pronunciation:      

Translations into English:

 • proper         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  complete, thorough
   
  entitled to its name, true
   
  informal: utter
 • mind         
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to pay attention to
   
  to pay attention to
 • true           
  (Adjective  ) (advb, noun, adjv   )
   
  Genuine
 • guard       
  (verb, noun, adjv   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • take notice of   

Other meanings:

 
genuine, authentic; not faked or counterfeit
 
(as an intensifier) proper, pure, undiluted
 
to marry (someone)

Similar phrases in dictionary Swedish English. (28)

-aktig; -y; -ly; -ish
akt; service; nude; charter; file; chart; paper; document; act; ceremony
akta påmind
akta sigmind; ; beware; guard; take care
aktadesteemed; ; respected
aktades
aktande
aktar
aktas
akten
aktens
akter; poop; stern; behind
akter av fartygpoop deck
akter omabaft
akter utastern; abaft
akter-after
aktern
akterna
akternas
akterns
akts
ge aktmind
ge akt påwatch; observe; mind
juridisk aktjuridical act
påvlig aktpapal act
ta sig i akt; watch
ta tillfället i akttake time by the forlock
äktagood; sheer; sterling; legitimate; married; bona fide; arrant; kosher; regular; veritable; authentic; genuine; real; true; pure; proper; marry

    Show declension

Example sentences with "akta", translation memory

add example
Akta huvudetWatch your head
Gibraltar inte omfattas av tillämpningsområdet för ‧ års akt i fråga om val vid Europaparlamentetthe ‧ Act excludes Gibraltar from its objective sphere of application when regulating European parliamentary elections
Kommissionen måste påskynda förfarandena och anta delegerade akter så att länderna får veta detaljerna och vad de måste göra för att anpassa sig.The Commission needs to speed up the procedures, to issue delegated acts, so that the countries know the details and what they need to do to adapt.
Vi måste akta oss för att själva anta lagar som syftar till att komma till rätta med en form av extremism men som facto hjälper dessa människor eller väcker rädsla i andra grupperingar.We have to beware that we ourselves do not pass laws that in seeking to deal with one example of extremism actually give succour to those people or strike fear into the hearts of other communities.
Tack vare det fina samarbetet med rådets brittiska ordförandeskap och med våra kolleger i utskottet, särskilt med vår samordnare Martine Roure, har en överväldigande majoritet av socialdemokraterna stött denna akt som ett viktigt vapen i kampen mot terrorismen, samtidigt som vi inte har varit mindre bestämda i vårt motstånd mot alla former av tortyr.Thanks to good cooperation with the British presidency of the Council and with our colleagues on the Committee, particularly with our coordinator Mrs Roure, the overwhelming majority of Social Democrats have endorsed this act as an important weapon in the fight against terrorism, while being no less determined in our opposition to torture of any kind.
Den fråga som berörs här är demokrati, och specifikt så kallade delegerade akter, vilket är något som Europaparlamentet och kommissionen och rådet fortfarande har olika åsikter om.The issue at stake here is democracy, and specifically what are known as delegated acts - which is something on which the European Parliament and the Commission and Council continue to have differing views.
Här måste vi alla tillsammans - kommission, råd och parlament - även vid Europeiska unionens budgetöverläggningar ge akt på att u-hjälpen höjs och inte ytterligare sänks.All of us must work together - Commission, Council and Parliament - during the discussions of the European Union budget and at other times, too, to ensure that development aid is increased and not further reduced.
Sammanfattningsvis, skulle jag vilja säga att vi måste akta oss för att göra upp kontrakt om forskningsarbete enbart på geografiska grunder.In conclusion, I would like to say that we must beware of placing contracts for research work on geographical grounds alone.
Vi bör ta tillfället i akt att särskilt betona denna fråga.We should take this opportunity to place particular emphasis on this point.
Det luxemburgska ordförandeskapets förslag till finansiering misslyckades. Ett förslag som, vill jag tillägga, inte var alltför avlägset det som vi i dag har antagit och därför vill jag ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till Jean-Claude Juncker som förtjänade att få uppleva denna dag under sitt ordförandeskap.If you think back, it was a year ago that the great crisis occurred, with the failure of a financial proposal from the Luxembourg Presidency – a proposal, I might add, that was not all that far removed from the one we have adopted today, and so I would like to take this opportunity to say a very big thank you to Jean-Claude Juncker, who deserved to see this day in his presidency.
När det gäller vetenskaplig forskning och utveckling skall de berörda personerna upprätta och behålla skriftliga redogörelser med detaljerade uppgifter om biocidproduktens eller det verksamma ämnets identitet, märkningsdata, levererade mängder samt namn och adress på de personer som tar emot biocidprodukten eller det verksamma ämnet, samt utarbeta en akt som innehåller alla tillgängliga uppgifter om möjliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljönin the case of scientific research and development, the persons concerned draw up and maintain written records detailing the identity of the biocidal product or active substance, labelling data, quantities supplied and the names and addresses of those persons receiving the biocidal product or active substance and compile a dossier containing all available data on possible effects on human or animal health or impact on the environment
Akter och korrespondens rörande EG-typkontrollförfarandena skall vara avfattade på ett av de officiella gemenskapsspråken i den medlemsstat där det anmälda organet är etablerat eller på ett annat officiellt gemenskapsspråk som det anmälda organet kan godtaFiles and correspondence referring to the EC type-examination procedures shall be written in the official Community language(s) of the Member State where the notified body is established or in any other official Community language acceptable to the notified body
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka mina kolleger i utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, som stödde kompromisspaketet, och rådet för att det erkänt betydelsen av denna kompromiss och att det satt upp rekommendationen på Corepers dagordning med mycket kort varsel.I would also like to take this opportunity to thank my colleagues in the Committee on the Environment who supported the compromise package and the Council for recognising the importance of this compromise and for putting the recommendation on COREPER's agenda at very short notice.
Det samtycke vi skall ge om ändringen av akten om val av företrädare till Europaparlamentet är ett samtyckesförfarande som ingår i en strategi av små steg.The assent we are going to give on the amendment of the Act concerning the election of representatives to the European Parliament is part of a strategy of small steps.
Förberedande akterPreparatory acts
Tyvärr tvingas jag emellertid konstatera att rådet vägrar att tillämpa artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), enligt vilken det till kommissionen kan delegeras” befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten”.However, I regret having to point out the Council's refusal to apply Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which delegates to the Commission 'the power to adopt non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act'.
Jag vill ta detta tillfälle i akt att framföra ett hjärtligt tack till utrikesminister Dimitrij Rupel för att han har försökt nå enighet i rådet i denna svåra situation.I would like to take this opportunity to extend heartfelt thanks to Mr Rupel, Minister of Foreign Affairs, for the way in which he tried to achieve agreement in the Council in this difficult situation.
Det skulle vara fel att genom att anta ett gemenskapsinstrument, en EU-akt, och utarbeta en europeisk stadga, ge intrycket av att samtidigt bana vägen för åternationalisering av den.It would be wrong to give the impression, in adopting a Community instrument, an act of the European Union, of creating a European statute while paving the way at the same time for its renationalisation.
Bestämmelser om akternas utformning återfinns i bilaga VIThe provisions concerning the form of acts are set out in Annex VI
skriftlig. - (EN) Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt och tacka föredraganden för att ha belyst en så pass viktig fråga.in writing. - I would like to use this opportunity to thank the rapporteur for shedding light on such an important issue.
Jag vill ta tillfället i akt för att betona en särskilt motbjudande utveckling, som förekommer alltmer i våra samhällen, nämligen misshandeln av nyfödda barn.I should like to take this opportunity to emphasise a particularly disgusting development, incidences of which are becoming ever more apparent in our societies: the ill-treatment of newborn babies.
Och...... akta hennes nagellackAnd... be careful of her nail varnish
Nu till sist vill jag ta tillfället i akt att ytterligare kommentera ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, eftersom Whitehead särskilt tog upp det specifikt.Now finally may I take the opportunity to make a further comment on new variant CJD because Mr Whitehead brought it up specifically.
samtliga handlingar, akter och metadata som upprättas, mottas, registreras, klassificeras och bevaras av kommissionenall documents, files and metadata drawn up, received, recorded, classified and stored by the Commission
med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, särskilt artikel ‧ i dennaHaving regard to the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, and to the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, and in particular Article ‧ thereof
Showing page 1. Found 5491 sentences matching phrase "akta".Found in 2.091 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.