Translations into English:

  • Ca Mau Province   
     
    Ca Mau (provincie)

Example sentences with "Ca Mau", translation memory

add example
nl CA MAU, VIETNAM
en CA MAU- VlETNAM
nl Uit mijn jeugd herinner ik mij de Mau-mau-opstand, die een terroristische opstand werd genoemd.
en From my childhood, I remember the Mau Mau uprising, which was described as a terrorist insurrection.
nl Anders dan in West-Afrika kwam de onafhankelijkheid van Kenia niet vreedzaam tot stand, maar pas na een lange gewelddadige strijd door de onafhankelijkheidsbeweging Mau Mau.
en Unlike other West African countries, independence in Kenya did not come about peacefully, but only following a protracted and violent struggle by the independence movement Mau Mau.
nl In het geval van MAU ontstond er in de formele acceptatie en overdracht een vertraging van zes maanden, ook al was de technische infrastructuur schijnbaar beschikbaar en veel eerder in gebruik dan aangegeven in het PCR
en In the case of MAU, although the technical infrastructure was apparently available and in use much earlier than indicated in the PCR, the formal acceptance and handover faced a six month delay
nl Sergei en z' n mannen... hebben Mau Mau Willis gedood
en Sergei and them... they did Mau Mau Willis
nl Twee jaar geleden, bezocht ik mijn man in het Suoi Mau Heropvoedingskamp
en Two years ago,I went to visit my husband at the Suoi Mau Re- Education Camp
nl De Mau' s zijn de boodschappers van Bastet
en The Maus are sacred to Bast.They' re her messengers
nl SUOl MAU CAMP, VIETNAM
en SUOI MAU CAMP VlETNAM
nl In het geval van MAU werden te veel details verstrekt, waardoor de boodschap van de geleerde lessen voor toekomstige projecten werd vertroebeld
en In the case of MAU too many details were provided blurring the message of the lessons learnt for future projects
nl Daar de andere drie projecten slechts uitbreiding van het bestaande netwerk (TCERTO) of opwaardering van de bestaande infrastructuur (EER en MAU) inhielden, werden gebruikers in de planningsfase niet geraadpleegd
en As the other three were just an extension of an existing network (TCERTO) or an upgrade of existing infrastructure (EER and MAU), users were not involved at the planning stage
nl Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de steun die aan spoorwegondernemingen is verleend op grond van de regeling die bij artikel ‧ CA van de CGI is ingesteld, met artikel ‧, lid ‧, onder c), van het Verdrag verenigbaar is
en Consequently, the Commission considers that aid granted to railway undertakings under the scheme introduced by Article ‧ CA of the General Tax Code is compatible with Article ‧(c) of the Treaty
nl Voor de financiering van de staatswijnbouwgebieden zouden over een periode van tien jaar subsidies van de deelstaat Hessen nodig zijn van in totaal ca. ‧,‧ miljoen EUR (inclusief dekking van het kastekort uit eerdere bedrijfsactiviteiten sinds ‧) alsmede de opbrengst uit de verkoop van niet voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke vaste activa ten bedrage van ca. ‧,‧ miljoen EUR
en According to the business plan, financing the state wineries over a period of ten years would require total allowances from the Land Hessen of some EUR ‧,‧ million (including covering the cash deficit from their earlier operation since ‧) as well as the proceeds from the sale of non-operating assets amounting to some EUR ‧,‧ million
nl De verhouding van de Ca- en Mg-ionen is ‧:‧ en die van de Na- en K-ionen
en The ratio of Ca:Mg ions is ‧:‧ and of Na:K ions is
nl Naar de EU-subsidies aan Palestina (ca. ‧ miljoen euro per jaar) wordt thans een onderzoek ingesteld door OLAF
en OLAF is currently conducting an investigation into EU subsidies to Palestine (approximately EUR ‧ million a year
nl Het doet trouwens terzake er op te wijzen dat in artikel ‧ CA van de CGI uitdrukkelijk erin is voorzien dat het bewuste belastingvoordeel wordt berekend als het saldo van de geactualiseerde- positieve of negatieve- waarde van, onderscheidenlijk, de belastingkortingen of naheffingen, ten opzichte van de waarden die zouden resulteren uit de toepassing van de tweede alinea van dat artikel
en It is relevant to note, moreover, that Article ‧ CA of the General Tax Code provides expressly that the tax advantage in question is to be calculated from the balance of the positive or negative discounted values relating respectively to the tax reductions or additional tax contributions, compared with those which would result from the application of the provisions of the second paragraph of that article
nl Het mesten dient in drie fasen te gebeuren: fase I tot ca. ‧ kg, fase ‧ tot ca. ‧ kg en fase ‧ tot ‧ kg
en Fattening should be carried out in three phases- phase I up to about ‧ kg, phase ‧ up to about ‧ kg, and phase ‧ up to ‧ kg
nl In totaal zouden de extra synergieën ca. [...] EUR per jaar bedragen
en Overall, the additional synergies would come to about EUR [...] a year
nl Naar schatting doen er zich in Europa jaarlijks ca. ‧ miljoen prikaccidenten voor
en It is estimated that there are ‧ million needlestick injuries in Europe annually
nl Dit alleen al heeft geleid tot een opmerkelijke verbetering van het openbaar vervoer en tot een duidelijke vermindering van de emissie van broeikasgassen (ca.-‧ %), van het energieverbruik (-‧ %) en van de emissie van stikstofoxide en van kleine stofdeeltjes (-‧ %
en This measure alone has resulted in substantially improved public transport, as well as lower greenhouse gas emissions (down by ‧ %), energy consumption (-‧ %) and nitrogen oxide and particle emissions (-‧ %
nl Los ‧ g zuiver gekristalliseerd citroenzuur (C‧H‧O‧ H‧O) op in ca. ‧ liter water en maak ongeveer neutraal door toevoeging van ‧ ml ammoniumhydroxide-oplossing (‧ à ‧ g NH‧ per liter
en Dissolve ‧ g of crystalline citric acid (C‧H‧O‧H‧O) in about ‧ litres of water and make an approximately neutral solution by adding ‧ ml of ammonium hydroxide solution (‧ to ‧ % of NH
nl voor CA/KC-diensten, een optionele reeks informatietupels met elk de volgende informatie
en For CA/QC services, an optional sequence of tuples of information, each tuple providing
Showing page 1. Found 927 sentences matching phrase "Ca Mau".Found in 0.374 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.