pronunciation:      

Translations into English:

 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • mind         
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
   
  to pay attention to
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (28)

-aktig
; -y; -ly; -ish
akt
; service; nude; file; charter; chart; paper; document; act; ceremony
akta sig
; beware; mind; guard; take care
aktad
esteemed; ; respected
akter
; poop; stern; behind
akter ut
astern; abaft
akter-
after
ge akt
mind
ge akt på
watch; observe; mind
juridisk akt
juridical act
påvlig akt
papal act
ta tillfället i akt
take time by the forlock
äkta
good; sheer; sterling; legitimate; married; bona fide; arrant; kosher; regular; veritable; authentic; genuine; real; true; pure; proper; marry

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
sv Sa vi akte och tittade pa det
en We went and had a look
sv Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka McNally och Collins uttryckligen för deras bidrag i detta arbete.
en I would like to take this opportunity to expressly thank Mrs McNally and Mr Collins for their contributions to this work.
sv Jag vill därför ta detta tillfälle i akt och hylla modet hos föredraganden och alla ledamöter av utskottet som har stött detta betänkande genom att nedteckna eller enas om att många medlemsstaters hårdnackade vägran att öka sina försvarsutgifter riskerar att äventyra Europeiska unionens försvarskapacitet och till och med samordningen av unionens agerande i Nato. Herr talman, herr kommissionär!
en I would therefore take this opportunity to salute the courage of the rapporteur and of all those within the committee who have backed his report by having written, or agreed, that the persistent refusal of many Member States to increase their defence expenditure is in danger of jeopardising the European Union’s military capability and the very coherence of its action within NATO.
sv Varje akt skall innehålla åtminstone en kopia av ansökan samt en förteckning över de administrativa beslut som medlemsstaten har fattat om ansökan och om den dokumentation som har getts in i enlighet med punkt ‧ åtföljd av en sammanfattning av dokumentationen
en Each file shall contain at least a copy of the application, a record of the administrative decisions taken by the Member State concerning the application and concerning the dossiers submitted in accordance with paragraph ‧, together with a summary of the latter
sv Jag vill ta tillfället i akt och meddela att jag också inger en skriftlig förklaring som kan undertecknas från och med nästa sammanträde.
en I would like to take this opportunity to announce that I am also submitting a written statement which can be signed starting from the next sitting.
sv Men jag skulle vilja ta tillfället i akt och hänvisa till en nödsituation som ligger oss radikala ledamöter varmt om hjärtat, och som min kollega Olivier Dupuis har hungerstrejkat för i över 30 dagar.
en I would, however, like to take this opportunity to refer to an emergency very close to our hearts as Radical Members, and for which my colleague, Mr Dupuis, has been on hunger strike for over 30 days.
sv Rådet kommer att fortsätta att ta varje tillfälle i akt för att framföra sin oro över läget för de mänskliga rättigheterna i Georgien, i synnerhet inom ramen för samarbetet med OSSE, Europarådet och FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna.
en The Council will continue to make good use of every opportunity to express its concerns regarding human rights in Georgia, particularly in the context of its cooperation with the OSCE, the Council of Europe and the United Nations Commission for Human Rights.
sv Låt oss ta tillfället i akt och åter verka för en kombination av värme- och kraftproduktion – detta bör vara vårt svar på frågan om trygg energiförsörjning.
en Let us take the opportunity to relaunch combined heat and power – that should be our answer to energy security.
sv För det femte, att man tar tillfället i akt för att Europeiska unionen skall kunna spela en positiv roll i avskaffandet av de internationella orättvisorna och att de ekonomiska banden med ursprungsländerna därmed förstärks.
en Five, to take advantage of the opportunity for the European Union to play a positive role in eliminating international inequalities, strengthening the economic links of countries in which immigration originates.
sv I brådskande fall kan dock undantag göras, varvid skälen skall anges i rådets akt eller ståndpunkt
en Exceptions shall be possible in cases of urgency, the reasons for which shall be stated in the act or position of the Council
sv Herr Jarzembowski! Jag vill också ta tillfället i akt att uttrycka min respekt - även om vi har olika åsikter om en viss del av ert betänkande - för den beslutsamhet, ihärdighet och kraft med vilken ni har fullföljt betänkandet, så länge som jag suttit i parlamentet, och för den relativa framgång som ni har uppnått.
en Mr Jarzembowski, I would also like to take the opportunity to express my respect - even though we have different opinions on a certain specific area of your report - for the resolve, tenacity and vigour with which you have pursued this report, as long as I have been in this House, and for the relative success you have achieved.
sv Jag tar tillfället i akt att även välkomna fru Napolitano, ...
en I take this opportunity to offer a warm welcome to your wife, Mrs Napolitano,
sv Jag har redan två gånger uttryckt min och mina vänners åsikt om Kosovo, genom att dels erinra om vilket graverande ansvar Milosevic har, men också de europeiska och franska myndigheterna - Delors, Santer, Mitterrand - som en gång i tiden uppmuntrade honom i enlighet med en federalistisk ideologi, mot de slovenska och kroatiska folkens ambitioner, och dels genom att påpeka att Nato: s interventioner inte var legitima - ett Nato som en gång i tiden aktade sig noga för att stödja de folk som kämpade mot kommunismen, och som med all säkerhet endast förvärrade saken och gjorde situationen för folken på Balkan än mer invecklad.
en Mr President, ladies and gentlemen, on two occasions I have already expressed my opinion and that of my colleagues on Kosovo, recalling on the one hand the overwhelming responsibility that lies with Milosevic but also with the European and French authorities - Mr Delors, Mr Santer, Mr Mitterand - who in the past, with their federalist ideology, had encouraged him against the wishes of the Slovenian and Croatian people. On the other hand, I have highlighted the illegitimacy of NATO's intervention, which in the past steered well clear of supporting people who were fighting against communism; this intervention would undoubtedly only aggravate the situation and make the crisis in the Balkans even more inextricable.
sv Jag skulle vilja uttrycka mitt stöd för de idéer som föredraganden ger uttryck för, och ta detta tillfälle i akt och tacka honom för hans högkvalitativa arbete.
en I would like to express my support for the ideas expressed by the rapporteur, and take this opportunity to thank him for the remarkable quality of his work.
sv Fru talman, herr kommissionsordförande! Det sägs mycket gott om er vitbok, men oss gjorde den besvikna eftersom det inte blivit den viktiga akt som vi egentligen förväntat oss efter era löften.
en Madam President, President of the Commission, your White Paper has been widely praised, but we were disappointed in it, because it has not proved the important document that we had expected after your promises.
sv Akter som de avtalsslutande parterna noterar
en Acts of which the parties shall take note
sv (EL) Vid det informella toppmötet i Gent tog Europeiska unionens ledare ännu en gång tillfället i akt att sluta upp vid sidan av den amerikanska imperialismen och stödja dess äventyrliga planer i Centralasien genom bombningarna som sprider död i Afghanistan.
en (EL) The leaders of the European Union found yet another opportunity at the interim summit in Ghent to side with American imperialism and support their audacious plans in central Asia, which involve bombing and murdering the Afghans.
sv AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL
en ACTS ADOPTED BY BODIES CREATED BY INTERNATIONAL AGREEMENTS
sv Låt mig ta tillfället i akt och påpeka ett paradoxalt förhållande, och det är att det krävs pass för vissa medborgare inom gemenskapen när de färdas inom unionen.
en I will take this opportunity to report a paradoxical situation, which is that of the obligation to hold a passport for various Community citizens within the Union.
sv Ta tillfället i akt – låt konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (COSAC) ta hand om det årliga programmet fram till oktober.
en Seize the opportunity – allow COSAC to deal with the annual programme until October.
sv Fru talman, jag tar tillfället i akt att under antagandet av protokollet meddela att jag, tillsammans med min kollega Turco, inte heller i dag kommer att delta i omröstningen, såsom vi har meddelat.
en Madam President, I would like to take the opportunity afforded by the adoption of the Minutes in order to point out that, even today, in the case of Mr Turco, we shall not be participating in the vote in the way we announced.
sv Låt oss därför ta tillfället i akt för att erkänna och förespråka denna produktion som förtjänar förtroende.
en So, let us take advantage of this in order to recognise and acknowledge as justifiably special the products which are deserving of confidence.
Showing page 1. Found 5491 sentences matching phrase "akta".Found in 0.831 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.