Translations into Polish:

  • Google   
    (Noun  )
  • Gugiel   
    (Noun  )
  • Gugle   
    (Noun  )

Other meanings:

 
Google (nazwa firmy, bądź jej wyszukiwarki)
 
inform. informatyka pot. potocznie guglować, guglać (wyszukiwać w internecie za pomocą Google lub, rzadziej, innej wyszukiwarki)
 
A particular Internet company.
 
Google (in other scripts, the trademark may also be written in Roman letters)
 
(transitive) To search for, using Google (or, rarely, another Internet search engine).
 
(transitive) To investigate, using Google.
 
An American public corporation, earning revenue from advertising related to its Internet search, web-based e-mail, online mapping, office productivity, social networking, and video sharing services as well as selling advertising-free versions of the same technologies.
 
(computing) A search engine that popularized the company of the same name.
 
(intransitive) To search on the Internet using Google.

Did you mean: google

Similar phrases in dictionary English Polish. (26)

google
; guglować; guglać; wyguglać; googlować; guglanie
Google Account
Konto Google
Google Analytics
Google Analytics
Google Book Search
Google Book Search
google box
telewizja
Google Calendar
Kalendarz Google
Google Desktop
Google Desktop
Google Docs & Spreadsheets
Dokumenty i Arkusze Google
Google Earth
Google Earth
Google Groups
Google Groups
Google Image Labeler
Google Image Labeler
Google Image Search
Wyszukiwarka Grafiki Google
Google Maps
Google Maps
Google News
Google News
Google Notebook
Notatnik Google
Google Pack
Google Pack
Google Page Creator
Google Page Creator
Google Product Search
Google Product Search
Google Reader
Czytnik Google
Google Summer of Code
Google Summer of Code
Google Talk
Google Talk
Google Toolbar
Google Toolbar
Google Trends
Google Trends
Google Video
Google Video
googles
gogle

    Show declension

Example sentences with "Google", translation memory

add example
en The article you requested is not available on your news server. You could try to get it from groups. google. com
pl Wiadomość, której żądałeś nie jest dostępna na Twoim serwerze grup dyskusyjnych Możesz ją pobrać z groups. google. com
en Examples of use of innovation in strategies of IKEA and Google
pl Przykłady zastosowania innowacji w strategiach firm IKEA i Google
en As a result of this combination, Google's competitors would be progressively marginalised which would ultimately allow Google to raise the prices for its intermediation services
pl Konkurenci Google byliby w wyniku takiego połączenia stopniowo marginalizowani, co ostatecznie dałoby Google możliwość zwiększenia cen za oferowane przez siebie usługi pośrednictwa
en Thirdly, we cannot accept the opt-out method in the European legal system, because this allows Google to digitise works without the author's consent.
pl Po trzecie, nie możemy się zgodzić w systemie prawa europejskiego na metodę opt-out, która bez zgody autora daje możliwość Google na to, aby digitalizować zbiory.
en Final report of the Hearing Officer in Case COMP/M.‧- Google/DoubleClick (Pursuant to Articles ‧ and ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, ECSC of ‧ May ‧ on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings- OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.‧- Google/DoubleClick (Zgodnie z art. ‧ i ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE, EWWiS z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji- Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Will we be the consumers of cultural products that do not belong to us anymore, dependent on multinational oligopolies such as Google, iTunes, Amazon or Hollywood, without being able to defend our assets?
pl Czy staniemy się odbiorcami produktów kulturalnych, które nie są już naszą własnością, odbiorcami uzależnionymi od wielonarodowych oligopoli, takich jak Google, iTunes, Amazon czy Hollywood, bez możliwości obrony naszych dóbr kultury?
en I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
pl Nie mam wątpliwości, że Google pragnie przestrzegać swojego sławnego motto: "nie czyń zła”.
en Let us work to ensure that the next generation's Googles and Facebooks originate in Europe.
pl Powinniśmy pracować nad zapewnieniem, by następne pokolenie takich firm jak Google i Facebook, zrodziło się w Europie.
en Q: Since upgrading & kde; on Slackware & Linux; from version ‧.‧ to ‧.‧ using sources, I have noticed it 's being really slow & mdash; sometimes applications take up to ‧ seconds to launch. I am using the same user configuration as I had with the previous version, and I have tried creating a new user & mdash; but that account has the same problem. I ca n't find anything about this on the mailing lists or by a google search. Could anyone point me to some information that could help?
pl Q: Od aktualizacji & kde; na & Linux-miejscownik; Slackware z wersji ‧. ‧. ‧ do ‧. ‧. ‧ przy użyciu źródeł, zauważyłem znaczne spowolnienie & mdash; czasem programy uruchamiają się nawet ‧ sekund. Używam tej samej konfiguracji, jak poprzednio, próbowałem też uruchamiać & kde; jako inny użytkownik. Nie mogę znaleźć żadnej pomocy na listach e-mailowych i przy wyszukiwaniu Sieci. Czy ktoś może mnie nakierować na jakieś pomocne informacje?
en Madam President, ladies and gentlemen, many of us have said that Google is practically a global monopoly, which is trying to appropriate the cultural, literary and journalistic heritage of the whole world.
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wielu z nas mówiło, że Google stanowi praktycznie globalny monopol, który próbuje zawłaszczyć sobie dziedzictwo kulturowe, literackie i dziennikarskie całego świata.
en We know that the merger between Google and DoubleClick is going to happen and of course the European Parliament does not want to meddle in the details of that merger, but we do want to know what guarantees of privacy will be given.
pl Wiemy, że fuzja pomiędzy Google i DoubleClick zostanie przeprowadzona i oczywiście Parlament Europejski nie chce wtrącać się w szczegóły tej fuzji, ale chcemy wiedzieć jakie gwarancje prywatności zostaną zapewnione.
en By announcing the change in their China policy, Google risks profits from the biggest Internet market in the world and potentially abandons almost 400 million users.
pl Zapowiadając zmianę w polityce względem Chin, Google ryzykuje utratę zysków z największego rynku internetowego na świecie i potencjalnie porzuca prawie czterysta milionów użytkowników.
en My final point is that if you take a platform like Google, which makes everything freely available, this will result in a monopoly being created on the web.
pl Moja ostatnia uwaga brzmi: jeżeli skorzystamy z takiej platformy jak Google, która udostępnia wszystko za darmo, to doprowadzi to do powstania monopolu w sieci.
en Search engine optimization in the Google web search engine
pl Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce internetowej Google.
en Subject: Google Earth and terrorist attacks
pl Dotyczy: serwisu Google Earth i ataków terrorystycznych
en Google is currently active in the online advertising market (i) as a publisher, with its own search engine web page Google.com (and its national web pages such as google.fr, google.it etc.), and (ii) as an intermediary with its ad network (AdSense
pl Obecnie Google działa na rynku reklam internetowych jako (i) wydawca- poprzez swoją wyszukiwarkę internetową Google.com (oraz jej wersje zlokalizowane, takie jak google.fr, google.it itd.); oraz (ii) pośrednik- poprzez swoją sieć reklamową (AdSense
en Subject: Why another Google at taxpayers' expense?
pl Dotyczy: stworzenia nowej wyszukiwarki w rodzaju Google'a za pieniądze podatników
en It seems to me that Google - and particularly its books project - has appeared as a great integrating factor for the European Union, because, as you know very well, - and this is in all papers - copyright so far has been explicitly in the hands of Member States and national legislation.
pl Wydaje mi się, że Google, a w szczególności jego projekt dotyczący książek, okazał się dla Unii Europejskiej istotnym czynnikiem integracji, ponieważ - a można przeczytać to wszędzie - prawa autorskie leżą dotychczas w gestii państw członkowskich i krajowego ustawodawstwa.
en Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation- France)- Google France, Google, Inc. v Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C
pl Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour de cassation- Francja)- Google France SARL, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C
en In view of Google's strong position in the provision of search ads, Google might also try to leverage this position into the market for display ad serving by requiring users of its search ad (intermediation) services to use DoubleClick's products for serving all or part of their inventory
pl Korzystając ze swojej silnej pozycji na rynku świadczenia usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem, Google mogłoby również podjąć próbę wywarcia wpływu na rynek usług wspomagających prezentację reklam wizualnych w internecie, wymagając od użytkowników swoich usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem (oraz usług pośrednictwa w zamieszczaniu takich reklam), aby korzystali z produktów DoubleClick do prezentacji całego swojego katalogu lub jego części
en Machine translation of texts: analysis and comparison of three computer translators: Tłumacz i słownik języka angielskiego 5 (,,Kompas”), Tłumacz komputerowy 3.1 (,,Techland”) and Google Translate
pl Die maschinelle Übersetzung von Gebrauchstexten: Analyse und Vergleich von drei Übersetzungsprogrammen: Tłumacz i słownik języka angielskiego 5 (,,Kompas”), Tłumacz komputerowy 3.1 (,,Techland”) und Google Translate
en This week, Google has abandoned China.
pl W tym tygodniu firma Google opuściła Chiny.
en To conclude, I think that we cannot afford to stand on the sidelines any longer, otherwise we will wake up to find that Google and YouTube, and Apple too, have taken over our media landscape.
pl Podsumowując, uważam, że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby stać nadal z boku, jeśli bowiem nie podejmiemy odpowiednich środków, obudzimy się w chwili, gdy Google i YouTube, a także Apple, przejmą całkowicie nasze środowisko mediów.
en Opinion of the Advisory Committee on Mergers given at its meeting of ‧ February ‧ regarding a draft decision relating to Case COMP/M.‧- Google/DoubleClick
pl Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu ‧ lutego ‧ r. na temat projektu decyzji dotyczącej sprawa COMP/M.‧- Google/DoubleClick
en However, the actions brought by authors in the United States against Google Books for plagiarism of their works should not mean that a digitisation model is established here that would also make a commodity out of original literary, journalistic or scientific works.
pl Skargi wniesione w Stanach Zjednoczonych przeciwko Google Books przez autorów w związku z plagiatami ich prac nie powinny jednak oznaczać, że model digitalizacji, jaki przyjmujemy u siebie, miałby obejmować wykorzystanie utworów literackich, dziennikarskich lub naukowych w charakterze towaru.
Showing page 1. Found 310 sentences matching phrase "Google".Found in 0.584 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.