Translations into Polish:

 
Google (nazwa firmy, bądź jej wyszukiwarki)
 
inform. informatyka pot. potocznie guglować, guglać (wyszukiwać w internecie za pomocą Google lub, rzadziej, innej wyszukiwarki)
 
A particular Internet company.
 
Google (in other scripts, the trademark may also be written in Roman letters)
 
(transitive) To search for, using Google (or, rarely, another Internet search engine).
 
(transitive) To investigate, using Google.
 
An American public corporation, earning revenue from advertising related to its Internet search, web-based e-mail, online mapping, office productivity, social networking, and video sharing services as well as selling advertising-free versions of the same technologies.
 
(computing) A search engine that popularized the company of the same name.
 
(intransitive) To search on the Internet using Google.

Did you mean: google

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Similar phrases in dictionary English Polish. (7)

google
; guglować; guglać; wyguglać; googlować; guglanie
Google Book Search
Google Book Search
google box
telewizja
Google Calendar
Kalendarz Google
Google Docs & Spreadsheets
Dokumenty i Arkusze Google
Google Image Labeler
Google Image Labeler
googles
gogle

    Show declension

Example sentences with "Google", translation memory

add example
en Examples of use of innovation in strategies of IKEA and Google
pl Przykłady zastosowania innowacji w strategiach firm IKEA i Google
en Search engine optimization in the Google web search engine
pl Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce internetowej Google.
en Our intention is for Europeana to be a brand new project devoted to European cultural values and not an alternative to Google's book digitising project.
pl Chcemy, aby Europeana była markowym nowym projektem poświęconym europejskim wartościom kulturowym, a nie alternatywą dla projektu cyfryzacji książek Google.
en It is common knowledge that, to establish themselves in China, operators must comply with the Chinese authorities' request to install software filters, which even Google has ended up agreeing to do.
pl Powszechnie wiadomo, że aby prowadzić działalność w Chinach, operatorzy muszą zastosować się do wymogu władz chińskich związanego z zainstalowaniem oprogramowania filtrującego, na co zgodziła się ostatecznie nawet firma Google.
en Visualisation of spa space in Kolobrzeg in the Google Maps API technology
pl Wizualizacja przestrzeni uzdrowiskowej Kołobrzegu w technologii Google Maps API
en Google Images
pl Włącz obrazki
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on ‧ June ‧- Google France v Viaticum, Luteciel
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Google France przeciwko Viaticum, Luteciel
en Joined Cases C-‧/‧ to C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation- France)- Google France, Google, Inc. v Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-‧/‧) (Trade marks- Internet- Search engine- Keyword advertising- Display, on the basis of keywords corresponding to trade marks, of links to sites of competitors of the proprietors of those marks or to sites offering imitation goods- Directive ‧/‧/EEC- Article ‧- Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧- Liability of the search engine operator- Directive ‧/‧/EC (Directive on electronic commerce
pl Sprawy połączone od C-‧/‧ do C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour de cassation- Francja)- Google France SARL, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-‧/‧) (Znaki towarowe- Internet- Wyszukiwarka- Reklama kontekstowa (keyword advertising)- Wyświetlanie według słów kluczowych odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym linków do stron konkurentów właścicieli tych znaków lub do stron, na których oferowane są podrabiane towary- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Artykuł ‧- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania- Dyrektywa ‧/‧/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym
en A nice tip with Internet shortcuts is that you can use them from the Run Command dialog. Just open it (through the & kmenu; or with Alt; F‧) and type your shortcut, & eg; gg: kde, and press & Enter;. It will automatically open & konqueror; with a Google search for & kde
pl Ciekawe użycie skrótów internetowych jest związane z oknem Wykonaj polecenie. Otwórz je (przez & kmenu; lub za pomocą Alt; F‧), wpisz polecenie, np. gg: kde i wciśnij & Enter;. & konqueror; zostanie otwarty z wyszukiwaniem & kde; przez Google
en Google’s Instruments in Journalists Work
pl narzędzia google w pracy dziennikarskiej
en New forms of communication and information flow arising from the activities of Google
pl Nowe formy komunikacji i przepływu informacji powstałe w wyniku działalności Google
en When we get the cell- tower locations, we can hop on Google Maps and get a general sense of where she' s headed.Thank you
pl Kiedy określimy lokalizację nadajników, sprawdzimy na Google Maps, w którym kierunku zmierza
en The fact that commercial operators register considerably more hits with Google Books and have progressed further in their development is logical and is associated with the greater level of awareness of Google Books.
pl Fakt, że podmioty komercyjne odnotowują znacznie więcej wejść na Google Books i w swoich pracach posunęły się dalej, jest logiczny i wiąże się z większą popularnością Google Books.
en Changes of residential development along the border of left–bank Warsaw, basis on the Google Earth satellite photos
pl Zmiany zabudowy mieszkaniowej wzdłuż granicy lewobrzeżnej Warszawy na podstawie zdjęć Google Earth
en “Dr Google” – medicalization of social life on the basis of an analysis of internet forums and the medical view
pl "Dr Google" - medykalizacja życia społecznego na podstawie analizy forów internetowych oraz opinii lekarzy
en Three million hits on Google, and climbing
pl Trzy miliony wyszukiwań na Google i rośnie
en We all agree that a digital library of the scope Google is proposing will mean real benefits.
pl Wszyscy zgadzamy się, że cyfrowa biblioteka oferująca zbiory, jakie proponuje Google, przyniesie prawdziwe korzyści.
en The Decision also concludes that the proposed transaction does not give rise to competition concerns with a view to the possible elimination of potential competition between Google and DoubleClick
pl W decyzji uznano także, że planowana transakcja nie rodzi zastrzeżeń z punktu widzenia ewentualnego zniesienia potencjalnej konkurencji między Google i DoubleClick
en What we did find - thanks to Google - is that the guidelines themselves, presented as a transformational agenda, are, by and large, nothing more than a recycling of existing Commission texts and the existing policy agenda.
pl Stwierdziliśmy jednak - dzięki Google - że same wytyczne, przedstawione jako program transformacyjny, są w zasadzie niczym więcej, jak tylko recyklingiem istniejących tekstów Komisji i istniejącego programu politycznego.
en Land-use change detection in selected urban areas based on Google Earth historical imaginary
pl Zmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth
en It started as a 'chauvinistic' fallacy in competition with Google, but has been reformulated, following various changes, in more sensible, realistic and productive terms.
pl Zaczęło się jako "szowinistyczny” złudny projekt, konkurujący z Google, ale zostało przeformułowane, po szeregu zmian, uwzględniających warunki praktyczne, realistyczne i dotyczące wydajności.
en Google AdWords – marketing tool
pl Google AdWords jako narzędzie marketingu
en Will we be the consumers of cultural products that do not belong to us anymore, dependent on multinational oligopolies such as Google, iTunes, Amazon or Hollywood, without being able to defend our assets?
pl Czy staniemy się odbiorcami produktów kulturalnych, które nie są już naszą własnością, odbiorcami uzależnionymi od wielonarodowych oligopoli, takich jak Google, iTunes, Amazon czy Hollywood, bez możliwości obrony naszych dóbr kultury?
en And that of a man who said Google was a bubble
pl I to mówi ten, co kopał grób dla Google
Showing page 1. Found 310 sentences matching phrase "Google".Found in 0.495 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.