Translations into Polish:

  • Czechow   
     
    Chekhov, Moscow Oblast

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Anton Chekhov
Anton Czechow
Vityaz Chekhov
Witjaz Czechow

Example sentences with "Chekhov", translation memory

add example
en Remake in contemporary Russian drama The Seagull by Anton Chekhov
pl Remake we współczesnej rosyjskiej dramaturgii Mewa Antoniego Czechowa
en The A. P. Chekhov epistolary texts in the light of language etiquette
pl Epistolografia A.P. Czechowa w świetle etykiety językowej
en Facing the impending death "The Death of Ivan Ilyich" by Leo Tolstoy and "A Dreary Story" by Anton Chekhov
pl W obliczu zbliżającej się śmierci...-"Śmierć Iwana Iljicza" Lwa Tołstoja i "Nieciekawa historia" Antoniego Czechowa
en Aleksandra Semenowicz's stage designs in performances based on classical repertoire, directed by Andrzej Bubień at the Wilam Horzyca Theater in Toruń ("Richard III" by Shakespeare, "Ladies and hussars" by Fredro, "The Cherry Orchard" by Chekhov)
pl Scenografie Aleksandry Semenowicz do przedstawień z repertuaru klasycznego w reżyserii Andrzeja Bubienia w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu (,,Ryszard III'' W. Szekspira, ,,Damy i huzart'' A.Fredry, ,,Wiśniowy sad'' A. Czechowa)
en Polish stagings of "Platonov" by A. Chekhov. Platonov as Hamlet or Don Juan?
pl Polskie inscenizacje "Płatonowa" A. Czechowa. Płatonow bardziej jako Hamlet czy Don Juan?
en Michael Chekhov acting technique in theatre and film
pl Metoda aktorska Michaiła Czechowa w teatrze i w filmie
en Category of a “casing” in a characters image in A. P. Chekhov’s “Small Trilogy” in the light of critical approaches
pl Kategoria "futerału" w obrazach bohaterów "Małej Trylogii" A. P. Czechowa w świetle ujęć krytycznych
en Translation issues - the case study of The Anniversary by Anton Chekhov
pl Zagadnienia tranlatoryczne na przykładzie "Jubileuszu" Antona Czechowa
en The Poetics and Image of the Steppe in Russian Culture: Chekhov's "The Steppe", Platonov's "Chevengur" and Aitmatov's "The Day Lasts More Than a Hundred Years".
pl Poetyka i obraz stepu w rosyjskiej kulturze na przykładzie "Stepu" A. Czechowa, "Czewengura" A. Płatonowa oraz powieści "Dzień dłuższy niż stulecie" Cz. Ajtmatowa.
en Time structure in drama: Maurice Maeterlinck's "The Blind", Anton Chekhov's "Three sisters" and Samuel Beckett's "Waiting for Godot".
pl Konstrukcja czasu w dramacie: ,,Ślepcy'' Maurycego Maeterlincka, ,,Trzy siostry'' Antoniego Czechowa, ,,Czekając na Godota'' Samuela Becketta
en Image of a woman in late stories of Anton Chekhov.
pl Obraz kobiety w późnych opowiadaniach Antona Pawłowicza Czechowa.
en the status of women in the russian society in the second half of the xix century as well as the images of women in anton pavlovich chekhov later short stories
pl Status kobiet w społeczeństwie rosyjskim II połowy XIX wieku i obrazy kobiet w późnych opowiadaniach Antoniego Pawłowicza Czechowa
en The elements of the Impressionism in the Anton Chekhov’s prose and in the Russian painting of the period of the modernism.
pl Elementy impresjonizmu w prozie Antona Czechowa i w malarstwie rosyjskim okresu modernizmu.
en Three sisters by Chekhov in Polish staging (overview and analysis of selected productions)
pl „Trzy siostry” Czechowa w inscenizacjach polskich (przegląd i analiza inscenizacji wybranych)
en I don' t know if people were bribed or threatened,..... but she suddenly found herself with a big acting part..... on a very serious dramatic radio show that was doing Chekhov
pl Nie wiem czy ci ludzie zostali podpłaceni czy zastraszeni...... ale wkrótce okazało się że dostała dużą rolę...... w bardzo poważnym programie radiowym, robiącym Czechowa
en Russian mentality according to Anton Chekhov
pl Mentalność rosyjska w ujęciu Antoniego Czechowa
en In search of alternative worlds or escapes from reality on Chekhov's dramas based on Uncle Vanya, Three sisters and Cherry Orchard
pl W poszukiwaniu alternatywnych światów, czyli ucieczki przed teraźniejszością w dramatach Antoniego Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, Trzech Sióstr i Wiśniowego Sadu
en The problem of personality and society in A.P. Chekhov's Ward No.6 and R.G. Gallego's White on Black.
pl Problem osobowości i społeczeństwa w utworach A.P. Czechowa "Sala Nr 6" i R.G. Gallego "Białe na czarnym".
en The "fatherless" problem in the world of "The Brothers Karamazov" by F. Dostoyevsky and "Three sisters" by A. Chekhov
pl Problem braku ojca w świecie "Braci Karamazow" F. Dostojewskiego i w "Trzech siostrach" A. Czechowa.
en Anthroponyms in chosen Polish translations of Anton Chekhov's satirical stories against their functions in primary texts.
pl Antroponimy w wybranych polskich przekładach satyrycznych opowiadań Antoniego Czechowa wobec ich funkcji w tekstach prymarnych.
en That' s why I' il tell you how it was with Chekhov
pl Dlatego chcę wam opowiedzieć, jak to było z Czechowem
en The portrait of women in chosen stories of Antoni Chekhov
pl Wizerunek kobiet w wybranych opowiadaniach Antoniego Czechowa
en Intelligentsia in Anton Chekhov's writings.
pl Inteligencja w twórczości Antoniego Czechowa.
en I must tell you what happened... when Chekhov died in Germany
pl Opowiem wam, jak to było z Czechowem, kiedy umierał w Niemczech
en "The little man" in Russian literature in selected works of N. Gogol and A. Chekhov
pl Typ „małego człowieka” w literaturze rosyjskiej XIX wieku (na przykładzie „Szynela” Gogola oraz „Śmierć urzędnika” Czechowa).
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "Chekhov".Found in 0.768 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.