pronunciation:      

Translations into English:

 • mind         
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
   
  to pay attention to
   
  to pay attention to
 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • respect       
  (verb, noun   )
 • think highly of   
   
  (hög)akta
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • value       
  (verb, noun   )
   
  (hög)akta
 • beware     
  (verb   )
 • esteem     
  (verb, noun   )
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • look up to   
  (verb   )
 • take care of   
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (30)

-aktig
-y; -ly; -ish;
akt
chart; ceremony; nude; document; binder; service; ; charter; ring binder; deed; paper; folder; file; act
akta sig
take care; ; mind; guard; beware
aktad
esteemed; ; respected
akter
rearward; astern; ; aft; backward; behind; butt; rearwards; rump; booty; bum; poop; buns; abaft; tush; stern; backwards; back
akter ut
abaft; astern
akter-
after
ge akt
mind
ge akt på
notice; take into account; take notice; watch; take into consideration; watch for; lookafter; observe; pay attention; mind
illokutionär akt
illocutionary act
juridisk akt
juridical act
lokutionär akt
locutionary act
påvlig akt
papal act
ta tillfället i akt
snap at the chance; take time by the forlock
äkta
proper; real; genuine; original; natural; bona fide; married; actual; legitimate; veritable; literal; pure; right; marry; regular; true; kosher; sheer; arrant; authentic; sterling; good; correct

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
sv Nödvändiga anpassningar som följer av ikraftträdandet av nya avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra akter vilka ingås mellan gemenskapen och Medelhavsländerna och antas av rådet, när de produkter som är berättigade till tullförmåner inom ramen för tullkvoter och referenskvantiteter samt volymer, tullar och perioder för dessa och andra kriterier för beviljande anges i dessa avtal, protokoll, skriftväxlingar eller andra rådsakter
en the necessary adaptations arising from the entry into force of new agreements, protocols, Exchanges of Letters or any other act concluded between the Community and Mediterranean countries and adopted by the Council, where such agreements, protocols, Exchanges of Letters or other Council acts specify the products eligible for tariff preferences in the framework of tariff quotas and reference quantities, their volumes, duties, periods and any eligibility criteria
sv I första hand människors olycka, olyckan för dem som kriget drabbar. Albanerna som jagas bort från sina hem, men i lika hög grad serberna, som man bör akta sig för att förväxla med Milosevic: de darrar under bomberna och ser förskräckta på den ekonomiska förstörelsen av sitt land.
en First of all there is the suffering of all those affected by the war: the Albanians who have been driven from their homes, but also the Serbs, who we should be careful not to confuse with Milosevic; they tremble at the bombs and watch in terror as their country's economy is destroyed.
sv Fru kommissionsledamot, mycket har skett under de senaste åren på folkhälsoområdet i EU, både under era företrädares tid och under er tid. Jag vill därför ta tillfället i akt och gratulera er till den prägel som ni har lyckats sätta på denna politik på relativt kort tid.
en Much has been done in recent years in the area of public health in the European Union, both under your predecessors and with you, Commissioner; I should therefore like to seize the opportunity to congratulate you, Commissioner, on the stamp which you managed to place on this policy in a relatively short space of time.
sv Om inte annat följer av bestämmelserna om folkhälsa, allmän säkerhet och allmän ordning skall den fria rörligheten inom medlemsstaterna för arbetstagare från dessa länder och territorier samt inom dessa länder och territorier för arbetstagare från medlemsstaterna regleras genom akter som antas i enlighet med artikel
en Subject to the provisions relating to public health, public security or public policy, freedom of movement within Member States for workers from the countries and territories, and within the countries and territories for workers from Member States, shall be regulated by acts adopted in accordance with Article
sv Herr talman, minister Lehtomäki, mina damer och herrar! Jag vill ta tillfället i akt att tacka ordförandeskapet för dess utmärkta och nära samarbete under mandatperioden och jag vill särskilt gratulera till beslutet från i måndags om att låta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet fortsätta.
en Mr President, Minister Lehtomäki, ladies and gentlemen, I wish to take this opportunity to thank the Presidency for its excellent and close cooperation during its term, and I would especially like to congratulate it for the decision it took on Monday this week to allow the membership negotiations with Turkey to continue.
sv Ett överdrivet agerande på detta område är kontraproduktivt, både ekonomiskt och ekologiskt. Vi bör akta oss för det, men vi bör agera.
en In this area, actionism is both economically and environmentally counter-productive, so we should take care not to become actionist, but we should at the same time take action.
sv Jag tar tillfället i akt för att betona att ett mycket snabbt Internet måste komma alla befolkningsskikt till del.
en I shall take this opportunity to repeat insist on the fact that super fast Internet must benefit all strata of society.
sv med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (‧ års anslutningsakt), särskilt artikel ‧.‧ och artikel ‧.‧ b i denna, och
en Having regard to the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (‧ Act of Accession), and in particular Article ‧ and (b) thereof
sv Våra vältaliga föredragande som citerar Shakespeare i sitt stöd till brådskan bör, anser jag, också notera kung Johan, akt V, scen II, där en supplikant säger ”According to the fair play of the world, let me have audience” [Enligt reglerna för rent spel i världen, låt mig få en publik].
en Our eloquent rapporteurs who quote Shakespeare in their advocacy of haste, should, I think, also note King John, Act V, Scene II, where a supplicant said, 'According to the fair play of the world, let me have audience'.
sv Där sitter det många personer, och om vi inte aktar oss sitter det i delegationerna lika många personer från kommissionen som från utrikestjänsten.
en Many people are sitting around there, and if we are not careful, just as many people will still be sitting in the delegations from the Commission as from the External Action Service.
sv Jag vill också ta tillfället i akt att lovorda en viss italiensk dams handlande, som spontant har åtagit sig att sköta om graven till en okänd arbetare som mördades där.
en I should also like to take this opportunity to say a few words of praise for the actions of a certain Italian lady who has spontaneously taken it upon herself to care for the grave of an unknown worker who was murdered there.
sv Eftersom jag inte fick tillfälle tidigare tar jag nu tillfället i akt för att tacka alla som arbetat tillsammans med mig under ett och ett halvt år. Jag vill också tacka personalen.
en Since I was not given the opportunity previously, I now take the opportunity to thank all those who worked together with me for over a year and a half: as well as my staff, I thank my colleagues for their work and the officials of the group and the secretariat for their efforts.
sv Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före utgången av denna period om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändning
en The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections
sv Akta mitt tåg!
en Be careful of my train!
sv Jag ville med detta ta tillfället i akt för att en gång för alla sammanfatta fiskeavtalen. Jag hörde även i dag fördomar i gemensamma lokaler, vilka uppriktigt sagt gör mig förtvivlad, för jag vet inte vad jag skall göra mer för att få ordning på informationen.
en Having said that, I should like to seize this opportunity to lay to rest, once and for all, some of the prejudices and commonplaces I have heard here today concerning the fisheries agreements and which, quite frankly, are beginning to drive me to despair, because I do not know what more I can do to separate fact from myth.
sv Vi kommer att överväga ytterligare insatser, men vi måste akta oss för att vidta symboliska åtgärder som kanske inte förbättrar chanserna till en lösning på krisen och faktiskt kan leda till ökad spänning.
en I think we will look at further steps, but we need to beware taking symbolic actions that might not improve the chances for a solution of the crisis and, indeed, might lead to further tensions.
sv Jag säger bara, akta dig lite
en All I' m saying is, you know, watch out
sv I europeiska sammanhang aktar jag mig för förenkling, eftersom jag har lärt mig att komplexitet inte nödvändigtvis är samma sak som komplikationer, och att man ibland gör saker och ting mer komplexa när man vill förenkla dem.
en Where Europe is concerned, I am wary of simplification, because I have learnt that complexity is not necessarily synonymous with complication and that we sometimes make things more complex when we seek to simplify them.
sv Akta huvudet
en Keep your head down
sv Jag vill ta detta tillfälle i akt att gratulera alla ledamöter, från alla Europeiska unionens 25 medlemsstater, till att de förra månaden valdes i det största överstatliga utövandet av demokrati som världen någonsin har skådat.
en I would like to take the opportunity to congratulate all Members, from across the 25 Member States of the European Union, on their election last month in the greatest supranational exercise in democracy that the world has ever known.
sv med beaktande av artikel ‧.‧ i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den ‧ september
en having regard to Article ‧ of the Act of ‧ September ‧ concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage
sv Jag vill dock ta detta tillfälle i akt, eftersom vi befinner oss bland vänner så att säga, att betona att enligt min åsikt utgör denna text ett avsevärt framsteg mot en bättre kontroll av transporten av farligt gods inom våra gränser, och också att problemet med att transportera gods, särskilt farligt gods, är en stor farhåga för våra medborgare och en viktig fråga för hållbar utveckling.
en However, I would like to use this opportunity, because we are among friends as it were, to stress that in my view this text represents significant progress towards better control of the transport of dangerous goods within our borders and also that the problem of transporting goods, and especially dangerous ones, is of major concern to our fellow citizens and an important issue for sustainable development.
sv skriftlig. - (FR) Jag röstade systematiskt mot hela växtskyddspaketet för att ge uttryck för mitt motstånd mot en akt som ännu inte är redo för ett plenarsammanträde.
en in writing. - (FR) I systematically voted against the whole plant protection package to signal my opposition to a dossier that was not yet ready for the plenary session.
Showing page 1. Found 5491 sentences matching phrase "akta".Found in 0.942 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.