ‧ ċ u ‧ d minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja
the actual costs involved in CCS after ‧ (early demonstration) and after ‧ (commercial implementation) will depend to a considerable extent on progress made with R&D and economic developments (e.g. fuel prices and design and construction costsl-ispejjeż reali involuti fit-teknoloġiji tas-CCS wara l-‧ (turija bikrija) u wara l-‧ (implimentazzjoni kummerċjali) ser tiddependi ħafna fuq il-progress li jsir fl-R&D u żviluppi ekonomiċi (ngħidu aħna l-prezzijiet tal-fjuwil u l-ispejjeż tad-disinn u l-kostruzzjoni
Amendment ‧ did not concern all language versions and had therefore not been put to the vote (Rule ‧(dPeress li l-emenda ‧ ma tikkonċernax il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ma tressqitx għall-votazzjoni (Artikolu ‧ (d) tar-Regoli ta' Proċedura
Typically, innovations in the service sector are introduced through acquired technology (ICT, organisational changes and human capital) rather than through direct R&D spending by service firms themselvesB'mod tipiku, l-innovazzjonijiet f'dan is-settur jiġu introdotti permezz ta' teknoloġija miksuba (ICT, bidliet fl-organizzazzjoni u l-kapital uman) iktar milli permezz ta' nfiq dirett fir-Riċerka u Żvilupp minn ditti tas-servizz innfushom
Bayer HealthCare AG D-‧ Leverkusen GermanyBayer HealthCare AG D-‧ Leverkusen Il-Ġermanja
Building on Eureka, it will stimulate and support transnational R & D projects led by such SMEsHija ser tistimola u tappoġġa proġetti R&D immexxija minn dawn l-SMEs billi tibni fuq l-EUREKA
Member States shall allow parties to the agreement to either include details of means and procedures referred to in Article ‧(c) and (d) in the agreement referred to in either Article ‧ or Article ‧ of Directive ‧/‧/EC or in a separate written agreementL-Istati Membri għandhom jippermettu lill-kontraenti li jew jinkludu d-dettalji tal-mezzi u l-proċeduri msemmija fl-Artikolu ‧(c) u (d) fil-ftehim imsemmi fl-Artikolu ‧ jew l-Artikolu ‧ tad-Direttiva ‧/‧/KE jew inkella fi ftehim miktub separat
any quantities in respect of which the authorization referred to in the second indent of Article ‧ (d) has been givenkull kwantità li dwarha ngħatat awtorizzazzjoni msemmija fit-tieni paragrafu ta
The Commission shall keep a secure, limited-access electronic register of the requests for judicial cooperation and replies referred to in Article ‧(b), (c), (d) and (eIl-Kummissjoni għandha żżomm reġistru elettroniku sigur u b’aċċess limitat tat-talbiet ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja u r-risposti stipulati fl-Artikolu ‧ (b), (c), (d) u (e
D‧- Delegation for relations with the People's Republic of China- ‧ Full MembersD‧- Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina- ‧ membru
Draft Commission Decision No .../.../EU of [...] on criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- deadlineAbbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' [...] dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb tal-ilmijiet tal-baħar (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- skadenza
Amendment ‧ did not concern all language versions and was therefore not put to the vote (Rule ‧(dPeress li l-emenda ‧ ma tikkonċernax il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ma tressqitx għall-votazzjoni (Artikolu ‧ (d) tar-Regoli ta' Proċedura
désignent une ou plusieurs autorité(s) chargée(s) ddesignate an authority or authorities for international liaison and for discharging other functions relevant to the recognition as set out in this Part and in the Annexes to this decision/recommendation
Etravirine demonstrates activity against HIV-‧ group M (subtypes A, B, C, D, E, F, and G) and HIV-‧ group O primary isolates with EC‧ values ranging from ‧ to ‧ nM and from ‧ to ‧ nM, respectivelyEtravirine juri attivita` kontra HIV-‧ grupp M (sottotipi A, B, C, D, E, F u G) u HIV-‧ grupp O iżolati primarji b’ figuri ta ’ EC‧ f’ marġini bejn ‧. ‧ u ‧. ‧ nM u bejn ‧. ‧ u ‧. ‧ nM rispettivament
Accordingly, Article ‧)(d) of the Treaty allows the Commission to regard aid to promote culture as compatible with the common market where such aid does not affect trading conditions and competition in the Community to an extent that is contrary to the common interestGħal din ir-raġuni, l-Artikolu ‧)(d) tat-Trattat jagħti permess lill-Kummissjoni sabiex tqis għajnuna għal promozzjoni ta’ kultura bħala kompatibbli mas-suq komuni fejn għajnuna bħal din ma taffettwax kondizzjonijiet ta’ kummerċ u kompetizzjoni fil-Komunità sal-punt li hija kuntrarja għall-interess komuni
the project involves effective collaboration between an undertaking and a research organisation, particularly in the context of coordination of national R&D policies, and the following conditions are fulfilledil-proġett jinvolvi kollaborazzjoni effettiva bejn intrapriża u organizzazzjoni ta’ riċerka, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ koordinazzjoni ta’ strateġiji politiċi nazzjonali ta’ R&D, u fejn ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin
According to Article ‧, first paragraph, point (d) of Regulation (EC) No ‧/‧, the sugar or isoglucose produced in excess of the quota referred to in Article ‧ of that Regulation may be exported only within the quantitative limit to be fixed by the Commission respecting the commitments resulting from international agreements concluded by the UnionSkont l-Artikolu ‧(d) tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧, iz-zokkor jew l-isoglukożju li jiġi prodott lil hinn mill-kwota msemmija fl-Artikolu ‧ ta’ dak ir-Regolament jista’ jiġi esportat biss skont il-limitu kwantitattiv li għandu jiġi ffissat mill-Kummissjoni li jirrispetta l-impenji li jirriżultaw mill-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni
Motion for a resolution tabled under Rule ‧ by Joseph Daul, on behalf of the PPE Group, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group, and Francesco Enrico Speroni, on behalf of the EFD Group, approving the appointment of Mr Karel De Gucht as a Member of the Commission (BMozzjoni għal riżoluzzjoni, mressqa skont l-Artikolu ‧ tar-Regoli ta' Proċedura minn Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, u Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, l-approvazzjoni tal-ħatra tas-Sur Karel De Gucht bħala Membru tal-Kummissjoni (B
Temporary staff to whom Article ‧(b) or (d) applies shall not be engaged for more than four years but their engagement may be limited to any shorter durationIl-persunal temporanju li japplika għalih l-Artikolu ‧(b) jew (d) ma jitqabbdux jaħdmu għal aktar minn erba
Figure ‧- ‧-D H machine elements designationFigura ‧ – L-indikazzjoni ta' l-elementi tal-magna ‧-D H
P-‧/‧ (DE) by Jens Geier (S&D) to the Commission (‧ NovemberP-‧/‧ (DE) minn Jens Geier (S&D) lill-Kummissjoni (‧ ta' Novembru
Showing page 1. Found 17534 sentences matching phrase "3-D".Found in 21.31 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.