Translations into English:

  • Ca Mau Province   
     
    Ca Mau (provincie)

Example sentences with "Ca Mau", translation memory

add example
CA MAU, VIETNAMCA MAU- VlETNAM
Uit mijn jeugd herinner ik mij de Mau-mau-opstand, die een terroristische opstand werd genoemd.From my childhood, I remember the Mau Mau uprising, which was described as a terrorist insurrection.
Anders dan in West-Afrika kwam de onafhankelijkheid van Kenia niet vreedzaam tot stand, maar pas na een lange gewelddadige strijd door de onafhankelijkheidsbeweging Mau Mau.Unlike other West African countries, independence in Kenya did not come about peacefully, but only following a protracted and violent struggle by the independence movement Mau Mau.
In het geval van MAU ontstond er in de formele acceptatie en overdracht een vertraging van zes maanden, ook al was de technische infrastructuur schijnbaar beschikbaar en veel eerder in gebruik dan aangegeven in het PCRIn the case of MAU, although the technical infrastructure was apparently available and in use much earlier than indicated in the PCR, the formal acceptance and handover faced a six month delay
Sergei en z' n mannen... hebben Mau Mau Willis gedoodSergei and them... they did Mau Mau Willis
Twee jaar geleden, bezocht ik mijn man in het Suoi Mau HeropvoedingskampTwo years ago,I went to visit my husband at the Suoi Mau Re- Education Camp
De Mau' s zijn de boodschappers van BastetThe Maus are sacred to Bast.They' re her messengers
SUOl MAU CAMP, VIETNAMSUOI MAU CAMP VlETNAM
In het geval van MAU werden te veel details verstrekt, waardoor de boodschap van de geleerde lessen voor toekomstige projecten werd vertroebeldIn the case of MAU too many details were provided blurring the message of the lessons learnt for future projects
Daar de andere drie projecten slechts uitbreiding van het bestaande netwerk (TCERTO) of opwaardering van de bestaande infrastructuur (EER en MAU) inhielden, werden gebruikers in de planningsfase niet geraadpleegdAs the other three were just an extension of an existing network (TCERTO) or an upgrade of existing infrastructure (EER and MAU), users were not involved at the planning stage
Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de steun die aan spoorwegondernemingen is verleend op grond van de regeling die bij artikel ‧ CA van de CGI is ingesteld, met artikel ‧, lid ‧, onder c), van het Verdrag verenigbaar isConsequently, the Commission considers that aid granted to railway undertakings under the scheme introduced by Article ‧ CA of the General Tax Code is compatible with Article ‧(c) of the Treaty
Voor de financiering van de staatswijnbouwgebieden zouden over een periode van tien jaar subsidies van de deelstaat Hessen nodig zijn van in totaal ca. ‧,‧ miljoen EUR (inclusief dekking van het kastekort uit eerdere bedrijfsactiviteiten sinds ‧) alsmede de opbrengst uit de verkoop van niet voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke vaste activa ten bedrage van ca. ‧,‧ miljoen EURAccording to the business plan, financing the state wineries over a period of ten years would require total allowances from the Land Hessen of some EUR ‧,‧ million (including covering the cash deficit from their earlier operation since ‧) as well as the proceeds from the sale of non-operating assets amounting to some EUR ‧,‧ million
De verhouding van de Ca- en Mg-ionen is ‧:‧ en die van de Na- en K-ionenThe ratio of Ca:Mg ions is ‧:‧ and of Na:K ions is
Naar de EU-subsidies aan Palestina (ca. ‧ miljoen euro per jaar) wordt thans een onderzoek ingesteld door OLAFOLAF is currently conducting an investigation into EU subsidies to Palestine (approximately EUR ‧ million a year
Het doet trouwens terzake er op te wijzen dat in artikel ‧ CA van de CGI uitdrukkelijk erin is voorzien dat het bewuste belastingvoordeel wordt berekend als het saldo van de geactualiseerde- positieve of negatieve- waarde van, onderscheidenlijk, de belastingkortingen of naheffingen, ten opzichte van de waarden die zouden resulteren uit de toepassing van de tweede alinea van dat artikelIt is relevant to note, moreover, that Article ‧ CA of the General Tax Code provides expressly that the tax advantage in question is to be calculated from the balance of the positive or negative discounted values relating respectively to the tax reductions or additional tax contributions, compared with those which would result from the application of the provisions of the second paragraph of that article
Het mesten dient in drie fasen te gebeuren: fase I tot ca. ‧ kg, fase ‧ tot ca. ‧ kg en fase ‧ tot ‧ kgFattening should be carried out in three phases- phase I up to about ‧ kg, phase ‧ up to about ‧ kg, and phase ‧ up to ‧ kg
In totaal zouden de extra synergieën ca. [...] EUR per jaar bedragenOverall, the additional synergies would come to about EUR [...] a year
Naar schatting doen er zich in Europa jaarlijks ca. ‧ miljoen prikaccidenten voorIt is estimated that there are ‧ million needlestick injuries in Europe annually
Dit alleen al heeft geleid tot een opmerkelijke verbetering van het openbaar vervoer en tot een duidelijke vermindering van de emissie van broeikasgassen (ca.-‧ %), van het energieverbruik (-‧ %) en van de emissie van stikstofoxide en van kleine stofdeeltjes (-‧ %This measure alone has resulted in substantially improved public transport, as well as lower greenhouse gas emissions (down by ‧ %), energy consumption (-‧ %) and nitrogen oxide and particle emissions (-‧ %
Los ‧ g zuiver gekristalliseerd citroenzuur (C‧H‧O‧ H‧O) op in ca. ‧ liter water en maak ongeveer neutraal door toevoeging van ‧ ml ammoniumhydroxide-oplossing (‧ à ‧ g NH‧ per literDissolve ‧ g of crystalline citric acid (C‧H‧O‧H‧O) in about ‧ litres of water and make an approximately neutral solution by adding ‧ ml of ammonium hydroxide solution (‧ to ‧ % of NH
voor CA/KC-diensten, een optionele reeks informatietupels met elk de volgende informatieFor CA/QC services, an optional sequence of tuples of information, each tuple providing
Showing page 1. Found 927 sentences matching phrase "Ca Mau".Found in 0.549 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.